Category: Vividha – ವಿವಿಧ

Sri Nageshwara Stuti – ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿಃ

ಯೋ ದೇವಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮಾತ್ಮಾ ಹ್ಯಾರಾಧ್ಯ ಏವ ಚ | ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಾತ್ಮಾ ಚ ಸ ಮೇ ನಾಗಃ ಪ್ರಸೀದತು || ೧ || ಹೃದಯಸ್ಥೋಪಿ ದೂರಸ್ಥಃ ಮಾಯಾವೀ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ | ಯೋಗಿನಾಂ ಚಿತ್ತಗಮ್ಯಸ್ತು...

Sri Tulasi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ

ಓಂ ಶ್ರೀ ತುಲಸೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಖ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶ್ರೀಮನೋಜ್ಞಾನಪಲ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪುರಂದರಸತೀಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯೈ...

Sadhana Panchakam – ಸಾಧನ ಪಂಚಕಂ

ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂ ತೇನೇಶಸ್ಯ ವಿಧೀಯತಾಮಪಚಿತಿಃ ಕಾಮ್ಯೇ ಮನಸ್ತ್ಯಜ್ಯತಾಮ್ | ಪಾಪೌಘಃ ಪರಿಭೂಯತಾಂ ಭವಸುಖೇ ದೋಷೋಽನುಸಂಧೀಯತಾ- ಮಾತ್ಮೇಚ್ಛಾ ವ್ಯವಸೀಯತಾಂ ನಿಜಗೃಹಾತ್ತೂರ್ಣಂ ವಿನಿರ್ಗಮ್ಯತಾಮ್ || ೧ || ಸಂಗಃ ಸತ್ಸು ವಿಧೀಯತಾಂ...

Vairagya Panchakam – ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಚಕಂ

ಕ್ಷೋಣೀ ಕೋಣ ಶತಾಂಶ ಪಾಲನ ಕಲಾ ದುರ್ವಾರ ಗರ್ವಾನಲ- ಕ್ಷುಭ್ಯತ್ಕ್ಷುದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಚಾಟು ರಚನಾ ಧನ್ಯಾನ್ ನ ಮನ್ಯಾಮಹೇ | ದೇವಂ ಸೇವಿತುಮೇವ ನಿಶ್ಚಿನುಮಹೇ ಯೋಽಸೌ ದಯಾಳುಃ ಪುರಾ ದಾನಾ ಮುಷ್ಟಿಮುಚೇ ಕುಚೇಲ...

Vignana Nauka Ashtakam – ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾಷ್ಟಕಂ

ತಪೋಯಜ್ಞದಾನಾದಿಭಿಶ್ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಿ- ರ್ವಿರಕ್ತೋಗ್ರಜಾತಿಃ ಪರೇ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧ್ಯಾ | ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಂ ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ತ್ವಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೧ || ದಯಾಳುಂ ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಪ್ರಶಾಂತಂ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ಯ...

Ratna dvayam – ರತ್ನದ್ವಯಂ

ನ ಮೇಽಸ್ತಿ ದೇಹೇನ್ದ್ರಿಯಬುದ್ಧಿಯೋಗೋ ನ ಪುಣ್ಯಲೇಶೋಽಪಿ ನ ಪಾಪಲೇಶಃ | ಕ್ಷುಧಾಪಿಪಾಸಾದಿ ಷಡೂರ್ಮಿದೂರಃ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತೋಽಸ್ಮಿ ಚಿದೇವ ಕೇವಲಃ || ಅಪಾಣಿಪಾದೋಽಹಮವಾಗಚಕ್ಷು- ರಪ್ರಾಣ ಏವಾಸ್ಮ್ಯಮನಾಹ್ಯಬುದ್ಧಿಃ | ವ್ಯೋಮೇವ ಪೂರ್ಣೋಽಸ್ಮಿ ವಿನಿರ್ಮಲೋಽಸ್ಮಿ ಸದೈಕರೂಪೋಽಸ್ಮಿ ಚಿದೇವ...

Maya panchakam – ಮಾಯಾ ಪಂಚಕಂ

ನಿರುಪಮನಿತ್ಯನಿರಂಶಕೇಽಪ್ಯಖಂಡೇ | ಮಯಿ ಚಿತಿ ಸರ್ವವಿಕಲ್ಪನಾದಿಶೂನ್ಯೇ | ಘಟಯತಿ ಜಗದೀಶಜೀವಭೇದಂ | ತ್ವಘಟಿತಘಟನಾಪಟೀಯಸೀ ಮಾಯಾ || ೧ || ಶ್ರುತಿಶತನಿಗಮಾಂತಶೋಧಕಾನ- ಪ್ಯಹಹ ಧನಾದಿನಿದರ್ಶನೇನ ಸದ್ಯಃ | ಕಲುಷಯತಿ ಚತುಷ್ಪದಾದ್ಯಭಿನ್ನಾ- ನಘಟಿತಘಟನಾಪಟೀಯಸೀ ಮಾಯಾ ||...

Manisha Panchakam – ಮನೀಷಾ ಪಂಚಕಂ

ಸತ್ಯಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಗಮನೇ ಕದಾಚಿನ್ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಮ್ | ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರಂಪ್ರತಿ ಸಹ ಗೌರ್ಯಾ ಮಾರ್ಗೇ ತು ಶಂಕರಮ್ || ಅಂತ್ಯವೇಷಧರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಗಚ್ಛಗಚ್ಛೇತಿ ಚಾಬ್ರವೀತ್ | ಶಂಕರಸ್ಸೋಽಪಿ ಚಂಡಾಲಃ ತಂ ಪುನಃ ಪ್ರಾಹ ಶಂಕರಮ್ || ಅನ್ನಮಾಯಾದನ್ನಮಯಮಥವಾಚೈತನ್ಯಮೇವ...

Paramadvaitham – ಪರಮಾದ್ವೈತಂ

ನಿರ್ವಿಕಾರಾಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರಂಜನಮನಾಮಯಮ್ | ಆದ್ಯಂತರಹಿತಂ ಪೂರ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧ || ನಿಷ್ಕಳಂಕಂ ನಿರಾಭಾಸಂ ತ್ರಿಪರಿಚ್ಛೇದವರ್ಜಿತಮ್ | ಆನಂದಮಜಮವ್ಯಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨ || ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ...

Nirguna Manasa Puja – ನಿರ್ಗುಣ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ

ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ – ಅಖಂಡೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೈಕರೂಪಿಣಿ | ಸ್ಥಿತೇಽದ್ವಿತೀಯಭಾವೇಽಪಿ ಕಥಂ ಪೂಜಾ ವಿಧೀಯತೇ || ೧ || ಪೂರ್ಣಸ್ಯಾವಾಹನಂ ಕುತ್ರ ಸರ್ವಾಧಾರಸ್ಯ ಚಾಸನಮ್ | ಸ್ವಚ್ಛಸ್ಯ ಪಾದ್ಯಮರ್ಘ್ಯಂ ಚ ಶುದ್ಧಸ್ಯಾಚಮನಂ ಕುತಃ...

error: Not allowed