Dharma Devata Stotram (Varaha Puranam) – ಧರ್ಮದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ವರಾಹಪುರಾಣೇ)


ದೇವಾ ಊಚುಃ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಶಶಿಸಂಕಾಶ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತಃ ಪತೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವರೂಪಾಯ ಸ್ವರ್ಗಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕ |
ಕರ್ಮಮಾರ್ಗಸ್ವರೂಪಾಯ ಸರ್ವಗಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ ||

ತ್ವಯೇಯಂ ಪಾಲ್ಯತೇ ಪೃಥ್ವೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಚ ತ್ವಯೈವ ಹಿ |
ಜನಸ್ತಪಸ್ತಥಾ ಸತ್ಯಂ ತ್ವಯಾ ಸರ್ವಂ ತು ಪಾಲ್ಯತೇ || ೨ ||

ನ ತ್ವಯಾ ರಹಿತಂ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗತ್ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಮ್ |
ವಿದ್ಯತೇ ತ್ವದ್ವಿಹೀನಂ ತು ಸದ್ಯೋ ನಶ್ಯತಿ ವೈ ಜಗತ್ || ೩ ||

ತ್ವಮಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸತಾಂ ಸತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪವಾನ್ |
ರಾಜಸಾನಾಂ ರಜಸ್ತ್ವಂ ಚ ತಾಮಸಾನಾಂ ತಮ ಏವ ಚ || ೪ ||

ಚತುಷ್ಪಾದೋ ಭವಾನ್ ದೇವ ಚತುಃಶೃಂಗಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ |
ಸಪ್ತಹಸ್ತಿಸ್ತ್ರಿಬಂಧಶ್ಚ ವೃಷರೂಪ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೫ ||

ತ್ವಯಾ ಹೀನಾ ವಯಂ ದೇವ ಸರ್ವ ಉನ್ಮಾರ್ಗವರ್ತಿನಃ |
ತನ್ಮಾರ್ಗಂ ಯಚ್ಛ ಮೂಢಾನಾಂ ತ್ವಂ ಹಿ ನಃ ಪರಮಾಗತಿಃ || ೬ ||

ಏವಂ ಸ್ತುತಸ್ತದಾ ದೇವೈರ್ವೃಷರೂಪೀ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಸನ್ನಮನಸಾ ಶಾಂತಚಕ್ಷುರಪಶ್ಯತ || ೭ ||

ದೃಷ್ಟಮಾತ್ರಾಸ್ತು ತೇ ದೇವಾಃ ಸ್ವಯಂ ಧರ್ಮೇಣ ಚಕ್ಷುಷಾ |
ಕ್ಷಣೇನ ಗತಸಂಮೋಹಾಃ ಸಮ್ಯಕ್ಸದ್ಧರ್ಮಸಂಹಿತಾಃ || ೮ ||

ಅಸುರಾ ಅಪಿ ತದ್ವಚ್ಚ ತತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಉವಾಚ ತಮ್ |
ಅದ್ಯಪ್ರಭೃತಿ ತೇ ಧರ್ಮ ತಿಥಿರಸ್ತು ತ್ರಯೋದಶೀ || ೯ ||

ಯಸ್ತಾಮುಪೋಷ್ಯ ಪುರುಷೋ ಭವಂತಂ ಸಮುಪಾರ್ಜಯೇತ್ |
ಕೃತ್ವಾ ಪಾಪಸಮಾಹಾರಂ ತಸ್ಮಾನ್ಮುಂಚತಿ ಮಾನವಃ || ೧೦ ||

ಯಚ್ಚಾರಣ್ಯಮಿದಂ ಧರ್ಮ ತ್ವಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಚಿರಂ ಪ್ರಭೋ |
ತತೋ ನಾಮ್ನಾ ಭವಿಷ್ಯೇ ತದ್ಧರ್ಮಾರಣ್ಯಮಿತಿ ಪ್ರಭೋ || ೧೧ ||

ಚತುಸ್ತ್ರಿಪಾದ್ದ್ವ್ಯೇಕಪಾಚ್ಚ ಪ್ರಭೋ ತ್ವಂ
ಕೃತಾದಿಭಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಸೇ ಯೇನ ಲೋಕೈಃ |
ತಥಾ ತಥಾ ಕರ್ಮಭೂಮೌ ನಭಶ್ಚ
ಪ್ರಾಯೋಯುಕ್ತಃ ಸ್ವಗೃಹಂ ಪಾಹಿ ವಿಶ್ವಮ್ || ೧೨ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತಮಾತ್ರಃ ಪ್ರಪಿತಾಮಹೋಽಧುನಾ
ಸುರಾಸುರಾಣಾಮಥ ಪಶ್ಯತಾಂ ನೃಪ |
ಅದೃಶ್ಯತಾಮಗಮತ್ ಸ್ವಾಲಯಾಂಶ್ಚ
ಜಗ್ಮುಃ ಸುರಾಃ ಸವೃಷಾ ವೀತಶೋಕಾಃ || ೧೩ ||

ಧರ್ಮೋತ್ಪತ್ತಿಂ ಯ ಇಮಾಂ ಶ್ರಾವಯೀತ
ತದಾ ಶ್ರಾದ್ಧೇ ತರ್ಪಯೇತ ಪಿತೄಂಶ್ಚ |
ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ ಪಾಯಸೇನ ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯಾ
ಸ ಸ್ವರ್ಗಗಾಮೀ ತು ಸುರಾನುಪೇಯಾತ್ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀವರಾಹಪುರಾಣೇ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಧರ್ಮದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed