Sri Saraswati Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామ స్తోత్రం


శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామావళీ >>

ధ్యానం |
శ్రీమచ్చందనచర్చితోజ్జ్వలవపుః శుక్లాంబరా మల్లికా-
మాలాలాలిత కుంతలా ప్రవిలసన్ముక్తావలీశోభనా |
సర్వజ్ఞాననిధానపుస్తకధరా రుద్రాక్షమాలాంకితా
వాగ్దేవీ వదనాంబుజే వసతు మే త్రైలోక్యమాతా శుభా ||

శ్రీ నారద ఉవాచ –
భగవన్పరమేశాన సర్వలోకైకనాయక |
కథం సరస్వతీ సాక్షాత్ప్రసన్నా పరమేష్ఠినః || ౨ ||

కథం దేవ్యా మహావాణ్యాస్సతత్ప్రాప సుదుర్లభమ్ |
ఏతన్మే వద తత్త్వేన మహాయోగీశ్వర ప్రభో || ౩ ||

శ్రీ సనత్కుమార ఉవాచ –
సాధు పృష్టం త్వయా బ్రహ్మన్ గుహ్యాద్గుహ్యమనుత్తమమ్ |
మయానుగోపితం యత్నాదిదానీం సత్ప్రకాశ్యతే || ౪ ||

పురా పితామహం దృష్ట్వా జగత్స్థావరజంగమమ్ |
నిర్వికారం నిరాభాసం స్తంభీభూతమచేతసమ్ || ౫ ||

సృష్ట్వా త్రైలోక్యమఖిలం వాగభావాత్తథావిధమ్ |
ఆధిక్యాభావతః స్వస్య పరమేష్ఠీ జగద్గురుః || ౬ ||

దివ్యవర్షాయుతం తేన తపో దుష్కరముత్తమమ్ |
తతః కదాచిత్సంజాతా వాణీ సర్వార్థశోభితా || ౭ ||

అహమస్మి మహావిద్యా సర్వవాచామధీశ్వరీ |
మమ నామ్నాం సహస్రం తు ఉపదేక్ష్యామ్యనుత్తమమ్ || ౮ ||

అనేన సంస్తుతా నిత్యం పత్నీ తవ భవామ్యహమ్ |
త్వయా సృష్టం జగత్సర్వం వాణీయుక్తం భవిష్యతి || ౯ ||

ఇదం రహస్యం పరమం మమ నామసహస్రకమ్ |
సర్వపాపౌఘశమనం మహాసారస్వతప్రదమ్ || ౧౦ ||

మహాకవిత్వదం లోకే వాగీశత్వప్రదాయకమ్ |
త్వం వా పరః పుమాన్యస్తు స్తవేనాఽనేన తోషయేత్ || ౧౧ ||

తస్యాహం కింకరీ సాక్షాద్భవిష్యామి న సంశయః |
ఇత్యుక్త్వాంతర్దధే వాణీ తదారభ్య పితామహః || ౧౨ ||

స్తుత్వా స్తోత్రేణ దివ్యేన తత్పతిత్వమవాప్తవాన్ |
వాణీయుక్తం జగత్సర్వం తదారభ్యాఽభవన్మునే || ౧౩ ||

తత్తేహం సంప్రవక్ష్యామి శృణు యత్నేన నారద |
సావధానమనా భూత్వా క్షణం శుద్ధో మునీశ్వరః || ౧౪ ||

[** ఐం వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

వాగ్వాణీ వరదా వంద్యా వరారోహా వరప్రదా |
వృత్తిర్వాగీశ్వరీ వార్తా వరా వాగీశవల్లభా || ౧ ||

విశ్వేశ్వరీ విశ్వవంద్యా విశ్వేశప్రియకారిణీ |
వాగ్వాదినీ చ వాగ్దేవీ వృద్ధిదా వృద్ధికారిణీ || ౨ ||

వృద్ధిర్వృద్ధా విషఘ్నీ చ వృష్టిర్వృష్టిప్రదాయినీ |
విశ్వారాధ్యా విశ్వమాతా విశ్వధాత్రీ వినాయకా || ౩ ||

విశ్వశక్తిర్విశ్వసారా విశ్వా విశ్వవిభావరీ |
వేదాంతవేదినీ వేద్యా విత్తా వేదత్రయాత్మికా || ౪ ||

వేదజ్ఞా వేదజననీ విశ్వా విశ్వవిభావరీ |
వరేణ్యా వాఙ్మయీ వృద్ధా విశిష్టప్రియకారిణీ || ౫ ||

విశ్వతోవదనా వ్యాప్తా వ్యాపినీ వ్యాపకాత్మికా |
వ్యాళఘ్నీ వ్యాళభూషాంగీ విరజా వేదనాయికా || ౬ ||

వేదవేదాంతసంవేద్యా వేదాంతజ్ఞానరూపిణీ |
విభావరీ చ విక్రాంతా విశ్వామిత్రా విధిప్రియా || ౭ ||

వరిష్ఠా విప్రకృష్టా చ విప్రవర్యప్రపూజితా |
వేదరూపా వేదమయీ వేదమూర్తిశ్చ వల్లభా || ౮ ||

[** ఓం హ్రీం గురురూపే మాం గృహ్ణ గృహ్ణ ఐం వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

గౌరీ గుణవతీ గోప్యా గంధర్వనగరప్రియా |
గుణమాతా గుణాంతస్థా గురురూపా గురుప్రియా || ౯ || [* గుహాంతస్థా ]

గురువిద్యా గానతుష్టా గాయకప్రియకారిణీ | [* గిరివిద్యా ]
గాయత్రీ గిరీశారాధ్యా గీర్గిరీశప్రియంకరీ || ౧౦ ||

గిరిజ్ఞా జ్ఞానవిద్యా చ గిరిరూపా గిరీశ్వరీ |
గీర్మాతా గణసంస్తుత్యా గణనీయగుణాన్వితా || ౧౧ ||

గూఢరూపా గుహా గోప్యా గోరూపా గౌర్గుణాత్మికా |
గుర్వీ గుర్వంబికా గుహ్యా గేయజా గృహనాశినీ || ౧౨ ||

గృహిణీ గృహదోషఘ్నీ గవఘ్నీ గురువత్సలా |
గృహాత్మికా గృహారాధ్యా గృహబాధావినాశినీ || ౧౩ ||

గంగా గిరిసుతా గమ్యా గజయానా గుహస్తుతా |
గరుడాసనసంసేవ్యా గోమతీ గుణశాలినీ || ౧౪ ||

[** ఓం ఐం నమః శారదే శ్రీం శుద్ధే నమః శారదే వం ఐం వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

శారదా శాశ్వతీ శైవీ శాంకరీ శంకరాత్మికా |
శ్రీశ్శర్వాణీ శతఘ్నీ చ శరచ్చంద్రనిభాననా || ౧౫ ||

శర్మిష్ఠా శమనఘ్నీ చ శతసాహస్రరూపిణీ |
శివా శంభుప్రియా శ్రద్ధా శ్రుతిరూపా శ్రుతిప్రియా || ౧౬ ||

శుచిష్మతీ శర్మకరీ శుద్ధిదా శుద్ధిరూపిణీ |
శివా శివంకరీ శుద్ధా శివారాధ్యా శివాత్మికా || ౧౭ ||

శ్రీమతీ శ్రీమయీ శ్రావ్యా శ్రుతిః శ్రవణగోచరా |
శాంతిశ్శాంతికరీ శాంతా శాంతాచారప్రియంకరీ || ౧౮ ||

శీలలభ్యా శీలవతీ శ్రీమాతా శుభకారిణీ |
శుభవాణీ శుద్ధవిద్యా శుద్ధచిత్తప్రపూజితా || ౧౯ ||

శ్రీకరీ శ్రుతపాపఘ్నీ శుభాక్షీ శుచివల్లభా |
శివేతరఘ్నీ శబరీ శ్రవణీయగుణాన్వితా || ౨౦ || [*శర్వరీ*]

శారీ శిరీషపుష్పాభా శమనిష్ఠా శమాత్మికా |
శమాన్వితా శమారాధ్యా శితికంఠప్రపూజితా || ౨౧ ||

శుద్ధిః శుద్ధికరీ శ్రేష్ఠా శ్రుతానంతా శుభావహా |
సరస్వతీ చ సర్వజ్ఞా సర్వసిద్ధిప్రదాయినీ || ౨౨ ||

[** ఓం ఐం వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

సరస్వతీ చ సావిత్రీ సంధ్యా సర్వేప్సితప్రదా |
సర్వార్తిఘ్నీ సర్వమయీ సర్వవిద్యాప్రదాయినీ || ౨౩ ||

సర్వేశ్వరీ సర్వపుణ్యా సర్గస్థిత్యంతకారిణీ |
సర్వారాధ్యా సర్వమాతా సర్వదేవనిషేవితా || ౨౪ ||

సర్వైశ్వర్యప్రదా సత్యా సతీ సత్వగుణాశ్రయా |
సర్వక్రమపదాకారా సర్వదోషనిషూదినీ || ౨౫ || [* స్వరక్రమపదాకారా ]

సహస్రాక్షీ సహస్రాస్యా సహస్రపదసంయుతా |
సహస్రహస్తా సాహస్రగుణాలంకృతవిగ్రహా || ౨౬ ||

సహస్రశీర్షా సద్రూపా స్వధా స్వాహా సుధామయీ |
షడ్గ్రంథిభేదినీ సేవ్యా సర్వలోకైకపూజితా || ౨౭ ||

స్తుత్యా స్తుతిమయీ సాధ్యా సవితృప్రియకారిణీ |
సంశయచ్ఛేదినీ సాంఖ్యవేద్యా సంఖ్యా సదీశ్వరీ || ౨౮ ||

సిద్ధిదా సిద్ధసంపూజ్యా సర్వసిద్ధిప్రదాయినీ |
సర్వజ్ఞా సర్వశక్తిశ్చ సర్వసంపత్ప్రదాయినీ || ౨౯ ||

సర్వాఽశుభఘ్నీ సుఖదా సుఖసంవిత్స్వరూపిణీ |
సర్వసంభాషణీ సర్వజగత్సమ్మోహినీ తథా || ౩౦ || [* సర్వసంభీషణీ ]

సర్వప్రియంకరీ సర్వశుభదా సర్వమంగళా |
సర్వమంత్రమయీ సర్వతీర్థపుణ్యఫలప్రదా || ౩౧ ||

సర్వపుణ్యమయీ సర్వవ్యాధిఘ్నీ సర్వకామదా |
సర్వవిఘ్నహరీ సర్వవందితా సర్వమంగళా || ౩౨ ||

సర్వమంత్రకరీ సర్వలక్ష్మీః సర్వగుణాన్వితా |
సర్వానందమయీ సర్వజ్ఞానదా సత్యనాయికా || ౩౩ ||

సర్వజ్ఞానమయీ సర్వరాజ్యదా సర్వముక్తిదా |
సుప్రభా సర్వదా సర్వా సర్వలోకవశంకరీ || ౩౪ ||

సుభగా సుందరీ సిద్ధా సిద్ధాంబా సిద్ధమాతృకా |
సిద్ధమాతా సిద్ధవిద్యా సిద్ధేశీ సిద్ధరూపిణీ || ౩౫ ||

సురూపిణీ సుఖమయీ సేవకప్రియకారిణీ |
స్వామినీ సర్వదా సేవ్యా స్థూలసూక్ష్మాపరాంబికా || ౩౬ ||

సారరూపా సరోరూపా సత్యభూతా సమాశ్రయా |
సితాఽసితా సరోజాక్షీ సరోజాసనవల్లభా || ౩౭ ||

సరోరుహాభా సర్వాంగీ సురేంద్రాదిప్రపూజితా |

[** ఓం హ్రీం ఐం మహాసరస్వతి సారస్వతప్రదే ఐం వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

మహాదేవీ మహేశానీ మహాసారస్వతప్రదా || ౩౮ ||

మహాసరస్వతీ ముక్తా ముక్తిదా మోహనాశినీ | [* మలనాశినీ ]
మహేశ్వరీ మహానందా మహామంత్రమయీ మహీ || ౩౯ ||

మహాలక్ష్మీర్మహావిద్యా మాతా మందరవాసినీ |
మంత్రగమ్యా మంత్రమాతా మహామంత్రఫలప్రదా || ౪౦ ||

మహాముక్తిర్మహానిత్యా మహాసిద్ధిప్రదాయినీ |
మహాసిద్ధా మహామాతా మహదాకారసంయుతా || ౪౧ ||

మహీ మహేశ్వరీ మూర్తిర్మోక్షదా మణిభూషణా |
మేనకా మానినీ మాన్యా మృత్యుఘ్నీ మేరురూపిణీ || ౪౨ ||

మదిరాక్షీ మదావాసా మఖరూపా మఖేశ్వరీ | [* మహేశ్వరీ ]
మహామోహా మహామాయా మాతౄణాం మూర్ధ్నిసంస్థితా || ౪౩ ||

మహాపుణ్యా ముదావాసా మహాసంపత్ప్రదాయినీ |
మణిపూరైకనిలయా మధురూపా మదోత్కటా || ౪౪ || [* మహోత్కటా ]

మహాసూక్ష్మా మహాశాంతా మహాశాంతిప్రదాయినీ |
మునిస్తుతా మోహహంత్రీ మాధవీ మాధవప్రియా || ౪౫ ||

మా మహాదేవసంస్తుత్యా మహిషీగణపూజితా |
మృష్టాన్నదా చ మాహేంద్రీ మహేంద్రపదదాయినీ || ౪౬ ||

మతిర్మతిప్రదా మేధా మర్త్యలోకనివాసినీ |
ముఖ్యా మహానివాసా చ మహాభాగ్యజనాశ్రితా || ౪౭ ||

మహిళా మహిమా మృత్యుహారీ మేధాప్రదాయినీ |
మేధ్యా మహావేగవతీ మహామోక్షఫలప్రదా || ౪౮ ||

మహాప్రభాభా మహతీ మహాదేవప్రియంకరీ |
మహాపోషా మహర్థిశ్చ ముక్తాహారవిభూషణా || ౪౯ || [* మహర్ద్ధిశ్చ ]

మాణిక్యభూషణా మంత్రా ముఖ్యచంద్రార్ధశేఖరా |
మనోరూపా మనశ్శుద్ధిః మనశ్శుద్ధిప్రదాయినీ || ౫౦ ||

మహాకారుణ్యసంపూర్ణా మనోనమనవందితా |
మహాపాతకజాలఘ్నీ ముక్తిదా ముక్తభూషణా || ౫౧ ||

మనోన్మనీ మహాస్థూలా మహాక్రతుఫలప్రదా |
మహాపుణ్యఫలప్రాప్యా మాయాత్రిపురనాశినీ || ౫౨ ||

మహానసా మహామేధా మహామోదా మహేశ్వరీ |
మాలాధరీ మహోపాయా మహాతీర్థఫలప్రదా || ౫౩ ||

మహామంగళసంపూర్ణా మహాదారిద్ర్యనాశినీ |
మహామఖా మహామేఘా మహాకాళీ మహాప్రియా || ౫౪ ||

మహాభూషా మహాదేహా మహారాజ్ఞీ ముదాలయా |

[** ఓం హ్రీం ఐం నమో భగవతి ఐం వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

భూరిదా భాగ్యదా భోగ్యా భోగ్యదా భోగదాయినీ || ౫౫ ||

భవానీ భూతిదా భూతిః భూమిర్భూమిసునాయికా |
భూతధాత్రీ భయహరీ భక్తసారస్వతప్రదా || ౫౬ ||

భుక్తిర్భుక్తిప్రదా భోక్త్రీ భక్తిర్భక్తిప్రదాయినీ | [*భేకీ*]
భక్తసాయుజ్యదా భక్తస్వర్గదా భక్తరాజ్యదా || ౫౭ ||

భాగీరథీ భవారాధ్యా భాగ్యాసజ్జనపూజితా |
భవస్తుత్యా భానుమతీ భవసాగరతారిణీ || ౫౮ ||

భూతిర్భూషా చ భూతేశీ భాలలోచనపూజితా | [* ఫాలలోచనపూజితా ]
భూతా భవ్యా భవిష్యా చ భవవిద్యా భవాత్మికా || ౫౯ ||

బాధాపహారిణీ బంధురూపా భువనపూజితా |
భవఘ్నీ భక్తిలభ్యా చ భక్తరక్షణతత్పరా || ౬౦ ||

భక్తార్తిశమనీ భాగ్యా భోగదానకృతోద్యమా |
భుజంగభూషణా భీమా భీమాక్షీ భీమరూపిణీ || ౬౧ ||

భావినీ భ్రాతృరూపా చ భారతీ భవనాయికా |
భాషా భాషావతీ భీష్మా భైరవీ భైరవప్రియా || ౬౨ ||

భూతిర్భాసితసర్వాంగీ భూతిదా భూతినాయికా |
భాస్వతీ భగమాలా చ భిక్షాదానకృతోద్యమా || ౬౩ ||

భిక్షురూపా భక్తికరీ భక్తలక్ష్మీప్రదాయినీ |
భ్రాంతిఘ్నా భ్రాంతిరూపా చ భూతిదా భూతికారిణీ || ౬౪ ||

భిక్షణీయా భిక్షుమాతా భాగ్యవద్దృష్టిగోచరా |
భోగవతీ భోగరూపా భోగమోక్షఫలప్రదా || ౬౫ ||

భోగశ్రాంతా భాగ్యవతీ భక్తాఘౌఘవినాశినీ |

[** ఓం ఐం క్లీం సౌః బాలే బ్రాహ్మీ బ్రహ్మపత్నీ ఐం వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

బ్రాహ్మీ బ్రహ్మస్వరూపా చ బృహతీ బ్రహ్మవల్లభా || ౬౬ ||

బ్రహ్మదా బ్రహ్మమాతా చ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మదాయినీ |
బ్రహ్మేశీ బ్రహ్మసంస్తుత్యా బ్రహ్మవేద్యా బుధప్రియా || ౬౭ ||

బాలేందుశేఖరా బాలా బలిపూజాకరప్రియా |
బలదా బిందురూపా చ బాలసూర్యసమప్రభా || ౬౮ ||

బ్రహ్మరూపా బ్రహ్మమయీ బ్రధ్నమండలమధ్యగా |
బ్రహ్మాణీ బుద్ధిదా బుద్ధిర్బుద్ధిరూపా బుధేశ్వరీ || ౬౯ ||

బంధక్షయకరీ బాధానాశినీ బంధురూపిణీ |
బింద్వాలయా బిందుభూషా బిందునాదసమన్వితా || ౭౦ ||

బీజరూపా బీజమాతా బ్రహ్మణ్యా బ్రహ్మకారిణీ |
బహురూపా బలవతీ బ్రహ్మజ్ఞా బ్రహ్మచారిణీ || ౭౧ || [*బ్రహ్మజా*]

బ్రహ్మస్తుత్యా బ్రహ్మవిద్యా బ్రహ్మాండాధిపవల్లభా |
బ్రహ్మేశవిష్ణురూపా చ బ్రహ్మవిష్ణ్వీశసంస్థితా || ౭౨ ||

బుద్ధిరూపా బుధేశానీ బంధీ బంధవిమోచనీ |

[** ఓం హ్రీం ఐం అం ఆం ఇం ఈం ఉం ఊం ఋం ౠం ~లుం ~లూం ఏం ఐం ఓం ఔం కం ఖం గం ఘం ఙం చం ఛం జం ఝం ఞం టం ఠం డం ఢం ణం తం థం దం ధం నం పం ఫం బం భం మం యం రం లం వం శం షం సం హం ళం క్షం అక్షమాలే అక్షరమాలికా సమలంకృతే వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

అక్షమాలాఽక్షరాకారాఽక్షరాఽక్షరఫలప్రదా || ౭౩ ||

అనంతాఽనందసుఖదాఽనంతచంద్రనిభాననా |
అనంతమహిమాఽఘోరానంతగంభీరసమ్మితా || ౭౪ ||

అదృష్టాఽదృష్టదాఽనంతాదృష్టభాగ్యఫలప్రదా | [* దృష్టిదా ]
అరుంధత్యవ్యయీనాథాఽనేకసద్గుణసంయుతా || ౭౫ ||

అనేకభూషణాఽదృశ్యాఽనేకలేఖనిషేవితా |
అనంతాఽనంతసుఖదాఽఘోరాఽఘోరస్వరూపిణీ || ౭౬ ||

అశేషదేవతారూపాఽమృతరూపాఽమృతేశ్వరీ |
అనవద్యాఽనేకహస్తాఽనేకమాణిక్యభూషణా || ౭౭ ||

అనేకవిఘ్నసంహర్త్రీ త్వనేకాభరణాన్వితా |
అవిద్యాజ్ఞానసంహర్త్రీ హ్యవిద్యాజాలనాశినీ || ౭౮ ||

అభిరూపానవద్యాంగీ హ్యప్రతర్క్యగతిప్రదా |
అకళంకరూపిణీ చ హ్యనుగ్రహపరాయణా || ౭౯ ||

అంబరస్థాఽంబరమయాఽంబరమాలాఽంబుజేక్షణా |
అంబికాఽబ్జకరాఽబ్జస్థాఽంశుమత్యఽంశుశతాన్వితా || ౮౦ ||

అంబుజాఽనవరాఽఖండాఽంబుజాసనమహాప్రియా |
అజరాఽమరసంసేవ్యాఽజరసేవితపద్యుగా || ౮౧ ||

అతులార్థప్రదాఽర్థైక్యాఽత్యుదారాత్వభయాన్వితా |
అనాథవత్సలాఽనంతప్రియాఽనంతేప్సితప్రదా || ౮౨ ||

అంబుజాక్ష్యంబురూపాఽంబుజాతోద్భవమహాప్రియా |
అఖండా త్వమరస్తుత్యాఽమరనాయకపూజితా || ౮౩ ||

అజేయా త్వజసంకాశాఽజ్ఞాననాశిన్యభీష్టదా |
అక్తాఘనేన చాఽస్త్రేశీ హ్యలక్ష్మీనాశినీ తథా || ౮౪ ||

అనంతసారాఽనంతశ్రీరనంతవిధిపూజితా |
అభీష్టామర్త్యసంపూజ్యా హ్యస్తోదయవివర్జితా || ౮౫ ||

ఆస్తికస్వాంతనిలయాఽస్త్రరూపాఽస్త్రవతీ తథా |
అస్ఖలత్యస్ఖలద్రూపాఽస్ఖలద్విద్యాప్రదాయినీ || ౮౬ ||

అస్ఖలత్సిద్ధిదాఽఽనందాఽంబుజాతాఽఽమరనాయికా |
అమేయాఽశేషపాపఘ్న్యక్షయసారస్వతప్రదా || ౮౭ ||

[** ఓం జ్యాం హ్రీం జయ జయ జగన్మాతః ఐం వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

జయా జయంతీ జయదా జన్మకర్మవివర్జితా |
జగత్ప్రియా జగన్మాతా జగదీశ్వరవల్లభా || ౮౮ ||

జాతిర్జయా జితామిత్రా జప్యా జపనకారిణీ |
జీవనీ జీవనిలయా జీవాఖ్యా జీవధారిణీ || ౮౯ ||

జాహ్నవీ జ్యా జపవతీ జాతిరూపా జయప్రదా |
జనార్దనప్రియకరీ జోషనీయా జగత్స్థితా || ౯౦ ||

జగజ్జ్యేష్ఠా జగన్మాయా జీవనత్రాణకారిణీ |
జీవాతులతికా జీవజన్మీ జన్మనిబర్హణీ || ౯౧ ||

జాడ్యవిధ్వంసనకరీ జగద్యోనిర్జయాత్మికా |
జగదానందజననీ జంబూశ్చ జలజేక్షణా || ౯౨ ||

జయంతీ జంగపూగఘ్నీ జనితజ్ఞానవిగ్రహా |
జటా జటావతీ జప్యా జపకర్తృప్రియంకరీ || ౯౩ ||

జపకృత్పాపసంహర్త్రీ జపకృత్ఫలదాయినీ |
జపాపుష్పసమప్రఖ్యా జపాకుసుమధారిణీ || ౯౪ ||

జననీ జన్మరహితా జ్యోతిర్వృత్యభిదాయినీ |
జటాజూటనచంద్రార్ధా జగత్సృష్టికరీ తథా || ౯౫ ||

జగత్త్రాణకరీ జాడ్యధ్వంసకర్త్రీ జయేశ్వరీ |
జగద్బీజా జయావాసా జన్మభూర్జన్మనాశినీ || ౯౬ ||

జన్మాంత్యరహితా జైత్రీ జగద్యోనిర్జపాత్మికా |
జయలక్షణసంపూర్ణా జయదానకృతోద్యమా || ౯౭ ||

జంభరాద్యాదిసంస్తుత్యా జంభారిఫలదాయినీ |
జగత్త్రయహితా జ్యేష్ఠా జగత్త్రయవశంకరీ || ౯౮ ||

జగత్త్రయాంబా జగతీ జ్వాలా జ్వాలితలోచనా |
జ్వాలినీ జ్వలనాభాసా జ్వలంతీ జ్వలనాత్మికా || ౯౯ ||

జితారాతిసురస్తుత్యా జితక్రోధా జితేంద్రియా |
జరామరణశూన్యా చ జనిత్రీ జన్మనాశినీ || ౧౦౦ ||

జలజాభా జలమయీ జలజాసనవల్లభా |
జలజస్థా జపారాధ్యా జనమంగళకారిణీ || ౧౦౧ ||

[** ఐం క్లీం సౌః కల్యాణీ కామధారిణీ వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

కామినీ కామరూపా చ కామ్యా కామ్యప్రదాయినీ | [* కామప్రదాయినీ ]
కమౌళీ కామదా కర్త్రీ క్రతుకర్మఫలప్రదా || ౧౦౨ ||

కృతఘ్నఘ్నీ క్రియారూపా కార్యకారణరూపిణీ |
కంజాక్షీ కరుణారూపా కేవలామరసేవితా || ౧౦౩ ||

కల్యాణకారిణీ కాంతా కాంతిదా కాంతిరూపిణీ |
కమలా కమలావాసా కమలోత్పలమాలినీ || ౧౦౪ ||

కుముద్వతీ చ కల్యాణీ కాంతిః కామేశవల్లభా | [* కాంతా ]
కామేశ్వరీ కమలినీ కామదా కామబంధినీ || ౧౦౫ ||

కామధేనుః కాంచనాక్షీ కాంచనాభా కళానిధిః |
క్రియా కీర్తికరీ కీర్తిః క్రతుశ్రేష్ఠా కృతేశ్వరీ || ౧౦౬ ||

క్రతుసర్వక్రియాస్తుత్యా క్రతుకృత్ప్రియకారిణీ |
క్లేశనాశకరీ కర్త్రీ కర్మదా కర్మబంధినీ || ౧౦౭ ||

కర్మబంధహరీ కృష్టా క్లమఘ్నీ కంజలోచనా |
కందర్పజననీ కాంతా కరుణా కరుణావతీ || ౧౦౮ ||

క్లీంకారిణీ కృపాకారా కృపాసింధుః కృపావతీ |
కరుణార్ద్రా కీర్తికరీ కల్మషఘ్నీ క్రియాకరీ || ౧౦౯ ||

క్రియాశక్తిః కామరూపా కమలోత్పలగంధినీ |
కళా కళావతీ కూర్మీ కూటస్థా కంజసంస్థితా || ౧౧౦ ||

కాళికా కల్మషఘ్నీ చ కమనీయజటాన్వితా |
కరపద్మా కరాభీష్టప్రదా క్రతుఫలప్రదా || ౧౧౧ ||

కౌశికీ కోశదా కావ్యా కర్త్రీ కోశేశ్వరీ కృశా | [** కన్యా **]
కూర్మయానా కల్పలతా కాలకూటవినాశినీ || ౧౧౨ ||

కల్పోద్యానవతీ కల్పవనస్థా కల్పకారిణీ |
కదంబకుసుమాభాసా కదంబకుసుమప్రియా || ౧౧౩ ||

కదంబోద్యానమధ్యస్థా కీర్తిదా కీర్తిభూషణా |
కులమాతా కులావాసా కులాచారప్రియంకరీ || ౧౧౪ ||

కులనాథా కామకళా కళానాథా కళేశ్వరీ |
కుందమందారపుష్పాభా కపర్దస్థితచంద్రికా || ౧౧౫ ||

కవిత్వదా కామ్యమాతా కవిమాతా కళాప్రదా | [*కావ్యమాతా*]

[** ఓం సౌః క్లీం ఐం తతో వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

తరుణీ తరుణీతాతా తారాధిపసమాననా || ౧౧౬ ||

తృప్తిస్తృప్తిప్రదా తర్క్యా తపనీ తాపినీ తథా |
తర్పణీ తీర్థరూపా చ త్రిపదా త్రిదశేశ్వరీ || ౧౧౭ || [* త్రిదశా ]

త్రిదివేశీ త్రిజననీ త్రిమాతా త్ర్యంబకేశ్వరీ |
త్రిపురా త్రిపురేశానీ త్ర్యంబకా త్రిపురాంబికా || ౧౧౮ ||

త్రిపురశ్రీస్త్రయీరూపా త్రయీవేద్యా త్రయీశ్వరీ |
త్రయ్యంతవేదినీ తామ్రా తాపత్రితయహారిణీ || ౧౧౯ ||

తమాలసదృశీ త్రాతా తరుణాదిత్యసన్నిభా |
త్రైలోక్యవ్యాపినీ తృప్తా తృప్తికృత్తత్త్వరూపిణీ || ౧౨౦ ||

తుర్యా త్రైలోక్యసంస్తుత్యా త్రిగుణా త్రిగుణేశ్వరీ |
త్రిపురఘ్నీ త్రిమాతా చ త్ర్యంబకా త్రిగుణాన్వితా || ౧౨౧ ||

తృష్ణాచ్ఛేదకరీ తృప్తా తీక్ష్ణా తీక్ష్ణస్వరూపిణీ |
తులా తులాదిరహితా తత్తద్బ్రహ్మస్వరూపిణీ || ౧౨౨ ||

త్రాణకర్త్రీ త్రిపాపఘ్నీ త్రిదశా త్రిదశాన్వితా |
తథ్యా త్రిశక్తిస్త్రిపదా తుర్యా త్రైలోక్యసుందరీ || ౧౨౩ ||

తేజస్కరీ త్రిమూర్త్యాద్యా తేజోరూపా త్రిధామతా |
త్రిచక్రకర్త్రీ త్రిభగా తుర్యాతీతఫలప్రదా || ౧౨౪ ||

తేజస్వినీ తాపహారీ తాపోపప్లవనాశినీ |
తేజోగర్భా తపస్సారా త్రిపురారిప్రియంకరీ || ౧౨౫ ||

తన్వీ తాపససంతుష్టా తపనాంగజభీతినుత్ |
త్రిలోచనా త్రిమార్గా చ తృతీయా త్రిదశస్తుతా || ౧౨౬ ||

త్రిసుందరీ త్రిపథగా తురీయపదదాయినీ |

[** ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ఐం నమశ్శుద్ధఫలదే ఐం వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

శుభా శుభావతీ శాంతా శాంతిదా శుభదాయినీ || ౧౨౭ ||

శీతలా శూలినీ శీతా శ్రీమతీ చ శుభాన్వితా |

[** ఓం ఐం యాం యీం యూం యైం యౌం యః ఐం వద వద వాగ్వాదినీ స్వాహా **]

యోగసిద్ధిప్రదా యోగ్యా యజ్ఞేనపరిపూరితా || ౧౨౮ ||

యజ్ఞా యజ్ఞమయీ యక్షీ యక్షిణీ యక్షివల్లభా |
యజ్ఞప్రియా యజ్ఞపూజ్యా యజ్ఞతుష్టా యమస్తుతా || ౧౨౯ ||

యామినీయప్రభా యామ్యా యజనీయా యశస్కరీ |
యజ్ఞకర్త్రీ యజ్ఞరూపా యశోదా యజ్ఞసంస్తుతా || ౧౩౦ ||

యజ్ఞేశీ యజ్ఞఫలదా యోగయోనిర్యజుస్స్తుతా |
యమిసేవ్యా యమారాధ్యా యమిపూజ్యా యమీశ్వరీ || ౧౩౧ ||

యోగినీ యోగరూపా చ యోగకర్తృప్రియంకరీ |
యోగయుక్తా యోగమయీ యోగయోగీశ్వరాంబికా || ౧౩౨ ||

యోగజ్ఞానమయీ యోనిర్యమాద్యష్టాంగయోగతా |
యంత్రితాఘౌఘసంహారా యమలోకనివారిణీ || ౧౩౩ ||

యష్టివ్యష్టీశసంస్తుత్యా యమాద్యష్టాంగయోగయుక్ |
యోగీశ్వరీ యోగమాతా యోగసిద్ధా చ యోగదా || ౧౩౪ ||

యోగారూఢా యోగమయీ యోగరూపా యవీయసీ |
యంత్రరూపా చ యంత్రస్థా యంత్రపూజ్యా చ యంత్రికా || ౧౩౫ || [* యంత్రితా ]

యుగకర్త్రీ యుగమయీ యుగధర్మవివర్జితా |
యమునా యామినీ యామ్యా యమునాజలమధ్యగా || ౧౩౬ || [* యమినీ ]

యాతాయాతప్రశమనీ యాతనానాంనికృంతనీ |
యోగావాసా యోగివంద్యా యత్తచ్ఛబ్దస్వరూపిణీ || ౧౩౭ ||

యోగక్షేమమయీ యంత్రా యావదక్షరమాతృకా |
యావత్పదమయీ యావచ్ఛబ్దరూపా యథేశ్వరీ || ౧౩౮ ||

యత్తదీయా యక్షవంద్యా యద్విద్యా యతిసంస్తుతా |
యావద్విద్యామయీ యావద్విద్యాబృందసువందితా || ౧౩౯ ||

యోగిహృత్పద్మనిలయా యోగివర్యప్రియంకరీ |
యోగివంద్యా యోగిమాతా యోగీశఫలదాయినీ || ౧౪౦ ||

యక్షవంద్యా యక్షపూజ్యా యక్షరాజసుపూజితా |
యజ్ఞరూపా యజ్ఞతుష్టా యాయజూకస్వరూపిణీ || ౧౪౧ ||

యంత్రారాధ్యా యంత్రమధ్యా యంత్రకర్తృప్రియంకరీ |
యంత్రారూఢా యంత్రపూజ్యా యోగిధ్యానపరాయణా || ౧౪౨ ||

యజనీయా యమస్తుత్యా యోగయుక్తా యశస్కరీ |
యోగబద్ధా యతిస్తుత్యా యోగజ్ఞా యోగనాయకీ || ౧౪౩ ||

యోగిజ్ఞానప్రదా యక్షీ యమబాధావినాశినీ |
యోగికామ్యప్రదాత్రీ చ యోగిమోక్షప్రదాయినీ || ౧౪౪ ||

ఇతి నామ్నాం సరస్వత్యాః సహస్రం సముదీరితమ్ |
మంత్రాత్మకం మహాగోప్యం మహాసారస్వతప్రదమ్ || ౧ ||

యః పఠేచ్ఛృణుయాద్భక్త్యాత్త్రికాలం సాధకః పుమాన్ |
సర్వవిద్యానిధిః సాక్షాత్ స ఏవ భవతి ధ్రువమ్ || ౨ ||

లభతే సంపదః సర్వాః పుత్రపౌత్రాదిసంయుతాః |
మూకోఽపి సర్వవిద్యాసు చతుర్ముఖ ఇవాపరః || ౩ ||

భూత్వా ప్రాప్నోతి సాన్నిధ్యం అంతే ధాతుర్మునీశ్వర |
సర్వమంత్రమయం సర్వవిద్యామానఫలప్రదమ్ || ౪ ||

మహాకవిత్వదం పుంసాం మహాసిద్ధిప్రదాయకమ్ |
కస్మై చిన్న ప్రదాతవ్యం ప్రాణైః కంఠగతైరపి || ౫ ||

మహారహస్యం సతతం వాణీనామసహస్రకమ్ |
సుసిద్ధమస్మదాదీనాం స్తోత్రం తే సముదీరితమ్ || ౬ ||

ఇతి శ్రీస్కాందపురాణాంతర్గత శ్రీసనత్కుమార సంహితాయాం నారద సనత్కుమార సంవాదే శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణమ్ ||


మరిన్ని శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed