Ishavasya Upanishad – ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್


ಓಂ ಪೂರ್ಣ॒ಮದ॒: ಪೂರ್ಣ॒ಮಿದಂ॒ ಪೂರ್ಣಾ॒ತ್ಪೂರ್ಣ॒ಮುದ॒ಚ್ಯತೇ ।
ಪೂರ್ಣ॒ಸ್ಯ ಪೂರ್ಣ॒ಮಾದಾ॒ಯ ಪೂರ್ಣ॒ಮೇವಾವಶಿ॒ಷ್ಯತೇ ॥
ಓಂ ಶಾ॒ನ್ತಿಃ ಶಾ॒ನ್ತಿಃ ಶಾ॒ನ್ತಿಃ ॥

ಓಂ ಈ॒ಶಾ ವಾ॒ಸ್ಯ॑ಮಿ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವಂ॒ ಯತ್ಕಿಂ ಚ॒ ಜಗ॑ತ್ಯಾಂ॒ ಜಗ॑ತ್ ।
ತೇನ॑ ತ್ಯ॒ಕ್ತೇನ॑ ಭುಞ್ಜೀಥಾ॒ ಮಾ ಗೃ॑ಧ॒: ಕಸ್ಯ॑ ಸ್ವಿ॒ದ್ಧನಮ್᳚ ॥ ೧ ॥

ಕು॒ರ್ವನ್ನೇ॒ವೇಹ ಕರ್ಮಾ᳚ಣಿ ಜಿಜೀವಿ॒ಷೇಚ್ಛ॒ತಗ್ಂ ಸಮಾ᳚: ।
ಏ॒ವಂ ತ್ವಯಿ॒ ನಾನ್ಯಥೇ॒ತೋ᳚ಽಸ್ತಿ ನ ಕರ್ಮ॑ ಲಿಪ್ಯತೇ॒ ನರೇ᳚ ॥ ೨ ॥

ಅ॒ಸು॒ರ್ಯಾ॒ ನಾಮ॒ ತೇ ಲೋ॒ಕಾ ಅ॒ನ್ಧೇನ॒ ತಮ॒ಸಾವೃ॑ತಾಃ ।
ತಾಗ್ಂಸ್ತೇ ಪ್ರೇತ್ಯಾ॒ಭಿಗ॑ಚ್ಛನ್ತಿ॒ ಯೇ ಕೇ ಚಾ᳚ತ್ಮ॒ಹನೋ॒ ಜನಾ᳚: ॥ ೩ ॥

ಅನೇ᳚ಜ॒ದೇಕಂ॒ ಮನ॑ಸೋ॒ ಜವೀ᳚ಯೋ॒ ನೈನ॑ದ್ದೇ॒ವಾ ಆ᳚ಪ್ನುವ॒ನ್ಪೂರ್ವ॒ಮರ್ಷ॑ತ್ ।
ತದ್ಧಾವ॑ತೋ॒ಽನ್ಯಾನತ್ಯೇ᳚ತಿ॒ ತಿಷ್ಠ॒ತ್ತಸ್ಮಿನ್᳚ನಪೋ ಮಾ᳚ತ॒ರಿಶ್ವಾ᳚ ದಧಾತಿ ॥ ೪ ॥

ತದೇ᳚ಜತಿ॒ ತನ್ನೈಜ॑ತಿ॒ ತದ್ದೂ॒ರೇ ತದ್ವನ್᳚ತಿ॒ಕೇ ।
ತದ॒ನ್ತರ॑ಸ್ಯ॒ ಸರ್ವ॑ಸ್ಯ॒ ತದು॒ ಸರ್ವ॑ಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯ॒ತಃ ॥ ೫ ॥

ಯಸ್ತು ಸರ್ವಾ᳚ಣಿ ಭೂ॒ತಾನ್ಯಾ॒ತ್ಮನ್ಯೇ॒ವಾನು॒ಪಶ್ಯ॑ತಿ ।
ಸ॒ರ್ವ॒ಭೂ॒ತೇಷು॑ ಚಾ॒ತ್ಮಾನಂ॒ ತತೋ॒ ನ ವಿ ಜು॑ಗುಪ್ಸತೇ ॥ ೬ ॥

ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ಸರ್ವಾ᳚ಣಿ ಭೂ॒ತಾನ್ಯಾ॒ತ್ಮೈವಾಭೂ᳚ದ್ವಿಜಾನ॒ತಃ ।
ತತ್ರ॒ ಕೋ ಮೋಹ॒: ಕಃ ಶೋಕ॑ ಏಕ॒ತ್ವಮ॑ನು॒ಪಶ್ಯ॑ತಃ ॥ ೭ ॥

ಸ ಪರ್ಯ॑ಗಾಚ್ಛು॒ಕ್ರಮ॑ಕಾ॒ಯಮವ್᳚ರ॒ಣಮ॑ಸ್ನಾವಿ॒ರಗ್ಂ ಶು॒ದ್ಧಮಪಾ᳚ಪವಿದ್ಧಮ್ ।
ಕ॒ವಿರ್ಮ॑ನೀ॒ಷೀ ಪ॑ರಿ॒ಭೂಃ ಸ್ವ॑ಯಂ॒ಭೂರ್ಯಾ᳚ಥಾತಥ್ಯ॒ತೋಽರ್ಥಾ॒ನ್ ವ್ಯ॑ದಧಾಚ್ಛಾಶ್ವ॒ತೀಭ್ಯ॒: ಸಮಾ᳚ಭ್ಯಃ ॥ ೮ ॥

ಅ॒ನ್ಧಂ ತಮ॒: ಪ್ರ ವಿ॑ಶನ್ತಿ॒ ಯೇಽವಿ॑ದ್ಯಾಮು॒ಪಾಸ॑ತೇ ।
ತತೋ॒ ಭೂಯ॑ ಇವ॒ ತೇ ತಮೋ॒ ಯ ಉ॑ ವಿ॒ದ್ಯಾಯಾ᳚ಗ್ಂ ರ॒ತಾಃ ॥ ೯ ॥

ಅ॒ನ್ಯದೇ॒ವಾಹುರ್ವಿ॒ದ್ಯಯಾ॒ನ್ಯದಾ᳚ಹು॒ರವಿ॑ದ್ಯಯಾ ।
ಇತಿ॑ ಶುಶ್ರುಮ॒ ಧೀರಾ᳚ಣಾಂ॒ ಯೇ ನ॒ಸ್ತದ್ವಿ॑ಚಚಕ್ಷಿ॒ರೇ ॥ ೧೦ ॥

ವಿ॒ದ್ಯಾಂ ಚಾವಿ॑ದ್ಯಾಂ ಚ॒ ಯಸ್ತದ್ವೇದೋ॒ಭಯ॑ಗ್ಂ ಸ॒ಹ ।
ಅವಿ॑ದ್ಯಯಾ ಮೃ॒ತ್ಯುಂ ತೀ॒ರ್ತ್ವಾ ವಿ॒ದ್ಯಯಾ॒ಽಮೃತ॑ಮಶ್ನುತೇ ॥ ೧೧ ॥

ಅ॒ನ್ಧಂ ತಮ॒: ಪ್ರವಿ॑ಶನ್ತಿ॒ ಯೇಽಸಂ᳚ಭೂತಿಮು॒ಪಾಸ॑ತೇ ।
ತತೋ॒ ಭೂಯ॑ ಇವ॒ ತೇ ತಮೋ॒ ಯ ಉ॒ ಸಂಭೂ᳚ತ್ಯಾಗ್ಂ ರ॒ತಾಃ ॥ ೧೨ ॥

ಅ॒ನ್ಯದೇ॒ವಾಹುಃ ಸಂ᳚ಭ॒ವಾದ॒ನ್ಯದಾ᳚ಹು॒ರಸಂ᳚ಭವಾತ್ ।
ಇತಿ॑ ಶುಶ್ರುಮ॒ ಧೀರಾ᳚ಣಾಂ॒ ಯೇ ನ॒ಸ್ತದ್ವಿ॑ಚಚಕ್ಷಿ॒ರೇ ॥ ೧೩ ॥

ಸಂಭೂ᳚ತಿಂ ಚ ವಿನಾ॒ಶಂ ಚ॒ ಯಸ್ತದ್ವೇದೋ॒ಭಯ॑ಗ್ಂ ಸ॒ಹ ।
ವಿ॒ನಾ॒ಶೇನ॑ ಮೃ॒ತ್ಯುಂ ತೀ॒ರ್ತ್ವಾ ಸಂಭೂ᳚ತ್ಯಾ॒ಽಮೃತ॑ಮಶ್ನುತೇ ॥ ೧೪ ॥

ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಮಯೇ᳚ನ॒ ಪಾತ್ರೇ᳚ಣ ಸ॒ತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ॑ಹಿತಂ॒ ಮುಖಮ್᳚ ।
ತತ್ತ್ವಂ ಪೂ᳚ಷ॒ನ್ನಪಾವೃ॑ಣು ಸ॒ತ್ಯಧರ್ಮಾ᳚ಯ ದೃ॒ಷ್ಟಯೇ᳚ ॥ ೧೫ ॥

ಪೂಷನ್᳚ನೇಕ ಋಷೇ ಯಮ ಸೂರ್ಯ॒ ಪ್ರಾಜಾ᳚ಪತ್ಯ॒ ವ್ಯೂ᳚ಹ ರ॒ಶ್ಮೀನ್ತ್ಸಮೂ᳚ಹ॒ ತೇಜೋ॒ ಯತ್ತೇ᳚ ರೂ॒ಪಂ ಕಲ್ಯಾ᳚ಣತಮಂ॒ ತತ್ತೇ᳚ ಪಶ್ಯಾಮಿ । ಯೋ॒ಽಸಾವ॒ಸೌ ಪು॑ರುಷ॒: ಸೋ॒ಽಹಮ॑ಸ್ಮಿ ॥ ೧೬ ॥

ವಾ॒ಯುರನಿ॑ಲಮ॒ಮೃತ॒ಮಥೇ॒ದಂ ಭಸ್ಮಾ᳚ನ್ತ॒ಗ್ಂ॒ ಶರೀ᳚ರಮ್ ।
ಓಂ ೩ ಕ್ರತೋ॒ ಸ್ಮರ॑ ಕೃ॒ತಗ್ಂ ಸ್ಮ॑ರ॒ ಕ್ರತೋ॒ ಸ್ಮರ॑ ಕೃ॒ತಗ್ಂ ಸ್ಮ॑ರ ॥ ೧೭ ॥

ಅಗ್ನೇ॒ ನಯ॑ ಸು॒ಪಥಾ᳚ ರಾ॒ಯೇ ಅ॒ಸ್ಮಾನ್ವಿಶ್ವಾ᳚ನಿ ದೇವ ವ॒ಯುನಾ᳚ನಿ ವಿ॒ದ್ವಾನ್ ।
ಯು॒ಯೋ॒ಧ್ಯ॒ಸ್ಮಜ್ಜು॑ಹುರಾ॒ಣಮೇನೋ॒ ಭೂಯಿ॑ಷ್ಠಾಂ ತೇ॒ ನಮ॑ ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ ॥ ೧೮ ॥

ಓಂ ಪೂರ್ಣ॒ಮದ॒: ಪೂರ್ಣ॒ಮಿದಂ॒ ಪೂರ್ಣಾ॒ತ್ಪೂರ್ಣ॒ಮುದ॒ಚ್ಯತೇ ।
ಪೂರ್ಣ॒ಸ್ಯ ಪೂರ್ಣ॒ಮಾದಾ॒ಯ ಪೂರ್ಣ॒ಮೇವಾವಶಿ॒ಷ್ಯತೇ ॥
ಓಂ ಶಾ॒ನ್ತಿಃ ಶಾ॒ನ್ತಿಃ ಶಾ॒ನ್ತಿಃ ॥


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed