Sri Rajarajeshwari Shodasi – ஶ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ ஷோட³ஶீ


நௌமி ஹ்ரீஞ்ஜபமாத்ரதுஷ்டஹ்ருத³யாம் ஶ்ரீசக்ரராஜாலயாம்
பா⁴க்³யாயத்தநிஜாங்க்⁴ரிபங்கஜநதிஸ்தோத்ராதி³ஸம்ஸேவநாம் ।
ஸ்கந்தே³பா⁴ஸ்யவிபா⁴ஸிபார்ஶ்வயுக³ளாம் லாவண்யபாதோ²நிதி⁴ம்
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 1 ॥

நௌமி ஹ்ரீமத ஆத³தா⁴தி ஸுகி³ரா வாகீ³ஶ்வராதீ³ந்ஸுராம்ˮ-
-ல்லக்ஷ்மீந்த்³ரப்ரமுகா²ம்ஶ்ச ஸத்வரமஹோ யத்பாத³நம்ரோ ஜந꞉ ।
காமாதீ³ம்ஶ்ச வஶீகரோதி தரஸாயாஸம் விநா தாம் முதா³
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 2 ॥

நௌமி ஶ்ரீஸுதஜீவநப்ரத³கடாக்ஷாம்ஶாம் ஶஶாங்கம் ரவிம்
குர்வாணாம் நிஜகர்ணபூ⁴ஷணபதா³தா³நேந தேஜஸ்விநௌ ।
சாம்பேயம் நிஜநாஸிகாஸத்³ருஶதாதா³நாத்க்ருதார்த²ம் ததா²
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 3 ॥

நௌமி ஶ்ரீவிதி⁴பா⁴மிநீகரளஸத்ஸச்சாமராப்⁴யாம் முதா³
ஸவ்யே த³க்ஷிணகே ச வீஜநவதீமைந்த்³ர்யாத்தஸத்பாது³காம் ।
வேதை³ராத்தவபுர்பி⁴ராத³ரப⁴ராத்ஸம்ஸ்தூயமாநாம் ஸதா³
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 4 ॥

நௌமி ஶ்ரீமதிதை⁴ர்யவீர்யஜநநீம் பாதா³ம்பு³ஜே ஜாதுசி-
-ந்நம்ராணாமபி ஶாந்திதா³ந்திஸுகு³ணாந்விஶ்ராணயந்தீம் ஜவாத் ।
ஶ்ரீகாமேஶமநோம்பு³ஜஸ்ய தி³வஸேஶாநார்ப⁴காணாம் ததிம்
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 5 ॥

நௌமி ஶ்ரீபதிபத்³மயோநிகி³ரிஜாநாதை²꞉ ஸமாராதி⁴தாம்
ரம்பா⁴ஸ்தம்ப⁴ஸமாநஸக்தி²யுக³ளாம் கும்பா⁴பி⁴ராமஸ்தநீம் ।
பா⁴மிந்யாதி³விஷோபமேயவிஷயேஷ்வத்யந்தவைராக்³யதா³ம்
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 6 ॥

நௌமி வ்யாஹ்ருதிநிர்ஜிதாமரது⁴நீக³ர்வா ப⁴வந்த்யஞ்ஜஸா
மூகா அப்யவஶாத்³யத³ங்க்⁴ரியுக³ளீஸந்த³ர்ஶநாஜ்ஜாதுசித் ।
ஹார்த³த்⁴வாந்தநிவாரணம் வித³த⁴தீம் காந்த்யா நகா²நாம் ஹி தாம்
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 7 ॥

நௌமி ப்³ரஹ்மவிபோ³தி⁴நீம் நமுசிஜிந்முக்²யாமராணாம் ததே-
-ர்ப⁴ண்டா³த்³யாஶரக²ண்ட³நைகநிபுணாம் கல்யாணஶைலாலயாம் ।
பு²ல்லேந்தீ³வரக³ர்வஹாரிநயநாம் மல்லீஸுமாலங்க்ருதாம்
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 8 ॥

நௌமி ப்ரீதிமதாம் யத³ங்க்⁴ரியுக³ளார்சாயாம் ந ப³ந்தோ⁴ ப⁴வே-
-த்ஸ்யாச்சேத்³விந்த்⁴யநக³꞉ ப்லவேச்சிரமஹோ நாதே² நதீ³நாமிதி ।
மூக꞉ ப்ராஹ மஹாகவிர்ஹி கருணாபாத்ரம் ப⁴வாந்யா꞉ ஸ்துதிம்
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 9 ॥

நௌமி ப்ராப்திக்ருதே யதீ³யபத³யோர்விப்ரா꞉ ஸமஸ்தேஷணா-
-ஸ்த்யக்த்வா ஸத்³கு³ருமப்⁴யுபேத்ய நிக³மாந்தார்த²ம் ததா³ஸ்யாம்பு³ஜாத் ।
ஶ்ருத்வா தம் ப்ரவிசிந்த்ய யுக்திபி⁴ரதோ த்⁴யாயந்தி தாம் ஸாத³ரம்
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 10 ॥

நௌமி ப்ராணநிரோத⁴ஸஜ்ஜநஸமாஸங்கா³த்மவித்³யாமுகை²-
-ராசார்யாநநபங்கஜப்ரக³ளிதைஶ்சேதோ விஜித்யாஶு யாம் ।
ஆதா⁴ராதி³ஸரோருஹேஷு ஸுக²தோ த்⁴யாயந்தி தாம் ஸர்வதா³
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 11 ॥

நௌமி ந்யாயமுகே²ஷு ஶாஸ்த்ரநிவஹேஷ்வத்யந்தபாண்டி³த்யதா³ம்
வேதா³ந்தேஷ்வபி நிஶ்சலாமலதி⁴யம் ஸம்ஸாரப³ந்தா⁴பஹாம் ।
தா³ஸ்யந்தீம் த³யயா ப்ரணம்ரவிததே꞉ காமாரிவாமாங்ககா³ம்
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 12 ॥

நௌமி த்வாம் ஶுசிஸூர்யசந்த்³ரநயநாம் ப்³ரஹ்மாம்பு³ஜாக்ஷாக³ஜே-
-ட்³ரூபாணி ப்ரதிக்³ருஹ்ய ஸர்வஜக³தாம் ரக்ஷாம் முதா³ ஸர்வதா³ ।
குர்வந்தீம் கி³ரிஸார்வபௌ⁴மதநயாம் க்ஷிப்ரம் ப்ரணம்ரேஷ்டதா³ம்
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 13 ॥

நௌமி த்வாம் ஶரதி³ந்து³ஸோத³ரமுகீ²ம் தே³ஹப்ரபா⁴நிர்ஜித-
-ப்ரோத்³யத்³வாஸரநாத²ஸந்ததிமகா⁴ம்போ⁴ராஶிகும்போ⁴த்³ப⁴வம் ।
பஞ்சப்ரேதமயே ஸதா³ ஸ்தி²திமதீம் தி³வ்யே ம்ருகே³ந்த்³ராஸநே
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 14 ॥

நௌமி த்வாமநபேக்ஷகாரணக்ருபாரூபேதி கீர்திம் க³தாம்
நௌகாம் ஸம்ஸ்ருதிநீரதே⁴ஸ்து ஸுத்³ருடா⁴ம் ப்ரஜ்ஞாநமாத்ராத்மிகாம் ।
காலாம்போ⁴த³ஸமாநகேஶநிசயாம் காலாஹிதப்ரேயஸீம்
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 15 ॥

நௌமி த்வாம் க³ணப꞉ ஶிவோ ஹரிருமேத்யாத்³யைர்வசோபி⁴ர்ஜநா-
-ஸ்தத்தந்மூர்திரதா வத³ந்தி பரமப்ரேம்ணா ஜக³த்யாம் து யாம் ।
தாம் ஸர்வாஶயஸம்ஸ்தி²தாம் ஸகலதா³ம் காருண்யவாராந்நிதி⁴ம்
ப⁴க்தத்ராணபராயணாம் ப⁴க³வதீம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 16 ॥

இதி ஶ்ருங்கே³ரி ஶ்ரீஜக³த்³கு³ரு ஶ்ரீஸச்சிதா³நந்த³ஶிவாபி⁴நவந்ருஸிம்ஹ-
பா⁴ரதீஸ்வாமிபி⁴꞉ விரசிதா ஶ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ ஷோட³ஶீ ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed