Sri Rajarajeshwari Shodasi – శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ షోడశీ


నౌమి హ్రీంజపమాత్రతుష్టహృదయాం శ్రీచక్రరాజాలయాం
భాగ్యాయత్తనిజాంఘ్రిపంకజనతిస్తోత్రాదిసంసేవనామ్ |
స్కందేభాస్యవిభాసిపార్శ్వయుగలాం లావణ్యపాథోనిధిం
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧ ||

నౌమి హ్రీమత ఆదధాతి సుగిరా వాగీశ్వరాదీన్సురాఁ-
-ల్లక్ష్మీంద్రప్రముఖాంశ్చ సత్వరమహో యత్పాదనమ్రో జనః |
కామాదీంశ్చ వశీకరోతి తరసాయాసం వినా తాం ముదా
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౨ ||

నౌమి శ్రీసుతజీవనప్రదకటాక్షాంశాం శశాంకం రవిం
కుర్వాణాం నిజకర్ణభూషణపదాదానేన తేజస్వినౌ |
చాంపేయం నిజనాసికాసదృశతాదానాత్కృతార్థం తథా
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౩ ||

నౌమి శ్రీవిధిభామినీకరలసత్సచ్చామరాభ్యాం ముదా
సవ్యే దక్షిణకే చ వీజనవతీమైంద్ర్యాత్తసత్పాదుకామ్ |
వేదైరాత్తవపుర్భిరాదరభరాత్సంస్తూయమానాం సదా
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౪ ||

నౌమి శ్రీమతిధైర్యవీర్యజననీం పాదాంబుజే జాతుచి-
-న్నమ్రాణామపి శాంతిదాంతిసుగుణాన్విశ్రాణయంతీం జవాత్ |
శ్రీకామేశమనోంబుజస్య దివసేశానార్భకాణాం తతిం
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౫ ||

నౌమి శ్రీపతిపద్మయోనిగిరిజానాథైః సమారాధితాం
రంభాస్తంభసమానసక్థియుగలాం కుంభాభిరామస్తనీమ్ |
భామిన్యాదివిషోపమేయవిషయేష్వత్యంతవైరాగ్యదాం
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౬ ||

నౌమి వ్యాహృతినిర్జితామరధునీగర్వా భవంత్యంజసా
మూకా అప్యవశాద్యదంఘ్రియుగలీసందర్శనాజ్జాతుచిత్ |
హార్దధ్వాంతనివారణం విదధతీం కాంత్యా నఖానాం హి తాం
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౭ ||

నౌమి బ్రహ్మవిబోధినీం నముచిజిన్ముఖ్యామరాణాం తతే-
-ర్భండాద్యాశరఖండనైకనిపుణాం కల్యాణశైలాలయామ్ |
ఫుల్లేందీవరగర్వహారినయనాం మల్లీసుమాలంకృతాం
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౮ ||

నౌమి ప్రీతిమతాం యదంఘ్రియుగలార్చాయాం న బంధో భవే-
-త్స్యాచ్చేద్వింధ్యనగః ప్లవేచ్చిరమహో నాథే నదీనామితి |
మూకః ప్రాహ మహాకవిర్హి కరుణాపాత్రం భవాన్యాః స్తుతిం
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౯ ||

నౌమి ప్రాప్తికృతే యదీయపదయోర్విప్రాః సమస్తేషణా-
-స్త్యక్త్వా సద్గురుమభ్యుపేత్య నిగమాంతార్థం తదాస్యాంబుజాత్ |
శ్రుత్వా తం ప్రవిచింత్య యుక్తిభిరతో ధ్యాయంతి తాం సాదరం
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౦ ||

నౌమి ప్రాణనిరోధసజ్జనసమాసంగాత్మవిద్యాముఖై-
-రాచార్యాననపంకజప్రగలితైశ్చేతో విజిత్యాశు యామ్ |
ఆధారాదిసరోరుహేషు సుఖతో ధ్యాయంతి తాం సర్వదా
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౧ ||

నౌమి న్యాయముఖేషు శాస్త్రనివహేష్వత్యంతపాండిత్యదాం
వేదాంతేష్వపి నిశ్చలామలధియం సంసారబంధాపహామ్ |
దాస్యంతీం దయయా ప్రణమ్రవితతేః కామారివామాంకగాం
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౨ ||

నౌమి త్వాం శుచిసూర్యచంద్రనయనాం బ్రహ్మాంబుజాక్షాగజే-
-డ్రూపాణి ప్రతిగృహ్య సర్వజగతాం రక్షాం ముదా సర్వదా |
కుర్వంతీం గిరిసార్వభౌమతనయాం క్షిప్రం ప్రణమ్రేష్టదాం
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౩ ||

నౌమి త్వాం శరదిందుసోదరముఖీం దేహప్రభానిర్జిత-
-ప్రోద్యద్వాసరనాథసంతతిమఘాంభోరాశికుంభోద్భవమ్ |
పంచప్రేతమయే సదా స్థితిమతీం దివ్యే మృగేంద్రాసనే
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౪ ||

నౌమి త్వామనపేక్షకారణకృపారూపేతి కీర్తిం గతాం
నౌకాం సంసృతినీరధేస్తు సుదృఢాం ప్రజ్ఞానమాత్రాత్మికామ్ |
కాలాంభోదసమానకేశనిచయాం కాలాహితప్రేయసీం
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౫ ||

నౌమి త్వాం గణపః శివో హరిరుమేత్యాద్యైర్వచోభిర్జనా-
-స్తత్తన్మూర్తిరతా వదంతి పరమప్రేమ్ణా జగత్యాం తు యామ్ |
తాం సర్వాశయసంస్థితాం సకలదాం కారుణ్యవారాన్నిధిం
భక్తత్రాణపరాయణాం భగవతీం శ్రీరాజరాజేశ్వరీమ్ || ౧౬ ||

ఇతి శృంగేరి శ్రీజగద్గురు శ్రీసచ్చిదానందశివాభినవనృసింహ-
భారతీస్వామిభిః విరచితా శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ షోడశీ |


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed