Sri Tulasi Kavacham – శ్రీ తులసీ కవచం


అస్య శ్రీతులసీకవచస్తోత్రమంత్రస్య శ్రీమహాదేవ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః శ్రీతులసీదేవతా, మమ ఈప్సితకామనా సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

తులసీ శ్రీమహాదేవి నమః పంకజధారిణి |
శిరో మే తులసీ పాతు ఫాలం పాతు యశస్వినీ || ౧ ||

దృశౌ మే పద్మనయనా శ్రీసఖీ శ్రవణే మమ |
ఘ్రాణం పాతు సుగంధా మే ముఖం చ సుముఖీ మమ || ౨ ||

జిహ్వాం మే పాతు శుభదా కంఠం విద్యామయీ మమ |
స్కంధౌ కల్హారిణీ పాతు హృదయం విష్ణువల్లభా || ౩ ||

పుణ్యదా మే పాతు మధ్యం నాభిం సౌభాగ్యదాయినీ |
కటిం కుండలినీ పాతు ఊరూ నారదవందితా || ౪ ||

జననీ జానునీ పాతు జంఘే సకలవందితా |
నారాయణప్రియా పాదౌ సర్వాంగం సర్వరక్షిణీ || ౫ ||

సంకటే విషమే దుర్గే భయే వాదే మహాహవే |
నిత్యం హి సంధ్యయోః పాతు తులసీ సర్వతః సదా || ౬ ||

ఇతీదం పరమం గుహ్యం తులస్యాః కవచామృతమ్ |
మర్త్యానామమృతార్థాయ భీతానామభయాయ చ || ౭ ||

మోక్షాయ చ ముముక్షూణాం ధ్యాయినాం ధ్యానయోగకృత్ |
వశాయ వశ్యకామానాం విద్యాయై వేదవాదినామ్ || ౮ ||

ద్రవిణాయ దరిద్రాణాం పాపినాం పాపశాంతయే |
అన్నాయ క్షుధితానాం చ స్వర్గాయ స్వర్గమిచ్ఛతామ్ || ౯ ||

పశవ్యం పశుకామానాం పుత్రదం పుత్రకాంక్షిణామ్ |
రాజ్యాయ భ్రష్టరాజ్యానామశాంతానాం చ శాంతయే || ౧౦ ||

భక్త్యర్థం విష్ణుభక్తానాం విష్ణౌ సర్వాంతరాత్మని |
జాప్యం త్రివర్గసిద్ధ్యర్థం గృహస్థేన విశేషతః || ౧౧ ||

ఉద్యంతం చండకిరణముపస్థాయ కృతాంజలిః |
తులసీ కాననే తిష్ఠాన్నాసీనో వా జపేదిదమ్ || ౧౨ ||

సర్వాన్కామానవాప్నోతి తథైవ మమ సన్నిధిమ్ |
మమ ప్రియకరం నిత్యం హరిభక్తివివర్ధనమ్ || ౧౩ ||

యా స్యాన్మృతప్రజానారీ తస్యా అంగం ప్రమార్జయేత్ |
సా పుత్రం లభతే దీర్ఘజీవినం చాప్యరోగిణమ్ || ౧౪ ||

వంధ్యాయా మార్జయేదంగం కుశైర్మంత్రేణ సాధకః |
సాఽపి సంవత్సరాదేవ గర్భం ధత్తే మనోహరమ్ || ౧౫ ||

అశ్వత్థే రాజవశ్యార్థీ జపేదగ్నేః సురూపభాక్ |
పలాశమూలే విద్యార్థీ తేజోఽర్థ్యభిముఖో రవేః || ౧౬ ||

కన్యార్థీ చండికాగేహే శత్రుహత్యై గృహే మమ |
శ్రీకామో విష్ణుగేహే చ ఉద్యానే స్త్రీవశా భవేత్ || ౧౭ ||

కిమత్ర బహునోక్తేన శృణు సైన్యేశ తత్త్వతః |
యం యం కామమభిధ్యాయేత్తం తం ప్రాప్నోత్యసంశయమ్ || ౧౮ ||

మమ గేహగతస్త్వం తు తారకస్య వధేచ్ఛయా |
జపన్ స్తోత్రం చ కవచం తులసీగతమానసః || ౧౯ ||

మండలాత్తారకం హంతా భవిష్యసి న సంశయః || ౨౦ ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే తులసీమహాత్మ్యే తులసీకవచం సంపూర్ణమ్ |


మరిన్ని వివిధ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed