Surya Upanishad – సూర్యోపనిషత్


ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః | భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః | స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభి॑: | వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: | స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః | స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః | స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః | స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు | ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

ఓం అథ సూర్యాథర్వాఙ్గిరసం వ్యా”ఖ్యాస్యా॒మః | బ్రహ్మా ఋ॒షిః | గాయ॑త్రీ ఛ॒న్దః | ఆది॑త్యో దే॒వతా | హంస॑: సో॒ఽహమగ్నినారాయణ యు॑క్తం బీ॒జమ్ | హృల్లే॑ఖా శ॒క్తిః | వియదాదిసర్గసంయు॑క్తం కీ॒లకమ్ | చతుర్విధపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే వి॑నియో॒గః |

షట్‍స్వరారూఢే॑న బీజే॒న షడ॑ఙ్గం ర॒క్తామ్బు॑జసంస్థి॒తం సప్తాశ్వ॑రథి॒నం హిర॑ణ్యవ॒ర్ణం చ॑తుర్భు॒జం పద్మద్వయాఽభయవర॑దహ॒స్తం కాలచక్ర॑ప్రణేతా॒రం శ్రీసూర్యనారాయ॒ణం య ఏ॑వం వే॒ద స వై బ్రా”హ్మ॒ణః |

ఓం భూర్భువ॒: సువ॑: | తత్స॑వి॒తుర్వరే”ణ్య॒o భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి | ధియో॒ యో న॑: ప్రచో॒దయా”త్ | సూర్య॑ ఆ॒త్మా జగ॑తస్త॒స్థుష॑శ్చ | సూర్యా॒ద్వై ఖల్వి॒మాని॒ భూతా॑ని॒ జాయ॑న్తే | సూర్యా”ద్య॒జ్ఞః పర్జన్యో”ఽన్నమా॒త్మా |

నమ॑స్తే ఆదిత్య | త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o కర్మ॑ కర్తాసి | త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o బ్రహ్మా॑ఽసి | త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o విష్ణు॑రసి | త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o రుద్రో॑ఽసి | త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒మృగ॑సి | త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o యజు॑రసి | త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o సామా॑సి | త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒మథ॑ర్వాసి | త్వమే॒వ సర్వ॑o ఛన్దో॒ఽసి | ఆ॒ది॒త్యాద్వా॑యుర్జా॒యతే | ఆ॒ది॒త్యాద్భూ॑మిర్జా॒యతే | ఆ॒ది॒త్యాదాపో॑ జాయ॒న్తే | ఆ॒ది॒త్యాజ్జ్యోతి॑ర్జాయ॒తే |
ఆ॒ది॒త్యాద్వ్యోమ దిశో॑ జాయ॒న్తే |

ఆ॒ది॒త్యాద్దే॑వా జాయ॒న్తే | ఆ॒ది॒త్యాద్వే॑దా జాయ॒న్తే | ఆ॒ది॒త్యో వా ఏ॒ష ఏ॒తన్మ॒ణ్డల॒o తప॑తి | అ॒సావా॑ది॒త్యో బ్ర॒హ్మా | ఆ॒ది॒త్యోఽన్తఃకరణ మనోబుద్ధి చిత్తా॑హఙ్కా॒రాః | ఆ॒ది॒త్యో వై వ్యానః సమానోదానోఽపా॑నః ప్రా॒ణః |
ఆ॒ది॒త్యో వై శ్రోత్ర త్వక్ చక్షూరస॑నఘ్రా॒ణాః | ఆ॒ది॒త్యో వై వాక్పాణిపాదపా॑యూప॒స్థాః | ఆ॒ది॒త్యో వై శబ్దస్పర్శరూపర॑సగ॒న్ధాః | ఆ॒ది॒త్యో వై వచనాదానాగమన విస॑ర్గాన॒న్దాః | ఆనన్దమయో విజ్ఞానమయో విజ్ఞానఘన॑ ఆది॒త్యః | నమో మిత్రాయ భానవే మృత్యో”ర్మా పా॒హి | భ్రాజిష్ణవే విశ్వహేత॑వే న॒మః |

సూర్యాద్భవన్తి॑ భూతా॒ని సూర్యేణ పాలి॑తాని॒ తు | సూర్యే లయం ప్రా”ప్నువ॒న్తి యః సూర్యః సోఽహ॑మేవ॒ చ | చక్షు॑ర్నో దే॒వః స॑వి॒తా చక్షు॑ర్న ఉ॒త ప॒ర్వత॑: | చక్షు॑ర్ధా॒తా ద॑ధాతు నః |

ఆ॒ది॒త్యాయ॑ వి॒ద్మహే॑ సహస్రకిర॒ణాయ॑ ధీమహి | తన్న॑: సూర్యః ప్రచో॒దయా”త్ |

స॒వి॒తా ప॒శ్చాత్తా”త్ సవి॒తా పు॒రస్తా”త్ సవి॒తోత్త॒రాత్తా”త్ సవి॒తాఽధ॒రాత్తా”త్ సవి॒తా న॑: సువతు స॒ర్వతా”తిగ్ం సవి॒తా నో” రాసతాం దీర్ఘ॒మాయు॑: |

ఓమిత్యేకాక్ష॑రం బ్ర॒హ్మ | ఘృణి॒రితి॒ ద్వే అ॒క్షరే” | సూర్య॒ ఇత్యక్ష॑రద్వ॒యమ్ | ఆ॒ది॒త్య ఇతి॒ త్రీణ్యక్ష॑రాణి | ఏతస్యైవ సూర్యస్యాష్టాక్ష॑రో మ॒నుః |

యః సదాహరహ॑ర్జప॒తి స వై బ్రాహ్మ॑ణో భ॒వతి స వై బ్రాహ్మ॑ణో భ॒వతి | సూర్యాభిము॑ఖో జ॒ప్త్వా మహావ్యాధి భయా”త్ ప్రము॒చ్యతే | అల॑క్ష్మీర్న॒శ్యతి | అభక్ష్య భక్షణాత్ పూ॑తో భ॒వతి | అగమ్యాగమనాత్ పూ॑తో భ॒వతి | పతిత సంభాషణాత్ పూ॑తో భ॒వతి | అసత్ సంభాషణాత్ పూ॑తో భ॒వతి | అసత్ సంభాషణాత్పూ॑తో భ॒వతి |

మధ్యాహ్నే సూర్యాభి॑ముఖః ప॒ఠేత్ | సద్యోత్పన్నపఞ్చమహాపాతకా”త్ ప్రము॒చ్యతే | సైషా సావి॑త్రీం వి॒ద్యాం న కిఞ్చిదపి న కస్మైచి॑త్ ప్రశ॒oసయేత్ | య ఏ॒తాం మహాభాగః ప్రా॑తః ప॒ఠతి స భాగ్య॑వాన్ జా॒యతే ప॑శూన్వి॒న్దతి | వేదా”ర్థం ల॒భతే | త్రికాలమే॑తజ్జ॒ప్త్వా క్రతుశతఫలమ॑వాప్నో॒తి | హస్తాది॑త్యే జ॒పతి స మహామృ॑త్యుం త॒రతి స మహామృ॑త్యుం త॒రతి య ఏ॑వం వే॒ద | ఇత్యు॑ప॒నిష॑త్ |

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః | భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః | స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభి॑: | వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: | స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః | స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః | స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః | స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు | ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||


మరిన్ని ఉపనిషత్తులు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed