Narmada Ashtakam – ಶ್ರೀ ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕಂ


ಸಬಿಂದುಸಿಂಧುಸುಸ್ಖಲತ್ತರಂಗಭಂಗರಂಜಿತಂ
ದ್ವಿಷತ್ಸು ಪಾಪಜಾತಜಾತಕಾದಿವಾರಿಸಂಯುತಮ್ |
ಕೃತಾಂತದೂತಕಾಲಭೂತಭೀತಿಹಾರಿವರ್ಮದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೧ ||

ತ್ವದಂಬುಲೀನದೀನಮೀನದಿವ್ಯಸಂಪ್ರದಾಯಕಂ
ಕಲೌ ಮಲೌಘಭಾರಹಾರಿಸರ್ವತೀರ್ಥನಾಯಕಮ್ |
ಸುಮಚ್ಛಕಚ್ಛನಕ್ರಚಕ್ರವಾಕಚಕ್ರಶರ್ಮದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೨ ||

ಮಹಾಗಭೀರನೀರಪೂರಪಾಪಧೂತಭೂತಲಂ
ಧ್ವನತ್ಸಮಸ್ತಪಾತಕಾರಿದಾರಿತಾಪದಾಚಲಮ್ |
ಜಗಲ್ಲಯೇ ಮಹಾಭಯೇ ಮೃಕಂಡುಸೂನುಹರ್ಮ್ಯದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೩ ||

ಗತಂ ತದೈವ ಮೇ ಭಯಂ ತ್ವದಂಬು ವೀಕ್ಷಿತಂ ಯದಾ
ಮೃಕಂಡುಸೂನುಶೌನಕಾಸುರಾರಿಸೇವಿತಂ ಸದಾ |
ಪುನರ್ಭವಾಬ್ಧಿಜನ್ಮಜಂ ಭವಾಬ್ಧಿದುಃಖವರ್ಮದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೪ ||

ಅಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಕಿನ್ನರಾಮರಾಸುರಾದಿಪೂಜಿತಂ
ಸುಲಕ್ಷನೀರತೀರಧೀರಪಕ್ಷಿಲಕ್ಷಕೂಜಿತಮ್ |
ವಸಿಷ್ಠಶಿಷ್ಟಪಿಪ್ಪಲಾದಿಕರ್ದಮಾದಿಶರ್ಮದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೫ ||

ಸನತ್ಕುಮಾರನಾಚಿಕೇತಕಶ್ಯಪಾತ್ರಿಷತ್ಪದೈಃ
ಧೃತಂ ಸ್ವಕೀಯಮಾನಸೇಷು ನಾರದಾದಿಷತ್ಪದೈಃ |
ರವೀಂದುರಂತಿದೇವದೇವರಾಜಕರ್ಮಶರ್ಮದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೬ ||

ಅಲಕ್ಷಲಕ್ಷಲಕ್ಷಪಾಪಲಕ್ಷಸಾರಸಾಯುಧಂ
ತತಸ್ತು ಜೀವಜಂತುತಂತುಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾಯಕಮ್ |
ವಿರಿಂಚಿವಿಷ್ಣುಶಂಕರಸ್ವಕೀಯಧಾಮವರ್ಮದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೭ ||

ಅಹೋ ಧೃತಂ ಸ್ವನಂ ಶ್ರುತಂ ಮಹೇಶಿಕೇಶಜಾತಟೇ
ಕಿರಾತಸೂತಬಾಡಬೇಷು ಪಂಡಿತೇ ಶಠೇ ನಟೇ |
ದುರಂತಪಾಪತಾಪಹಾರಿ ಸರ್ವಜಂತುಶರ್ಮದೇ
ತ್ವದೀಯಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮಾಮಿ ದೇವಿ ನರ್ಮದೇ || ೮ ||

ಇದಂ ತು ನರ್ಮದಾಷ್ಟಕಂ ತ್ರಿಕಾಲಮೇವ ಯೇ ಸದಾ
ಪಠಂತಿ ತೇ ನಿರಂತರಂ ನ ಯಾಂತಿ ದುರ್ಗತಿಂ ಕದಾ |
ಸುಲಭ್ಯದೇಹದುರ್ಲಭಂ ಮಹೇಶಧಾಮಗೌರವಂ
ಪುನರ್ಭವಾ ನರಾ ನ ವೈ ವಿಲೋಕಯಂತಿ ರೌರವಮ್ || ೯ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: