Ishavasya Upanishad – ఈశావాస్యోపనిషత్


ఓం పూర్ణ॒మద॒: పూర్ణ॒మిద॒o పూర్ణా॒త్పూర్ణ॒ముద॒చ్యతే |
పూర్ణ॒స్య పూర్ణ॒మాదా॒య పూర్ణ॒మేవావశి॒ష్యతే ||
ఓం శా॒న్తిః శా॒న్తిః శా॒న్తిః ||

ఓం ఈ॒శా వా॒స్య॑మి॒దగ్ం సర్వ॒o యత్కిం చ॒ జగ॑త్యా॒o జగ॑త్ |
తేన॑ త్య॒క్తేన॑ భుఞ్జీథా॒ మా గృ॑ధ॒: కస్య॑ స్వి॒ద్ధనమ్” || ౧ ||

కు॒ర్వన్నే॒వేహ కర్మా”ణి జిజీవి॒షేచ్ఛ॒తగ్ం సమా”: |
ఏ॒వం త్వయి॒ నాన్యథే॒తో”ఽస్తి న కర్మ॑ లిప్యతే॒ నరే” || ౨ ||

అ॒సు॒ర్యా॒ నామ॒ తే లో॒కా అ॒న్ధేన॒ తమ॒సావృ॑తాః |
తాగ్ంస్తే ప్రేత్యా॒భిగ॑చ్ఛన్తి॒ యే కే చా”త్మ॒హనో॒ జనా”: || ౩ ||

అనే”జ॒దేక॒o మన॑సో॒ జవీ”యో॒ నైన॑ద్దే॒వా ఆ”ప్నువ॒న్పూర్వ॒మర్ష॑త్ |
తద్ధావ॑తో॒ఽన్యానత్యే”తి॒ తిష్ఠ॒త్తస్మిన్”నపో మా”త॒రిశ్వా” దధాతి || ౪ ||

తదే”జతి॒ తన్నైజ॑తి॒ తద్దూ॒రే తద్వన్”తి॒కే |
తద॒న్తర॑స్య॒ సర్వ॑స్య॒ తదు॒ సర్వ॑స్యాస్య బాహ్య॒తః || ౫ ||

యస్తు సర్వా”ణి భూ॒తాన్యా॒త్మన్యే॒వాను॒పశ్య॑తి |
స॒ర్వ॒భూ॒తేషు॑ చా॒త్మాన॒o తతో॒ న వి జు॑గుప్సతే || ౬ ||

యస్మి॒న్సర్వా”ణి భూ॒తాన్యా॒త్మైవాభూ”ద్విజాన॒తః |
తత్ర॒ కో మోహ॒: కః శోక॑ ఏక॒త్వమ॑ను॒పశ్య॑తః || ౭ ||

స పర్య॑గాచ్ఛు॒క్రమ॑కా॒యమవ్”ర॒ణమ॑స్నావి॒రగ్ం శు॒ద్ధమపా”పవిద్ధమ్ |
క॒విర్మ॑నీ॒షీ ప॑రి॒భూః స్వ॑య॒oభూర్యా”థాతథ్య॒తోఽర్థా॒న్ వ్య॑దధాచ్ఛాశ్వ॒తీభ్య॒: సమా”భ్యః || ౮ ||

అ॒న్ధం తమ॒: ప్ర వి॑శన్తి॒ యేఽవి॑ద్యాము॒పాస॑తే |
తతో॒ భూయ॑ ఇవ॒ తే తమో॒ య ఉ॑ వి॒ద్యాయా”గ్ం ర॒తాః || ౯ ||

అ॒న్యదే॒వాహుర్వి॒ద్యయా॒న్యదా”హు॒రవి॑ద్యయా |
ఇతి॑ శుశ్రుమ॒ ధీరా”ణా॒o యే న॒స్తద్వి॑చచక్షి॒రే || ౧౦ ||

వి॒ద్యాం చావి॑ద్యాం చ॒ యస్తద్వేదో॒భయ॑గ్ం స॒హ |
అవి॑ద్యయా మృ॒త్యుం తీ॒ర్త్వా వి॒ద్యయా॒ఽమృత॑మశ్నుతే || ౧౧ ||

అ॒న్ధం తమ॒: ప్రవి॑శన్తి॒ యేఽస”oభూతిము॒పాస॑తే |
తతో॒ భూయ॑ ఇవ॒ తే తమో॒ య ఉ॒ సంభూ”త్యాగ్ం ర॒తాః || ౧౨ ||

అ॒న్యదే॒వాహుః స”oభ॒వాద॒న్యదా”హు॒రస”oభవాత్ |
ఇతి॑ శుశ్రుమ॒ ధీరా”ణా॒o యే న॒స్తద్వి॑చచక్షి॒రే || ౧౩ ||

సంభూ”తిం చ వినా॒శం చ॒ యస్తద్వేదో॒భయ॑గ్ం స॒హ |
వి॒నా॒శేన॑ మృ॒త్యుం తీ॒ర్త్వా సంభూ”త్యా॒ఽమృత॑మశ్నుతే || ౧౪ ||

హి॒ర॒ణ్మయే”న॒ పాత్రే”ణ స॒త్యస్యాపి॑హిత॒o ముఖమ్” |
తత్త్వం పూ”ష॒న్నపావృ॑ణు స॒త్యధర్మా”య దృ॒ష్టయే” || ౧౫ ||

పూషన్”నేక ఋషే యమ సూర్య॒ ప్రాజా”పత్య॒ వ్యూ”హ ర॒శ్మీన్త్సమూ”హ॒ తేజో॒ యత్తే” రూ॒పం కల్యా”ణతమ॒o తత్తే” పశ్యామి | యో॒ఽసావ॒సౌ పు॑రుష॒: సో॒ఽహమ॑స్మి || ౧౬ ||

వా॒యురని॑లమ॒మృత॒మథే॒దం భస్మా”న్త॒గ్॒o శరీ”రమ్ |
ఓం ౩ క్రతో॒ స్మర॑ కృ॒తగ్ం స్మ॑ర॒ క్రతో॒ స్మర॑ కృ॒తగ్ం స్మ॑ర || ౧౭ ||

అగ్నే॒ నయ॑ సు॒పథా” రా॒యే అ॒స్మాన్విశ్వా”ని దేవ వ॒యునా”ని వి॒ద్వాన్ |
యు॒యో॒ధ్య॒స్మజ్జు॑హురా॒ణమేనో॒ భూయి॑ష్ఠాం తే॒ నమ॑ ఉక్తిం విధేమ || ౧౮ ||

ఓం పూర్ణ॒మద॒: పూర్ణ॒మిద॒o పూర్ణా॒త్పూర్ణ॒ముద॒చ్యతే |
పూర్ణ॒స్య పూర్ణ॒మాదా॒య పూర్ణ॒మేవావశి॒ష్యతే ||
ఓం శా॒న్తిః శా॒న్తిః శా॒న్తిః ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని ఉపనిషత్తులు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed