Ashwini Devata Stotram (Mahabharatam) – ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಪ್ರಪೂರ್ವಗೌ ಪೂರ್ವಜೌ ಚಿತ್ರಭಾನೂ
ಗಿರಾವಾಶಂಸಾಮಿ ತಪಸಾ ಹ್ಯನಂತೌ|
ದಿವ್ಯೌ ಸುಪರ್ಣೌ ವಿರಜೌ ವಿಮಾನಾ-
-ವಧಿಕ್ಷಿಪಂತೌ ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ || ೧

ಹಿರಣ್ಮಯೌ ಶಕುನೀ ಸಾಂಪರಾಯೌ
ನಾಸತ್ಯದಸ್ರೌ ಸುನಸೌ ವೈಜಯಂತೌ|
ಶುಕ್ಲಂ ವಯಂತೌ ತರಸಾ ಸುವೇಮಾ-
-ವಧಿಷ್ಯಯಂತಾವಸಿತಂ ವಿವಸ್ವತಃ || ೨

ಗ್ರಸ್ತಾಂ ಸುಪರ್ಣಸ್ಯ ಬಲೇನ ವರ್ತಿಕಾ-
-ಮಮುಂಚತಾಮಶ್ವಿನೌ ಸೌಭಗಾಯ|
ತಾವತ್ ಸುವೃತ್ತಾವನಮಂತ ಮಾಯಯಾ
ವಸತ್ತಮಾ ಗಾ ಅರುಣಾ ಉದಾವಹನ್ || ೩

ಷಷ್ಟಿಶ್ಚ ಗಾವಸ್ತ್ರಿಶತಾಶ್ಚ ಧೇನವ
ಏಕಂ ವತ್ಸಂ ಸುವತೇ ತಂ ದುಹಂತಿ|
ನಾನಾಗೋಷ್ಠಾ ವಿಹಿತಾ ಏಕದೋಹನಾ-
-ಸ್ತಾವಶ್ವಿನೌ ದುಹತೋ ಧರ್ಮಮುಕ್ಥ್ಯಮ್ || ೪

ಏಕಾಂ ನಾಭಿಂ ಸಪ್ತಶತಾ ಅರಾಃ ಶ್ರಿತಾ
ಪ್ರಧಿಷ್ವನ್ಯಾ ವಿಂಶತಿರರ್ಪಿತಾ ಅರಾಃ|
ಅನೇಮಿಚಕ್ರಂ ಪರಿವರ್ತತೇಽಜರಂ
ಮಾಯಾಶ್ವಿನೌ ಸಮನಕ್ತಿ ಚರ್ಷಣೀ || ೫

ಏಕಂ ಚಕ್ರಂ ವರ್ತತೇ ದ್ವಾದಶಾರಂ
ಷಣಾಭಿಮೇಕಾಕ್ಷಮೃತಸ್ಯ ಧಾರಣಮ್|
ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇವಾ ಅಧಿವಿಶ್ವೇ ವಿಷಕ್ತಾ-
-ಸ್ತಾವಶ್ವಿನೌ ಮುಂಚತೋ ಮಾ ವಿಷೀದತಮ್ || ೬

ಅಶ್ವಿನಾವಿಂದುಮಮೃತಂ ವೃತ್ತಭೂಯೌ
ತಿರೋಧತ್ತಾಮಶ್ವಿನೌ ದಾಸಪತ್ನೀ|
ಹಿತ್ವಾ ಗಿರಿಮಶ್ವಿನೌ ಗಾಮುದಾ ಚರಂತೌ
ತದ್ವೃಷ್ಟಿಮಹ್ನಾ ಪ್ರಸ್ಥಿತೌ ಬಲಸ್ಯ || ೭

ಯುವಾಂ ದಿಶೋ ಜನಯಥೋ ದಶಾಗ್ರೇ
ಸಮಾನಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ರಥ ಯಾತಂ ವಿಯಂತಿ|
ತಾಸಾಂ ಯಾತಮೃಷಯೋಽನುಪ್ರಯಾಂತಿ
ದೇವಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಕ್ಷಿತಿಮಾಚರಂತಿ || ೮

ಯುವಾಂ ವರ್ಣಾನ್ವಿಕುರುಥೋ ವಿಶ್ವರೂಪಾಂ-
-ಸ್ತೇಽಧಿಕ್ಷಿಪಂತೇ ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ|
ತೇ ಭಾನವೋಽಪ್ಯನುಸೃತಾಶ್ಚರಂತಿ
ದೇವಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಕ್ಷಿತಿಮಾಚರಂತಿ || ೯

ತೌ ನಾಸತ್ಯಾವಶ್ವಿನೌ ವಾಂ ಮಹೇಽಹಂ
ಸ್ರಜಂ ಚ ಯಾಂ ಬಿಭೃಥಃ ಪುಷ್ಕರಸ್ಯ|
ತೌ ನಾಸತ್ಯಾವಮೃತಾವೃತಾವೃಧಾ-
-ವೃತೇ ದೇವಾಸ್ತತ್ಪ್ರಪದೇ ನ ಸೂತೇ || ೧೦

ಸುಖೇನ ಗರ್ಭಂ ಲಭೇತಾಂ ಯುವಾನೌ
ಗತಾಸುರೇತತ್ಪ್ರಪದೇ ನ ಸೂತೇ|
ಸದ್ಯೋ ಜಾತೋ ಮಾತರಮತ್ತಿ ಗರ್ಭ-
-ಸ್ತಾವಶ್ವಿನೌ ಮುಂಚಥೋ ಜೀವಸೇ ಗಾಃ || ೧೧

ಸ್ತೋತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಮಿ ಗುಣೈರ್ಭವಂತೌ
ಚಕ್ಷುರ್ವಿಹೀನಃ ಪಥಿ ಸಂಪ್ರಮೋಹಃ|
ದುರ್ಗೇಽಹಮಸ್ಮಿನ್ಪತಿತೋಽಸ್ಮಿ ಕೂಪೇ
ಯುವಾಂ ಶರಣ್ಯೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೨

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತೇ ಆದಿಪರ್ವಣಿ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಅಶ್ವಿನ ಸ್ತೋತಮ್ |


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed