Saranagati Gadyam – ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯಂ


ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮ
ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೇ |
ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಽಸ್ಯ ದಯೈಕಸಿಂಧೋಃ
ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||

ವಂದೇ ವೇದಾಂತಕರ್ಪೂರಚಾಮೀಕರ ಕರಂಡಕಮ್ |
ರಾಮಾನುಜಾರ್ಯಮಾರ್ಯಾಣಾಂ ಚೂಡಾಮಣಿಮಹರ್ನಿಶಮ್ ||

ಓಂ || ಭಗವನ್ನಾರಾಯಣಾಭಿಮತಾನುರೂಪ ಸ್ವರೂಪರೂಪ ಗುಣವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯ ಶೀಲಾದ್ಯನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣಾಂ ಪದ್ಮವನಾಲಯಾಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರಿಯಂ ದೇವೀಂ ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಿನೀಂ ನಿರವದ್ಯಾಂ ದೇವದೇವದಿವ್ಯಮಹಿಷೀಂ ಅಖಿಲಜಗನ್ಮಾತರಂ ಅಸ್ಮನ್ಮಾತರಂ ಅಶರಣ್ಯಶರಣ್ಯಾಂ ಅನನ್ಯಶರಣಃ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||

ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಭಗವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದ ಯುಗಳೈಕಾಂತಿಕಾತ್ಯಂತಿಕ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮಭಕ್ತಿಕೃತ ಪರಿಪೂರ್ಣಾನವರತ ನಿತ್ಯವಿಶದತಮಾನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದನುಭವಜನಿತಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಕಾರಿತಾಶೇಷಾವಸ್ಥೋಚಿತ ಅಶೇಷಶೇಷತೈಕರತಿರೂಪ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಪೇಕ್ಷಯಾ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕೀ ಭಗವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಃ ಯಥಾವಸ್ಥಿತಾ ಅವಿರತಾಽಸ್ತು ಮೇ ||

ಅಸ್ತು ತೇ | ತಯೈವ ಸರ್ವಂ ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೇ ||

ಅಖಿಲಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಕಲ್ಯಾಣೈಕತಾನ, ಸ್ವೇತರ ಸಮಸ್ತವಸ್ತುವಿಲಕ್ಷಣಾನಂತ ಜ್ಞಾನಾನಂದೈಕಸ್ವರೂಪ, ಸ್ವಾಭಿಮತಾನುರೂಪೈಕರೂಪಾಚಿಂತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯನಿರವದ್ಯ ನಿರತಿಶಯೌಜ್ಜ್ವಲ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಗಂಧ್ಯ ಸೌಕುಮಾರ್ಯ ಲಾವಣ್ಯ ಯೌವನಾದ್ಯನಂತಗುಣನಿಧಿ ದಿವ್ಯರೂಪ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತೇಜಸ್ಸೌಶೀಲ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಾರ್ದವಾರ್ಜವ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಾಮ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯೌದಾರ್ಯ ಚಾತುರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಕೃತಿತ್ವ ಕೃತಜ್ಞತಾದ್ಯಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣೌಘ ಮಹಾರ್ಣವ,
ಸ್ವೋಚಿತ ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರಾನಂತಾಶ್ಚರ್ಯ ನಿತ್ಯ ನಿರವದ್ಯ ನಿರತಿಶಯ ಸುಗಂಧ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖಸ್ಪರ್ಶ ನಿರತಿಶಯೌಜ್ಜ್ವಲ್ಯ ಕಿರೀಟ ಮಕುಟ ಚೂಡಾವತಂಸ ಮಕರಕುಂಡಲ ಗ್ರೈವೇಯಕ ಹಾರ ಕೇಯೂರ ಕಟಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭ ಮುಕ್ತಾದಾಮೋದರಬಂಧನ ಪೀತಾಂಬರ ಕಾಂಚೀಗುಣ ನೂಪುರಾದ್ಯಪರಿಮಿತ ದಿವ್ಯಭೂಷಣ, ಸ್ವಾನುರೂಪಾಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಿ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಽಸಿ ಶಾರ್ಙ್ಗಾದ್ಯಸಂಖ್ಯೇಯ
ನಿತ್ಯನಿರವದ್ಯ ನಿರತಿಶಯ ಕಲ್ಯಾಣದಿವ್ಯಾಯುಧ,
ಸ್ವಾಭಿಮತ ನಿತ್ಯನಿರವದ್ಯಾನುರೂಪ ಸ್ವರೂಪರೂಪಗುಣ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯ ಶೀಲಾದ್ಯನವಧಿಕಾತಿಶಯಾಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣಶ್ರೀವಲ್ಲಭ, ಏವಂಭೂತ ಭೂಮಿನೀಳಾನಾಯಕ, ಸ್ವಚ್ಛಂದಾನುವರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಭೇದಾಶೇಷ ಶೇಷತೈಕರತಿರೂಪ
ನಿತ್ಯನಿರವದ್ಯನಿರತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೈಶ್ವರ್ಯಾದ್ಯನಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣ ಶೇಷ ಶೇಷಾಶನ
ಗರುಡಪ್ರಮುಖ ನಾನಾವಿಧಾನಂತ ಪರಿಜನ ಪರಿಚಾರಿಕಾ ಪರಿಚರಿತ ಚರಣಯುಗಳ, ಪರಮಯೋಗಿ ವಾಙ್ಮನಸಾಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಾಭಿಮತ ವಿವಿಧವಿಚಿತ್ರಾನಂತಭೋಗ್ಯ ಭೋಗೋಪಕರಣ ಭೋಗಸ್ಥಾನ ಸಮೃದ್ಧಾನಂತಾಶ್ಚರ್ಯಾನಂತ ಮಹಾವಿಭವಾನಂತ ಪರಿಮಾಣ ನಿತ್ಯ ನಿರವದ್ಯ ನಿರತಿಶಯ ಶ್ರೀವೈಕುಂಠನಾಥ, ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪಾನುವಿಧಾಯಿ ಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ವಶೇಷತೈಕಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಕಾಲಾತ್ಮಕ ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರಾನಂತ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗ ಭೋಗೋಪಕರಣ ಭೋಗಸ್ಥಾನರೂಪ
ನಿಖಿಲಜಗದುದಯ ವಿಭವ ಲಯಲೀಲ, ಸತ್ಯಕಾಮ, ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ, ಪರಬ್ರಹ್ಮಭೂತ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ,ಮಹಾವಿಭೂತೇ,

ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ, ವೈಕುಂಠನಾಥ, ಅಪಾರ ಕಾರುಣ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯೌದಾರ್ಯೈಶ್ವರ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಹೋದಧೇ, ಅನಾಲೋಚಿತವಿಶೇಷಾಶೇಷಲೋಕ ಶರಣ್ಯ, ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ, ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕಜಲಧೇ, ಅನವರತವಿದಿತ ನಿಖಿಲಭೂತಜಾತಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ, ಅಶೇಷಚರಾಚರಭೂತ ನಿಖಿಲನಿಯಮನ ನಿರತ, ಅಶೇಷಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಶೇಷಿಭೂತ, ನಿಖಿಲಜಗದಾಧಾರ, ಅಖಿಲಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿನ್, ಅಸ್ಮತ್ಸ್ವಾಮಿನ್, ಸತ್ಯಕಾಮ,
ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ, ಸಕಲೇತರವಿಲಕ್ಷಣ, ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಕ, ಆಪತ್ಸಖ, ಶ್ರೀಮನ್, ನಾರಾಯಣ, ಅಶರಣ್ಯಶರಣ್ಯ, ಅನನ್ಯಶರಣಸ್ತ್ವತ್ಪಾದಾರವಿಂದ ಯುಗಳಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||

ಅತ್ರ ದ್ವಯಮ್ |

ಪಿತರಂ ಮಾತರಂ ದಾರಾನ್ ಪುತ್ರಾನ್ ಬಂಧೂನ್ ಸಖೀನ್ ಗುರೂನ್ |
ರತ್ನಾನಿ ಧನಧಾನ್ಯಾನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಿ ಚ ಗೃಹಾಣಿ ಚ || ೧

ಸರ್ವಧರ್ಮಾಂಶ್ಚ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಕಾಮಾಂಶ್ಚ ಸಾಕ್ಷರಾನ್ |
ಲೋಕವಿಕ್ರಾಂತಚರಣೌ ಶರಣಂ ತೇಽವ್ರಜಂ ವಿಭೋ || ೨

ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರುಸ್ತ್ವಮೇವ |
ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವದೇವ || ೩

ಪಿತಾಽಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ
ತ್ವಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರೀಯಾನ್ |
ನ ತ್ವತ್ಸಮೋಽಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕಃ ಕುತೋಽನ್ಯೋ
ಲೋಕತ್ರಯೇಽಪ್ಯಪ್ರತಿಮಪ್ರಭಾವ || ೪

ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ
ಪ್ರಸಾದಯೇ ತ್ವಾಮಹಮೀಶಮೀಡ್ಯಮ್ |
ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಖೇವ ಸಖ್ಯುಃ
ಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಿಯಾಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವ ಸೋಢುಮ್ ||

ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯೈರನಾದಿಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಂತಾಕೃತ್ಯಕರಣ ಕೃತ್ಯಾಕರಣ ಭಗವದಪಚಾರ ಭಾಗವತಾಪಚಾರಾಸಹ್ಯಾಪಚಾರರೂಪ ನಾನಾವಿಧಾನಂತಾಪಚಾರಾನ್ ಆರಬ್ಧಕಾರ್ಯಾನ್ ಅನಾರಬ್ಧಕಾರ್ಯಾನ್ ಕೃತಾನ್ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನ್ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನಶೇಷತಃ ಕ್ಷಮಸ್ವ |

ಅನಾದಿಕಾಲಪ್ರವೃತ್ತವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ಮವಿಷಯಂ ಕೃತ್ಸ್ನ ಜಗದ್ವಿಷಯಂ ಚ ವಿಪರೀತವೃತ್ತಂ ಚಾಶೇಷವಿಷಯಮದ್ಯಾಪಿ ವರ್ತಮಾನಂ ವರ್ತಿಷ್ಯಮಾಣಂ ಚ ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ |

ಮದೀಯಾನಾದಿಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹಪ್ರವೃತ್ತಾಂ ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪ ತಿರೋಧಾನಕರೀಂ ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನಜನನೀಂ ಸ್ವವಿಷಯಾಯಾಶ್ಚ ಭೋಗ್ಯಬುದ್ಧೇರ್ಜನನೀಂ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯತ್ವೇನ ಭೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೇಣ ಚಾವಸ್ಥಿತಾಂ ದೈವೀಂ ಗುಣಮಯೀಂ ಮಾಯಾಂ ದಾಸಭೂತಂ ಶರಣಾಗತೋಽಸ್ಮಿ ತವಾಸ್ಮಿ ದಾಸಃ ಇತಿ ವಕ್ತಾರಂ ಮಾಂ ತಾರಯ |

ತೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನೀ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಃ ಏಕಭಕ್ತಿರ್ವಿಶಿಷ್ಯತೇ |
ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋಽತ್ಯರ್ಥಮಹಂ ಸ ಚ ಮಮ ಪ್ರಿಯಃ ||

ಉದಾರಾಃ ಸರ್ವ ಏವೈತೇ ಜ್ಞಾನೀ ತ್ವಾತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಮ್ |
ಆಸ್ಥಿತಃ ಸ ಹಿ ಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಮಾಮೇವಾನುತ್ತಮಾಂ ಗತಿಮ್ ||

ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮನ್ತೇ ಜ್ಞಾನವಾನ್ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೇ |
ವಾಸುದೇವಃ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮಾ ಸುದುರ್ಲಭಃ ||

ಇತಿ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯೋದಿತಜ್ಞಾನಿನಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ |

ಪುರುಷಃ ಸ ಪರಃ ಪಾರ್ಥ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಲಭ್ಯಸ್ತ್ವನನ್ಯಯಾ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯಃ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೇ ಪರಾಮ್ |
ಇತಿ ಸ್ಥಾನತ್ರಯೋದಿತ ಪರಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ |

ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮಭಕ್ತ್ಯೇಕಸ್ವಭಾವಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ |
ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮಭಕ್ತಿಕೃತ ಪರಿಪೂರ್ಣಾನವರತ ನಿತ್ಯವಿಶದತಮಾನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದನುಭವೋಽಹಂ ತಥಾವಿಧ ಭಗವದನುಭವ ಜನಿತಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಕಾರಿತಾಶೇಷಾವಸ್ಥೋಚಿತಾಶೇಷ ಶೇಷತೈಕರತಿರೂಪ ನಿತ್ಯಕಿಂಕರೋ ಭವಾನಿ |

ಏವಂಭೂತ ಮತ್ಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತ್ಯುಪಾಯತಯಾಽವಕ್ಲುಪ್ತಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುವಿಹೀನೋಽಪಿ, ಅನಂತ ತದ್ವಿರೋಧಿಪಾಪಾಕ್ರಾಂತೋಽಪಿ, ಅನಂತ ಮದಪಚಾರಯುಕ್ತೋಽಪಿ, ಅನಂತ ಮದೀಯಾಪಚಾರಯುಕ್ತೋಽಪಿ, ಅನಂತಾಸಹ್ಯಾಪಚಾರ ಯುಕ್ತೋಽಪಿ, ಏತತ್ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭೂತಾನಾದಿ ವಿಪರೀತಾಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಸ್ವಭಾವೋಽಪಿ, ಏತದುಭಯಕಾರ್ಯಕಾರಣಭೂತಾನಾದಿ ವಿಪರೀತವಾಸನಾ ಸಂಬದ್ಧೋಽಪಿ, ಏತದನುಗುಣ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಶೇಷಸಂಬದ್ಧೋಽಪಿ, ಏತನ್ಮೂಲಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಧಿಭೌತಿಕಾಧಿದೈವಿಕ ಸುಖದುಃಖ ತದ್ಧೇತು
ತದಿತರೋಪೇಕ್ಷಣೀಯ ವಿಷಯಾನುಭವ ಜ್ಞಾನಸಂಕೋಚರೂಪ ಮಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಯುಗಳೈಕಾಂತಿಕಾತ್ಯಂತಿಕ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮಭಕ್ತಿ ವಿಘ್ನಪ್ರತಿಹತೋಽಪಿ, ಯೇನ ಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ದ್ವಯವಕ್ತಾ ತ್ವಂ ಕೇವಲಂ ಮದೀಯಯೈವ ದಯಯಾ ನಿಶ್ಶೇಷವಿನಷ್ಟ ಸಹೇತುಕ ಮಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಯುಗಳೈಕಾಂತಿಕಾತ್ಯಂತಿಕ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮಭಕ್ತಿವಿಘ್ನಃ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಲಬ್ಧ ಮಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಯುಗಳೈಕಾಂತಿಕಾತ್ಯಂತಿಕ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮಭಕ್ತಿಃ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾದೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಮತ್ಸ್ವರೂಪರೂಪಗುಣವಿಭೂತಿ ಲೀಲೋಪಕರಣವಿಸ್ತಾರಃ ಅಪರೋಕ್ಷಸಿದ್ಧ ಮನ್ನಿಯಾಮ್ಯತಾ ಮದ್ದಾಸ್ಯೈಕ ಸ್ವಭಾವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಃ ಮದೇಕಾನುಭವಃ ಮದ್ದಾಸ್ಯೈಕಪ್ರಿಯಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಾನವರತ ನಿತ್ಯವಿಶದತಮಾನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾನವಧಿಕಾತಿಶಯಪ್ರಿಯ ಮದನುಭವಸ್ತ್ವಂ ತಥಾವಿಧ ಮದನುಭವ ಜನಿತಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಕಾರಿತಾಶೇಷಾವಸ್ಥೋಚಿತಾಶೇಷ ಶೇಷತೈಕರತಿರೂಪ ನಿತ್ಯಕಿಂಕರೋ ಭವ |

ಏವಂಭೂತೋಽಸಿ | ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಧಿಭೌತಿಕಾಧಿದೈವಿಕ ದುಃಖವಿಘ್ನಗಂಧರಹಿತಸ್ತ್ವಂ ದ್ವಯಮರ್ಥಾನುಸಂಧಾನೇನ ಸಹ ಸದೈವಂ ವಕ್ತಾ ಯಾವಚ್ಛರೀರಪಾತಮತ್ರೈವ ಶ್ರೀರಂಗೇ ಸುಖಮಾಸ್ವ ||

ಶರೀರಪಾತಸಮಯೇ ತು ಕೇವಲಂ ಮದೀಯಯೈವ ದಯಯಾಽತಿಪ್ರಬುದ್ಧಃ ಮಾಮೇವಾವಲೋಕಯನ್ ಅಪ್ರಚ್ಯುತ ಪೂರ್ವಸಂಸ್ಕಾರಮನೋರಥಃ ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಸುಖೇನೇಮಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಾಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ತದಾನೀಮೇವ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಲಬ್ಧ ಮಚ್ಚರಣಾರವಿಂದ ಯುಗಳೈಕಾಂತಿಕಾತ್ಯಂತಿಕ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮಭಕ್ತಿಕೃತ ಪರಿಪೂರ್ಣಾನವರತ ನಿತ್ಯವಿಶದತಮಾನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಪ್ರಿಯ ಮದನುಭವಸ್ತ್ವಂ ತಥಾವಿಧ ಮದನುಭವಜನಿತಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಕಾರಿತಾಶೇಷಾವಸ್ಥೋಚಿತಾಶೇಷಶೇಷತೈಕ ರತಿರೂಪ ನಿತ್ಯಕಿಂಕರೋ ಭವಿಷ್ಯಸಿ | ಮಾತೇಽಭೂದತ್ರ ಸಂಶಯಃ |

ಅನೃತಂ ನೋಕ್ತಪೂರ್ವಂ ಮೇ ನ ಚ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಕದಾಚನ |
ರಾಮೋ ದ್ವಿರ್ನಾಭಿಭಾಷತೇ |
ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೇ |
ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮ್ಯೇತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ ||
ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ |
ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ ||
ಇತಿ ಮಯೈವ ಹ್ಯುಕ್ತಮ್ |

ಅತಸ್ತ್ವಂ ತವ ತತ್ತ್ವತೋ ಮತ್ ಜ್ಞಾನದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಷು ನಿಸ್ಸಂಶಯಃ ಸುಖಮಾಸ್ವ ||

ಅಂತ್ಯಕಾಲೇ ಸ್ಮೃತಿರ್ಯಾತು ತವ ಕೈಂಕರ್ಯಕಾರಿತಾ |
ತಾಮೇನಾಂ ಭಗವನ್ನದ್ಯ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭಗವದ್ರಾಮಾನುಜ ವಿರಚಿತಂ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: