Sri Tulasi Kavacham – ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಕವಚಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀತುಲಸೀಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀತುಲಸೀದೇವತಾ, ಮಮ ಈಪ್ಸಿತಕಾಮನಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ತುಲಸೀ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಿ ನಮಃ ಪಂಕಜಧಾರಿಣಿ |
ಶಿರೋ ಮೇ ತುಲಸೀ ಪಾತು ಫಾಲಂ ಪಾತು ಯಶಸ್ವಿನೀ || ೧ ||

ದೃಶೌ ಮೇ ಪದ್ಮನಯನಾ ಶ್ರೀಸಖೀ ಶ್ರವಣೇ ಮಮ |
ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಸುಗಂಧಾ ಮೇ ಮುಖಂ ಚ ಸುಮುಖೀ ಮಮ || ೨ ||

ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ಪಾತು ಶುಭದಾ ಕಂಠಂ ವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಮಮ |
ಸ್ಕಂಧೌ ಕಲ್ಹಾರಿಣೀ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ || ೩ ||

ಪುಣ್ಯದಾ ಮೇ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ನಾಭಿಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ |
ಕಟಿಂ ಕುಂಡಲಿನೀ ಪಾತು ಊರೂ ನಾರದವಂದಿತಾ || ೪ ||

ಜನನೀ ಜಾನುನೀ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಸಕಲವಂದಿತಾ |
ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾ ಪಾದೌ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಿಣೀ || ೫ ||

ಸಂಕಟೇ ವಿಷಮೇ ದುರ್ಗೇ ಭಯೇ ವಾದೇ ಮಹಾಹವೇ |
ನಿತ್ಯಂ ಹಿ ಸಂಧ್ಯಯೋಃ ಪಾತು ತುಲಸೀ ಸರ್ವತಃ ಸದಾ || ೬ ||

ಇತೀದಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ತುಲಸ್ಯಾಃ ಕವಚಾಮೃತಮ್ |
ಮರ್ತ್ಯಾನಾಮಮೃತಾರ್ಥಾಯ ಭೀತಾನಾಮಭಯಾಯ ಚ || ೭ ||

ಮೋಕ್ಷಾಯ ಚ ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಧ್ಯಾಯಿನಾಂ ಧ್ಯಾನಯೋಗಕೃತ್ |
ವಶಾಯ ವಶ್ಯಕಾಮಾನಾಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ವೇದವಾದಿನಾಮ್ || ೮ ||

ದ್ರವಿಣಾಯ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಪಾಪಿನಾಂ ಪಾಪಶಾಂತಯೇ |
ಅನ್ನಾಯ ಕ್ಷುಧಿತಾನಾಂ ಚ ಸ್ವರ್ಗಾಯ ಸ್ವರ್ಗಮಿಚ್ಛತಾಮ್ || ೯ ||

ಪಶವ್ಯಂ ಪಶುಕಾಮಾನಾಂ ಪುತ್ರದಂ ಪುತ್ರಕಾಂಕ್ಷಿಣಾಮ್ |
ರಾಜ್ಯಾಯ ಭ್ರಷ್ಟರಾಜ್ಯಾನಾಮಶಾಂತಾನಾಂ ಚ ಶಾಂತಯೇ || ೧೦ ||

ಭಕ್ತ್ಯರ್ಥಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಾನಾಂ ವಿಷ್ಣೌ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನಿ |
ಜಾಪ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ಗಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಗೃಹಸ್ಥೇನ ವಿಶೇಷತಃ || ೧೧ ||

ಉದ್ಯಂತಂ ಚಂಡಕಿರಣಮುಪಸ್ಥಾಯ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ |
ತುಲಸೀ ಕಾನನೇ ತಿಷ್ಠಾನ್ನಾಸೀನೋ ವಾ ಜಪೇದಿದಮ್ || ೧೨ ||

ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ತಥೈವ ಮಮ ಸನ್ನಿಧಿಮ್ |
ಮಮ ಪ್ರಿಯಕರಂ ನಿತ್ಯಂ ಹರಿಭಕ್ತಿವಿವರ್ಧನಮ್ || ೧೩ ||

ಯಾ ಸ್ಯಾನ್ಮೃತಪ್ರಜಾನಾರೀ ತಸ್ಯಾ ಅಂಗಂ ಪ್ರಮಾರ್ಜಯೇತ್ |
ಸಾ ಪುತ್ರಂ ಲಭತೇ ದೀರ್ಘಜೀವಿನಂ ಚಾಪ್ಯರೋಗಿಣಮ್ || ೧೪ ||

ವಂಧ್ಯಾಯಾ ಮಾರ್ಜಯೇದಂಗಂ ಕುಶೈರ್ಮಂತ್ರೇಣ ಸಾಧಕಃ |
ಸಾಽಪಿ ಸಂವತ್ಸರಾದೇವ ಗರ್ಭಂ ಧತ್ತೇ ಮನೋಹರಮ್ || ೧೫ ||

ಅಶ್ವತ್ಥೇ ರಾಜವಶ್ಯಾರ್ಥೀ ಜಪೇದಗ್ನೇಃ ಸುರೂಪಭಾಕ್ |
ಪಲಾಶಮೂಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ತೇಜೋಽರ್ಥ್ಯಭಿಮುಖೋ ರವೇಃ || ೧೬ ||

ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಚಂಡಿಕಾಗೇಹೇ ಶತ್ರುಹತ್ಯೈ ಗೃಹೇ ಮಮ |
ಶ್ರೀಕಾಮೋ ವಿಷ್ಣುಗೇಹೇ ಚ ಉದ್ಯಾನೇ ಸ್ತ್ರೀವಶಾ ಭವೇತ್ || ೧೭ ||

ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಶೃಣು ಸೈನ್ಯೇಶ ತತ್ತ್ವತಃ |
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಮಭಿಧ್ಯಾಯೇತ್ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಮ್ || ೧೮ ||

ಮಮ ಗೇಹಗತಸ್ತ್ವಂ ತು ತಾರಕಸ್ಯ ವಧೇಚ್ಛಯಾ |
ಜಪನ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚ ಕವಚಂ ತುಲಸೀಗತಮಾನಸಃ || ೧೯ ||

ಮಂಡಲಾತ್ತಾರಕಂ ಹಂತಾ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ತುಲಸೀಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ ತುಲಸೀಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed