Vignana Nauka Ashtakam – ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾಷ್ಟಕಂ


ತಪೋಯಜ್ಞದಾನಾದಿಭಿಶ್ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಿ-
ರ್ವಿರಕ್ತೋಗ್ರಜಾತಿಃ ಪರೇ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧ್ಯಾ |
ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸರ್ವಂ ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ತ್ವಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೧ ||

ದಯಾಳುಂ ಗುರುಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಪ್ರಶಾಂತಂ
ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ಯ ಸ್ವರೂಪಮ್ |
ಯದಾಪ್ನೋತಿ ತತ್ತ್ವಂ ನಿದಿಧ್ಯಸ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೨ ||

ಯದಾನಂದರೂಪಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಂ
ನಿರಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಂ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಶೂನ್ಯಂ |
ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮವೃತ್ತೈಕಗಮ್ಯಂ ತುರೀಯಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೩ ||

ಯದಜ್ಞಾನತೋ ಭಾತಿ ವಿಶ್ವಂ ಸಮಸ್ತಂ
ಪ್ರಣಷ್ಟಂ ಚ ಸದ್ಯೋ ಯದಾತ್ಮಪ್ರಬೋಧೇ |
ಮನೋವಾಗತೀತಂ ವಿಶುದ್ಧಂ ವಿಮುಕ್ತಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೪ ||

ಅನಂತಂ ವಿಭುಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರೀಹಂ
ಶಿವಂ ಸಂಗಹೀನಂ ಯದೋಂಕಾರಗಮ್ಯಮ್ |
ನಿರಾಕಾರಮತ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಂ ಮೃತ್ಯುಹೀನಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೫ ||

ನಿಷೇಧೇ ಕೃತೇ ನೇತಿ ನೇತೀತಿ ವಾಕ್ಯೈ-
ಸ್ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಯದಾ ಭಾತಿ ಪೂರ್ಣಮ್ |
ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಾತೀತಮದ್ವೈತಮೇಕಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೬ ||

ಯದಾನನ್ದಲೇಶೈಸ್ಸದಾನನ್ದಿ ವಿಶ್ವಂ
ಯದಾ ಭಾತಿ ಚಾನ್ಯತ್ತಥಾ ಭಾತಿ ಸರ್ವಮ್ |
ಯದಾಲೋಚನೇ ಹೇಯಮನ್ಯತ್ಸಮಸ್ತಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೭ ||

ಯದಾನನ್ದಸಿನ್ಧೌ ನಿಮಗ್ನಃ ಪುಮಾನ್ಸ್ಯಾ-
ದವಿದ್ಯಾವಿಲಾಸಸ್ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಃ |
ತದಾ ನ ಸ್ಫುರತ್ಯದ್ಭುತಂ ಯನ್ನಿಮಿತ್ತಂ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ತದೇವಾಹಮಸ್ಮಿ || ೮ ||

ಸ್ವರೂಪಾನುಸನ್ಧಾನರೂಪಸ್ತುತಿಂ ಯಃ
ಪಠೇದಾದರಾದ್ಭಕ್ತಿಭಾವೋ ಮನುಷ್ಯಃ |
ಶೃಣೋತೀಹ ವಾ ನಿತ್ಯಮುದ್ಯುಕ್ತ ಚಿತ್ತೋ
ಭವೇದ್ವಿಷ್ಣುರತ್ರೈವ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣಾತ್ || ೯ ||

ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾಂ ಪರಿಗೃಹ್ಯ ಕಶ್ಚಿ-
ತ್ತರೇದ್ಯದಜ್ಞಾನಮಯಂ ಭವಾಬ್ಧಿಮ್ |
ಜ್ಞಾನಾಮ್ಭಸಾ ಯಃ ಪರಿಹೃತ್ಯ ತೃಷ್ಣಾಂ
ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದಂ ಯಾತಿ ಸ ಏವ ಧನ್ಯಃ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ವಿಜ್ಞಾನನೌಕಾಷ್ಟಕಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: