Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram – ஸௌபா⁴க்³யாஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம்


நிஶம்யைதஜ்ஜாமத³க்³ந்யோ மாஹாத்ம்யம் ஸர்வதோ(அ)தி⁴கம் ।
ஸ்தோத்ரஸ்ய பூ⁴ய꞉ பப்ரச்ச² த³த்தாத்ரேயம் கு³ரூத்தமம் ॥ 1 ॥

ப⁴க³வன் த்வந்முகா²ம்போ⁴ஜநிர்க³மத்³வாக்ஸுதா⁴ரஸம் ।
பிப³த꞉ ஶ்ரோத்ரமுக²தோ வர்த⁴தே(அ)நுக்ஷணம் த்ருஷா ॥ 2 ॥

அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்நாம் ஶ்ரீதே³வ்யா யத்ப்ரஸாத³த꞉ ।
காம꞉ ஸம்ப்ராப்தவான் லோகே ஸௌபா⁴க்³யம் ஸர்வமோஹநம் ॥ 3 ॥

ஸௌபா⁴க்³யவித்³யாவர்ணாநாமுத்³தா⁴ரோ யத்ர ஸம்ஸ்தி²த꞉ ।
தத்ஸமாசக்ஷ்வ ப⁴க³வன் க்ருபயா மயி ஸேவகே ॥ 4 ॥

நிஶம்யைவம் பா⁴ர்க³வோக்திம் த³த்தாத்ரேயோ த³யாநிதி⁴꞉ ।
ப்ரோவாச பா⁴ர்க³வம் ராமம் மது⁴ரா(அ)க்ஷரபூர்வகம் ॥ 5 ॥

ஶ்ருணு பா⁴ர்க³வ யத்ப்ருஷ்டம் நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
ஶ்ரீவித்³யாவர்ணரத்நாநாம் நிதா⁴நமிவ ஸம்ஸ்தி²தம் ॥ 6 ॥

ஶ்ரீதே³வ்யா ப³ஹுதா⁴ ஸந்தி நாமாநி ஶ்ருணு பா⁴ர்க³வ ।
ஸஹஸ்ரஶதஸங்க்²யாநி புராணேஷ்வாக³மேஷு ச ॥ 7 ॥

தேஷு ஸாரதமம் ஹ்யேதத்ஸௌபா⁴க்³யாஷ்டோத்தராத்மகம் ।
யது³வாச ஶிவ꞉ பூர்வம் ப⁴வாந்யை ப³ஹுதா⁴ர்தி²த꞉ ॥ 8 ॥

ஸௌபா⁴க்³யாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரஸ்ய பா⁴ர்க³வ ।
ருஷிருக்த꞉ ஶிவஶ்ச²ந்தோ³(அ)நுஷ்டுப் ஶ்ரீலலிதாம்பி³கா ॥ 9 ॥

தே³வதா விந்யஸேத்கூடத்ரயேணாவர்த்ய ஸர்வத꞉ ।
த்⁴யாத்வா ஸம்பூஜ்ய மநஸா ஸ்தோத்ரமேதது³தீ³ரயேத் ॥ 10 ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் ॥

காமேஶ்வரீ காமஶக்தி꞉ காமஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ ।
காமரூபா காமகலா காமிநீ கமலாஸநா ॥ 11 ॥

கமலா கல்பநாஹீநா கமநீயகலாவதீ ।
கமலாபா⁴ரதீஸேவ்யா கல்பிதா(அ)ஶேஷஸம்ஸ்ருதி꞉ ॥ 12 ॥

அநுத்தரா(அ)நகா⁴(அ)நந்தா(அ)த்³பு⁴தரூபா(அ)நலோத்³ப⁴வா ।
அதிலோகசரித்ரா(அ)திஸுந்த³ர்யதிஶுப⁴ப்ரதா³ ॥ 13 ॥

அக⁴ஹந்த்ர்யதிவிஸ்தாரா(அ)ர்சநதுஷ்டா(அ)மிதப்ரபா⁴ ।
ஏகரூபைகவீரைகநாதை²காந்தா(அ)ர்சநப்ரியா ॥ 14 ॥

ஏகைகபா⁴வதுஷ்டைகரஸைகாந்தஜநப்ரியா ।
ஏத⁴மாநப்ரபா⁴வைத⁴த்³ப⁴க்தபாதகநாஶிநீ ॥ 15 ॥

ஏலாமோத³முகை²நோ(அ)த்³ரிஶக்ராயுத⁴ஸமஸ்தி²தி꞉ ।
ஈஹாஶூந்யேப்ஸிதேஶாதி³ஸேவ்யேஶாநவராங்க³நா ॥ 16 ॥

ஈஶ்வரா(ஆ)ஜ்ஞாபிகேகாரபா⁴வ்யேப்ஸிதப²லப்ரதா³ ।
ஈஶாநேதிஹரேக்ஷேஷத³ருணாக்ஷீஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 17 ॥

லலிதா லலநாரூபா லயஹீநா லஸத்தநு꞉ ।
லயஸர்வா லயக்ஷோணிர்லயகர்ணீ லயாத்மிகா ॥ 18 ॥

லகி⁴மா லகு⁴மத்⁴யா(ஆ)ட்⁴யா லலமாநா லகு⁴த்³ருதா ।
ஹயா(ஆ)ரூடா⁴ ஹதா(அ)மித்ரா ஹரகாந்தா ஹரிஸ்துதா ॥ 19 ॥

ஹயக்³ரீவேஷ்டதா³ ஹாலாப்ரியா ஹர்ஷஸமுத்³த⁴தா ।
ஹர்ஷணா ஹல்லகாபா⁴ங்கீ³ ஹஸ்த்யந்தைஶ்வர்யதா³யிநீ ॥ 20 ॥

ஹலஹஸ்தார்சிதபதா³ ஹவிர்தா³நப்ரஸாதி³நீ ।
ராம ராமா(அ)ர்சிதா ராஜ்ஞீ ரம்யா ரவமயீ ரதி꞉ ॥ 21 ॥

ரக்ஷிணீ ரமணீ ராகா ரமணீமண்ட³லப்ரியா ।
ரக்ஷிதா(அ)கி²லலோகேஶா ரக்ஷோக³ணநிஷூதி³நீ ॥ 22 ॥

அம்பா³ந்தகாரிண்யம்போ⁴ஜப்ரியா(அ)ந்தகப⁴யங்கரீ ।
அம்பு³ரூபாம்பு³ஜகராம்பு³ஜஜாதவரப்ரதா³ ॥ 23 ॥

அந்த꞉பூஜாப்ரியாந்த꞉ஸ்வரூபிண்யந்தர்வசோமயீ ।
அந்தகாராதிவாமாங்கஸ்தி²தாந்த꞉ஸுக²ரூபிணீ ॥ 24 ॥

ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வகா³ ஸாரா ஸமா ஸமஸுகா² ஸதீ ।
ஸந்ததி꞉ ஸந்ததா ஸோமா ஸர்வா ஸாங்க்²யா ஸநாதநீ ॥ 25 ॥

அத² ப²லஶ்ருதி꞉ ॥

ஏதத்தே கதி²தம் ராம நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
அதிகோ³ப்யமித³ம் நாம்ந꞉ ஸர்வத꞉ ஸாரமுத்³த்⁴ருதம் ॥ 26 ॥

ஏதஸ்ய ஸத்³ருஶம் ஸ்தோத்ரம் த்ரிஷு லோகேஷு து³ர்லப⁴ம் ।
அப்ரகாஶ்யமப⁴க்தாநாம் புரதோ தே³வதாத்³விஷாம் ॥ 27 ॥

ஏதத் ஸதா³ஶிவோ நித்யம் பட²ந்த்யந்யே ஹராத³ய꞉ ।
ஏதத்ப்ரபா⁴வாத்கந்த³ர்பஸ்த்ரைலோக்யம் ஜயதி க்ஷணாத் ॥ 28 ॥

ஸௌபா⁴க்³யாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் மநோஹரம் ।
யஸ்த்ரிஸந்த்⁴யம் படே²ந்நித்யம் ந தஸ்ய பு⁴வி து³ர்லப⁴ம் ॥ 29 ॥

ஶ்ரீவித்³யோபாஸநவதாமேததா³வஶ்யகம் மதம் ।
ஸக்ருதே³தத்ப்ரபட²தாம் நாந்யத்கர்ம விளுப்யதே ॥ 30 ॥

அபடி²த்வா ஸ்தோத்ரமித³ம் நித்யம் நைமித்திகம் க்ருதம் ।
வ்யர்தீ²ப⁴வதி நக்³நேந க்ருதம் கர்ம யதா² ததா² ॥ 31 ॥

ஸஹஸ்ரநாமபாடா²தா³வஶக்தஸ்த்வேததீ³ரயேத் ।
ஸஹஸ்ரநாமபாட²ஸ்ய ப²லம் ஶதகு³ணம் ப⁴வேத் ॥ 32 ॥

ஸஹஸ்ரதா⁴ படி²த்வா து வீக்ஷணாந்நாஶயேத்³ரிபூன் ।
கரவீரரக்தபுஷ்பைர்ஹுத்வா லோகான் வஶம் நயேத் ॥ 33 ॥

ஸ்தம்பே⁴யத் ஶ்வேதகுஸுமைர்நீலைருச்சாடயேத்³ரிபூன் ।
மரிசைர்வித்³வேஷணாய லவங்கை³ர்வ்யாதி⁴நாஶநே ॥ 34 ॥

ஸுவாஸிநீர்ப்³ராஹ்மணான் வா போ⁴ஜயேத்³யஸ்து நாமபி⁴꞉ ।
யஶ்ச புஷ்பை꞉ ப²லைர்வாபி பூஜயேத் ப்ரதிநாமபி⁴꞉ ॥ 35 ॥

சக்ரராஜே(அ)த²வாந்யத்ர ஸ வஸேச்ச்²ரீபுரே சிரம் ।
ய꞉ ஸதா³ வர்தயந்நாஸ்தே நாமாஷ்டஶதமுத்தமம் ।
தஸ்ய ஶ்ரீலலிதா ராஜ்ஞீ ப்ரஸந்நா வாஞ்சி²தப்ரதா³ ॥ 36 ॥

இதி ஶ்ரீத்ரிபுராரஹஸ்யே மாஹாத்ம்யக²ண்டே³ ஷட்³விம்ஶோ(அ)த்⁴யாயே த³த்தாத்ரேய ப்ரோக்த ஸௌபா⁴க்³யாஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed