Ashvattha Stotram – ಅಶ್ವತ್ಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀ ನಾರದ ಉವಾಚ |
ಅನಾಯಾಸೇನ ಲೋಕೋಽಯಂ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಂ ಚೈವಂ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಪಿತಾಮಹ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಶೃಣು ದೇವ ಮುನೇಽಶ್ವತ್ಥಂ ಶುದ್ಧಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಂ ತರುಂ |
ಯತ್ಪ್ರದಕ್ಷಿಣತೋ ಲೋಕಃ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನ್ಸಮಶ್ನುತೇ || ೨ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಾದ್ದಕ್ಷಿಣೇ ರುದ್ರಃ ಪಶ್ಚಿಮೇ ವಿಷ್ಣುರಾಶ್ರಿತಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚೋತ್ತರದೇಶಸ್ಥಃ ಪೂರ್ವೇತ್ವಿಂದ್ರಾದಿದೇವತಾಃ || ೩ ||

ಸ್ಕಂಧೋಪಸ್ಕಂಧಪತ್ರೇಷು ಗೋವಿಪ್ರಮುನಯಸ್ತಥಾ |
ಮೂಲಂ ವೇದಾಃ ಪಯೋ ಯಜ್ಞಾಃ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಮುನಿಪುಂಗವ || ೪ ||

ಪೂರ್ವಾದಿದಿಕ್ಷು ಸಂಯಾತಾ ನದೀನದಸರೋಽಬ್ಧಯಃ |
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಹ್ಯಶ್ವತ್ಥಂ ಸಂಶ್ರಯೇದ್ಬುಧಃ || ೫ ||

ತ್ವಂ ಕ್ಷೀರ್ಯಫಲಕಶ್ಚೈವ ಶೀತಲಶ್ಚ ವನಸ್ಪತೇ |
ತ್ವಾಮಾರಾಧ್ಯ ನರೋ ವಿಂದ್ಯಾದೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಂ ಫಲಮ್ || ೬ ||

ಚಲದ್ದಲಾಯ ವೃಕ್ಷಾಯ ಸರ್ವದಾಶ್ರಿತವಿಷ್ಣವೇ |
ಬೋಧಿಸತ್ತ್ವಾಯ ದೇವಾಯ ಹ್ಯಶ್ವತ್ಥಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೭ ||

ಅಶ್ವತ್ಥ ಯಸ್ಮಾತ್ತ್ವಯಿ ವೃಕ್ಷರಾಜ
ನಾರಾಯಣಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವಕಾಲೇ |
ಅಥಃ ಶೃತಸ್ತ್ವಂ ಸತತಂ ತರೂಣಾಂ
ಧನ್ಯೋಽಸಿ ಚಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶಕೋಽಸಿ || ೮ ||

ಕ್ಷೀರದಸ್ತ್ವಂ ಚ ಯೇನೇಹ ಯೇನ ಶ್ರೀಸ್ತ್ವಾಂ ನಿಷೇವತೇ |
ಸತ್ಯೇನ ತೇನ ವೃಕ್ಷೇಂದ್ರ ಮಾಮಪಿ ಶ್ರೀರ್ನಿಷೇವತಾಮ್ || ೯ ||

ಏಕಾದಶಾತ್ಮಾ ರುದ್ರೋಽಸಿ ವಸುನಾಥಶಿರೋಮಣಿಃ |
ನಾರಾಯಣೋಽಸಿ ದೇವಾನಾಂ ವೃಕ್ಷರಾಜೋಽಸಿ ಪಿಪ್ಪಲ || ೧೦ ||

ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಃ ಶಮೀಗರ್ಭೋ ದೇವಗರ್ಭಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋ ಭೂಗರ್ಭೋ ಯಜ್ಞಗರ್ಭೋ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೧ ||

ಆಯುರ್ಬಲಂ ಯಶೋ ವರ್ಚಃ ಪ್ರಜಾಃ ಪಶುವಸೂನಿ ಚ |
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಚ ಮೇಧಾಂ ಚ ತ್ವಂ ನೋ ದೇಹಿ ವನಸ್ಪತೇ || ೧೨ ||

ಸತತಂ ವರುಣೋ ರಕ್ಷೇತ್ ತ್ವಾಮಾರಾದ್ವೃಷ್ಟಿರಾಶ್ರಯೇತ್ |
ಪರಿತಸ್ತ್ವಾಂ ನಿಷೇವಂತಾಂ ತೃಣಾನಿ ಸುಖಮಸ್ತು ತೇ || ೧೩ ||

ಅಕ್ಷಿಸ್ಪಂದಂ ಭುಜಸ್ಪಂದಂ ದುಸ್ಸ್ವಪ್ನಂ ದುರ್ವಿಚಿಂತನಂ |
ಶತ್ರೂಣಾಂ ಸಮುತ್ಥಾನಂ ಹ್ಯಶ್ವತ್ಥ ಶಮಯ ಪ್ರಭೋ || ೧೪ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ ವರೇಣ್ಯಾಯ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ನಮೋ ದುಸ್ಸ್ವಪ್ನನಾಶಾಯ ಸುಸ್ವಪ್ನಫಲದಾಯಿನೇ || ೧೫ ||

ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೇ |
ಅಗ್ರತಃ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೬ ||

ಯಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗೈಃ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ |
ಯದಾಶ್ರಯಾಚ್ಚಿರಂಜೀವೀ ತಮಶ್ವತ್ಥಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೭ ||

ಅಶ್ವತ್ಥ ಸುಮಹಾಭಾಗ ಸುಭಗ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ |
ಇಷ್ಟಕಾಮಾಂಶ್ಚ ಮೇ ದೇಹಿ ಶತ್ರುಭ್ಯಸ್ತು ಪರಾಭವಮ್ || ೧೮ ||

ಆಯುಃ ಪ್ರಜಾಂ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಸರ್ವಸಂಪದಂ |
ದೇಹಿ ದೇವ ಮಹಾವೃಕ್ಷ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೧೯ ||

ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಮಂತ್ರಾತ್ಮಾ ಸರ್ವರೂಪೀ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ಅಶ್ವತ್ಥೋ ವೇದಮೂಲೋಽಸೌ ಋಷಿಭಿಃ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಸದಾ || ೨೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮಹಾ ಗುರುಹಾ ಚೈವ ದರಿದ್ರೋ ವ್ಯಾಧಿಪೀಡಿತಃ |
ಆವೃತ್ತ್ಯ ಲಕ್ಷಸಂಖ್ಯಂ ತತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಸುಖೀ ಭವೇತ್ || ೨೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಹವಿರ್ಹ್ಯಾಶೀ ತ್ವದಶ್ಶಾಯೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಪಾಪೋಪಹತಚಿತ್ತೋಪಿ ವ್ರತಮೇತತ್ಸಮಾಚರೇತ್ || ೨೨ ||

ಏಕಹಸ್ತಂ ದ್ವಿಹಸ್ತಂ ವಾ ಕುರ್ಯಾದ್ಗೋಮಯಲೇಪನಂ |
ಅರ್ಚೇತ್ಪುರುಷಸೂಕ್ತೇನ ಪ್ರಣವೇನ ವಿಶೇಷತಃ || ೨೩ ||

ಮೌನೀ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಪ್ರಾಗುಕ್ತಫಲಭಾಗ್ಭವೇತ್ |
ವಿಷ್ಣೋರ್ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ಹ್ಯಚ್ಯುತಸ್ಯಾಪಿ ಕೀರ್ತನಾತ್ || ೨೪ ||

ಪದೇ ಪದಾಂತರಂ ಗತ್ವಾ ಕರಚೇಷ್ಟಾವಿವರ್ಜಿತಃ |
ವಾಚಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮನೋ ಧ್ಯಾನೇ ಚತುರಂಗಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ || ೨೫ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಃ ಸ್ಥಾಪಿತೋ ಯೇನ ತತ್ಕುಲಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ತತಃ |
ಧನಾಯುಷಾಂ ಸಮೃದ್ಧಿಸ್ತು ನರಕಾತ್ತಾರಯೇತ್ಪಿತೄನ್ || ೨೬ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಶಾಕಾನ್ನೋದಕದಾನತಃ |
ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಭೋಜಿತೇ ವಿಪ್ರೇ ಕೋಟಿಬ್ರಾಹ್ಮಣಭೋಜನಮ್ || ೨೭ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲ ಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಜಪಹೋಮಸುರಾರ್ಚನಾತ್ |
ಅಕ್ಷಯಂ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಚನಂ ತಥಾ || ೨೮ ||

ಏವಮಾಶ್ವಾಸಿತೋಽಶ್ವತ್ಥಃ ಸದಾಶ್ವಾಸಾಯ ಕಲ್ಪತೇ |
ಯಜ್ಞಾರ್ಥಂ ಛೇದಿತೇಽಶ್ವತ್ಥೇ ಹ್ಯಕ್ಷಯಂ ಸ್ವರ್ಗಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೯ ||

ಛಿನ್ನೋ ಯೇನ ವೃಥಾಽಶ್ವತ್ಥಶ್ಛೇದಿತಾಃ ಪಿತೃದೇವತಾಃ |
ಅಶ್ವತ್ಥಃ ಪೂಜಿತೋ ಯತ್ರ ಪೂಜಿತಾಃ ಸರ್ವದೇವತಾಃ || ೩೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದ ಸಂವಾದೇ ಅಶ್ವತ್ಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: