Sri Rajarajeswari Mantra Matruka Stava – శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ మంత్రమాతృకా స్తవః


కళ్యాణాయుత పూర్ణచంద్రవదనాం ప్రాణేశ్వరానందినీం
పూర్ణాం పూర్ణతరాం పరేశమహిషీం పూర్ణామృతాస్వాదినీమ్ |
సంపూర్ణాం పరమోత్తమామృతకలాం విద్యావతీం భారతీం
శ్రీచక్రప్రియ బిందుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧ ||

ఏకారాది సమస్తవర్ణ వివిధాకారైక చిద్రూపిణీం
చైతన్యాత్మక చక్రరాజనిలయాం చంద్రాంతసంచారిణీమ్ |
భావాభావవిభావినీం భవపరాం సద్భక్తిచింతామణిం
శ్రీచక్రప్రియ బిందుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౨ ||

ఈహాధిక్పరయోగిబృందవినుతాం స్వానందభూతాం పరాం
పశ్యంతీం తనుమధ్యమాం విలసినీం శ్రీవైఖరీ రూపిణీమ్ |
ఆత్మానాత్మవిచారిణీం వివరగాం విద్యాం త్రిబీజాత్మికాం
శ్రీచక్రప్రియ బిందుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౩ ||

లక్ష్యాలక్ష్యనిరీక్షణాం నిరూపమాం రుద్రాక్షమాలాధరాం
త్ర్యక్షార్ధాకృతి దక్షవంశకలికాం దీర్ఘాక్షిదీర్ఘస్వరామ్ |
భద్రాం భద్రవరప్రదాం భగవతీం భద్రేశ్వరీం ముద్రిణీం
శ్రీచక్రప్రియ బిందుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౪ ||

హ్రీం‍బీజాగత నాదబిందుభరితామోంకార నాదాత్మికాం
బ్రహ్మానంద ఘనోదరీం గుణవతీం జ్ఞానేశ్వరీం జ్ఞానదామ్ |
ఇచ్ఛాజ్ఞాకృతినీం మహీం గతవతీం గంధర్వసంసేవితాం
శ్రీచక్రప్రియ బిందుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౫ ||

హర్షోన్మత్త సువర్ణపాత్రభరితాం పీనోన్నతాం ఘూర్ణితాం
హుంకారప్రియశబ్దజాలనిరతాం సారస్వతోల్లాసినీమ్ |
సారాసారవిచార చారుచతురాం వర్ణాశ్రమాకారిణీం
శ్రీచక్రప్రియ బిందుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౬ ||

సర్వేశాంగవిహారిణీం సకరుణాం సన్నాదినీం నాదినీం
సంయోగప్రియరూపిణీం ప్రియవతీం ప్రీతాం ప్రతాపోన్నతామ్ |
సర్వాంతర్గతిశాలినీం శివతనూసందీపినీం దీపినీం
శ్రీచక్రప్రియ బిందుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౭ ||

కర్మాకర్మవివర్జితాం కులవతీం కర్మప్రదాం కౌలినీం
కారుణ్యాంబుధి సర్వకామనిరతాం సింధుప్రియోల్లాసినీమ్ |
పంచబ్రహ్మ సనాతనాసనగతాం గేయాం సుయోగాన్వితాం
శ్రీచక్రప్రియ బిందుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౮ ||

హస్త్యుత్కుంభనిభ స్తనద్వితయతః పీనోన్నతాదానతాం
హారాద్యాభరణాం సురేంద్రవినుతాం శృంగారపీఠాలయామ్ |
యోన్యాకారక యోనిముద్రితకరాం నిత్యాం నవార్ణాత్మికాం
శ్రీచక్రప్రియ బిందుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౯ ||

లక్ష్మీలక్షణపూర్ణ భక్తవరదాం లీలావినోదస్థితాం
లాక్షారంజిత పాదపద్మయుగళాం బ్రహ్మేంద్రసంసేవితామ్ |
లోకాలోకిత లోకకామజననీం లోకాశ్రయాంకస్థితాం
శ్రీచక్రప్రియ బిందుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౦ ||

హ్రీం‍కారాశ్రిత శంకరప్రియతనుం శ్రీయోగపీఠేశ్వరీం
మాంగళ్యాయుత పంకజాభనయనాం మాంగళ్యసిద్ధిప్రదామ్ |
కారుణ్యేన విశేషితాంగ సుమహాలావణ్య సంశోభితాం
శ్రీచక్రప్రియ బిందుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౧ ||

సర్వజ్ఞానకళావతీం సకరుణాం సర్వేశ్వరీం సర్వగాం
సత్యాం సర్వమయీం సహస్రదళజాం సత్త్వార్ణవోపస్థితామ్ |
సంగాసంగవివర్జితాం సుఖకరీం బాలార్కకోటిప్రభాం
శ్రీచక్రప్రియ బిందుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౨ ||

కాదిక్షాంత సువర్ణబిందు సుతనుం సర్వాంగసంశోభితాం
నానావర్ణ విచిత్రచిత్రచరితాం చాతుర్యచింతామణీమ్ |
చిత్రానందవిధాయినీం సుచపలాం కూటత్రయాకారిణీం
శ్రీచక్రప్రియ బిందుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౩ ||

లక్ష్మీశాన విధీంద్ర చంద్రమకుటాద్యష్టాంగ పీఠాశ్రితాం
సూర్యేంద్వగ్నిమయైకపీఠనిలయాం త్రిస్థాం త్రికోణేశ్వరీమ్ |
గోప్త్రీం గర్వనిగర్వితాం గగనగాం గంగాగణేశప్రియాం
శ్రీచక్రప్రియ బిందుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౪ ||

హ్రీం‍కూటత్రయరూపిణీం సమయినీం సంసారిణీం హంసినీం
వామాచారపరాయణీం సుకులజాం బీజావతీం ముద్రిణీమ్ |
కామాక్షీం కరుణార్ద్రచిత్తసహితాం శ్రీం శ్రీత్రిమూర్త్యంబికాం
శ్రీచక్రప్రియ బిందుతర్పణపరాం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౫ ||

యా విద్యా శివకేశవాదిజననీ యా వై జగన్మోహినీ
యా బ్రహ్మాదిపిపీలికాంత జగదానందైకసందాయినీ |
యా పంచప్రణవద్విరేఫనళినీ యా చిత్కళామాలినీ
సా పాయాత్పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ || ౧౬ ||

ఇతి శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ మంత్రమాతృకా స్తవః |


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed