Surya Upanishad – ஸூர்யோபநிஷத்


ஓம் ப⁴॒த்³ரம் கர்ணே॑பி⁴꞉ ஶ்ருணு॒யாம॑ தே³வா꞉ । ப⁴॒த்³ரம் ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி⁴॒ர்யஜ॑த்ரா꞉ । ஸ்தி²॒ரைரங்கை³᳚ஸ்துஷ்டு॒வாக்³ம் ஸ॑ஸ்த॒நூபி⁴॑: । வ்யஶே॑ம தே³॒வஹி॑தம்॒ யதா³யு॑: । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்³ரோ॑ வ்ரு॒த்³த⁴ஶ்ர॑வா꞉ । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॑: பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா³꞉ । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டநேமி꞉ । ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்த³தா⁴து ॥
ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥

ஓம் அத² ஸூர்யாத²ர்வாங்கி³ரஸம் வ்யா᳚க்²யாஸ்யா॒ம꞉ । ப்³ரஹ்மா ரு॒ஷி꞉ । கா³ய॑த்ரீ ச²॒ந்த³꞉ । ஆதி³॑த்யோ தே³॒வதா । ஹம்ஸ॑: ஸோ॒(அ)ஹமக்³நிநாராயண யு॑க்தம் பீ³॒ஜம் । ஹ்ருல்லே॑கா² ஶ॒க்தி꞉ । வியதா³தி³ஸர்க³ஸம்யு॑க்தம் கீ॒லகம் । சதுர்வித⁴புருஷார்த² ஸித்³த்⁴யர்தே² வி॑நியோ॒க³꞉ ।

ஷட்ஸ்வராரூடே⁴॑ந பீ³ஜே॒ந ஷட³॑ங்க³ம் ர॒க்தாம்பு³॑ஜஸம்ஸ்தி²॒தம் ஸப்தாஶ்வ॑ரதி²॒நம் ஹிர॑ண்யவ॒ர்ணம் ச॑துர்பு⁴॒ஜம் பத்³மத்³வயா(அ)ப⁴யவர॑த³ஹ॒ஸ்தம் காலசக்ர॑ப்ரணேதா॒ரம் ஶ்ரீஸூர்யநாராய॒ணம் ய ஏ॑வம் வே॒த³ ஸ வை ப்³ரா᳚ஹ்ம॒ண꞉ ।

ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒: ஸுவ॑: । தத்ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப⁴ர்கோ³॑ தே³॒வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந॑: ப்ரசோ॒த³யா᳚த் । ஸூர்ய॑ ஆ॒த்மா ஜக³॑தஸ்த॒ஸ்து²ஷ॑ஶ்ச । ஸூர்யா॒த்³வை க²ல்வி॒மாநி॒ பூ⁴தா॑நி॒ ஜாய॑ந்தே । ஸூர்யா᳚த்³ய॒ஜ்ஞ꞉ பர்ஜந்யோ᳚(அ)ந்நமா॒த்மா ।

நம॑ஸ்தே ஆதி³த்ய । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ கர்ம॑ கர்தாஸி । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்மா॑(அ)ஸி । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ விஷ்ணு॑ரஸி । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ருத்³ரோ॑(அ)ஸி । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷ॒ம்ருக³॑ஸி । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ யஜு॑ரஸி । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ஸாமா॑ஸி । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷ॒மத²॑ர்வாஸி । த்வமே॒வ ஸர்வம்॑ ச²ந்தோ³॒(அ)ஸி । ஆ॒தி³॒த்யாத்³வா॑யுர்ஜா॒யதே । ஆ॒தி³॒த்யாத்³பூ⁴॑மிர்ஜா॒யதே । ஆ॒தி³॒த்யாதா³போ॑ ஜாய॒ந்தே । ஆ॒தி³॒த்யாஜ்ஜ்யோதி॑ர்ஜாய॒தே ।
ஆ॒தி³॒த்யாத்³வ்யோம தி³ஶோ॑ ஜாய॒ந்தே ।

ஆ॒தி³॒த்யாத்³தே³॑வா ஜாய॒ந்தே । ஆ॒தி³॒த்யாத்³வே॑தா³ ஜாய॒ந்தே । ஆ॒தி³॒த்யோ வா ஏ॒ஷ ஏ॒தந்ம॒ண்ட³லம்॒ தப॑தி । அ॒ஸாவா॑தி³॒த்யோ ப்³ர॒ஹ்மா । ஆ॒தி³॒த்யோ(அ)ந்த꞉கரண மநோபு³த்³தி⁴ சித்தா॑ஹங்கா॒ரா꞉ । ஆ॒தி³॒த்யோ வை வ்யாந꞉ ஸமாநோதா³நோ(அ)பா॑ந꞉ ப்ரா॒ண꞉ ।
ஆ॒தி³॒த்யோ வை ஶ்ரோத்ர த்வக் சக்ஷூரஸ॑நக்⁴ரா॒ணா꞉ । ஆ॒தி³॒த்யோ வை வாக்பாணிபாத³பா॑யூப॒ஸ்தா²꞉ । ஆ॒தி³॒த்யோ வை ஶப்³த³ஸ்பர்ஶரூபர॑ஸக³॒ந்தா⁴꞉ । ஆ॒தி³॒த்யோ வை வசநாதா³நாக³மந விஸ॑ர்கா³ந॒ந்தா³꞉ । ஆநந்த³மயோ விஜ்ஞாநமயோ விஜ்ஞாநக⁴ந॑ ஆதி³॒த்ய꞉ । நமோ மித்ராய பா⁴நவே ம்ருத்யோ᳚ர்மா பா॒ஹி । ப்⁴ராஜிஷ்ணவே விஶ்வஹேத॑வே ந॒ம꞉ ।

ஸூர்யாத்³ப⁴வந்தி॑ பூ⁴தா॒நி ஸூர்யேண பாலி॑தாநி॒ து । ஸூர்யே லயம் ப்ரா᳚ப்நுவ॒ந்தி ய꞉ ஸூர்ய꞉ ஸோ(அ)ஹ॑மேவ॒ ச । சக்ஷு॑ர்நோ தே³॒வ꞉ ஸ॑வி॒தா சக்ஷு॑ர்ந உ॒த ப॒ர்வத॑: । சக்ஷு॑ர்தா⁴॒தா த³॑தா⁴து ந꞉ ।

ஆ॒தி³॒த்யாய॑ வி॒த்³மஹே॑ ஸஹஸ்ரகிர॒ணாய॑ தீ⁴மஹி । தந்ந॑: ஸூர்ய꞉ ப்ரசோ॒த³யா᳚த் ।

ஸ॒வி॒தா ப॒ஶ்சாத்தா᳚த் ஸவி॒தா பு॒ரஸ்தா᳚த் ஸவி॒தோத்த॒ராத்தா᳚த் ஸவி॒தா(அ)த⁴॒ராத்தா᳚த் ஸவி॒தா ந॑: ஸுவது ஸ॒ர்வதா᳚திக்³ம் ஸவி॒தா நோ᳚ ராஸதாம் தீ³ர்க⁴॒மாயு॑: ।

ஓமித்யேகாக்ஷ॑ரம் ப்³ர॒ஹ்ம । க்⁴ருணி॒ரிதி॒ த்³வே அ॒க்ஷரே᳚ । ஸூர்ய॒ இத்யக்ஷ॑ரத்³வ॒யம் । ஆ॒தி³॒த்ய இதி॒ த்ரீண்யக்ஷ॑ராணி । ஏதஸ்யைவ ஸூர்யஸ்யாஷ்டாக்ஷ॑ரோ ம॒நு꞉ ।

ய꞉ ஸதா³ஹரஹ॑ர்ஜப॒தி ஸ வை ப்³ராஹ்ம॑ணோ ப⁴॒வதி ஸ வை ப்³ராஹ்ம॑ணோ ப⁴॒வதி । ஸூர்யாபி⁴மு॑கோ² ஜ॒ப்த்வா மஹாவ்யாதி⁴ ப⁴யா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே । அல॑க்ஷ்மீர்ந॒ஶ்யதி । அப⁴க்ஷ்ய ப⁴க்ஷணாத் பூ॑தோ ப⁴॒வதி । அக³ம்யாக³மநாத் பூ॑தோ ப⁴॒வதி । பதித ஸம்பா⁴ஷணாத் பூ॑தோ ப⁴॒வதி । அஸத் ஸம்பா⁴ஷணாத் பூ॑தோ ப⁴॒வதி । அஸத் ஸம்பா⁴ஷணாத்பூ॑தோ ப⁴॒வதி ।

மத்⁴யாஹ்நே ஸூர்யாபி⁴॑முக²꞉ ப॒டே²த் । ஸத்³யோத்பந்நபஞ்சமஹாபாதகா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே । ஸைஷா ஸாவி॑த்ரீம் வி॒த்³யாம் ந கிஞ்சித³பி ந கஸ்மைசி॑த் ப்ரஶம்॒ஸயேத் । ய ஏ॒தாம் மஹாபா⁴க³꞉ ப்ரா॑த꞉ ப॒ட²தி ஸ பா⁴க்³ய॑வாந் ஜா॒யதே ப॑ஶூந்வி॒ந்த³தி । வேதா³᳚ர்த²ம் ல॒ப⁴தே । த்ரிகாலமே॑தஜ்ஜ॒ப்த்வா க்ரதுஶதப²லம॑வாப்நோ॒தி । ஹஸ்தாதி³॑த்யே ஜ॒பதி ஸ மஹாம்ரு॑த்யும் த॒ரதி ஸ மஹாம்ரு॑த்யும் த॒ரதி ய ஏ॑வம் வே॒த³ । இத்யு॑ப॒நிஷ॑த் ।

ஓம் ப⁴॒த்³ரம் கர்ணே॑பி⁴꞉ ஶ்ருணு॒யாம॑ தே³வா꞉ । ப⁴॒த்³ரம் ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி⁴॒ர்யஜ॑த்ரா꞉ । ஸ்தி²॒ரைரங்கை³᳚ஸ்துஷ்டு॒வாக்³ம் ஸ॑ஸ்த॒நூபி⁴॑: । வ்யஶே॑ம தே³॒வஹி॑தம்॒ யதா³யு॑: । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்³ரோ॑ வ்ரு॒த்³த⁴ஶ்ர॑வா꞉ । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॑: பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா³꞉ । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டநேமி꞉ । ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்த³தா⁴து ॥

ஓம் ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॒: ஶாந்தி॑: ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed