Aitareya Upanishad – ஐதரேயோபநிஷத்


॥ ஶாந்திபாட²꞉ ॥
ஓம் வாங்மே மநஸி ப்ரதிஷ்டி²தா மநோ மே வாசி ப்ரதிஷ்டி²தமாவிராவீர்ம ஏதி⁴ । வேத³ஸ்ய ம ஆணீஸ்த²꞉ ஶ்ருதம் மே மா ப்ரஹாஸீ꞉ । அநேநாதீ⁴தேநாஹோராத்ராந் ஸந்த³தா⁴ம்ய்ருதம் வதி³ஷ்யாமி । ஸத்யம் வதி³ஷ்யாமி । தந்மாமவது । தத்³வக்தாரமவது । அவது மாமவது வக்தாரமவது வக்தாரம் । ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

॥ அத² ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

-॥ ப்ரத²ம க²ண்ட³꞉ ॥-

ஆத்மா வா இத³மேக ஏவாக்³ர ஆஸீத் । நாந்யத்கிம்சந மிஷத் । ஸ ஈக்ஷத லோகாந்நு ஸ்ருஜா இதி ॥ 1 ॥

ஸ இமாம்ˮல்லோகாநஸ்ருஜத । அம்போ⁴ மரீசீர்மரமாபோ(அ)தோ³(அ)ம்ப⁴꞉ பரேண தி³வம் த்³யௌ꞉ ப்ரதிஷ்டா²(அ)ந்தரிக்ஷம் மரீசய꞉ । ப்ருதி²வீ மரோ யா அத⁴ஸ்தாத்தா ஆப꞉ ॥ 2 ॥

ஸ ஈக்ஷதேமே நு லோகா லோகபாலாந்நு ஸ்ருஜா இதி ।
ஸோ(அ)த்³ப்⁴ய ஏவ புருஷம் ஸமுத்³த்⁴ருத்யாமூர்ச²யத் ॥ 3 ॥

தமப்⁴யதபத்தஸ்யாபி⁴தப்தஸ்ய முக²ம் நிரபி⁴த்³யத யதா²(அ)ண்ட³ம் முகா²த்³வாக்³வாசோ(அ)க்³நிர்நாஸிகே நிரபி⁴த்³யேதாம் நாஸிகாப்⁴யாம் ப்ராண꞉ । ப்ராணாத்³வாயுரக்ஷிணீ நிரபி⁴த்³யேதாமக்ஷீப்⁴யாம் சக்ஷுஶ்சக்ஷுஷ
ஆதி³த்ய꞉ கர்ணௌ நிரபி⁴த்³யேதாம் கர்ணாப்⁴யாம் ஶ்ரோத்ரம் ஶ்ரோத்ராத்³தி³ஶஸ்த்வங் நிரபி⁴த்³யத த்வசோ லோமாநி லோமப்⁴ய ஓஷதி⁴வநஸ்பதயோ ஹ்ருத³யம் நிரபி⁴த்³யத ஹ்ருத³யாந்மநோ மநஸஶ்சந்த்³ரமா நாபி⁴ர்நிரபி⁴த்³யத நாப்⁴யா அபாநோ(அ)பாநாந்ம்ருத்யு꞉ ஶிஶ்நம் நிரபி⁴த்³யத ஶிஶ்நாத்³ரேதோ ரேதஸ ஆப꞉ ॥ 4 ॥

-॥ த்³விதீய꞉ க²ண்ட³꞉ ॥-

தா ஏதா தே³வதா꞉ ஸ்ருஷ்டா அஸ்மிந்மஹத்யர்ணவே ப்ராபதம்ஸ்தமஶநாபிபாஸாப்⁴யாமந்வவார்ஜத் । தா ஏநமப்³ருவந்நாயதநம் ந꞉ ப்ரஜாநீஹி யஸ்மிந்ப்ரதிஷ்டி²தா அந்நமதா³மேதி ॥ 1 ॥

தாப்⁴யோ கா³மாநயத்தா அப்³ருவந்ந வை நோ(அ)யமலமிதி ।
தாப்⁴யோ(அ)ஶ்வமாநயத்தா அப்³ருவந்ந வை நோ(அ)யமலமிதி ॥ 2 ॥

தாப்⁴ய꞉ புருஷமாநயத்தா அப்³ருவந் ஸுக்ருதம் ப³தேதி புருஷோ வாவ ஸுக்ருதம் । தா அப்³ரவீத்³யதா²(ஆ)யதநம் ப்ரவிஶதேதி ॥ 3 ॥

அக்³நிர்வாக்³பூ⁴த்வா முக²ம் ப்ராவிஶத்³வாயு꞉ ப்ராணோ பூ⁴த்வா நாஸிகே ப்ராவிஶதா³தி³த்யஶ்சக்ஷுர்பூ⁴த்வா(அ)க்ஷிணீ ப்ராவிஶாத்³தி³ஶ꞉ ஶ்ரோத்ரம் பூ⁴த்வா கர்ணௌ ப்ராவிஶந்நோஷதி⁴வநஸ்பதயோ லோமாநி பூ⁴த்வா த்வசம் ப்ராவிஶம்ஶ்சந்த்³ரமா மநோ பூ⁴த்வா ஹ்ருத³யம் ப்ராவிஶந்ம்ருத்யுரபாநோ பூ⁴த்வா நாபி⁴ம் ப்ராவிஶதா³போ ரேதோ பூ⁴த்வா ஶிஶ்நம் ப்ராவிஶந் ॥ 4 ॥

தமஶநாயாபிபாஸே அப்³ரூதாமாவாப்⁴யாமபி⁴ப்ரஜாநீஹீதி । தே அப்³ரவீதே³தாஸ்வேவ வாம் தே³வதாஸ்வாப⁴ஜாம்யேதாஸு பா⁴கி³ந்யௌ கரோமீதி । தஸ்மாத்³யஸ்யை கஸ்யை ச தே³வதாயை ஹவிர்க்³ருஹ்யதே பா⁴கி³ந்யாவேவாஸ்யாமஶநாயாபிபாஸே ப⁴வத꞉ ॥ 5 ॥

-॥ த்ருதீய꞉ க²ண்ட³꞉ ॥-

ஸ ஈக்ஷதேமே நு லோகாஶ்ச லோகபாலாஶ்சாந்நமேப்⁴ய꞉ ஸ்ருஜா இதி ॥ 1 ॥

ஸோ(அ)போ(அ)ப்⁴யதபத்தாப்⁴யோ(அ)பி⁴தப்தாப்⁴யோ மூர்திரஜாயத ।
யா வை ஸா மூர்திரஜாயதாந்நம் வை தத் ॥ 2 ॥

ததே³தத்ஸ்ருஷ்டம் பராங்த்யஜிகா⁴ம்ஸத் தத்³வாசாஜிக்⁴ருக்ஷத் தந்நாஶக்நோத்³வாசா க்³ரஹீதும் ।
ஸ யத்³தை⁴நத்³வாசா(அ)க்³ரஹைஷ்யத³பி⁴வ்யாஹ்ருத்ய ஹைவாந்நமத்ரப்ஸ்யத் ॥ 3 ॥

தத்ப்ராணேநாஜிக்⁴ருக்ஷத் தந்நாஶக்நோத்ப்ராணேந க்³ரஹீதும் ।
ஸ யத்³தை⁴நத்ப்ராணேநாக்³ரஹைஷ்யத³பி⁴ப்ராண்ய ஹைவாந்நமத்ரப்ஸ்யத் ॥ 4 ॥

தச்சக்ஷுஷாஜிக்⁴ருக்ஷத் தந்நாஶக்நோச்சக்ஷுஷா க்³ரஹீதும் ।
ஸ யத்³தை⁴நச்சக்ஷுஷா(அ)க்³ரஹைஷ்யத்³த்³ருஷ்ட்வா ஹைவாந்நமத்ரப்ஸ்யத் ॥ 5 ॥

தச்ச்²ரோத்ரேணாஜிக்⁴ருக்ஷத் தந்நாஶக்நோச்ச்²ரோத்ரேண க்³ரஹீதும் ।
ஸ யத்³தை⁴நச்ச்²ரோத்ரேணாக்³ரஹைஷ்யச்ச்²ருத்வா ஹைவாந்நமத்ரப்ஸ்யத் ॥ 6 ॥

தத்த்வசாஜிக்⁴ருக்ஷத் தந்நாஶக்நோத்த்வசா க்³ரஹீதும் ।
ஸ யத்³தை⁴நத்த்வசா(அ)க்³ரஹைஷ்யத் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ஹைவாந்நமத்ரப்ஸ்யத் ॥ 7 ॥

தந்மநஸாஜிக்⁴ருக்ஷத் தந்நாஶக்நோந்மநஸா க்³ரஹீதும் ।
ஸ யத்³தை⁴நந்மநஸா(அ)க்³ரஹைஷ்யத்³த்⁴யாத்வா ஹைவாந்நமத்ரப்ஸ்யத் ॥ 8 ॥

தச்சி²ஶ்நேநாஜிக்⁴ருக்ஷத் தந்நாஶக்நோச்சி²ஶ்நேந க்³ரஹீதும் ।
ஸ யத்³தை⁴நச்சி²ஶ்நேநாக்³ரஹைஷ்யத்³விஸ்ருஜ்ய ஹைவாந்நமத்ரப்ஸ்யத் ॥ 9 ॥

தத³பாநேநாஜிக்⁴ருக்ஷத் ததா³வயத் । ஸைஷோ(அ)ந்நஸ்ய க்³ரஹோ யத்³வாயுரந்நாயுர்வா ஏஷ யத்³வாயு꞉ ॥ 10 ॥

ஸ ஈக்ஷத கத²ம் ந்வித³ம் மத்³ருதே ஸ்யாதி³தி ஸ ஈக்ஷத கதரேண ப்ரபத்³யா இதி । ஸ ஈக்ஷத யதி³ வாசா(அ)பி⁴வ்யாஹ்ருதம் யதி³ ப்ராணேநாபி⁴ப்ராணிதம் யதி³ சக்ஷுஷா த்³ருஷ்டம் யதி³ ஶ்ரோத்ரேண ஶ்ருதம் யதி³ த்வசா ஸ்ப்ருஷ்டம் யதி³ மநஸா த்⁴யாதம் யத்³யபாநேநாப்⁴யபாநிதம் யதி³ ஶிஶ்நேந விஸ்ருஷ்டமத² கோ(அ)ஹமிதி ॥ 11 ॥

ஸ ஏதமேவ ஸீமாநம் வித³ர்யைதயா த்³வாரா ப்ராபத்³யத । ஸைஷா வித்³ருதிர்நாம த்³வாஸ்ததே³தந்நா(அ)ந்த³நம் । தஸ்ய த்ரய ஆவஸதா²ஸ்த்ரய꞉ ஸ்வப்நா அயமாவஸதோ²(அ)யமாவஸதோ²(அ)யமாவஸத² இதி ॥ 12 ॥

ஸ ஜாதோ பூ⁴தாந்யபி⁴வ்யைக்²யத் கிமிஹாந்யம் வாவதி³ஷதி³தி । ஸ ஏதமேவ புருஷம் ப்³ரஹ்ம ததமமபஶ்யதி³த³மத³ர்ஶநமிதீ 3 ॥ 13 ॥

தஸ்மாதி³த³ந்த்³ரோ நாமேத³ந்த்³ரோ ஹ வை நாம தமித³ந்த்³ரம் ஸந்தமிம்த்³ர । இத்யாசக்ஷதே பரோக்ஷேண பரோக்ஷப்ரியா இவ ஹி தே³வா꞉ பரோக்ஷப்ரியா இவ ஹி தே³வா꞉ ॥ 14 ॥

॥ அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

-॥ ப்ரத²ம க²ண்ட³꞉ ॥-

புருஷே ஹ வா அயமாதி³தோ க³ர்போ⁴ ப⁴வதி । யதே³தத்³ரேதஸ்ததே³தத்ஸர்வேப்⁴யோ(அ)ங்கே³ப்⁴யஸ்தேஜ꞉ ஸம்பூ⁴தமாத்மந்யேவாத்மாநம் பி³ப⁴ர்தி தத்³யதா³ ஸ்த்ரியாம் ஸிஞ்சத்யதை²நஜ்ஜநயதி தத³ஸ்ய ப்ரத²மம் ஜந்ம ॥ 1 ॥

தத் ஸ்த்ரியா ஆத்மபூ⁴யம் க³ச்ச²தி யதா² ஸ்வமங்க³ம் ததா² தஸ்மாதே³நாம் ந ஹிநஸ்தி । ஸா(அ)ஸ்யைதமாத்மாநமத்ர க³தம் பா⁴வயதி ॥ 2 ॥

ஸா பா⁴வயித்ரீ பா⁴வயிதவ்யா ப⁴வதி தம் ஸ்த்ரீ க³ர்ப⁴ பி³ப⁴ர்தி ஸோ(அ)க்³ர ஏவ குமாரம் ஜந்மநோ(அ)க்³ரே(அ)தி⁴பா⁴வயதி । ஸ யத்குமாரம் ஜந்மநோ(அ)க்³ரே(அ)தி⁴பா⁴வயத்யாத்மாநமேவ தத்³பா⁴வயத்யேஷம்
லோகாநாம் ஸந்தத்யா ஏவம் ஸந்ததா ஹீமே லோகாஸ்தத³ஸ்ய த்³விதீயம் ஜந்ம ॥ 3 ॥

ஸோ(அ)ஸ்யாயமாத்மா புண்யேப்⁴ய꞉ கர்மப்⁴ய꞉ ப்ரதிதீ⁴யதே । அதா²ஸ்யாயமிதர ஆத்மா க்ருதக்ருத்யோ வயோக³த꞉ ப்ரைதி ஸ இத꞉ ப்ரயந்நேவ புநர்ஜாயதே தத³ஸ்ய த்ருதீயம் ஜந்ம ॥ 4 ॥

தது³க்தம்ருஷிணா க³ர்பே⁴ நு ஸந்நந்வேஷாமவேத³மஹம் தே³வாநாம் ஜநிமாநி விஶ்வா । ஶதம் மா புர ஆயஸீரரக்ஷந்நத⁴꞉ ஶ்யேநோ ஜவஸா நிரதீ³யமிதி । க³ர்ப⁴ ஏவைதச்ச²யாநோ வாமதே³வ ஏவமுவாச ॥ 5 ॥

ஸ ஏவம் வித்³வாநஸ்மாச்ச²ரீரபே⁴தா³தூ³ர்த்⁴வ உத்க்ரம்யாமுஷ்மிந் ஸ்வர்கே³ லோகே ஸர்வாந் காமாநாப்த்வா(அ)ம்ருத꞉ ஸமப⁴வத் ஸமப⁴வத் ॥ 6 ॥

॥ அத² த்ருதீயோத்⁴யாய꞉ ॥

-॥ ப்ரத²ம க²ண்ட³꞉ ॥-

கோ(அ)யமாத்மேதி வயமுபாஸ்மஹே கதர꞉ ஸ ஆத்மா யேந வா பஶ்யதி யேந வா ஶ்ருணோதி யேந வா க³ந்தா⁴நாஜிக்⁴ரதி யேந வா வாசம் வ்யாகரோதி யேந வா ஸ்வாது³ சாஸ்வாது³ ச விஜாநாதி ॥ 1 ॥

யதே³தத்³த்⁴ருத³யம் மநஶ்சைதத் । ஸம்ஜ்ஞாநமாஜ்ஞாநம் விஜ்ஞாநம் ப்ரஜ்ஞாநம் மேதா⁴ த்³ருஷ்டிர்த்⁴ருதிர்மதிர்மநீஷா ஜூதி꞉ ஸ்ம்ருதி꞉ ஸம்கல்ப꞉ க்ரதுரஸு꞉ காமோ வஶ இதி । ஸர்வாண்யேவைதாநி ப்ரஜ்ஞாநஸ்ய நாமதே⁴யாநி ப⁴வந்தி ॥ 2 ॥

ஏஷ ப்³ரஹ்மைஷ இந்த்³ர ஏஷ ப்ரஜாபதிரேதே ஸர்வே தே³வா இமாநி ச பஞ்ச மஹாபூ⁴தாநி ப்ருதி²வீ வாயுராகாஶ ஆபோ ஜ்யோதீம்ஷீத்யேதாநீமாநி ச க்ஷுத்³ரமிஶ்ராணீவ । பீ³ஜாநீதராணி சேதராணி சாண்ட³ஜாநி ச ஜாருஜாநி ச ஸ்வேத³ஜாநி சோத்³பி⁴ஜ்ஜாநி சாஶ்வா கா³வ꞉ புருஷா ஹஸ்திநோ யத்கிம்சேத³ம் ப்ராணி ஜங்க³மம் ச பதத்ரி ச யச்ச ஸ்தா²வரம் ஸர்வம் தத்ப்ரஜ்ஞாநேத்ரம் ப்ரஜ்ஞாநே ப்ரதிஷ்டி²தம் ப்ரஜ்ஞாநேத்ரோ லோக꞉ ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டா² ப்ரஜ்ஞாநம் ப்³ரஹ்ம ॥ 3 ॥

ஸ ஏதேந ப்ரஜ்ஞேநாத்மநாஸ்மால்லோகாது³த்க்ரம்யாமுஷ்மிந் ஸ்வர்கே³ லோகே ஸர்வாந் காமாநாப்த்வா(அ)ம்ருத꞉ ஸமப⁴வத் ஸமப⁴வத் ॥ 4 ॥

॥ ஶாந்திபாட²꞉ ॥
ஓம் வாங்மே மநஸி ப்ரதிஷ்டி²தா மநோ மே வாசி ப்ரதிஷ்டி²தமாவிராவீர்ம ஏதி⁴ । வேத³ஸ்ய ம ஆணீஸ்த²꞉ ஶ்ருதம் மே மா ப்ரஹாஸீ꞉ । அநேநாதீ⁴தேநாஹோராத்ராந் ஸந்த³தா⁴ம்ய்ருதம் வதி³ஷ்யாமி । ஸத்யம் வதி³ஷ்யாமி । தந்மாமவது । தத்³வக்தாரமவது । அவது மாமவது வக்தாரமவது வக்தாரம் । ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed