Sri Rajarajeshwari Churnika – శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ చూర్ణికా


శ్రీమత్కమలాపుర కనకధరాధర వర నిరుపమ పరమ పావన మనోహర ప్రాంతే, సరసిజభవోపమ విశ్వంభరామరవర్గనిర్గళత్ససంభ్రమ పుంఖానుపుంఖ నిరంతర పఠ్యమాన నిఖిల నిగమాగమ శాస్త్ర పురాణేతిహాస కథా నిర్మల నినాద సమాక్రాంతే |

తత్ర ప్రవర్ధిత మందార మాలూర కర్ణికార సింధువార ఖర్జూర కోవిదార జంబీర జంబూ నింబ కదంబోదుంబర సాల రసాల తమాల తక్కోల హింతాళ నాళికేర కదలీ క్రముక మాతులుంగ నారంగ లవంగ బదరీ చంపకాశోక మధూక పున్నాగాగరు చందననాగ కరువక మరువక ఏలా ద్రాక్షా మల్లికా మాలతీ మాధవీ లతా శోభాయమాన పుష్పిత ఫలిత లలిత వివిధ వన తరువాటికా మధ్యప్రదేశే |

శుకపిక శారికా నికర చకోర మయూర చక్రవాక బలాక భరద్వాజ పింగళ టిట్టిభ గరుడ విహంగ కులాయన కోలాహలారవ పరిపూరితాశే, తత్ర సుధారసోపమ పానీయ పరిపూర్ణ కాసార తటాక స్ఫుటాకలితారవింద (పుండరీక) కుముదేందీవర షండసంచరన్మరాళ చక్రవాక కారండవ ప్రముఖ జలజాండజమండలీ శోభాయమానే, నందనవన కృత బహుమానే |

చారుచామీకర రత్న గోపుర ప్రాకార వలయితే, సులలితే, సుస్నిగ్ధ విరాజిత వజ్రస్తంభ సహస్ర పద్మరాగోఫలభరగజాత నూతన నిర్మిత ప్రథమమండప ద్వితీయమండపాంతరాళమండప మూలమహామండపస్థానే, శిల్పిశాస్త్రప్రధానే |

ఖచిత వజ్ర వైడూర్య మాణిక్య గోమేదక పద్మరాగ మరకత నీల ముక్తా ప్రవాళాఖ్య నవరత్న తేజో విరాజిత బిందు త్రికోణ షట్కోణ వసుకోణ దశారయుగ్మ మన్వంతరాష్టదళ షోడశదళ చతుర్ద్వారయుత భూపురత్రయ శ్రీచక్రస్వరూప భద్రసింహాసనాసీనే, సకలదేవతాప్రధానే |

చరణాంగుళి నఖముఖరుచినిచయ పరాభూత తారకే, శ్రీమన్మాణిక్య మంజీర రంజిత శ్రీపదాంబుజద్వయే, అద్వయే, మీనకేతనమణి తూణీర విలాస విజయి జంఘాయుగళే, కనకరంభా స్తంభ జృంభితోరుద్వయే, కందర్ప స్వర్ణ స్యందన పటుతర శకట సన్నిభ నితంబ బింబే, కుచభార నమ్ర దృష్టావలగ్న విభూషిత కమనీయ కాంచీ కలాపే |

దినకరోదయావసర అర్ధవికసితారవింద కుడ్మలతుల్య నాభిప్రదేశే, రోమరాజీవిరాజితవళిత్రయీ భాసురకరభోదరే, జంభాసురరిపు కుంభికుంభసముజ్జృంభిత శాతకుంభకుంభాయమాన సంభావిత పయోధరద్వయే, అద్వయే, గోప్లుత కుచ కలశ కక్షద్వయారుణారుణిత సూర్యపుటాభిధాన పరిధాన నిర్మిత ముక్తామణిప్రోత కంచుక విరాజమానే, కోమలతర కల్పవల్లీ సమాన పాశాంకుశ వరాభయ ముద్రాముద్రిత కంకణ ఝణఝణత్కార విరాజిత చతుర్భుజే |

త్రైలోక్య జైత్రయాత్రాగమన సమనంతర సంగత సురవర కనకగిరీశ్వర కరబద్ధ మంగళసూత్ర త్రిరేఖా శోభిత కంధరే, నవ ప్రవాళ పల్లవ పక్వబింబ ఫలాధరే, నిరంతర కర్పూర తాంబూల చర్వణారుణిత రదన పంక్తిద్వయే, చంపక ప్రసూన తిల పుష్ప సమాన నాసాపుటాగ్రోదంచిత మౌక్తికాభరణే, కర్ణావతంసీకృతేందీవర విరాజిత కపోలభాగే, అరవిందదళ సదృశ దీర్ఘలోచనే |

కుసుమశర కోదండ లేఖాలంకారకారి మనోహారి భ్రూలతాయుగళే, బాల ప్రభాకర శశికర పద్మరాగ మణినికరాకార సురుచిర రుచిమండల కర్ణకుండల మండిత గండభాగే, సులలితాష్టమీ చంద్ర లావణ్య లలాట ఫలకే, కస్తూరికా తిలకే, హరినీలమణి ద్విరేఫావళి ప్రకాశ కేశపాశే, కనకాంగద హార కేయూర నానావిధాయుధ భూషావిశేషాద్యయుత స్థిరీభూత సౌదామినీ తులిత లలిత నూతన తనూలతే |

కాశ్యపాత్రి భరద్వాజ వ్యాస పరాశర మార్కండేయ విశ్వామిత్ర కణ్వ కపిల గౌతమ గర్గ పులస్త్యాగస్త్యాది సకలముని మనోధ్యేయ బ్రహ్మతేజోమయే, చిన్మయే |

సేవార్థాగతాంగ వంగ కళింగ కాంభోజ కాశ్మీర కామరూప సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మాగధ విరాట గూర్జర మాళవ నిషధ చోళ చేర పాండ్య పాంచాల గౌడ బ్రహ్మళ ద్రవిడ ద్రావిడ ఘోటలాట వరాట మరాట కర్ణాటకాంధ్ర భోజ కురు గాంధార విదేహ విదర్భ విజృంభ బాహ్లీక బర్బర కేరళ కేకయ కోసల శూరసేన చ్యవన టంకణ కొంకణ మత్స్య మాధ్వ సైంధవ బల్హూక భూచక్రయుగ గాంధార కాశీ భద్రాశీ ఐంద్రగిరీ నాగపురీ ఘంటానగరీ ఉత్తరగిర్యాఖ్య షట్పంచాశద్దేశాధీశాది గంధర్వ హేషారవ సింధు సింధూర హీత్కారవరథాంగ క్రేంకార భేరీ ఝంకార మద్దళ ధ్వని హుంకారయుక్త చతురంగ సమేత జిత రాజ సురరాజాధిరాజ పుంఖానుపుంఖ గమనాగమన విశీర్ణాభరణాద్యయుత సముత్పన్న పరాగ పాటలీ వాలుకాయమాన ప్రథమ మండప సన్నిధానే |

తత్తత్ పూజాకాల క్రియమాణ పాద్యార్ఘ్యాచమనీయ స్నాన వస్త్రాభరణ గంధ పుష్పాక్షత ధూప దీప నైవేద్య తాంబూల మంత్రపుష్ప స్వర్ణపుష్ప ప్రదక్షిణ నమస్కార స్తోత్రపారాయణ సంతోషిత స్వాంత సంతత వరప్రదానశీలే, సుశీలే |

రంభోర్వశీ మేనకా తిలోత్తమా హరిణీ ఘృతాచీ మంజుఘోషాలంబుసాద్యయుతాప్సరస్త్రీ ధిమింధిమిత చిత్రోపచిత్ర నర్తనోల్లాసావలోకన ప్రియే, కృత్తివాసః ప్రియే |

భండాసుర ప్రేషితాఖండ బలదోర్దండ రక్షోమండలీ ఖండనే నిజకర పల్లవాంగుళీయకాది మత్స్య కూర్మ వరాహ నారసింహ వామన పరశురామ శ్రీరామ బలరామ శ్రీకృష్ణ కల్క్యాఖ్య నారాయణ దశావతార హేతుభూతే, హిమవత్కులాచలరాజకన్యే, సర్వలోకమాన్యే |

కోటి కందర్ప లావణ్య తారుణ్య కనకగిరీశ్వర త్యాగరాజ వామపార్శ్వద్వయే, త్రిభువనేశ్వరీ, సర్వప్రదాయినీ |

శ్రీవిద్యాధీశ రచిత చూర్ణికా శ్రవణ పఠనానందినాం సంప్రాప్తితాయురారోగ్య సౌందర్య విద్యా బుద్ధి పుత్ర పౌత్ర కళత్రైశ్వర్యాది సకలసౌఖ్యప్రదే, త్రిభువనేశ్వరీ, శ్రీమత్కమలాంబికే పరాశక్తే మాతః, నమస్తే నమస్తే నమస్తే, పాహి మాం పాహి మాం పాహి మాం, దేవి తుభ్యం నమో దేవి తుభ్యం నమః ||

ముక్తావిద్రుమహేమకుండలధరా సింహాధిరూఢా శివా |
రక్తాంభోజసమానకాంతివదనా శ్రీమత్కిరీటాన్వితా ||

ముక్తాహేమవిచిత్రహారకటకైః పీతాంబరా శంకరీ |
భక్తాభీష్టవరప్రదానచతురా మాం పాతు హేమాంబికా ||

ఇతి శ్రీవిద్యాధీశ విరచిత శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ చూర్ణికా |


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed