Agni Stotram (Markandeya Puranam) – అగ్ని స్తోత్రం


శాంతిరువాచ |
ఓం నమః సర్వభూతానాం సాధనాయ మహాత్మనే |
ఏకద్విపంచధిష్ట్యాయ రాజసూయే షడాత్మనే || ౧ ||

నమః సమస్తదేవానాం వృత్తిదాయ సువర్చసే |
శుక్రరూపాయ జగతామశేషాణాం స్థితిప్రదః || ౨ ||

త్వం ముఖం సర్వదేవానాం త్వయాత్తుం భగవన్హవిః |
ప్రీణయత్యఖిలాన్ దేవాన్ త్వత్ప్రాణాః సర్వదేవతాః || ౩ ||

హుతం హవిస్త్వయ్యమలమేధత్వముపగచ్ఛతి |
తతశ్చ జలరూపేణ పరిణామముపైతి యత్ || ౪ ||

తేనాఖిలౌషధీజన్మ భవత్యనిలసారథే |
ఔషధీభిరశేషాభిః సుఖం జీవంతి జంతవః || ౫ ||

వితన్వతే నరా యజ్ఞాన్ త్వత్సృష్టాస్వోషధీషు చ |
యజ్ఞైర్దేవాస్తథా దైత్యాస్తద్వద్రక్షాంసి పావక || ౬ ||

ఆప్యాయ్యంతే చ తే యజ్ఞాస్త్వదాధారా హుతాశన |
అతః సర్వస్య యోనిస్త్వం వహ్నే సర్వమయస్తథా || ౭ ||

దేవతా దానవా యక్షా దైత్యా గంధర్వరాక్షసాః |
మానుషాః పశవో వృక్షా మృగపక్షిసరీసృపాః || ౮ ||

ఆప్యాయ్యంతే త్వయా సర్వే సంవర్ధ్యంతే చ పావక |
త్వత్త ఏవోద్భవం యాంతి త్వయ్యంతే చ తథా లయమ్ || ౯ ||

అపః సృజసి దేవ త్వం త్వమత్సి పునరేవ తాః |
పచ్యమానాస్త్వయా తాశ్చ ప్రాణినాం పుష్టికారణమ్ || ౧౦ ||

దేవేషు తేజోరూపేణ కాంత్యా సిద్ధేష్వవస్థితః |
విషరూపేణ నాగేషు వాయురూపః పతత్త్రిషు || ౧౧ ||

మనుజేషు భవాన్ క్రోధో మోహః పక్షిమృగాదిషు |
అవష్టంభోఽసి తరుషు కాఠిన్యం త్వం మహీం ప్రతి || ౧౨ ||

జలే ద్రవత్వం భగవాన్ జలరూపీ తథాఽనిలే |
వ్యాపిత్వేన తథైవాగ్నే నభస్యాత్మా వ్యవస్థితః || ౧౩ ||

త్వమగ్నే సర్వభూతానామంతశ్చరసి పాలయన్ |
త్వామేకమాహుః కవయస్త్వామాహుస్త్రివిధం పునః || ౧౪ ||

త్వామష్టధా కల్పయిత్వా యజ్ఞవాహమకల్పయన్ |
త్వయా సృష్టమిదం విశ్వం వదంతి పరమర్షయః || ౧౫ ||

త్వామృతే హి జగత్సర్వం సద్యో నశ్యేద్ధుతాశన |
తుభ్యం కృత్వా ద్విజః పూజాం స్వకర్మవిహితాం గతిమ్ || ౧౬ ||

ప్రయాతి హవ్యకవ్యాద్యైః స్వధాస్వాహాభ్యుదీరణాత్ |
పరిణామాత్మవీర్యా హి ప్రాణినామమరార్చిత || ౧౭ ||

దహంతి సర్వభూతాని తతో నిష్క్రమ్య హేతయః |
జాతవేదస్తవైవేయం విశ్వసృష్టిమహాద్యుతే || ౧౮ ||

తవైవ వైదికం కర్మ సర్వభూతాత్మకం జగత్ |
నమస్తేఽనల పింగాక్ష నమస్తేఽస్తు హుతాశన || ౧౯ ||

పావకాద్య నమస్తేఽస్తు నమస్తే హవ్యవాహన |
త్వమేవ భుక్తపీతానాం పాచనాద్విశ్వపావకః || ౨౦ ||

శస్యానాం పాకకర్తా త్వం పోష్టా త్వం జగతస్తథా |
త్వమేవ మేఘస్త్వం వాయుస్త్వం బీజం శస్యహేతుకమ్ || ౨౧ ||

పోషాయ సర్వభూతానాం భూతభవ్యభవో హ్యసి |
త్వం జ్యోతిః సర్వభూతేషు త్వమాదిత్యో విభావసుః || ౨౨ ||

త్వమహస్త్వం తథా రాత్రిరుభే సంధ్యే తథా భవాన్ |
హిరణ్యరేతాస్త్వం వహ్నే హిరణ్యోద్భవకారణమ్ || ౨౩ ||

హిరణ్యగర్భశ్చ భవాన్ హిరణ్యసదృశప్రభః |
త్వం ముహూర్తం క్షణశ్చ త్వం త్వం త్రుటిస్త్వం తథా లవః || ౨౪ ||

కలాకాష్ఠానిమేషాదిరూపేణాసి జగత్ప్రభో |
త్వమేతదఖిలం కాలః పరిణామాత్మకో భవాన్ || ౨౫ ||

యా జిహ్వా భవతః కాలీ కాలనిష్ఠాకరీ ప్రభో |
భయాన్నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౨౬ ||

కరాలీ నామ యా జిహ్వా మహాప్రలయకారణమ్ |
తయా నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౨౭ ||

మనోజవా చ యా జిహ్వా లఘిమాగుణలక్షణా |
తయా నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౨౮ ||

కరోతి కామం భూతేభ్యో యా తే జిహ్వా సులోహితా |
తయా నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౨౯ ||

సుధూమ్రవర్ణా యా జిహ్వా ప్రాణినాం రోగదాహికా |
తయా నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౩౦ ||

స్ఫులింగినీ చ యా జిహ్వా యతః సకలపుద్గలాః |
తయా నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౩౧ ||

యా తే విశ్వా సదా జిహ్వా ప్రాణినాం శర్మదాయినీ |
తయా నః పాహి పాపేభ్యః ఐహికాచ్చ మహాభయాత్ || ౩౨ ||

పింగాక్ష లోహితగ్రీవ కృష్ణవర్ణ హుతాశన |
త్రాహి మాం సర్వదోషేభ్యః సంసారాదుద్ధరేహ మామ్ || ౩౩ ||

ప్రసీద వహ్నే సప్తార్చిః కృశానో హవ్యవాహన |
అగ్నిపావకశుక్రాది నామాష్టభిరుదీరితః || ౩౪ ||

అగ్నేఽగ్రే సర్వభూతానాం సముద్భూత విభావసో |
ప్రసీద హవ్యవాహాఖ్య అభిష్టుత మయావ్యయ || ౩౫ ||

త్వమక్షయో వహ్నిరచింత్యరూపః
సమృద్ధిమన్ దుష్ప్రసహోఽతితీవ్రః |
త్వమవ్యయం భీమమశేషలోకం
సమూర్తికో హంత్యథవాతివీర్యః || ౩౬ ||

త్వముత్తమం సత్త్వమశేషసత్వ-
-హృత్పుండరీకస్త్వమనంతమీడ్యమ్ |
త్వయా తతం విశ్వమిదం చరాచరం
హుతాశనైకో బహుధా త్వమత్ర || ౩౭ ||

త్వమక్షయః సగిరివనా వసుంధరా
నభః ససోమార్కమహర్దివాఖిలమ్ |
మహోదధేర్జఠరగతంచ వాడవో
భవాన్విభూత్యా పరయా కరే స్థితః || ౩౮ ||

హుతాశనస్త్వమితి సదాభిపూజ్యసే
మహాక్రతౌ నియమపరైర్మహర్షిభిః |
అభిష్టుతః పివసి చ సోమమధ్వరే
వషట్కృతాన్యపి చ హవీం‍షి భూతయే || ౩౯ ||

త్వం విప్రైః సతతమిహేజ్యసే ఫలార్థం
వేదాంగేష్వథ సకలేషు గీయసే త్వమ్ |
త్వద్ధేతోర్యజనపరాయణా ద్విజేంద్రా
వేదాంగాన్యధిగమయంతి సర్వకాలే || ౪౦ ||

త్వం బ్రహ్మా యజనపరస్తథైవ విష్ణుః
భూతేశః సురపతిరర్యమా జలేశః |
సూర్యేందు సకలసురాసురాశ్చ హవ్యైః
సంతోష్యాభిమతఫలాన్యథాప్నువంతి || ౪౧ ||

అర్చిర్భిః పరమమహోపఘాతదుష్టం
సంస్పృష్టం తవ శుచి జాయతే సమస్తమ్ |
స్నానానాం పరమమతీవ భస్మనా సత్
సంధ్యాయాం మునిభిరతీవ సేవ్యసే తత్ || ౪౨ ||

ప్రసీద వహ్నే శుచినామధేయ
ప్రసీద వాయో విమలాతిదీప్తే |
ప్రసీద మే పావక వైద్యుతాద్య
ప్రసీద హవ్యాశన పాహి మాం త్వమ్ || ౪౩ ||

యత్తే వహ్నే శివం రూపం యే చ తే సప్త హేతయః |
తః పాహి నః స్తుతో దేవ పితా పుత్రమివాత్మజమ్ || ౪౪ ||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే భౌత్యమన్వంతరే అగ్ని స్తోత్రం నామ ఏకోనశతోఽధ్యాయః ||


మరిన్ని వివిధ స్తోత్రాలు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed