Samba Panchashika – ಸಾಂಬಪಂಚಾಶಿಕಾ


ಪುಷ್ಣನ್ ದೇವಾನಮೃತವಿಸರೈರಿಂದುಮಾಸ್ರಾವ್ಯ ಸಮ್ಯಗ್
ಭಾಭಿಃ ಸ್ವಾಭೀ ರಸಯತಿ ರಸಂ ಯಃ ಪರಂ ನಿತ್ಯಮೇವ |
ಕ್ಷೀಣಂ ಕ್ಷೀಣಂ ಪುನರಪಿ ಚ ತಂ ಪೂರಯತ್ಯೇವಮೀದೃಗ್
ದೋಲಾಲೀಲೋಲ್ಲಸಿತಹೃದಯಂ ನೌಮಿ ಚಿದ್ಭಾನುಮೇಕಮ್ ||

ಶಬ್ದಾರ್ಥತ್ವವಿವರ್ತಮಾನಪರಮಜ್ಯೋತೀರುಚೋ ಗೋಪತೇ-
-ರುದ್ಗೀಥೋಽಭ್ಯುದಿತಃ ಪುರೋಽರುಣತಯಾ ಯಸ್ಯ ತ್ರಯೀಮಂಡಲಮ್ |
ಭಾಸ್ಯದ್ವರ್ಣಪದಕ್ರಮೇರಿತತಮಃ ಸಪ್ತಸ್ವರಾಶ್ವೈರ್ವಿಯ-
-ದ್ವಿದ್ಯಾಸ್ಯಂದನಮುನ್ನಯನ್ನಿವ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ || ೧ ||

ಓಮಿತ್ಯಂತರ್ನದತಿ ನಿಯತಂ ಯಃ ಪ್ರತಿಪ್ರಾಣಿ ಶಬ್ದೋ
ವಾಣೀ ಯಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಸರತಿ ಪರಾ ಶಬ್ದತನ್ಮಾತ್ರಗರ್ಭಾ |
ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ವಹತಿ ಚ ಸಮೌ ಯೋ ಮಿಥೋ ಗ್ರಾಸಸಕ್ತೌ
ದೇಹಸ್ಥಂ ತಂ ಸಪದಿ ಪರಮಾದಿತ್ಯಮಾದ್ಯಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೨ ||

ಯಸ್ತ್ವಕ್ಚಕ್ಷುಃಶ್ರವಣರಸನಾಘ್ರಾಣಪಾಣ್ಯಂಘ್ರಿವಾಣೀ-
-ಪಾಯೂಪಸ್ಥಸ್ಥಿತಿರಪಿ ಮನೋಬುದ್ಧ್ಯಹಂಕಾರಮೂರ್ತಿಃ |
ತಿಷ್ಠತ್ಯಂತರ್ಬಹಿರಪಿ ಜಗದ್ಭಾಸಯನ್ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ
ಮಾರ್ತಂಡಂ ತಂ ಸಕಲಕರಣಾಧಾರಮೇಕಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೩ ||

ಯಾ ಸಾ ಮಿತ್ರಾವರುಣಸದನಾದುಚ್ಚರಂತೋ ತ್ರಿಷಷ್ಟಿಂ
ವರ್ಣಾನತ್ರ ಪ್ರಕಟಕರಣೈಃ ಪ್ರಾಣಸಂಗಾತ್ಪ್ರಸೂತಾನ್ |
ತಾಂ ಪಶ್ಯಂತೀಂ ಪ್ರಥಮಮುದಿತಾಂ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಬುದ್ಧಿಸಂಸ್ಥಾಂ
ವಾಚಂ ವಕ್ತ್ರೇ ಕರಣವಿಶದಾಂ ವೈಖರೀಂ ಚ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೪ ||

ಊರ್ಧ್ವಾಧಃಸ್ಥಾನ್ಯತನುಭುವನಾನ್ಯಂತರಾ ಸಂ‍ನಿವಿಷ್ಟಾ
ನಾನಾನಾಡಿಪ್ರಸವಗಹನಾ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಸ್ಥಾ |
ಪ್ರಾಣಾಪಾನಗ್ರಸನನಿರತೈಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೀ
ಸಾ ನಃ ಶ್ವೇತಾ ಭವತು ಪರಮಾದಿತ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೫ ||

ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ್ಯವಹಿತಪಥಾ ನಾತಿಶೀತೋಷ್ಣರೂಪಾ
ನೋ ವಾ ನಕ್ತಂ‍ದಿವಗಮಮಿತಾಽತಾಪನೀಯಾಪರಾಹುಃ |
ವೈಕುಂಠೀಯಾ ತನುರಿವ ರವೇ ರಾಜತೇ ಮಂಡಲಸ್ಥಾ
ಸಾ ನಃ ಶ್ವೇತಾ ಭವತು ಪರಮಾದಿತ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಸನ್ನಾ || ೬ ||

ಯತ್ರಾರೂಢಂ ತ್ರಿಗುಣವಪುಷಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ಬಿಂದುರೂಪಂ
ಯೋಗೀಂದ್ರಾಣಾಂ ಯದಪಿ ಪರಮಂ ಭಾತಿ ನಿರ್ವಾಣಮಾರ್ಗಃ |
ತ್ರಯ್ಯಾಧಾರಃ ಪ್ರಣವ ಇತಿ ಯನ್ಮಂಡಲಂ ಚಂಡರಶ್ಮೇ-
-ರಂತಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಬಹಿರಪಿ ಬೃಹನ್ಮುಕ್ತಯೇಽಹಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ || ೭ ||

ಯಸ್ಮಿನ್ಸೋಮಃ ಸುರಪಿತೃನರೈರನ್ವಹಂ ಪೀಯಮಾನಃ
ಕ್ಷೀಣಃ ಕ್ಷೀಣಃ ಪ್ರವಿಶತಿ ಯತೋ ವರ್ಧತೇ ಚಾಪಿ ಭೂಯಃ |
ಯಸ್ಮಿನ್ವೇದಾ ಮಧುನಿ ಸರಘಾಕಾರವದ್ಭಾಂತಿ ಚಾಗ್ರೇ
ತಚ್ಚಂಡಾಂಶೋರಮಿತಮಮೃತಂ ಮಂಡಲಸ್ಥಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೮ ||

ಐಂದ್ರೀಮಾಶಾಂ ಪೃಥುಕವಪುಷಾ ಪೂರಯಿತ್ವಾ ಕ್ರಮೇಣ
ಕ್ರಾಂತಾಃ ಸಪ್ತ ಪ್ರಕಟಹರಿಣಾ ಯೇನ ಪಾದೇನ ಲೋಕಾಃ |
ಕೃತ್ವಾ ಧ್ವಾಂತಂ ವಿಗಲಿತಬಲಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾತಾಲಲೀನಂ
ವಿಶ್ವಾಲೋಕಃ ಸ ಜಯತಿ ರವಿಃ ಸತ್ತ್ವಮೇವೋರ್ಧ್ವರಶ್ಮಿಃ || ೯ ||

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಥಮಮತನು ಪ್ರಾಣಮೂಲೇ ನದಂತಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಾಂತಃ ಪ್ರಣವಮುಖರಂ ವ್ಯಾಹೃತೀಃ ಸಮ್ಯಗುಕ್ತ್ವಾ |
ಯತ್ತದ್ವೇದೇ ತದಿತಿ ಸವಿತುರ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋಕ್ತಂ ವರೇಣ್ಯಂ
ತದ್ಭರ್ಗಾಖ್ಯಂ ಕಿಮಪಿ ಪರಮಂ ಧಾಮಗರ್ಭಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧೦ ||

ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋಷ್ಯಾಮಿ ಸ್ತುತಿಭಿರಿತಿ ಮೇ ಯಸ್ತು ಭೇದಗ್ರಹೋಽಯಂ
ಸೈವಾವಿದ್ಯಾ ತದಪಿ ಸುತರಾಂ ತದ್ವಿನಾಶಾಯ ಯುಕ್ತಃ |
ಸ್ತೌಮ್ಯೇವಾಹಂ ತ್ರಿವಿಧಮುದಿತಂ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಪರಂ ವಾ
ವಿದ್ಯೋಪಾಯಃ ಪರ ಇತಿ ಬುಧೈರ್ಗೀಯತೇ ಖಲ್ವವಿದ್ಯಾ || ೧೧ ||

ಯೋಽನಾದ್ಯಂತೋಽಪ್ಯತನುರಗುಣೋಽಣೋರಣೀಯಾನ್ಮಹೀಯಾ-
-ನ್ವಿಶ್ವಾಕಾರಃ ಸಗುಣ ಇತಿ ವಾ ಕಲ್ಪನಾಕಲ್ಪಿತಾಂಗಃ |
ನಾನಾಭೂತಪ್ರಕೃತಿವಿಕೃತೀರ್ದರ್ಶಯನ್ಭಾತಿ ಯೋ ವಾ
ತಸ್ಮೈ ತಸ್ಮೈ ಭವತು ಪರಮಾದಿತ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ || ೧೨ ||

ತತ್ತ್ವಾಖ್ಯಾನೇ ತ್ವಯಿ ಮುನಿಜನಾಃ ನೇತಿ ನೇತಿ ಬ್ರುವಂತಃ
ಶ್ರಾಂತಾಃ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವಮಿತಿ ನ ಚ ತೈರೀದೃಶೋ ವೇತಿ ಚೋಕ್ತಃ |
ತಸ್ಮಾತ್ತುಭ್ಯಂ ನಮ ಇತಿ ವಚೋಮಾತ್ರಮೇವಾಸ್ಮಿ ವಚ್ಮಿ
ಪ್ರಾಯೋ ಯಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಸರತಿ ತರಾಂ ಭಾರತೀ ಜ್ಞಾನಗರ್ಭಾ || ೧೩ ||

ಸರ್ವಾಂಗೀಣಃ ಸಕಲವಪುಷಾಮಂತರೇ ಯೋಽಂತರಾತ್ಮಾ
ತಿಷ್ಠನ್ಕಾಷ್ಠೇ ದಹನ ಇವ ನೋ ದೃಶ್ಯಸೇ ಯುಕ್ತಿಶೂನ್ಯೈಃ |
ಯಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಾರಣಿಷು ನಿಯತೈರ್ಮಥ್ಯಮಾನಾಸು ಸದ್ಭಿ-
-ರ್ದೃಶ್ಯಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಭವಸಿ ಪರಮಾದಿತ್ಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ || ೧೪ ||

ಸ್ತೋತಾ ಸ್ತುತ್ಯಃ ಸ್ತುತಿರಿತಿ ಭವಾನ್ಕರ್ತೃಕರ್ಮಕ್ರಿಯಾತ್ಮಾ
ಕ್ರೀಡತ್ಯೇಕಸ್ತವ ನುತಿವಿಧಾವಸ್ವತಂತ್ರಸ್ತತೋಽಹಮ್ |
ಯದ್ವಾ ವಚ್ಮಿ ಪ್ರಣಯಸುಭಗಂ ಗೋಪತೇ ತಚ್ಚ ತಥ್ಯಂ
ತ್ವತ್ತೋ ಹ್ಯನ್ಯತ್ಕಿಮಿವ ಜಗತಾಂ ವಿದ್ಯತೇ ತನ್ಮೃಷಾ ಸ್ಯಾತ್ || ೧೫ ||

ಜ್ಞಾನಂ ನಾಂತಃಕರಣರಹಿತಂ ವಿದ್ಯತೇಽಸ್ಮದ್ವಿಧಾನಾಂ
ತ್ವಂ ಚಾತ್ಯಂತಂ ಸಕಲಕರಣಾಗೋಚರತ್ವಾದಚಿಂತ್ಯಃ |
ಧ್ಯಾನಾತೀತಸ್ತ್ವಮಿತಿ ನ ವಿನಾ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಲಭ್ಯ-
-ಸ್ತಸ್ಮಾದ್ಭಕ್ತಿಂ ಶರಣಮಮೃತಪ್ರಾಪ್ತಯೇಽಹಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ || ೧೬ ||

ಹಾರ್ದಂ ಹಂತಿ ಪ್ರಥಮಮುದಿತಾ ಯಾ ತಮಃ ಸಂಶ್ರಿತಾನಾಂ
ಸತ್ತ್ವೋದ್ರೇಕಾತ್ತದನು ಚ ರಜಃ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ರಮೇಣ |
ಸ್ವಭ್ಯಸ್ತಾ ಚ ಪ್ರಥಯತಿತರಾಂ ಸತ್ತ್ವಮೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾ
ನಿರ್ವಾಣಾಯ ವ್ರಜತಿ ಶಮಿನಾಂ ತೇಽರ್ಕ ಭಕ್ತಿಸ್ತ್ರಯೀವ || ೧೭ ||

ತಾಮಾಸಾದ್ಯ ಶ್ರಿಯಮಿವ ಗೃಹೇ ಕಾಮಧೇನುಂ ಪ್ರವಾಸೇ
ಧ್ವಾಂತೇ ಭಾತಿಂ ಧೃತಿಮಿವ ವನೇ ಯೋಜನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿಮ್ |
ನಾವಂ ಚಾಸ್ಮಿನ್ವಿಷಮವಿಷಯಗ್ರಾಹಸಂಸಾರಸಿಂಧೌ
ಗಚ್ಛೇಯಂ ತೇ ಪರಮಮಮೃತಂ ಯನ್ನ ಶೀತಂ ನ ಚೋಷ್ಣಮ್ || ೧೮ ||

ಅಗ್ನೀಷೋಮಾವಖಿಲಜಗತಃ ಕಾರಣಂ ತೌ ಮಯೂಖೈಃ
ಸರ್ಗಾದಾನೇ ಸೃಜಸಿ ಭಗವನ್ಹ್ರಾಸವೃದ್ಧಿಕ್ರಮೇಣ |
ತಾವೇವಾಂತರ್ವಿಷುವತಿ ಸಮೌ ಜುಹ್ವತಾಮಾತ್ಮವಹ್ನೌ
ದ್ವಾವಪ್ಯಸ್ತಂ ನಯಸಿ ಯುಗಪನ್ಮುಕ್ತಯೇ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಮ್ || ೧೯ ||

ಸ್ಥೂಲತ್ವಂ ತೇ ಪ್ರಕೃತಿಗಹನಂ ನೈವ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಹ್ಯನಂತಂ
ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಂ ವಾ ತದಪಿ ಸದಸದ್ವ್ಯಕ್ತ್ಯಭಾವಾದಚಿಂತ್ಯಮ್ |
ಧ್ಯಾಯಾಮೀತ್ಥಂ ಕಥಮವಿದಿತಂ ತ್ವಾಮನಾದ್ಯಂತಮಂತ-
-ಸ್ತಸ್ಮಾದರ್ಕ ಪ್ರಣಯಿನಿ ಮಯಿ ಸ್ವಾತ್ಮನೈವ ಪ್ರಸೀದ || ೨೦ ||

ಯತ್ತದ್ವೇದ್ಯಂ ಕಿಮಪಿ ಪರಮಂ ಶಬ್ದತತ್ತ್ವಂ ತ್ವಮಂತ-
-ಸ್ತತ್ಸದ್ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಜಿಗಮಿಷು ಶನೈರ್ಲಾತಿ ಮಾತ್ರಾ ಕಲಾಃ ಖೇ |
ಅವ್ಯಕ್ತೇನ ಪ್ರಣವವಪುಷಾ ಬಿಂದುನಾದೋದಿತಂ ಸ-
-ಚ್ಛಬ್ದಬ್ರಹ್ಮೋಚ್ಚರತಿ ಕರಣವ್ಯಂಜಿತಂ ವಾಚಕಂ ತೇ || ೨೧ ||

ಪ್ರಾತಃಸಂಧ್ಯಾರುಣಕಿರಣಭಾಗೃಙ್ಮಯಂ ರಾಜಸಂ ಯ-
-ನ್ಮಧ್ಯೇ ಚಾಪಿ ಜ್ವಲದಿವ ಯಜುಃ ಶುಕ್ಲಭಾಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ವಾ |
ಸಾಯಂ ಸಾಮಾಸ್ತಮಿತಕಿರಣಂ ಯತ್ತಮೋಲ್ಲಾಸಿ ರೂಪಂ
ಸಾಹ್ನಃ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಲಯವಿಧಾವಾಕೃತಿಸ್ತೇ ತ್ರಯೀವ || ೨೨ ||

ಯೇ ಪಾತಾಲೋದಧಿಮುನಿನಗದ್ವೀಪಲೋಕಾಧಿಬೀಜ-
-ಚ್ಛಂದೋಭೂತಸ್ವರಮುಖನದತ್ಸಪ್ತಸಪ್ತಿಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ |
ಯೇ ಚೈಕಾಶ್ವಂ ನಿರವಯವವಾಗ್ಭಾವಮಾತ್ರಾಧಿರೂಢಂ
ತೇ ತ್ವಾಮೇವ ಸ್ವರಗುಣಕಲಾವರ್ಜಿತಂ ಯಾಂತ್ಯನಶ್ವಮ್ || ೨೩ ||

ದಿವ್ಯಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಸಲಿಲಪವನೈಃ ಪೂರಯಿತ್ವಾ ತ್ರಿಲೋಕೀ-
-ಮೇಕೀಭೂತಂ ಪುನರಪಿ ಚ ತತ್ಸಾರಮಾದಾಯ ಗೋಭಿಃ |
ಅಂತರ್ಲೀನೋ ವಿಶಸಿ ವಸುಧಾಂ ತದ್ಗತಃ ಸೂಯಸೇಽನ್ನಂ
ತಚ್ಚ ಪ್ರಾಣಾಂ‍ಸ್ತ್ವಮಿತಿ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಾಣಭೃತ್ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮಾ || ೨೪ ||

ಅಗ್ನೀಷೋಮೌ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷೌ ಬಿಂದುನಾದೌ ಚ ನಿತ್ಯೌ
ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾವಪಿ ದಿನನಿಶೇ ಯೇ ಚ ಸತ್ಯಾನೃತೇ ದ್ವೇ |
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೌ ಸದಸದುಭಯಂ ಯೋಽಂತರಾವೇಶ್ಯ ಯೋಗೀ
ವರ್ತೇತಾತ್ಮನ್ಯುಪರತಮತಿರ್ನಿರ್ಗುಣಂ ತ್ವಾಂ ವಿಶೇತ್ಸಃ || ೨೫ ||

ಗರ್ಭಾಧಾನಪ್ರಸವವಿಧಯೇ ಸುಪ್ತಯೋರಿಂದುಭಾಸಾ
ಸಾಪತ್ನ್ಯೇನಾಭಿಮುಖಮಿವ ಖೇ ಕಾಂತಯೋರ್ಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಃ |
ದ್ಯಾವಾಪೃಥ್ವ್ಯೋರ್ವದನಕಮಲೇ ಗೋಮುಖೈರ್ಬೋಧಯಿತ್ವಾ
ಪರ್ಯಾಯೇಣಾಪಿಬಸಿ ಭಗವನ್ ಷಡ್ರಸಾಸ್ವಾದಲೋಲಃ || ೨೬ ||

ಸೋಮಂ ಪೂರ್ಣಾಮೃತಮಿವ ಚರುಂ ತೇಜಸಾ ಸಾಧಯಿತ್ವಾ
ಕೃತ್ವಾ ತೇನಾನಲಮುಖಜಗತ್ತರ್ಪರ್ಣಂ ವೈಶ್ವದೇವಮ್ |
ಆಮಾವಸ್ಯಂ ವಿಘಸಮಿವ ಖೇ ತತ್ಕಲಾಶೇಷಮಶ್ನನ್
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತರ್ಗೃಹಪತಿರಿವ ಸ್ವಾತ್ಮಯಾಗಂ ಕರೋಷಿ || ೨೭ ||

ಕೃತ್ವಾ ನಕ್ತಂ‍ದಿನಮಿವ ಜಗದ್ಬೀಜಮಾವ್ಯಕ್ತಿಕಂ ಯ-
-ತ್ತತ್ರೈವಾಂತರ್ದಿನಕರ ತಥಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಮನ್ಯತ್ತತೋಽಲ್ಪಮ್ |
ದೈವಂ ಪಿತ್ರ್ಯಂ ಕ್ರಮಪರಿಗತಂ ಮಾನುಷಂ ಚಾಲ್ಪಮಲ್ಪಂ
ಕುರ್ವನ್ಕಕುರ್ವನ್ಕಲಯಸಿ ಜಗತ್ಪಂಚಧಾವರ್ತನಾಭಿಃ || ೨೮ ||

ತತ್ತ್ವಾಲೋಕೇ ತಪನ ಸುದಿನೇ ಯೇ ಪರಂ ಸಂಪ್ರಬುದ್ಧಾಃ
ಯೇ ವಾ ಚಿತ್ತೋಪಶಮರಜನೀಯೋಗನಿದ್ರಾಮುಪೇತಾಃ |
ತೇಽಹೋರಾತ್ರೋಪರಮಪರಮಾನಂದಸಂಧ್ಯಾಸು ಸೌರಂ
ಭಿತ್ತ್ವಾ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಮಪರಮಂ ಯಾಂತಿ ನಿರ್ವಾಣಸಂಜ್ಞಮ್ || ೨೯ ||

ಆಬ್ರಹ್ಮೇದಂ ನವಮಿವ ಜಗಜ್ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಾಂತಂ
ಸರ್ಗೇ ಸರ್ಗೇ ವಿಸೃಜಸಿ ರವೇ ಗೋಭಿರುದ್ರಿಕ್ತಸೋಮೈಃ |
ದೀಪ್ತೈಃ ಪ್ರತ್ಯಾಹರಸಿ ಚ ಲಯೇ ತದ್ಯಥಾಯೋನಿ ಭೂಯಃ
ಸರ್ಗಾಂತಾದೌ ಪ್ರಕಟವಿಭವಾಂ ದರ್ಶಯನ್ರಶ್ಮಿಲೀಲಾಮ್ || ೩೦ ||

ಶ್ರಿತ್ವಾ ನಿತ್ಯೋಪಚಿತಮುಚಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಃ ಪ್ರಕಾಶಂ
ರೂಪಂ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಲಯಮುಚಾ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಧ್ಯೇ |
ಅಂತೇವಾಸಿಷ್ವಿವ ಸುಗುರುಣಾ ಯಃ ಪರೋಕ್ಷಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋಽಸೌ ಜಗತಿ ಭವತಾ ದರ್ಶಿತಃ ಸ್ವಾತ್ಮನಾತ್ಮಾ || ೩೧ ||

ಲೋಕಾಃ ಸರ್ವೇ ವಪುಷಿ ನಿಯತಂ ತೇ ಸ್ಥಿತಾಸ್ತ್ವಂ ಚ ತೇಷಾ-
-ಮೇಕೈಕಸ್ಮಿನ್ಯುಗಪದಗುಣೋ ವಿಶ್ವಹೇತೋರ್ಗುಣೀವ |
ಇತ್ಥಂಭೂತೇ ಭವತಿ ಭಗವನ್ನ ತ್ವದನ್ಯೋಽಸ್ಮಿ ಸತ್ಯಂ
ಕಿಂ ತು ಜ್ಞಸ್ತ್ವಂ ಪರಮಪುರುಷೋಽಹಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈವ ಚಾಜ್ಞಃ || ೩೨ ||

ಸಂಕಲ್ಪೇಚ್ಛಾದ್ಯಖಿಲಕರಣಪ್ರಾಣವಾಣ್ಯೋ ವರೇಣ್ಯಾಃ
ಸಂಪನ್ನಾ ಮೇ ತ್ವದಭಿನವನಾಜ್ಜನ್ಮ ಚೇದಂ ಶರಣ್ಯಮ್ |
ಮನ್ಯೇ ಚಾಸ್ತಂ ಜಿಗಮಿಷು ಶನೈಃ ಪುಣ್ಯಪಾಪದ್ವಯಂ ತ-
-ದ್ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧೇ ತವ ಚರಣಯೋರನ್ಯಥಾ ನೋ ಭವೇತಾಮ್ || ೩೩ ||

ಸತ್ಯಂ ಭೂಯೋ ಜನನಮರಣೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಪನ್ನೇಷು ನ ಸ್ತ-
-ಸ್ತತ್ರಾಪ್ಯೇಕಂ ತವ ನುತಿಫಲಂ ಜನ್ಮ ಯಾಚೇ ತದಿತ್ಥಮ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಶಃ ಶಮ ಇವ ಪರಃ ಪುಣ್ಯಕಾಯೋಽಪ್ಯಯೋನಿಃ
ಸಂಸಾರಾಬ್ಧೌ ಪ್ಲವ ಇವ ಜಗತ್ತಾರಣಾಯ ಸ್ಥಿರಃ ಸ್ಯಾಮ್ || ೩೪ ||

ಸೌಷುಮ್ಣೇನ ತ್ವಮಮೃತಪಥೇನೈತ್ಯ ಶೀತಾಂಶುಭಾವಂ
ಪುಷ್ಣಾಸ್ಯಗ್ರೇ ಸುರನರಪಿತೄನ್ ಶಾಂತಭಾಭಿಃ ಕಲಾಭಿಃ |
ಪಶ್ಚಾದಂಭೋ ವಿಶಸಿ ವಿವಿಧಾಶ್ಚೌಷಧೀಸ್ತದ್ಗತೋಽಪಿ
ಪ್ರೀಣಾಸ್ಯೇವಂ ತ್ರಿಭುವನಮತಸ್ತೇ ಜಗನ್ಮಿತ್ರತಾರ್ಕ || ೩೫ ||

ಮಂದಾಕ್ರಾಂತೇ ತಮಸಿ ಭವತಾ ನಾಥ ದೋಷಾವಸಾನೇ
ನಾಂತರ್ಲೀನಾ ಮಮ ಮತಿರಿಯಂ ಗಾಢನಿದ್ರಾಂ ಜಹಾತಿ |
ತಸ್ಮಾದಸ್ತಂಗಮಿತತಮಸಾ ಪದ್ಮಿನೀವಾತ್ಮಭಾಸಾ
ಸೌರೀತ್ಯೇಷಾ ದಿನಕರ ಪರಂ ನೀಯತಾಮಾಶು ಬೋಧಮ್ || ೩೬ ||

ಯೇನ ಗ್ರಾಸೀಕೃತಮಿವ ಜಗತ್ಸರ್ವಮಾಸೀತ್ತದಸ್ತಂ
ಧ್ವಾಂತಂ ನೀತ್ವಾ ಪುನರಪಿ ವಿಭೋ ತದ್ದಯಾಘ್ರಾತಚಿತ್ತಃ |
ಧತ್ಸೇ ನಕ್ತಂ‍ದಿನಮಪಿ ಗತೀ ಶುಕ್ಲಕೃಷ್ಣೇ ವಿಭಜ್ಯ
ತ್ರಾತಾ ತಸ್ಮಾದ್ಭವ ಪರಿಭವೇ ದುಷ್ಕೃತೇ ಮೇಽಪಿ ಭಾನೋ || ೩೭ ||

ಆಸಂಸಾರೋಪಚಿತಸದಸತ್ಕರ್ಮಬಂಧಾಶ್ರಿತಾನಾ-
-ಮಾಧಿವ್ಯಾಧಿಪ್ರಜನಮರಣಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಾರ್ದಿತಾನಾಮ್ |
ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಪ್ರಬಲತಮಸಾ ನಾಥ ಚಾಂಧೀಕೃತಾನಾಂ
ತ್ವಂ ನಸ್ತ್ರಾತಾ ಭವ ಕರುಣಯಾ ಯತ್ರ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಾನಾಮ್ || ೩೮ ||

ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಸ್ಖಲಿತವಚಸಾಂ ಶೌಚಲಜ್ಜೋಜ್ಝಿತಾನಾ-
-ಮಜ್ಞಾನಾನಾಮಫಲಸಫಲಪ್ರಾರ್ಥನಾಕಾತರಾಣಾಮ್ |
ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಸ್ವಖಿಲವಿಷಯಾಭ್ಯಸ್ತಕೌತೂಹಲಾನಾಂ
ತ್ವಂ ನಸ್ತ್ರಾತಾ ಭವ ಪಿತೃತಯಾ ಭೋಗಲೋಲಾರ್ಭಕಾಣಾಮ್ || ೩೯ ||

ಯಾವದ್ದೇಹಂ ಜರಯತಿ ಜರಾ ನಾಂತಕಾದೇತ್ಯ ದೂತೀ
ನೋ ವಾ ಭೀಮಸ್ತ್ರಿಫಣಭುಜಗಾಕಾರದುರ್ವಾರಪಾಶಃ |
ಗಾಢಂ ಕಂಠೇ ಲಗತಿ ಸಹಸಾ ಜೀವಿತಂ ಲೇಲಿಹಾನ-
-ಸ್ತಾವದ್ಭಕ್ತಾಭಯದ ಸದಯಂ ಶ್ರೇಯಸೇ ನಃ ಪ್ರಸೀದ || ೪೦ ||

ವಿಶ್ವಪ್ರಾಣಗ್ರಸನರಸನಾಟೋಪಕೋಪಪ್ರಗಲ್ಭಂ
ಮೃತ್ಯೋರ್ವಕ್ತ್ರಂ ದಹನನಯನೋದ್ದಾಮದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಮ್ |
ಯಾವದೃಷ್ಟ್ವಾ ವ್ರಜತಿ ನ ಭಿಯಾ ಪಂಚತಾಮೇಷ ಕಾಯ-
-ಸ್ತಾವನ್ನಿತ್ಯಾಮೃತಮಯ ರವೇ ಪಾಹಿ ನಃ ಕಾಂದಿಶೀಕಾನ್ || ೪೧ ||

ಶಬ್ದಾಕಾರಂ ವಿಯದಿವ ವಪುಸ್ತೇ ಯಜುಃಸಾಮಧಾಮ್ನಃ
ಸಪ್ತಚ್ಛಂದಾಂ‍ಸ್ಯಪಿ ಚ ತುರಗಾ ಋಙ್ಮಯಂ ಮಂಡಲಂ ಚ |
ಏವಂ ಸರ್ವಶ್ರುತಿಮಯತಯಾ ಮದ್ದಯಾನುಗ್ರಹಾದ್ವಾ
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಮತ್ತಃ ಕೃಪಣಕರುಣಾಕ್ರಂದಮಾಕರ್ಣಯೇಮಮ್ || ೪೨ ||

ನಾಶಂ ನಾಸ್ಮಚ್ಚರಣಶರಣಾ ಯಾಂತ್ಯಪಿ ಗ್ರಸ್ಯಮಾನಾ
ದೇವೈರಿತ್ಥಂ ಸಿತಮಿವ ಯಶೋ ದರ್ಶಯನ್ಸ್ವಂ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಮ್ |
ಮನ್ಯೇ ಸೋಮಂ ಕ್ಷತತನುಮಮಾಗರ್ಭವೃದ್ಧ್ಯಾ ವಿವಸ್ವನ್
ಶುಕ್ಲಚ್ಛಾಯಾಂ ನಯಸಿ ಶನಕೈಃ ಸ್ವಾಂ ಸುಷುಮ್ಣಾಂಶುಭಾಸಾ || ೪೩ ||

ಆಸ್ತಾಂ ಜನ್ಮಪ್ರಭೃತಿ ಭವತಃ ಸೇವನಂ ತದ್ಧಿ ಲೋಕೇ
ವಾಚ್ಯಂ ಕೇನಾಪರಿಮಿತಫಲಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರಕಾರಮ್ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಾತ್ರಂ ಸ್ಮೃತಿಪಥಮಿತೋ ಜೀವಿತಾಂತೇಽಪಿ ಭಾಸ್ವ-
-ನ್ನಿರ್ವಾಣಾಯ ಪ್ರಭವಸಿ ಸತಾಂ ತೇನ ತೇ ಕಃ ಸಮೋಽನ್ಯಃ || ೪೪ ||

ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ರಿದಶಭಜನಾದ್ಯತ್ಪರೋಕ್ಷಂ ಫಲಂ ತ-
-ತ್ಪುಂಸಾಂ ಯುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಹಿ ಸಮಂ ಕಾರಣೇನೈವ ಕಾರ್ಯಮ್ |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ತ್ವಂ ಸಕಲಜಗತಾಂ ಯತ್ಸಮಕ್ಷಂ ಫಲಂ ಮೇ
ಯುಷ್ಮದ್ಭಕ್ತೇಃ ಸಮುಚಿತಮತಸ್ತತ್ತು ಯಾಚೇ ಯಥಾ ತ್ವಾಮ್ || ೪೫ ||

ಯೇ ಚಾರೋಗ್ಯಂ ದಿಶತಿ ಭಗವಾನ್ಸೇವಿತೋಽಪ್ಯೇವಮಾಹು-
-ಸ್ತೇ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾ ಜಗತಿ ಸುಭಗಾ ಭೋಗಯೋಗಪ್ರಧಾನಾಃ |
ಭುಕ್ತೇರ್ಮುಕ್ತೇರಪಿ ಚ ಜಗತಾಂ ಯಚ್ಚ ಪೂರ್ಣಂ ಸುಖಾನಾಂ
ತಸ್ಯಾನ್ಯೋಽರ್ಕಾದಮೃತವಪುಷಃ ಕೋ ಹಿ ನಾಮಾಸ್ತು ದಾತಾ || ೪೬ ||

ಹಿತ್ವಾ ಹಿತ್ವಾ ಗುರುಚಪಲತಾಮಪ್ಯನೇಕಾನ್ನಿಜಾರ್ಥಾ-
-ನ್ಯೈರೇಕಾರ್ಥೀಕೃತಮಿವ ಭವತ್ಸೇವನಂ ಮತ್ಪ್ರಿಯಾರ್ಥಮ್ |
ತೇಷಾಮಿಚ್ಛಾಮ್ಯುಪಕೃತಿಮಹಂ ಸ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರಿಯಾಣಾ-
-ಮಾದೌ ತಸ್ಮಾನ್ಮಮ ದಿನಪತೇ ದೇಹಿ ತೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಸಾದಮ್ || ೪೭ ||

ಕಿಂ ತನ್ನಾಮೋಚ್ಚರತಿ ವಚನಂ ಯಸ್ಯ ನೋಚ್ಚಾರಕಸ್ತ್ವಂ
ಕಿಂ ತದ್ವಾಚ್ಯಂ ಸಕಲವಚಸಾಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ನ ಯತ್ತ್ವಮ್ |
ತಸ್ಮಾದುಕ್ತಂ ಯದಪಿ ತದಪಿ ತ್ವನ್ನುತೌ ಭಕ್ತಿಯೋಗಾ-
-ದಸ್ಮಾಭಿಸ್ತದ್ಭವತು ಭಗವಂಸ್ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಧನ್ಯಮ್ || ೪೮ ||

ಯಾ ಪಂಥಾನಂ ದಿಶತಿ ಶಿಶಿರಾದ್ಯುತ್ತರಂ ದೇವಯಾನಂ
ಯಾ ವಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಪಿತೃಪಥಮಥೋ ದಕ್ಷಿಣಂ ಪ್ರಾವೃಡಾದ್ಯಮ್ |
ತಾಭ್ಯಾಮನ್ಯಾ ವಿಷುವದಭಿಜಿನ್ಮಧ್ಯಮಾ ಕೃತ್ಯಶೂನ್ಯಾ
ಧನ್ಯಾ ಕಾಶ್ಚಿತ್ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಾವಂತರಾ ಮೇಽಸ್ತು ವೃತ್ತಿಃ || ೪೯ ||

ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಕಿಂಚಿನ್ಮನ ಇವ ಪಿಬನ್ಸೇತುಬಂಧಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ
ಪ್ರಾಪ್ಯೋಪೇಯಂ ಧೃವಪದಮಥೋ ವ್ಯಕ್ತಮುದ್ದಾಲ್ಯ ತಾಲು |
ಸತ್ಯಾದೂರ್ಧ್ವಂ ಕಿಮಪಿ ಪರಮಂ ವ್ಯೋಮ ಸೋಮಾಗ್ನಿಶೂನ್ಯಂ
ಗಚ್ಛೇಯಂ ತ್ವಾಂ ಸುರಪಿತೃಗತೀ ಚಾಂತರಾ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ || ೫೦ ||

ಸರ್ವಾತ್ಮತ್ವಂ ಸವಿತುರಿತಿ ಯೋ ವಾಙ್ಮನಃಕಾಯಬುದ್ಧ್ಯಾ
ರಾಗದ್ವೇಷೋಪಶಮಸಮತಾಯೋಗಮೇವಾರುರುಕ್ಷುಃ |
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗ್ರಸನರಶನಾಮುಕ್ತಯೇ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಂ
ಸ ಶ್ರೀಸಾಂಬಃ ಸ್ತುತಿಮಿತಿ ರವೇಃ ಸ್ವಪ್ರಶಾಂತಾಂ ಚಕಾರ || ೫೧ ||

ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಾದ್ಯಖಿಲತರುಣೀವಲ್ಲಭೇನೇದಮುಕ್ತಂ
ಶ್ರೀಸಾಂಬೇನ ಪ್ರಕಟಗಹನಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಧ್ಯಾತ್ಮಗರ್ಭಮ್ |
ಯಃ ಸಾವಿತ್ರಂ ಪಠತಿ ನಿಯತಂ ಸ್ವಾತ್ಮವತ್ಸರ್ವಲೋಕಾ-
-ನ್ಪಶ್ಯನ್ಸೋಽಂತೇ ವ್ರಜತಿ ಶುಕವನ್ಮಂಡಲಂ ಚಂಡರಶ್ಮೇಃ || ೫೨ ||

ಇತಿ ಪರಮರಹಸ್ಯಶ್ಲೋಕಪಂಚಾಶದೇಷಾ
ತಪನನವನಪುಣ್ಯಾ ಸಾಗಮಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಚಾ |
ಹರತು ದುರಿತಮಸ್ಮದ್ವರ್ಣಿತಾಕರ್ಣಿತಾ ವೋ
ದಿಶತು ಚ ಶುಭಸಿದ್ಧಿಂ ಮಾತೃವದ್ಭಕ್ತಿಭಾಜಾಮ್ || ೫೩ ||

ಶ್ರೀಸ್ವಾತ್ಮಸಂವಿದಭಿನ್ನರೂಪಶಿವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು |
ಸಮಾಪ್ತಂ ಚೇದಂ ಸಾಂಬಪಂಚಾಶಿಕಾಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ||

ಇತಿ ಸಾಂಬಪ್ರಣೀತಾ ಸಾಂಬಪಂಚಾಶಿಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed