Surya Upanishad – ಸೂರ್ಯೋಪನಿಷತ್


ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ । ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ । ಸ್ಥಿ॒ರೈರಙ್ಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾಗ್ಂ ಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿ॑: । ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯು॑: । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॑: ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥
ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥

ಓಂ ಅಥ ಸೂರ್ಯಾಥರ್ವಾಙ್ಗಿರಸಂ ವ್ಯಾ᳚ಖ್ಯಾಸ್ಯಾ॒ಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋ॒ಷಿಃ । ಗಾಯ॑ತ್ರೀ ಛ॒ನ್ದಃ । ಆದಿ॑ತ್ಯೋ ದೇ॒ವತಾ । ಹಂಸ॑: ಸೋ॒ಽಹಮಗ್ನಿನಾರಾಯಣ ಯು॑ಕ್ತಂ ಬೀ॒ಜಮ್ । ಹೃಲ್ಲೇ॑ಖಾ ಶ॒ಕ್ತಿಃ । ವಿಯದಾದಿಸರ್ಗಸಂಯು॑ಕ್ತಂ ಕೀ॒ಲಕಮ್ । ಚತುರ್ವಿಧಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ವಿ॑ನಿಯೋ॒ಗಃ ।

ಷಟ್ಸ್ವರಾರೂಢೇ॑ನ ಬೀಜೇ॒ನ ಷಡ॑ಙ್ಗಂ ರ॒ಕ್ತಾಮ್ಬು॑ಜಸಂಸ್ಥಿ॒ತಂ ಸಪ್ತಾಶ್ವ॑ರಥಿ॒ನಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯವ॒ರ್ಣಂ ಚ॑ತುರ್ಭು॒ಜಂ ಪದ್ಮದ್ವಯಾಽಭಯವರ॑ದಹ॒ಸ್ತಂ ಕಾಲಚಕ್ರ॑ಪ್ರಣೇತಾ॒ರಂ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯನಾರಾಯ॒ಣಂ ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ ಸ ವೈ ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣಃ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒: ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ । ಸೂರ್ಯ॑ ಆ॒ತ್ಮಾ ಜಗ॑ತಸ್ತ॒ಸ್ಥುಷ॑ಶ್ಚ । ಸೂರ್ಯಾ॒ದ್ವೈ ಖಲ್ವಿ॒ಮಾನಿ॒ ಭೂತಾ॑ನಿ॒ ಜಾಯ॑ನ್ತೇ । ಸೂರ್ಯಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಃ ಪರ್ಜನ್ಯೋ᳚ಽನ್ನಮಾ॒ತ್ಮಾ ।

ನಮ॑ಸ್ತೇ ಆದಿತ್ಯ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಕರ್ಮ॑ ಕರ್ತಾಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಽಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ರುದ್ರೋ॑ಽಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷ॒ಮೃಗ॑ಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಯಜು॑ರಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಸಾಮಾ॑ಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷ॒ಮಥ॑ರ್ವಾಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಸರ್ವಂ॑ ಛನ್ದೋ॒ಽಸಿ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಾದ್ವಾ॑ಯುರ್ಜಾ॒ಯತೇ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಾದ್ಭೂ॑ಮಿರ್ಜಾ॒ಯತೇ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಾದಾಪೋ॑ ಜಾಯ॒ನ್ತೇ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಾಜ್ಜ್ಯೋತಿ॑ರ್ಜಾಯ॒ತೇ ।
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಾದ್ವ್ಯೋಮ ದಿಶೋ॑ ಜಾಯ॒ನ್ತೇ ।

ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಾದ್ದೇ॑ವಾ ಜಾಯ॒ನ್ತೇ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಾದ್ವೇ॑ದಾ ಜಾಯ॒ನ್ತೇ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೋ ವಾ ಏ॒ಷ ಏ॒ತನ್ಮ॒ಣ್ಡಲಂ॒ ತಪ॑ತಿ । ಅ॒ಸಾವಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೋ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೋಽನ್ತಃಕರಣ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತಾ॑ಹಙ್ಕಾ॒ರಾಃ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೋ ವೈ ವ್ಯಾನಃ ಸಮಾನೋದಾನೋಽಪಾ॑ನಃ ಪ್ರಾ॒ಣಃ ।
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೋ ವೈ ಶ್ರೋತ್ರ ತ್ವಕ್ ಚಕ್ಷೂರಸ॑ನಘ್ರಾ॒ಣಾಃ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೋ ವೈ ವಾಕ್ಪಾಣಿಪಾದಪಾ॑ಯೂಪ॒ಸ್ಥಾಃ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೋ ವೈ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರೂಪರ॑ಸಗ॒ನ್ಧಾಃ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೋ ವೈ ವಚನಾದಾನಾಗಮನ ವಿಸ॑ರ್ಗಾನ॒ನ್ದಾಃ । ಆನನ್ದಮಯೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಯೋ ವಿಜ್ಞಾನಘನ॑ ಆದಿ॒ತ್ಯಃ । ನಮೋ ಮಿತ್ರಾಯ ಭಾನವೇ ಮೃತ್ಯೋ᳚ರ್ಮಾ ಪಾ॒ಹಿ । ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ವಿಶ್ವಹೇತ॑ವೇ ನ॒ಮಃ ।

ಸೂರ್ಯಾದ್ಭವನ್ತಿ॑ ಭೂತಾ॒ನಿ ಸೂರ್ಯೇಣ ಪಾಲಿ॑ತಾನಿ॒ ತು । ಸೂರ್ಯೇ ಲಯಂ ಪ್ರಾ᳚ಪ್ನುವ॒ನ್ತಿ ಯಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸೋಽಹ॑ಮೇವ॒ ಚ । ಚಕ್ಷು॑ರ್ನೋ ದೇ॒ವಃ ಸ॑ವಿ॒ತಾ ಚಕ್ಷು॑ರ್ನ ಉ॒ತ ಪ॒ರ್ವತ॑: । ಚಕ್ಷು॑ರ್ಧಾ॒ತಾ ದ॑ಧಾತು ನಃ ।

ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಸಹಸ್ರಕಿರ॒ಣಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನ॑: ಸೂರ್ಯಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ।

ಸ॒ವಿ॒ತಾ ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ತಾ᳚ತ್ ಸವಿ॒ತಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ಸವಿ॒ತೋತ್ತ॒ರಾತ್ತಾ᳚ತ್ ಸವಿ॒ತಾಽಧ॒ರಾತ್ತಾ᳚ತ್ ಸವಿ॒ತಾ ನ॑: ಸುವತು ಸ॒ರ್ವತಾ᳚ತಿಗ್ಂ ಸವಿ॒ತಾ ನೋ᳚ ರಾಸತಾಂ ದೀರ್ಘ॒ಮಾಯು॑: ।

ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ । ಘೃಣಿ॒ರಿತಿ॒ ದ್ವೇ ಅ॒ಕ್ಷರೇ᳚ । ಸೂರ್ಯ॒ ಇತ್ಯಕ್ಷ॑ರದ್ವ॒ಯಮ್ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯ ಇತಿ॒ ತ್ರೀಣ್ಯಕ್ಷ॑ರಾಣಿ । ಏತಸ್ಯೈವ ಸೂರ್ಯಸ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷ॑ರೋ ಮ॒ನುಃ ।

ಯಃ ಸದಾಹರಹ॑ರ್ಜಪ॒ತಿ ಸ ವೈ ಬ್ರಾಹ್ಮ॑ಣೋ ಭ॒ವತಿ ಸ ವೈ ಬ್ರಾಹ್ಮ॑ಣೋ ಭ॒ವತಿ । ಸೂರ್ಯಾಭಿಮು॑ಖೋ ಜ॒ಪ್ತ್ವಾ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ಭಯಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಅಲ॑ಕ್ಷ್ಮೀರ್ನ॒ಶ್ಯತಿ । ಅಭಕ್ಷ್ಯ ಭಕ್ಷಣಾತ್ ಪೂ॑ತೋ ಭ॒ವತಿ । ಅಗಮ್ಯಾಗಮನಾತ್ ಪೂ॑ತೋ ಭ॒ವತಿ । ಪತಿತ ಸಂಭಾಷಣಾತ್ ಪೂ॑ತೋ ಭ॒ವತಿ । ಅಸತ್ ಸಂಭಾಷಣಾತ್ ಪೂ॑ತೋ ಭ॒ವತಿ । ಅಸತ್ ಸಂಭಾಷಣಾತ್ಪೂ॑ತೋ ಭ॒ವತಿ ।

ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸೂರ್ಯಾಭಿ॑ಮುಖಃ ಪ॒ಠೇತ್ । ಸದ್ಯೋತ್ಪನ್ನಪಞ್ಚಮಹಾಪಾತಕಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಸೈಷಾ ಸಾವಿ॑ತ್ರೀಂ ವಿ॒ದ್ಯಾಂ ನ ಕಿಞ್ಚಿದಪಿ ನ ಕಸ್ಮೈಚಿ॑ತ್ ಪ್ರಶಂ॒ಸಯೇತ್ । ಯ ಏ॒ತಾಂ ಮಹಾಭಾಗಃ ಪ್ರಾ॑ತಃ ಪ॒ಠತಿ ಸ ಭಾಗ್ಯ॑ವಾನ್ ಜಾ॒ಯತೇ ಪ॑ಶೂನ್ವಿ॒ನ್ದತಿ । ವೇದಾ᳚ರ್ಥಂ ಲ॒ಭತೇ । ತ್ರಿಕಾಲಮೇ॑ತಜ್ಜ॒ಪ್ತ್ವಾ ಕ್ರತುಶತಫಲಮ॑ವಾಪ್ನೋ॒ತಿ । ಹಸ್ತಾದಿ॑ತ್ಯೇ ಜ॒ಪತಿ ಸ ಮಹಾಮೃ॑ತ್ಯುಂ ತ॒ರತಿ ಸ ಮಹಾಮೃ॑ತ್ಯುಂ ತ॒ರತಿ ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ । ಇತ್ಯು॑ಪ॒ನಿಷ॑ತ್ ।

ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ । ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ । ಸ್ಥಿ॒ರೈರಙ್ಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಟು॒ವಾಗ್ಂ ಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿ॑: । ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯು॑: । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॑: ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॒: ಶಾನ್ತಿ॑: ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed