Samba Panchashika – ஸாம்ப³பஞ்சாஶிகா


புஷ்ணந் தே³வாநம்ருதவிஸரைரிந்து³மாஸ்ராவ்ய ஸம்யக்³
பா⁴பி⁴꞉ ஸ்வாபீ⁴ ரஸயதி ரஸம் ய꞉ பரம் நித்யமேவ ।
க்ஷீணம் க்ஷீணம் புநரபி ச தம் பூரயத்யேவமீத்³ருக்³
தோ³ளாலீலோல்லஸிதஹ்ருத³யம் நௌமி சித்³பா⁴நுமேகம் ॥

ஶப்³தா³ர்த²த்வவிவர்தமாநபரமஜ்யோதீருசோ கோ³பதே-
-ருத்³கீ³தோ²(அ)ப்⁴யுதி³த꞉ புரோ(அ)ருணதயா யஸ்ய த்ரயீமண்ட³லம் ।
பா⁴ஸ்யத்³வர்ணபத³க்ரமேரிததம꞉ ஸப்தஸ்வராஶ்வைர்விய-
-த்³வித்³யாஸ்யந்த³நமுந்நயந்நிவ நமஸ்தஸ்மை பரப்³ரஹ்மணே ॥ 1 ॥

ஓமித்யந்தர்நத³தி நியதம் ய꞉ ப்ரதிப்ராணி ஶப்³தோ³
வாணீ யஸ்மாத்ப்ரஸரதி பரா ஶப்³த³தந்மாத்ரக³ர்பா⁴ ।
ப்ராணாபாநௌ வஹதி ச ஸமௌ யோ மிதோ² க்³ராஸஸக்தௌ
தே³ஹஸ்த²ம் தம் ஸபதி³ பரமாதி³த்யமாத்³யம் ப்ரபத்³யே ॥ 2 ॥

யஸ்த்வக்சக்ஷு꞉ஶ்ரவணரஸநாக்⁴ராணபாண்யங்க்⁴ரிவாணீ-
-பாயூபஸ்த²ஸ்தி²திரபி மநோபு³த்³த்⁴யஹங்காரமூர்தி꞉ ।
திஷ்ட²த்யந்தர்ப³ஹிரபி ஜக³த்³பா⁴ஸயந்த்³வாத³ஶாத்மா
மார்தண்ட³ம் தம் ஸகலகரணாதா⁴ரமேகம் ப்ரபத்³யே ॥ 3 ॥

யா ஸா மித்ராவருணஸத³நாது³ச்சரந்தோ த்ரிஷஷ்டிம்
வர்ணாநத்ர ப்ரகடகரணை꞉ ப்ராணஸங்கா³த்ப்ரஸூதாந் ।
தாம் பஶ்யந்தீம் ப்ரத²மமுதி³தாம் மத்⁴யமாம் பு³த்³தி⁴ஸம்ஸ்தா²ம்
வாசம் வக்த்ரே கரணவிஶதா³ம் வைக²ரீம் ச ப்ரபத்³யே ॥ 4 ॥

ஊர்த்⁴வாத⁴꞉ஸ்தா²ந்யதநுபு⁴வநாந்யந்தரா ஸம்நிவிஷ்டா
நாநாநாடி³ப்ரஸவக³ஹநா ஸர்வபூ⁴தாந்தரஸ்தா² ।
ப்ராணாபாநக்³ரஸநநிரதை꞉ ப்ராப்யதே ப்³ரஹ்மநாடீ³
ஸா ந꞉ ஶ்வேதா ப⁴வது பரமாதி³த்யமூர்தி꞉ ப்ரஸந்நா ॥ 5 ॥

ந ப்³ரஹ்மாண்ட³வ்யவஹிதபதா² நாதிஶீதோஷ்ணரூபா
நோ வா நக்தம்தி³வக³மமிதா(அ)தாபநீயாபராஹு꞉ ।
வைகுண்டீ²யா தநுரிவ ரவே ராஜதே மண்ட³லஸ்தா²
ஸா ந꞉ ஶ்வேதா ப⁴வது பரமாதி³த்யமூர்தி꞉ ப்ரஸந்நா ॥ 6 ॥

யத்ராரூட⁴ம் த்ரிகு³ணவபுஷி ப்³ரஹ்ம தத்³பி³ந்து³ரூபம்
யோகீ³ந்த்³ராணாம் யத³பி பரமம் பா⁴தி நிர்வாணமார்க³꞉ ।
த்ரய்யாதா⁴ர꞉ ப்ரணவ இதி யந்மண்ட³லம் சண்ட³ரஶ்மே-
-ரந்த꞉ ஸூக்ஷ்மம் ப³ஹிரபி ப்³ருஹந்முக்தயே(அ)ஹம் ப்ரபந்ந꞉ ॥ 7 ॥

யஸ்மிந்ஸோம꞉ ஸுரபித்ருநரைரந்வஹம் பீயமாந꞉
க்ஷீண꞉ க்ஷீண꞉ ப்ரவிஶதி யதோ வர்த⁴தே சாபி பூ⁴ய꞉ ।
யஸ்மிந்வேதா³ மது⁴நி ஸரகா⁴காரவத்³பா⁴ந்தி சாக்³ரே
தச்சண்டா³ம்ஶோரமிதமம்ருதம் மண்ட³லஸ்த²ம் ப்ரபத்³யே ॥ 8 ॥

ஐந்த்³ரீமாஶாம் ப்ருது²கவபுஷா பூரயித்வா க்ரமேண
க்ராந்தா꞉ ஸப்த ப்ரகடஹரிணா யேந பாதே³ந லோகா꞉ ।
க்ருத்வா த்⁴வாந்தம் விக³ளிதப³லிவ்யக்தி பாதாலலீநம்
விஶ்வாலோக꞉ ஸ ஜயதி ரவி꞉ ஸத்த்வமேவோர்த்⁴வரஶ்மி꞉ ॥ 9 ॥

த்⁴யாத்வா ப்³ரஹ்ம ப்ரத²மமதநு ப்ராணமூலே நத³ந்தம்
த்³ருஷ்ட்வா சாந்த꞉ ப்ரணவமுக²ரம் வ்யாஹ்ருதீ꞉ ஸம்யகு³க்த்வா ।
யத்தத்³வேதே³ ததி³தி ஸவிதுர்ப்³ரஹ்மணோக்தம் வரேண்யம்
தத்³ப⁴ர்கா³க்²யம் கிமபி பரமம் தா⁴மக³ர்ப⁴ம் ப்ரபத்³யே ॥ 10 ॥

த்வாம் ஸ்தோஷ்யாமி ஸ்துதிபி⁴ரிதி மே யஸ்து பே⁴த³க்³ரஹோ(அ)யம்
ஸைவாவித்³யா தத³பி ஸுதராம் தத்³விநாஶாய யுக்த꞉ ।
ஸ்தௌம்யேவாஹம் த்ரிவித⁴முதி³தம் ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மம் பரம் வா
வித்³யோபாய꞉ பர இதி பு³தை⁴ர்கீ³யதே க²ல்வவித்³யா ॥ 11 ॥

யோ(அ)நாத்³யந்தோ(அ)ப்யதநுரகு³ணோ(அ)ணோரணீயாந்மஹீயா-
-ந்விஶ்வாகார꞉ ஸகு³ண இதி வா கல்பநாகல்பிதாங்க³꞉ ।
நாநாபூ⁴தப்ரக்ருதிவிக்ருதீர்த³ர்ஶயந்பா⁴தி யோ வா
தஸ்மை தஸ்மை ப⁴வது பரமாதி³த்ய நித்யம் நமஸ்தே ॥ 12 ॥

தத்த்வாக்²யாநே த்வயி முநிஜநா꞉ நேதி நேதி ப்³ருவந்த꞉
ஶ்ராந்தா꞉ ஸம்யக்த்வமிதி ந ச தைரீத்³ருஶோ வேதி சோக்த꞉ ।
தஸ்மாத்துப்⁴யம் நம இதி வசோமாத்ரமேவாஸ்மி வச்மி
ப்ராயோ யஸ்மாத்ப்ரஸரதி தராம் பா⁴ரதீ ஜ்ஞாநக³ர்பா⁴ ॥ 13 ॥

ஸர்வாங்கீ³ண꞉ ஸகலவபுஷாமந்தரே யோ(அ)ந்தராத்மா
திஷ்ட²ந்காஷ்டே² த³ஹந இவ நோ த்³ருஶ்யஸே யுக்திஶூந்யை꞉ ।
யஶ்ச ப்ராணாரணிஷு நியதைர்மத்²யமாநாஸு ஸத்³பி⁴-
-ர்த்³ருஶ்யம் ஜ்யோதிர்ப⁴வஸி பரமாதி³த்ய தஸ்மை நமஸ்தே ॥ 14 ॥

ஸ்தோதா ஸ்துத்ய꞉ ஸ்துதிரிதி ப⁴வாந்கர்த்ருகர்மக்ரியாத்மா
க்ரீட³த்யேகஸ்தவ நுதிவிதா⁴வஸ்வதந்த்ரஸ்ததோ(அ)ஹம் ।
யத்³வா வச்மி ப்ரணயஸுப⁴க³ம் கோ³பதே தச்ச தத்²யம்
த்வத்தோ ஹ்யந்யத்கிமிவ ஜக³தாம் வித்³யதே தந்ம்ருஷா ஸ்யாத் ॥ 15 ॥

ஜ்ஞாநம் நாந்த꞉கரணரஹிதம் வித்³யதே(அ)ஸ்மத்³விதா⁴நாம்
த்வம் சாத்யந்தம் ஸகலகரணாகோ³சரத்வாத³சிந்த்ய꞉ ।
த்⁴யாநாதீதஸ்த்வமிதி ந விநா ப⁴க்தியோகே³ந லப்⁴ய-
-ஸ்தஸ்மாத்³ப⁴க்திம் ஶரணமம்ருதப்ராப்தயே(அ)ஹம் ப்ரபந்ந꞉ ॥ 16 ॥

ஹார்த³ம் ஹந்தி ப்ரத²மமுதி³தா யா தம꞉ ஸம்ஶ்ரிதாநாம்
ஸத்த்வோத்³ரேகாத்தத³நு ச ரஜ꞉ கர்மயோக³க்ரமேண ।
ஸ்வப்⁴யஸ்தா ச ப்ரத²யதிதராம் ஸத்த்வமேவ ப்ரபந்நா
நிர்வாணாய வ்ரஜதி ஶமிநாம் தே(அ)ர்க ப⁴க்திஸ்த்ரயீவ ॥ 17 ॥

தாமாஸாத்³ய ஶ்ரியமிவ க்³ருஹே காமதே⁴நும் ப்ரவாஸே
த்⁴வாந்தே பா⁴திம் த்⁴ருதிமிவ வநே யோஜநே ப்³ரஹ்மநாடி³ம் ।
நாவம் சாஸ்மிந்விஷமவிஷயக்³ராஹஸம்ஸாரஸிந்தௌ⁴
க³ச்சே²யம் தே பரமமம்ருதம் யந்ந ஶீதம் ந சோஷ்ணம் ॥ 18 ॥

அக்³நீஷோமாவகி²லஜக³த꞉ காரணம் தௌ மயூகை²꞉
ஸர்கா³தா³நே ஸ்ருஜஸி ப⁴க³வந்ஹ்ராஸவ்ருத்³தி⁴க்ரமேண ।
தாவேவாந்தர்விஷுவதி ஸமௌ ஜுஹ்வதாமாத்மவஹ்நௌ
த்³வாவப்யஸ்தம் நயஸி யுக³பந்முக்தயே ப⁴க்திபா⁴ஜாம் ॥ 19 ॥

ஸ்தூ²லத்வம் தே ப்ரக்ருதிக³ஹநம் நைவ லக்ஷ்யம் ஹ்யநந்தம்
ஸூக்ஷ்மத்வம் வா தத³பி ஸத³ஸத்³வ்யக்த்யபா⁴வாத³சிந்த்யம் ।
த்⁴யாயாமீத்த²ம் கத²மவிதி³தம் த்வாமநாத்³யந்தமந்த-
-ஸ்தஸ்மாத³ர்க ப்ரணயிநி மயி ஸ்வாத்மநைவ ப்ரஸீத³ ॥ 20 ॥

யத்தத்³வேத்³யம் கிமபி பரமம் ஶப்³த³தத்த்வம் த்வமந்த-
-ஸ்தத்ஸத்³வ்யக்திம் ஜிக³மிஷு ஶநைர்லாதி மாத்ரா கலா꞉ கே² ।
அவ்யக்தேந ப்ரணவவபுஷா பி³ந்து³நாதோ³தி³தம் ஸ-
-ச்ச²ப்³த³ப்³ரஹ்மோச்சரதி கரணவ்யஞ்ஜிதம் வாசகம் தே ॥ 21 ॥

ப்ராத꞉ஸந்த்⁴யாருணகிரணபா⁴க்³ருங்மயம் ராஜஸம் ய-
-ந்மத்⁴யே சாபி ஜ்வலதி³வ யஜு꞉ ஶுக்லபா⁴꞉ ஸாத்த்விகம் வா ।
ஸாயம் ஸாமாஸ்தமிதகிரணம் யத்தமோல்லாஸி ரூபம்
ஸாஹ்ந꞉ ஸர்க³ஸ்தி²திலயவிதா⁴வாக்ருதிஸ்தே த்ரயீவ ॥ 22 ॥

யே பாதாலோத³தி⁴முநிநக³த்³வீபலோகாதி⁴பீ³ஜ-
-ச்ச²ந்தோ³பூ⁴தஸ்வரமுக²நத³த்ஸப்தஸப்திம் ப்ரபந்நா꞉ ।
யே சைகாஶ்வம் நிரவயவவாக்³பா⁴வமாத்ராதி⁴ரூட⁴ம்
தே த்வாமேவ ஸ்வரகு³ணகலாவர்ஜிதம் யாந்த்யநஶ்வம் ॥ 23 ॥

தி³வ்யம் ஜ்யோதி꞉ ஸலிலபவநை꞉ பூரயித்வா த்ரிலோகீ-
-மேகீபூ⁴தம் புநரபி ச தத்ஸாரமாதா³ய கோ³பி⁴꞉ ।
அந்தர்லீநோ விஶஸி வஸுதா⁴ம் தத்³க³த꞉ ஸூயஸே(அ)ந்நம்
தச்ச ப்ராணாம்ஸ்த்வமிதி ஜக³தாம் ப்ராணப்⁴ருத்ஸூர்ய ஆத்மா ॥ 24 ॥

அக்³நீஷோமௌ ப்ரக்ருதிபுருஷௌ பி³ந்து³நாதௌ³ ச நித்யௌ
ப்ராணாபாநாவபி தி³நநிஶே யே ச ஸத்யாந்ருதே த்³வே ।
த⁴ர்மாத⁴ர்மௌ ஸத³ஸது³ப⁴யம் யோ(அ)ந்தராவேஶ்ய யோகீ³
வர்தேதாத்மந்யுபரதமதிர்நிர்கு³ணம் த்வாம் விஶேத்ஸ꞉ ॥ 25 ॥

க³ர்பா⁴தா⁴நப்ரஸவவித⁴யே ஸுப்தயோரிந்து³பா⁴ஸா
ஸாபத்ந்யேநாபி⁴முக²மிவ கே² காந்தயோர்மத்⁴யஸம்ஸ்த²꞉ ।
த்³யாவாப்ருத்²வ்யோர்வத³நகமலே கோ³முகை²ர்போ³த⁴யித்வா
பர்யாயேணாபிப³ஸி ப⁴க³வந் ஷட்³ரஸாஸ்வாத³ளோல꞉ ॥ 26 ॥

ஸோமம் பூர்ணாம்ருதமிவ சரும் தேஜஸா ஸாத⁴யித்வா
க்ருத்வா தேநாநலமுக²ஜக³த்தர்பர்ணம் வைஶ்வதே³வம் ।
ஆமாவஸ்யம் விக⁴ஸமிவ கே² தத்கலாஶேஷமஶ்நந்
ப்³ரஹ்மாண்டா³ந்தர்க்³ருஹபதிரிவ ஸ்வாத்மயாக³ம் கரோஷி ॥ 27 ॥

க்ருத்வா நக்தம்தி³நமிவ ஜக³த்³பீ³ஜமாவ்யக்திகம் ய-
-த்தத்ரைவாந்தர்தி³நகர ததா² ப்³ராஹ்மமந்யத்ததோ(அ)ல்பம் ।
தை³வம் பித்ர்யம் க்ரமபரிக³தம் மாநுஷம் சால்பமல்பம்
குர்வந்ககுர்வந்கலயஸி ஜக³த்பஞ்சதா⁴வர்தநாபி⁴꞉ ॥ 28 ॥

தத்த்வாலோகே தபந ஸுதி³நே யே பரம் ஸம்ப்ரபு³த்³தா⁴꞉
யே வா சித்தோபஶமரஜநீயோக³நித்³ராமுபேதா꞉ ।
தே(அ)ஹோராத்ரோபரமபரமாநந்த³ஸந்த்⁴யாஸு ஸௌரம்
பி⁴த்த்வா ஜ்யோதி꞉ பரமபரமம் யாந்தி நிர்வாணஸஞ்ஜ்ஞம் ॥ 29 ॥

ஆப்³ரஹ்மேத³ம் நவமிவ ஜக³ஜ்ஜங்க³மஸ்தா²வராந்தம்
ஸர்கே³ ஸர்கே³ விஸ்ருஜஸி ரவே கோ³பி⁴ருத்³ரிக்தஸோமை꞉ ।
தீ³ப்தை꞉ ப்ரத்யாஹரஸி ச லயே தத்³யதா²யோநி பூ⁴ய꞉
ஸர்கா³ந்தாதௌ³ ப்ரகடவிப⁴வாம் த³ர்ஶயந்ரஶ்மிலீலாம் ॥ 30 ॥

ஶ்ரித்வா நித்யோபசிதமுசிதம் ப்³ரஹ்மதேஜ꞉ ப்ரகாஶம்
ரூபம் ஸர்க³ஸ்தி²திலயமுசா ஸர்வபூ⁴தேஷு மத்⁴யே ।
அந்தேவாஸிஷ்விவ ஸுகு³ருணா ய꞉ பரோக்ஷ꞉ ப்ரக்ருத்யா
ப்ரத்யக்ஷோ(அ)ஸௌ ஜக³தி ப⁴வதா த³ர்ஶித꞉ ஸ்வாத்மநாத்மா ॥ 31 ॥

லோகா꞉ ஸர்வே வபுஷி நியதம் தே ஸ்தி²தாஸ்த்வம் ச தேஷா-
-மேகைகஸ்மிந்யுக³பத³கு³ணோ விஶ்வஹேதோர்கு³ணீவ ।
இத்த²ம்பூ⁴தே ப⁴வதி ப⁴க³வந்ந த்வத³ந்யோ(அ)ஸ்மி ஸத்யம்
கிம் து ஜ்ஞஸ்த்வம் பரமபுருஷோ(அ)ஹம் ப்ரக்ருத்யைவ சாஜ்ஞ꞉ ॥ 32 ॥

ஸங்கல்பேச்சா²த்³யகி²லகரணப்ராணவாண்யோ வரேண்யா꞉
ஸம்பந்நா மே த்வத³பி⁴நவநாஜ்ஜந்ம சேத³ம் ஶரண்யம் ।
மந்யே சாஸ்தம் ஜிக³மிஷு ஶநை꞉ புண்யபாபத்³வயம் த-
-த்³ப⁴க்திஶ்ரத்³தே⁴ தவ சரணயோரந்யதா² நோ ப⁴வேதாம் ॥ 33 ॥

ஸத்யம் பூ⁴யோ ஜநநமரணே த்வத்ப்ரபந்நேஷு ந ஸ்த-
-ஸ்தத்ராப்யேகம் தவ நுதிப²லம் ஜந்ம யாசே ததி³த்த²ம் ।
த்ரைலோக்யேஶ꞉ ஶம இவ பர꞉ புண்யகாயோ(அ)ப்யயோநி꞉
ஸம்ஸாராப்³தௌ⁴ ப்லவ இவ ஜக³த்தாரணாய ஸ்தி²ர꞉ ஸ்யாம் ॥ 34 ॥

ஸௌஷும்ணேந த்வமம்ருதபதே²நைத்ய ஶீதாம்ஶுபா⁴வம்
புஷ்ணாஸ்யக்³ரே ஸுரநரபித்ரூந் ஶாந்தபா⁴பி⁴꞉ கலாபி⁴꞉ ।
பஶ்சாத³ம்போ⁴ விஶஸி விவிதா⁴ஶ்சௌஷதீ⁴ஸ்தத்³க³தோ(அ)பி
ப்ரீணாஸ்யேவம் த்ரிபு⁴வநமதஸ்தே ஜக³ந்மித்ரதார்க ॥ 35 ॥

மந்தா³க்ராந்தே தமஸி ப⁴வதா நாத² தோ³ஷாவஸாநே
நாந்தர்லீநா மம மதிரியம் கா³ட⁴நித்³ராம் ஜஹாதி ।
தஸ்மாத³ஸ்தங்க³மிததமஸா பத்³மிநீவாத்மபா⁴ஸா
ஸௌரீத்யேஷா தி³நகர பரம் நீயதாமாஶு போ³த⁴ம் ॥ 36 ॥

யேந க்³ராஸீக்ருதமிவ ஜக³த்ஸர்வமாஸீத்தத³ஸ்தம்
த்⁴வாந்தம் நீத்வா புநரபி விபோ⁴ தத்³த³யாக்⁴ராதசித்த꞉ ।
த⁴த்ஸே நக்தம்தி³நமபி க³தீ ஶுக்லக்ருஷ்ணே விப⁴ஜ்ய
த்ராதா தஸ்மாத்³ப⁴வ பரிப⁴வே து³ஷ்க்ருதே மே(அ)பி பா⁴நோ ॥ 37 ॥

ஆஸம்ஸாரோபசிதஸத³ஸத்கர்மப³ந்தா⁴ஶ்ரிதாநா-
-மாதி⁴வ்யாதி⁴ப்ரஜநமரணக்ஷுத்பிபாஸார்தி³தாநாம் ।
மித்²யாஜ்ஞாநப்ரப³லதமஸா நாத² சாந்தீ⁴க்ருதாநாம்
த்வம் நஸ்த்ராதா ப⁴வ கருணயா யத்ர தத்ர ஸ்தி²தாநாம் ॥ 38 ॥

ஸத்யாஸத்யஸ்க²லிதவசஸாம் ஶௌசலஜ்ஜோஜ்ஜி²தாநா-
-மஜ்ஞாநாநாமப²லஸப²லப்ரார்த²நாகாதராணாம் ।
ஸர்வாவஸ்தா²ஸ்வகி²லவிஷயாப்⁴யஸ்தகௌதூஹலாநாம்
த்வம் நஸ்த்ராதா ப⁴வ பித்ருதயா போ⁴க³ளோலார்ப⁴காணாம் ॥ 39 ॥

யாவத்³தே³ஹம் ஜரயதி ஜரா நாந்தகாதே³த்ய தூ³தீ
நோ வா பீ⁴மஸ்த்ரிப²ணபு⁴ஜகா³காரது³ர்வாரபாஶ꞉ ।
கா³ட⁴ம் கண்டே² லக³தி ஸஹஸா ஜீவிதம் லேலிஹாந-
-ஸ்தாவத்³ப⁴க்தாப⁴யத³ ஸத³யம் ஶ்ரேயஸே ந꞉ ப்ரஸீத³ ॥ 40 ॥

விஶ்வப்ராணக்³ரஸநரஸநாடோபகோபப்ரக³ள்ப⁴ம்
ம்ருத்யோர்வக்த்ரம் த³ஹநநயநோத்³தா³மத³ம்ஷ்ட்ராகராளம் ।
யாவத்³ருஷ்ட்வா வ்ரஜதி ந பி⁴யா பஞ்சதாமேஷ காய-
-ஸ்தாவந்நித்யாம்ருதமய ரவே பாஹி ந꞉ காந்தி³ஶீகாந் ॥ 41 ॥

ஶப்³தா³காரம் வியதி³வ வபுஸ்தே யஜு꞉ஸாமதா⁴ம்ந꞉
ஸப்தச்ச²ந்தா³ம்ஸ்யபி ச துரகா³ ருங்மயம் மண்ட³லம் ச ।
ஏவம் ஸர்வஶ்ருதிமயதயா மத்³த³யாநுக்³ரஹாத்³வா
க்ஷிப்ரம் மத்த꞉ க்ருபணகருணாக்ரந்த³மாகர்ணயேமம் ॥ 42 ॥

நாஶம் நாஸ்மச்சரணஶரணா யாந்த்யபி க்³ரஸ்யமாநா
தே³வைரித்த²ம் ஸிதமிவ யஶோ த³ர்ஶயந்ஸ்வம் த்ரிலோக்யாம் ।
மந்யே ஸோமம் க்ஷததநுமமாக³ர்ப⁴வ்ருத்³த்⁴யா விவஸ்வந்
ஶுக்லச்சா²யாம் நயஸி ஶநகை꞉ ஸ்வாம் ஸுஷும்ணாம்ஶுபா⁴ஸா ॥ 43 ॥

ஆஸ்தாம் ஜந்மப்ரப்⁴ருதி ப⁴வத꞉ ஸேவநம் தத்³தி⁴ லோகே
வாச்யம் கேநாபரிமிதப²லம் பு⁴க்திமுக்திப்ரகாரம் ।
ஜ்யோதிர்மாத்ரம் ஸ்ம்ருதிபத²மிதோ ஜீவிதாந்தே(அ)பி பா⁴ஸ்வ-
-ந்நிர்வாணாய ப்ரப⁴வஸி ஸதாம் தேந தே க꞉ ஸமோ(அ)ந்ய꞉ ॥ 44 ॥

அப்ரத்யக்ஷத்ரித³ஶப⁴ஜநாத்³யத்பரோக்ஷம் ப²லம் த-
-த்பும்ஸாம் யுக்தம் ப⁴வதி ஹி ஸமம் காரணேநைவ கார்யம் ।
ப்ரத்யக்ஷஸ்த்வம் ஸகலஜக³தாம் யத்ஸமக்ஷம் ப²லம் மே
யுஷ்மத்³ப⁴க்தே꞉ ஸமுசிதமதஸ்தத்து யாசே யதா² த்வாம் ॥ 45 ॥

யே சாரோக்³யம் தி³ஶதி ப⁴க³வாந்ஸேவிதோ(அ)ப்யேவமாஹு-
-ஸ்தே தத்த்வஜ்ஞா ஜக³தி ஸுப⁴கா³ போ⁴க³யோக³ப்ரதா⁴நா꞉ ।
பு⁴க்தேர்முக்தேரபி ச ஜக³தாம் யச்ச பூர்ணம் ஸுகா²நாம்
தஸ்யாந்யோ(அ)ர்காத³ம்ருதவபுஷ꞉ கோ ஹி நாமாஸ்து தா³தா ॥ 46 ॥

ஹித்வா ஹித்வா கு³ருசபலதாமப்யநேகாந்நிஜார்தா²-
-ந்யைரேகார்தீ²க்ருதமிவ ப⁴வத்ஸேவநம் மத்ப்ரியார்த²ம் ।
தேஷாமிச்சா²ம்யுபக்ருதிமஹம் ஸ்வேந்த்³ரியாணாம் ப்ரியாணா-
-மாதௌ³ தஸ்மாந்மம தி³நபதே தே³ஹி தேப்⁴ய꞉ ப்ரஸாத³ம் ॥ 47 ॥

கிம் தந்நாமோச்சரதி வசநம் யஸ்ய நோச்சாரகஸ்த்வம்
கிம் தத்³வாச்யம் ஸகலவசஸாம் விஶ்வமூர்தே ந யத்த்வம் ।
தஸ்மாது³க்தம் யத³பி தத³பி த்வந்நுதௌ ப⁴க்தியோகா³-
-த³ஸ்மாபி⁴ஸ்தத்³ப⁴வது ப⁴க³வம்ஸ்த்வத்ப்ரஸாதே³ந த⁴ந்யம் ॥ 48 ॥

யா பந்தா²நம் தி³ஶதி ஶிஶிராத்³யுத்தரம் தே³வயாநம்
யா வா க்ருஷ்ணம் பித்ருபத²மதோ² த³க்ஷிணம் ப்ராவ்ருடா³த்³யம் ।
தாப்⁴யாமந்யா விஷுவத³பி⁴ஜிந்மத்⁴யமா க்ருத்யஶூந்யா
த⁴ந்யா காஶ்சித்ப்ரக்ருதிபுருஷாவந்தரா மே(அ)ஸ்து வ்ருத்தி꞉ ॥ 49 ॥

ஸ்தி²த்வா கிஞ்சிந்மந இவ பிப³ந்ஸேதுப³ந்த⁴ஸ்ய மத்⁴யே
ப்ராப்யோபேயம் த்⁴ருவபத³மதோ² வ்யக்தமுத்³தா³ல்ய தாலு ।
ஸத்யாதூ³ர்த்⁴வம் கிமபி பரமம் வ்யோம ஸோமாக்³நிஶூந்யம்
க³ச்சே²யம் த்வாம் ஸுரபித்ருக³தீ சாந்தரா ப்³ரஹ்மபூ⁴த꞉ ॥ 50 ॥

ஸர்வாத்மத்வம் ஸவிதுரிதி யோ வாங்மந꞉காயபு³த்³த்⁴யா
ராக³த்³வேஷோபஶமஸமதாயோக³மேவாருருக்ஷு꞉ ।
த⁴ர்மாத⁴ர்மக்³ரஸநரஶநாமுக்தயே யுக்தியுக்தாம்
ஸ ஶ்ரீஸாம்ப³꞉ ஸ்துதிமிதி ரவே꞉ ஸ்வப்ரஶாந்தாம் சகார ॥ 51 ॥

ப⁴க்திஶ்ரத்³தா⁴த்³யகி²லதருணீவல்லபே⁴நேத³முக்தம்
ஶ்ரீஸாம்பே³ந ப்ரகடக³ஹநம் ஸ்தோத்ரமத்⁴யாத்மக³ர்ப⁴ம் ।
ய꞉ ஸாவித்ரம் பட²தி நியதம் ஸ்வாத்மவத்ஸர்வலோகா-
-ந்பஶ்யந்ஸோ(அ)ந்தே வ்ரஜதி ஶுகவந்மண்ட³லம் சண்ட³ரஶ்மே꞉ ॥ 52 ॥

இதி பரமரஹஸ்யஶ்லோகபஞ்சாஶதே³ஷா
தபநநவநபுண்யா ஸாக³மப்³ரஹ்மசர்சா ।
ஹரது து³ரிதமஸ்மத்³வர்ணிதாகர்ணிதா வோ
தி³ஶது ச ஶுப⁴ஸித்³தி⁴ம் மாத்ருவத்³ப⁴க்திபா⁴ஜாம் ॥ 53 ॥

ஶ்ரீஸ்வாத்மஸம்வித³பி⁴ந்நரூபஶிவார்பணமஸ்து ।
ஸமாப்தம் சேத³ம் ஸாம்ப³பஞ்சாஶிகாஶாஸ்த்ரம் ॥

இதி ஸாம்ப³ப்ரணீதா ஸாம்ப³பஞ்சாஶிகா ஸம்பூர்ணா ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஸூர்ய ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும். மேலும் நவக்ரஹ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: