Tungabhadra Stuti – ತುಂಗಭದ್ರಾ ಸ್ತುತಿಃ


ಶ್ರೀವಿಭಾಂಡಕ ಉವಾಚ |
ವರಾಹದೇಹಸಂಭೂತೇ ಗಿರಿಜೇ ಪಾಪಭಂಜಿನಿ |
ದರ್ಶನಾನ್ಮುಕ್ತಿದೇ ದೇವಿ ಮಹಾಪಾತಕಿನಾಮಪಿ || ೧ ||

ವಾಗ್ದೇವೀ ತ್ವಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಗಿರಿಜಾಸಿ ಶಚೀ ತಥಾ |
ಪ್ರಭಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಮರೀಚಿಸ್ತ್ವಂ ಕಲಾನಿಧೇಃ || ೨ ||

ಪರ್ಜನ್ಯಸ್ಯ ಯಥಾ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಷ್ಣೋರ್ಮಾಯಾ ತ್ವಮೇವ ಹಿ |
ತೃಣಗುಲ್ಮಲತಾವೃಕ್ಷಾಃ ಸಿದ್ಧಾ ದೇವಾ ಉದೀರಿತಾಃ || ೩ ||

ದೃಷ್ಟಾ ಸ್ಪೃಷ್ಟಾ ತಥಾ ಪೀತಾ ವಂದಿತಾ ಚಾವಗಾಹಿತಾ |
ಮುಕ್ತಿದೇ ಪಾಪಿನಾಂ ದೇವಿ ಶತಕೃತ್ವೋ ನಮೋ ನಮಃ || ೪ ||

ಮಾಂಡವ್ಯ ಉವಾಚ |
ನಮಸ್ತೇ ತುಂಗಭದ್ರಾಯೈ ನಮಸ್ತೇ ಹರಿದೇಹಜೇ |
ನಮಸ್ತೇ ವೇದಗಿರಿಜೇ ಶ್ರೀಶೈಲಪದಭಾಜಿನಿ || ೧ ||

ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇ ವಿಷ್ಣುರೂಪೇ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಪ್ರಿಯೇಽನಘೇ |
ವಿಶ್ವಂಭರೇ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿಲಸತ್ಕೂಲಸಂಯುತೇ |
ವಿಲೋಕಯ ವಿನೋದೇನ ಕುರು ಮಾಂ ವಿಗತೈನಸಮ್ || ೨ ||

ತ್ವದ್ವಾತವೀಜಿತಾ ಭೂತಾ ವಿಮಲಾಘಾ ಭವಂತಿ ಹಿ |
ದರ್ಶನಾತ್ ಸ್ಪರ್ಶನಾತ್ ಪಾನಾದ್ವಕ್ತವ್ಯಂ ಕಿಂ ನು ವಿದ್ಯತೇ || ೩ ||

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜನ್ಮಶತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಜನ್ಮಶತತ್ರಯಮ್ |
ಪೀತ್ವಾ ಜನ್ಮಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯ ಮಂಗಳೇ || ೪ ||

ಪುತ್ರಾನ್ ದಾರಾನ್ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಪಶುವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಯೇ ನರಾಃ |
ಕಾಮಾನ್ಮಜ್ಜನಶೀಲಾಸ್ತೇ ಯಾಂತಿ ತತ್ಫಲಮಂಜಸಾ |
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಯಾಂತಿ ಹರೇಃ ಸ್ಥಾನಂ ಯಾವದಾಚಂದ್ರತಾರಕಮ್ || ೫ ||

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ತುಂಗಭದ್ರಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಶ್ರೀತುಂಗಭದ್ರಾಸ್ತುತಿಃ |


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed