Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanama Stotram 2 – శ్రీ వేదవ్యాస అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – ౨


ధ్యానమ్-
వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే |
నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః || ౧ ||

వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శాక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ |
పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ || ౨ ||

అభ్రశ్యామః పింగజటాబద్ధకలాపః
ప్రాంశుర్దండీ కృష్ణమృగత్వక్పరిధానః |
సర్వాన్ లోకాన్ పావయమానః కవిముఖ్యః
పారాశర్యః పర్వసు రూపం వివృణోతు || ౩ ||

అచతుర్వదనో బ్రహ్మా ద్విబాహురపరో హరిః |
అభాలలోచనః శంభుర్భగవాన్ బాదరాయణః || ౪ ||

అథ స్తోత్రమ్ –
నారాయణకులోద్భూతో నారాయణపరో వరః |
నారాయణావతారశ్చ నారాయణవశంవదః || ౧ ||

స్వయంభూవంశసంభూతో వసిష్ఠకులదీపకః |
శక్తిపౌత్రః పాపహంతా పరాశరసుతోఽమలః || ౨ ||

ద్వైపాయనో మాతృభక్తః శిష్టః సత్యవతీసుతః |
స్వయముద్భూతవేదశ్చ చతుర్వేదవిభాగకృత్ || ౩ ||

మహాభారతకర్తా చ బ్రహ్మసూత్రప్రజాపతిః |
అష్టాదశపురాణానాం కర్తా శ్యామః ప్రశిష్యకః || ౪ ||

శుకతాతః పింగజటః ప్రాంశుర్దండీ మృగాజినః |
వశ్యవాగ్జ్ఞానదాతా చ శంకరాయుః ప్రదః శుచిః || ౫ ||

మాతృవాక్యకరో ధర్మీ కర్మీ తత్వార్థదర్శకః |
సంజయజ్ఞానదాతా చ ప్రతిస్మృత్యుపదేశకః || ౬ ||

తథా ధర్మోపదేష్టా చ మృతదర్శనపండితః |
విచక్షణః ప్రహృష్టాత్మా పూర్వపూజ్యః ప్రభుర్మునిః || ౭ ||

వీరో విశ్రుతవిజ్ఞానః ప్రాజ్ఞశ్చాజ్ఞాననాశనః |
బ్రాహ్మకృత్పాద్మకృద్ధీరో విష్ణుకృచ్ఛివకృత్తథా || ౮ ||

శ్రీభాగవతకర్తా చ భవిష్యరచనాదరః |
నారదాఖ్యస్యకర్తా చ మార్కండేయకరోఽగ్నికృత్ || ౯ ||

బ్రహ్మవైవర్తకర్తా చ లింగకృచ్చ వరాహకృత్ |
స్కాందకర్తా వామనకృత్కూర్మకర్తా చ మత్స్యకృత్ || ౧౦ ||

గరుడాఖ్యస్యకర్తా చ బ్రహ్మాండాఖ్యపురాణకృత్ |
కర్తా చోపపురాణానాం పురాణః పురుషోత్తమః || ౧౧ ||

కాశివాసీ బ్రహ్మనిధిర్గీతాదాతా మహామతిః |
సర్వజ్ఞః సర్వసిద్ధిశ్చ సర్వాశాస్త్రప్రవర్తకః || ౧౨ ||

సర్వాశ్రయః సర్వహితః సర్వః సర్వగుణాశ్రయః |
విశుద్ధః శుద్ధికృద్దక్షో విష్ణుభక్తః శివార్చకః || ౧౩ ||

దేవీభక్తః స్కందరుచిర్గాణేశకృచ్చ యోగవిత్ |
పౌలాచార్య ఋచః కర్తా శాకల్యార్యాస్తథైవ చ || ౧౪ ||

యజుః కర్తా చ జైమిన్యాచార్యాశ్చ సామకారకః |
సుమంత్వాచార్యవర్యశ్చ తథైవాథర్వకారకః || ౧౫ ||

రోమహర్షణసూతార్యో లోకాచార్యో మహామునిః |
వ్యాసకాశీరతో విశ్వపూజ్యో విశ్వేశపూజకః ||
శాంతాః శాంతాకృతిః శాంతచిత్తః శాంతిప్రదస్తథా || ౧౬ ||

ఇతి శ్రీ వేదవ్యాస అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ గురు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed