Visuchika Nivarana Mantra (Yoga Vasistham) – ವಿಷೂಚಿಕಾ ಮಂತ್ರ ಕಥನಂ (ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠಂ)


ಶ್ರೀ ವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ |
ಅಥ ವರ್ಷಸಹಸ್ರೇಣ ತಾಂ ಪಿತಾಮಹ ಆಯಯೌ |
ದಾರುಣಂ ಹಿ ತಪಃ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ವಿಷಾಗ್ನಿರಪಿ ಶೀತಲಃ || ೧ ||

ಮನಸೈವ ಪ್ರಣಮ್ಯೈನಂ ಸಾ ತಥೈವ ಸ್ಥಿತಾ ಸತೀ |
ಕೋ ವರಃ ಕ್ಷುಚ್ಛಮಾಯಾಽಲಮಿತಿ ಚಿಂತಾನ್ವಿತಾಽಭವತ್ || ೨ ||

ಆ ಸ್ಮೃತಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿಷ್ಯೇಽಹಂ ವರಮೇಕಮಿಮಂ ವಿಭುಮ್ |
ಅನಾಯಸೀ ಚಾಯಸೀ ಚ ಸ್ಯಾಮಹಂ ಜೀವಸೂಚಿಕಾ || ೩ ||

ಅಸ್ಯೋಕ್ತ್ಯಾ ದ್ವಿವಿಧಾ ಸೂಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಯಾ ವಿಶಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಸಹ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಹೃದಯಂ ಸುರಭಿರ್ಯಥಾ || ೪ ||

ಯಥಾಭಿಮತಮೇತೇನ ಗ್ರಸೇಯಂ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ |
ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಷುದ್ವಿನಾಶಾಯ ಕ್ಷುದ್ವಿನಾಶಃ ಪರಂ ಸುಖಮ್ || ೫ ||

ಇತಿ ಸಂಚಿಂತಯಂತೀಂ ತಾಮುವಾಚ ಕಮಲಾಲಯಃ |
ಅನ್ಯಾದೃಶ್ಯಾಸ್ತಥಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ತನಿತಾಭ್ರರವೋಪಮಮ್ || ೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಪುತ್ರಿ ಕರ್ಕಟಿಕೇ ರಕ್ಷಃಕುಲಶೈಲಾಭ್ರಮಾಲಿಕೇ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ತ್ವಂ ತು ತುಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ಗೃಹಾಣಾಭಿಮತಂ ವರಮ್ || ೭ ||

ಕರ್ಕಟ್ಯುವಾಚ |
ಭಗವನ್ ಭೂತಭವ್ಯೇಶ ಸ್ಯಾಮಹಂ ಜೀವಸೂಚಿಕಾ |
ಅನಾಯಸೀ ಚಾಯಸೀ ಚ ವಿಧೇಽರ್ಪಯಸಿ ಚೇದ್ವರಮ್ || ೮ ||

ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ |
ಏವಮಸ್ತ್ವಿತಿ ತಾಮುಕ್ತ್ವಾ ಪುನರಾಹ ಪಿತಾಮಹಃ |
ಸೂಚಿಕಾ ಸೋಪಸರ್ಗಾ ತ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ವಿಷೂಚಿಕಾ || ೯ ||

ಸೂಕ್ಷ್ಮಯಾ ಮಾಯಯಾ ಸರ್ವಲೋಕಹಿಂಸಾಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ |
ದುರ್ಭೋಜನಾ ದುರಾರಂಭಾ ಮೂರ್ಖಾ ದುಃಸ್ಥಿತಯಶ್ಚ ಯೇ || ೧೦ ||

ದುರ್ದೇಶವಾಸಿನೋ ದುಷ್ಟಾಸ್ತೇಷಾಂ ಹಿಂಸಾಂ ಕರಿಷ್ಯಸಿ |
ಪ್ರವಿಶ್ಯಾಽಽಹೃದಯಂ ಪ್ರಾಣೈಃ ಪದ್ಮಪ್ಲೀಹಾದಿ ಬಾಧನಾತ್ || ೧೧ ||

ವಾತಲೇಖಾತ್ಮಿಕಾ ವ್ಯಾಧಿರ್ಭವಿಷ್ಯಸಿ ವಿಷೂಚಿಕಾ |
ಸಗುಣಂ ವಿಗುಣಂ ಚೈವ ಜನಮಾಸಾದಯಿಷ್ಯಸಿ || ೧೨ ||
ಗುಣಾನ್ವಿತಚಿಕಿತ್ಸಾರ್ಥಂ ಮಂತ್ರೋಽಯಂ ತು ಮಯೋಚ್ಯತೇ |

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಹಿಮದ್ರೇರುತ್ತರೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಕರ್ಕಟೀ ನಾಮ ರಾಕ್ಷಸೀ || ೧೩ ||
ವಿಷೂಚಿಕಾಽಭಿಧಾನಾ ಸಾ ನಾಮ್ನಾಪ್ಯನ್ಯಾಯಬಾಧಿಕಾ |

ತಸ್ಯಾ ಮಂತ್ರಃ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರಾಂ ರೀಂ ರಾಂ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಿಮೇನಾಂ ಓಂ ಹರ ಹರ ನಯ ನಯ ಪಚ ಪಚ ಮಥ ಮಥ
ಉತ್ಸಾದಯ ಉತ್ಸಾದಯ ದೂರೇ ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ ಹಿಮವಂತಂ ಗಚ್ಛ ಜೀವ ಸಃ ಸಃ ಸಃ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಗತೋಽಸಿ ಸ್ವಾಹಾ |

ಇತಿ ಮಂತ್ರೀ ಮಹಾಮಂತ್ರಂ ನ್ಯಸ್ಯ ವಾಮಕರೋದರೇ |
ಮಾರ್ಜಯೇದಾತುರಾಕಾರಂ ತೇನ ಹಸ್ತೇನ ಸಂಯುತಃ || ೧೪ ||

ಹಿಮಶೈಲಾಭಿಮುಖ್ಯೇನ ವಿದ್ರುತಾಂ ತಾಂ ವಿಚಿಂತಯೇತ್ |
ಕರ್ಕಟೀ ಕರ್ಕಶಾಕ್ರಂದಾಂ ಮಂತ್ರಮುದ್ಗರಮರ್ದಿತಾಮ್ || ೧೫ ||

ಆತುರಂ ಚಿಂತಯೇಚ್ಚಂದ್ರೇ ರಸಾಯನಹೃದಿಸ್ಥಿತಮ್ |
ಅಜರಾಮರಣಂ ಯುಕ್ತಂ ಮುಕ್ತಂ ಸರ್ವಾಧಿವಿಭ್ರಮೈಃ || ೧೬ ||

ಸಾಧಕೋ ಹಿ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಸ್ವಾಚಾಂತಃ ಸುಸಮಾಹಿತಃ |
ಕ್ರಮೇಣಾನೇನ ಸಕಲಾಂ ಪ್ರೋಚ್ಛಿನತ್ತಿ ವಿಷೂಚಿಕಾಮ್ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಗಗನಗತಸ್ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಃ
ಗಗನಗಸಿದ್ಧಗೃಹೀತ ಸಿದ್ಧಮಂತ್ರಃ |
ಗತ ಉಪಗತಶಕ್ರವಂದ್ಯಮಾನೋ
ನಿಜಪುರಮಕ್ಷಯಮಾಯಮುಜ್ಜ್ವಲಶ್ರೀಃ || ೧೮ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀವಾಸಿಷ್ಠಮಹಾರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಕರಣೇ ವಿಷೂಚಿಕಾಮಂತ್ರ ಕಥನಂ ನಾಮ ಏಕೋನಸಪ್ತತಿತಮಸ್ಸರ್ಗಃ ||

ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರೀ ಮಹಾಮಂತ್ರಂ  >>


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed