Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ, ಕಾತ್ಯಾಯನ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಗುರುಃ, ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಮ್, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಹ್ರೂಂ ಕೀಲಕಮ್, ಮಮ ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ನ್ಯಾಸಮ್ |
ಹ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಹ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಹ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಹ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಹ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸ್ವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ |
ವಂದೇಽಹಂ ಮಂಗಳಾತ್ಮಾನಂ ಭಾಸ್ವನ್ತಂ ವೇದವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಂ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಜಿಷ್ಣುಂ ಹರಿಹರಪ್ರಭಮ್ ||
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಂ ಸದಾಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಮ್ |
ಆನಂದನಿಲಯಂ ವಂದೇ ಯೋಗಾನಂದಂ ಮುನೀಶ್ವರಮ್ ||

ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಂ ಸಕಲಾಗಮಗ್ನಂ
ದಯಾಸುಧಾಸಿಂಧುಮನನ್ತರೂಪಮ್ |
ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಂ
ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುಂ ನಿತ್ಯಮಹಂ ನಮಾಮಿ ||

ಪ್ರಣಮಾದ್ಯಂ ದಿನಮಣಿಂ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಶಿರೋಮಣಿಂ |
ಸರ್ವಜ್ಞಂ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಂ ತಚ್ಛಿಷ್ಯಂ ಕಾತ್ಯಾಯನಂ ಮುನಿಮ್ ||

ಪಂಚಪೂಜಾ |
ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ |
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |
ರಂ ವಹ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ ದಿವ್ಯಾಮೃತಂ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ |
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಸಮಸ್ತರಾಜೋಪಚಾರಾನ್ ದೇವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

ಮುನಯಃ ಊಚುಃ |
ಭಗವನ್ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲ ಗೌತಮ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಃ |
ಉಪಾಯಂ ಕೃಪಯಾ ಬ್ರೂಹಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಸ್ಯ ನೋ ದೃಢಮ್ ||

ಕೃತಪ್ರಶ್ನೇಷು ತೇಷ್ವೇವಂ ಕೃಪಯಾ ಮುನಿಸತ್ತಮಃ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾಮುಹೂರ್ತಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಇದಂ ಪ್ರಾಹ ಸ ಗೌತಮಃ ||

ಗೌತಮ ಉವಾಚ |
ಉಪಾಯಶ್ಶ್ರೂಯತಾಂ ಸಮ್ಯಕ್ ತತ್ತ್ವ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಯೇ |
ಯಥಾ ಮತಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಿಚಾರ್ಯ ಮನಸಾ ಮುಹುಃ ||

ಶ್ರುಣುಧ್ವಂ ಮುನಯೋ ಯೂಯಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಬುಭುತ್ಸವಃ|
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಸುಲಭಸ್ತತ್ವ ನಿಶ್ಚಯಃ ||

ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠ ಪ್ರವರಸ್ಯಾಽಸ್ಯ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಯ ಶೋಭನಮ್ |
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಮ್ ||

ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಚಾಽಯುರಾರೋಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ |
ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಸ್ಯಾಽಸ್ಯ ಋಷಿಃ ಕಾತ್ಯಾಯನಃ ಸ್ಮೃತಃ ||

ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ದೇವತಾ ಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೋ ಮಹಾಮುನಿಃ |
ಇದಂ ಜಪಂತಿ ಯೇ ವೈ ತೇ ಮುಕ್ತಿ ಮೇ ವಸಮಾಪ್ನುಯುಃ ||

|| ಸ್ತೋತ್ರಂ ||
ಶ್ರೀಯಾಜ್ಞ್ಯವಲ್ಕ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠೋ ಜನಕಸ್ಯಗುರುಸ್ತಥಾ |
ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಸ್ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಮನೋಜೋ ಯೋಗಿನಾಂಪತಿಃ ||

ಶಾಕಲ್ಯ ಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ಮೈತ್ರೇಯೀ ಜ್ಞಾನದೋ ಮಹಾನ್ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀಪ್ರಿಯಃ ಶಾಂತಃ ಶರಣತ್ರಾಣತತ್ಪರಃ ||

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಣೇತಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮಃ |
ಯೋಗೀಶ್ವರೋ ಯೋಗಮೂರ್ತಿಃ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ||

ಗತಾಽಗತಜ್ಞೋಭೂತಾನಾಂ ವಿದ್ಯಾಽವಿದ್ಯಾವಿಭಾಗವಿತ್ |
ಭಗವಾನ್ ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ತಪಸ್ವೀಶರಣಂವಿಭುಃ ||

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾತಾ ಚ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಕರುಣಾತ್ಮವಾನ್ |
ಸನ್ಯಾಸಿನಾಮಾದಿಮಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಶಿಷ್ಯೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ||

ಅಯಾತಯಾಮ ಸಂಜ್ಞಾಯಾಂ ಪ್ರವರ್ತನ ಪರೋ ಗುರುಃ |
ವಾಜಿ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ದೃಢವ್ರತಃ||

ಧಾತೃ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಲಬ್ಧ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಹಿಮಾ ಮತಿಃ |
ಗಾರ್ಗಿಸ್ತುತೋ ಧರ್ಮಪುತ್ರ ಯಾಗಾಧ್ವರ್ಯುರ್ವಿಚಕ್ಷಣಃ ||

ದುಷ್ಟರಾಜ್ಞಾಂಶಾಪದಾತಾ ಶಿಷ್ಟಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಃ |
ಅನಂತಗುಣರತ್ನಾಢ್ಯೋ ಭವಸಾಗರತಾರಕಃ ||

ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಾತ್ಪಾಪಹಂತಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿವಿದಾಂ ವರಃ |
ವಿಶ್ವಾಚಾರ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪೋ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ಹಿತೇರತಃ ||

ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸಮಚಿತ್ತಃ ಕಳಾಧರಃ |
ಆದಿತ್ಯರೂಪ ಆದಿತ್ಯಸಹಿಷ್ಣುರ್ಮುನಿಸತ್ತಮಃ ||

ಸಾಮಶ್ರವಾದಿಶಿಷ್ಯೈಶ್ಚ ಪೂಜತಾಂಘ್ರಿಃ ದಯಾನಿಧಿಃ |
ಬ್ರಹ್ಮರಾತಸುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಂಕ್ತಿಪಾವನ ಪಾವನಃ ||

ಸಂಶಯಸ್ಯಾಪಿಸರ್ವಸ್ಯನಿವರ್ತನಪಟುವ್ರತಃ |
ಸನಕಾದಿಮಹಾಯೋಗಿಪೂಜಿತಃ ಪುಣ್ಯಕೃತ್ತಮಃ ||

ಸೂರ್ಯಾವತಾರಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣಾಂಶಭೃತ್ |
ಆದಿವೈದೇಹಶಾಲಾಂಕ-ಋಷಿಜೇತಾತ್ರಯೀಮಯಃ ||

ಹೋತಾಶ್ವಲಮುನಿಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರಭಾವಃ ಕಾರ್ಯಸಾಧಕಃ |
ಶರಣಾಗತವೈದೇಹಃ ಕೃಪಾಳುಃ ಲೋಕಪಾವನಃ ||

ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಪ್ರವರೋ ದಾಂತೋ ವೇದವೇದ್ಯೋ ಮಹಾಮುನಿಃ |
ವಾಜೀವಾಜಸನೇಯಶ್ಚ ವಾಜಿವಿಪ್ರಕೃತಾಧಿಕೃತ್ ||

ಕಳ್ಯಾಣದೋ ಯಜ್ಞರಾಶಿರ್ಯಜ್ಞಾತ್ಮಾ ಯಜ್ಞವತ್ಸಲಃ |
ಯಜ್ಞಪ್ರಧಾನೋ ಯಜ್ಞೇಶಪ್ರೀತಿಸಂಜನನೋ ಧೃವಃ ||

ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಪ್ರಸಾದಕಃ |
ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭೃತಿ ವಿದ್ಯಾವಾದೇಷು ನಿಷ್ಠಿತಃ||

ಅಜ್ಞಾನಾಂಧತಮಃಸೂರ್ಯೋ ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನ ಪೂಜಿತಃ |
ತ್ರಯೀಮಯೋ ಗವಾಂನೇತಾ ಜಯಶೀಲಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ ||

ವೈಶಂಪಾಯನ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ತೈತ್ತರೀಯತ್ವದಾಯಕಃ |
ಕಣ್ವಾದಿಭ್ಯೋ ಯಾತ ಯಾಮ ಶಾಖಾಧ್ಯಾ ಪಯಿತೃತ್ತ್ವ ಭಾಕ್ ||

ಪಂಕ್ತಿಪಾವನವಿಪ್ರೇಭ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ಮೈಕಬುದ್ಧಿಮಾನ್ |
ತೇಜೋರಾಶಿಃ ಪಿಶಂಗಾಕ್ಷಃ ಪರಿವ್ರಾಜಕರಾಣ್ಮುನಿಃ ||

ನಿತ್ಯಾಽನಿತ್ಯವಿಭಾಗಜ್ಞಃ ಸತ್ಯಾಽಸತ್ಯವಿಭಾಗವಿತ್|

ಫಲಶ್ರುತಿ:-
ಏತದಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಗುಹ್ಯತಮಂ ವಿದುಃ |
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಪ್ರಸಾದೇನ ಜ್ಞಾತ್ವೋಕ್ತಂ ಭವತಾಂ ಮಯಂ ||

ಜಪಧ್ವಂ ಮುನಿ ಶಾರ್ದೂಲಾಸ್ತತ್ವಜ್ಞಾನಂ ದೃಢಂ ಭವೇತ್ |
ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೇ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಸ್ನಾತ್ವಾ ನಿಯತ ಮಾನಸಃ ||

ಇದಂ ಜಪತಿ ಯೋಗೀಶ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂಶತಮ್ |
ಸ ಏವ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲೋ ದೃಢ ತತ್ತ್ವ ಧಿಯಾಂ ವರಃ ||

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಚಾಪ್ನುಯಾತ್ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಚಾಪ್ನುಯಾದ್ಧನಮ್ |
ಆಯುರರ್ಥೀ ಚ ದೀರ್ಘಾಯುಃ ನಾಽಪಮೃತ್ಯುರವಾಪ್ನುಯಾತ್ ||

ರಾಜ್ಯಾರ್ಥೀ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಭೂಯಾತ್ ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಕನ್ಯಕಾಂ ಲಭೇತ್ |
ರೋಗರ್ತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗಾತ್ ತ್ರಿಂಶದ್ವಾರಂಜಪೇನ್ನರಃ ||

ಶತವಾರಂ ಭಾನುವಾರೇ ಜಪ್ತ್ವಾಽಭೀಷ್ಟ ಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಸಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಗೌತಮೇನ ಮಹಾತ್ಮನಾ ||

ತಥೈವ ಜಜಪುಸ್ತತ್ರ ತೇ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಯಥಾಕ್ರಮಮ್ |
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಭೋಜಯಾಮಾಸುಃ ಪುನಶ್ಚರಣಕರ್ಮಣಿ ||

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಸ್ಯಾಸ್ಯ ಯಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಯ ಧೀಮತಃ |
ಅತ್ಯಂತಗೂಢ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಭಸ್ಮಚ್ಛನ್ಮಾನಲೋಪಮಮ್ ||

ತತಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಿಚ್ಛೇಷ್ಟೋ ಗೌತಮೋ ಮುನಿಸತ್ತಮಃ |
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರೋ ಭೂತ್ವಾ ಸ್ನಾತ್ವಾ ತದ್ಧ್ಯಾನಮಾಸ್ಥಿತಃ ||

ಹ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಹ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಹ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಹ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಹ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಹ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸ್ವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾದಿತ್ಯಪುರಾಣೇ ಸನತ್ಕುಮಾರಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಗೌತಮಮುನಿವೃಂದ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಸ್ಯಾಽಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಯ ಧೀಮಹಿ| ತನ್ನ ಶ್ಶುಕ್ಲಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed