Ishavasya Upanishad – ஈஶாவாஸ்யோபநிஷத்


ஓம் பூர்ண॒மத³॒: பூர்ண॒மித³ம்॒ பூர்ணா॒த்பூர்ண॒முத³॒ச்யதே ।
பூர்ண॒ஸ்ய பூர்ண॒மாதா³॒ய பூர்ண॒மேவாவஶி॒ஷ்யதே ॥
ஓம் ஶா॒ந்தி꞉ ஶா॒ந்தி꞉ ஶா॒ந்தி꞉ ॥

ஓம் ஈ॒ஶா வா॒ஸ்ய॑மி॒த³க்³ம் ஸர்வம்॒ யத்கிம் ச॒ ஜக³॑த்யாம்॒ ஜக³॑த் ।
தேந॑ த்ய॒க்தேந॑ பு⁴ஞ்ஜீதா²॒ மா க்³ரு॑த⁴॒: கஸ்ய॑ ஸ்வி॒த்³த⁴நம்᳚ ॥ 1 ॥

கு॒ர்வந்நே॒வேஹ கர்மா᳚ணி ஜிஜீவி॒ஷேச்ச²॒தக்³ம் ஸமா᳚: ।
ஏ॒வம் த்வயி॒ நாந்யதே²॒தோ᳚(அ)ஸ்தி ந கர்ம॑ லிப்யதே॒ நரே᳚ ॥ 2 ॥

அ॒ஸு॒ர்யா॒ நாம॒ தே லோ॒கா அ॒ந்தே⁴ந॒ தம॒ஸாவ்ரு॑தா꞉ ।
தாக்³ம்ஸ்தே ப்ரேத்யா॒பி⁴க³॑ச்ச²ந்தி॒ யே கே சா᳚த்ம॒ஹநோ॒ ஜநா᳚: ॥ 3 ॥

அநே᳚ஜ॒தே³கம்॒ மந॑ஸோ॒ ஜவீ᳚யோ॒ நைந॑த்³தே³॒வா ஆ᳚ப்நுவ॒ந்பூர்வ॒மர்ஷ॑த் ।
தத்³தா⁴வ॑தோ॒(அ)ந்யாநத்யே᳚தி॒ திஷ்ட²॒த்தஸ்மிந்᳚நபோ மா᳚த॒ரிஶ்வா᳚ த³தா⁴தி ॥ 4 ॥

ததே³᳚ஜதி॒ தந்நைஜ॑தி॒ தத்³தூ³॒ரே தத்³வந்᳚தி॒கே ।
தத³॒ந்தர॑ஸ்ய॒ ஸர்வ॑ஸ்ய॒ தது³॒ ஸர்வ॑ஸ்யாஸ்ய பா³ஹ்ய॒த꞉ ॥ 5 ॥

யஸ்து ஸர்வா᳚ணி பூ⁴॒தாந்யா॒த்மந்யே॒வாநு॒பஶ்ய॑தி ।
ஸ॒ர்வ॒பூ⁴॒தேஷு॑ சா॒த்மாநம்॒ ததோ॒ ந வி ஜு॑கு³ப்ஸதே ॥ 6 ॥

யஸ்மி॒ந்ஸர்வா᳚ணி பூ⁴॒தாந்யா॒த்மைவாபூ⁴᳚த்³விஜாந॒த꞉ ।
தத்ர॒ கோ மோஹ॒: க꞉ ஶோக॑ ஏக॒த்வம॑நு॒பஶ்ய॑த꞉ ॥ 7 ॥

ஸ பர்ய॑கா³ச்சு²॒க்ரம॑கா॒யமவ்᳚ர॒ணம॑ஸ்நாவி॒ரக்³ம் ஶு॒த்³த⁴மபா᳚பவித்³த⁴ம் ।
க॒விர்ம॑நீ॒ஷீ ப॑ரி॒பூ⁴꞉ ஸ்வ॑யம்॒பூ⁴ர்யா᳚தா²தத்²ய॒தோ(அ)ர்தா²॒ந் வ்ய॑த³தா⁴ச்சா²ஶ்வ॒தீப்⁴ய॒: ஸமா᳚ப்⁴ய꞉ ॥ 8 ॥

அ॒ந்த⁴ம் தம॒: ப்ர வி॑ஶந்தி॒ யே(அ)வி॑த்³யாமு॒பாஸ॑தே ।
ததோ॒ பூ⁴ய॑ இவ॒ தே தமோ॒ ய உ॑ வி॒த்³யாயா᳚க்³ம் ர॒தா꞉ ॥ 9 ॥

அ॒ந்யதே³॒வாஹுர்வி॒த்³யயா॒ந்யதா³᳚ஹு॒ரவி॑த்³யயா ।
இதி॑ ஶுஶ்ரும॒ தீ⁴ரா᳚ணாம்॒ யே ந॒ஸ்தத்³வி॑சசக்ஷி॒ரே ॥ 10 ॥

வி॒த்³யாம் சாவி॑த்³யாம் ச॒ யஸ்தத்³வேதோ³॒ப⁴ய॑க்³ம் ஸ॒ஹ ।
அவி॑த்³யயா ம்ரு॒த்யும் தீ॒ர்த்வா வி॒த்³யயா॒(அ)ம்ருத॑மஶ்நுதே ॥ 11 ॥

அ॒ந்த⁴ம் தம॒: ப்ரவி॑ஶந்தி॒ யே(அ)ஸம்᳚பூ⁴திமு॒பாஸ॑தே ।
ததோ॒ பூ⁴ய॑ இவ॒ தே தமோ॒ ய உ॒ ஸம்பூ⁴᳚த்யாக்³ம் ர॒தா꞉ ॥ 12 ॥

அ॒ந்யதே³॒வாஹு꞉ ஸம்᳚ப⁴॒வாத³॒ந்யதா³᳚ஹு॒ரஸம்᳚ப⁴வாத் ।
இதி॑ ஶுஶ்ரும॒ தீ⁴ரா᳚ணாம்॒ யே ந॒ஸ்தத்³வி॑சசக்ஷி॒ரே ॥ 13 ॥

ஸம்பூ⁴᳚திம் ச விநா॒ஶம் ச॒ யஸ்தத்³வேதோ³॒ப⁴ய॑க்³ம் ஸ॒ஹ ।
வி॒நா॒ஶேந॑ ம்ரு॒த்யும் தீ॒ர்த்வா ஸம்பூ⁴᳚த்யா॒(அ)ம்ருத॑மஶ்நுதே ॥ 14 ॥

ஹி॒ர॒ண்மயே᳚ந॒ பாத்ரே᳚ண ஸ॒த்யஸ்யாபி॑ஹிதம்॒ முக²ம்᳚ ।
தத்த்வம் பூ᳚ஷ॒ந்நபாவ்ரு॑ணு ஸ॒த்யத⁴ர்மா᳚ய த்³ரு॒ஷ்டயே᳚ ॥ 15 ॥

பூஷந்᳚நேக ருஷே யம ஸூர்ய॒ ப்ராஜா᳚பத்ய॒ வ்யூ᳚ஹ ர॒ஶ்மீந்த்ஸமூ᳚ஹ॒ தேஜோ॒ யத்தே᳚ ரூ॒பம் கல்யா᳚ணதமம்॒ தத்தே᳚ பஶ்யாமி । யோ॒(அ)ஸாவ॒ஸௌ பு॑ருஷ॒: ஸோ॒(அ)ஹம॑ஸ்மி ॥ 16 ॥

வா॒யுரநி॑லம॒ம்ருத॒மதே²॒த³ம் ப⁴ஸ்மா᳚ந்த॒க்³ம்॒ ஶரீ᳚ரம் ।
ஓம் 3 க்ரதோ॒ ஸ்மர॑ க்ரு॒தக்³ம் ஸ்ம॑ர॒ க்ரதோ॒ ஸ்மர॑ க்ரு॒தக்³ம் ஸ்ம॑ர ॥ 17 ॥

அக்³நே॒ நய॑ ஸு॒பதா²᳚ ரா॒யே அ॒ஸ்மாந்விஶ்வா᳚நி தே³வ வ॒யுநா᳚நி வி॒த்³வாந் ।
யு॒யோ॒த்⁴ய॒ஸ்மஜ்ஜு॑ஹுரா॒ணமேநோ॒ பூ⁴யி॑ஷ்டா²ம் தே॒ நம॑ உக்திம் விதே⁴ம ॥ 18 ॥

ஓம் பூர்ண॒மத³॒: பூர்ண॒மித³ம்॒ பூர்ணா॒த்பூர்ண॒முத³॒ச்யதே ।
பூர்ண॒ஸ்ய பூர்ண॒மாதா³॒ய பூர்ண॒மேவாவஶி॒ஷ்யதே ॥
ஓம் ஶா॒ந்தி꞉ ஶா॒ந்தி꞉ ஶா॒ந்தி꞉ ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed