Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram – ಸೌಭಾಗ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


[ ಸೌಭಾಗ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ >> ]

ನಿಶಮ್ಯೈತಜ್ಜಾಮದಗ್ನ್ಯೋ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಸರ್ವತೋಽಧಿಕಮ್ |
ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಭೂಯಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಗುರೂತ್ತಮಮ್ || ೧ ||

ಭಗವನ್ ತ್ವನ್ಮುಖಾಂಭೋಜನಿರ್ಗಮದ್ವಾಕ್ಸುಧಾರಸಮ್ |
ಪಿಬತಃ ಶ್ರೋತ್ರಮುಖತೋ ವರ್ಧತೇಽನುಕ್ಷಣಂ ತೃಷಾ || ೨ ||

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾ ಯತ್ಪ್ರಸಾದತಃ |
ಕಾಮಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ಲೋಕೇ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಸರ್ವಮೋಹನಮ್ || ೩ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯವಿದ್ಯಾವರ್ಣಾನಾಮುದ್ಧಾರೋ ಯತ್ರ ಸಂಸ್ಥಿತಃ |
ತತ್ಸಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಭಗವನ್ ಕೃಪಯಾ ಮಯಿ ಸೇವಕೇ || ೪ ||

ನಿಶಮ್ಯೈವಂ ಭಾರ್ಗವೋಕ್ತಿಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ದಯಾನಿಧಿಃ |
ಪ್ರೋವಾಚ ಭಾರ್ಗವಂ ರಾಮಂ ಮಧುರಾಽಕ್ಷರಪೂರ್ವಕಮ್ || ೫ ||

ಶೃಣು ಭಾರ್ಗವ ಯತ್ಪೃಷ್ಟಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ |
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾವರ್ಣರತ್ನಾನಾಂ ನಿಧಾನಮಿವ ಸಂಸ್ಥಿತಮ್ || ೬ ||

ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾ ಬಹುಧಾ ಸಂತಿ ನಾಮಾನಿ ಶೃಣು ಭಾರ್ಗವ |
ಸಹಸ್ರಶತಸಂಖ್ಯಾನಿ ಪುರಾಣೇಷ್ವಾಗಮೇಷು ಚ || ೭ ||

ತೇಷು ಸಾರತಮಂ ಹ್ಯೇತತ್ಸೌಭಾಗ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಾತ್ಮಕಮ್ |
ಯದುವಾಚ ಶಿವಃ ಪೂರ್ವಂ ಭವಾನ್ಯೈ ಬಹುಧಾರ್ಥಿತಃ || ೮ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಭಾರ್ಗವ |
ಋಷಿರುಕ್ತಃ ಶಿವಶ್ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ || ೯ ||

ದೇವತಾ ವಿನ್ಯಸೇತ್ಕೂಟತ್ರಯೇಣಾವರ್ತ್ಯ ಸರ್ವತಃ |
ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಮನಸಾ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತದುದೀರಯೇತ್ || ೧೦ ||

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮಶಕ್ತಿಃ ಕಾಮಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ |
ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಮಕಲಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಮಲಾಸನಾ || ೧೧ ||

ಕಮಲಾ ಕಲ್ಪನಾಹೀನಾ ಕಮನೀಯಕಳಾವತೀ |
ಕಮಲಾಭಾರತೀಸೇವ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತಾಽಶೇಷಸಂಸೃತಿಃ || ೧೨ ||

ಅನುತ್ತರಾಽನಘಾಽನಂತಾಽದ್ಭುತರೂಪಾಽನಲೋದ್ಭವಾ |
ಅತಿಲೋಕಚರಿತ್ರಾಽತಿಸುಂದರ್ಯತಿಶುಭಪ್ರದಾ || ೧೩ ||

ಅಘಹಂತ್ರ್ಯತಿವಿಸ್ತಾರಾಽರ್ಚನತುಷ್ಟಾಽಮಿತಪ್ರಭಾ |
ಏಕರೂಪೈಕವೀರೈಕನಾಥೈಕಾಂತಾಽರ್ಚನಪ್ರಿಯಾ || ೧೪ ||

ಏಕೈಕಭಾವತುಷ್ಟೈಕರಸೈಕಾಂತಜನಪ್ರಿಯಾ |
ಏಧಮಾನಪ್ರಭಾವೈಧದ್ಭಕ್ತಪಾತಕನಾಶಿನೀ || ೧೫ ||

ಏಲಾಮೋದಮುಖೈನೋಽದ್ರಿಶಕ್ರಾಯುಧಸಮಸ್ಥಿತಿಃ |
ಈಹಾಶೂನ್ಯೇಪ್ಸಿತೇಶಾದಿಸೇವ್ಯೇಶಾನವರಾಂಗನಾ || ೧೬ ||

ಈಶ್ವರಾಽಽಜ್ಞಾಪಿಕೇಕಾರಭಾವ್ಯೇಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಾ |
ಈಶಾನೇತಿಹರೇಕ್ಷೇಷದರುಣಾಕ್ಷೀಶ್ವರೇಶ್ವರೀ || ೧೭ ||

ಲಲಿತಾ ಲಲನಾರೂಪಾ ಲಯಹೀನಾ ಲಸತ್ತನುಃ |
ಲಯಸರ್ವಾ ಲಯಕ್ಷೋಣಿರ್ಲಯಕರ್ಣೀ ಲಯಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೮ ||

ಲಘಿಮಾ ಲಘುಮಧ್ಯಾಽಽಢ್ಯಾ ಲಲಮಾನಾ ಲಘುದ್ರುತಾ |
ಹಯಾಽಽರೂಢಾ ಹತಾಽಮಿತ್ರಾ ಹರಕಾಂತಾ ಹರಿಸ್ತುತಾ || ೧೯ ||

ಹಯಗ್ರೀವೇಷ್ಟದಾ ಹಾಲಾಪ್ರಿಯಾ ಹರ್ಷಸಮುದ್ಧತಾ |
ಹರ್ಷಣಾ ಹಲ್ಲಕಾಭಾಂಗೀ ಹಸ್ತ್ಯಂತೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನೀ || ೨೦ ||

ಹಲಹಸ್ತಾರ್ಚಿತಪದಾ ಹವಿರ್ದಾನಪ್ರಸಾದಿನೀ |
ರಾಮ ರಾಮಾಽರ್ಚಿತಾ ರಾಜ್ಞೀ ರಮ್ಯಾ ರವಮಯೀ ರತಿಃ || ೨೧ ||

ರಕ್ಷಿಣೀ ರಮಣೀ ರಾಕಾ ರಮಣೀಮಂಡಲಪ್ರಿಯಾ |
ರಕ್ಷಿತಾಽಖಿಲಲೋಕೇಶಾ ರಕ್ಷೋಗಣನಿಷೂದಿನೀ || ೨೨ ||

ಅಂಬಾಂತಕಾರಿಣ್ಯಂಭೋಜಪ್ರಿಯಾಽಂತಕಭಯಂಕರೀ |
ಅಂಬುರೂಪಾಂಬುಜಕರಾಂಬುಜಜಾತವರಪ್ರದಾ || ೨೩ ||

ಅಂತಃಪೂಜಾಪ್ರಿಯಾಂತಃಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯಂತರ್ವಚೋಮಯೀ |
ಅಂತಕಾರಾತಿವಾಮಾಂಕಸ್ಥಿತಾಂತಃಸುಖರೂಪಿಣೀ || ೨೪ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಗಾ ಸಾರಾ ಸಮಾ ಸಮಸುಖಾ ಸತೀ |
ಸಂತತಿಃ ಸಂತತಾ ಸೋಮಾ ಸರ್ವಾ ಸಾಂಖ್ಯಾ ಸನಾತನೀ || ೨೫ ||

ಅಥ ಫಲಶ್ರುತಿಃ ||

ಏತತ್ತೇ ಕಥಿತಂ ರಾಮ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ |
ಅತಿಗೋಪ್ಯಮಿದಂ ನಾಮ್ನಃ ಸರ್ವತಃ ಸಾರಮುದ್ಧೃತಮ್ || ೨೬ ||

ಏತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ದುರ್ಲಭಮ್ |
ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಭಕ್ತಾನಾಂ ಪುರತೋ ದೇವತಾದ್ವಿಷಾಮ್ || ೨೭ ||

ಏತತ್ ಸದಾಶಿವೋ ನಿತ್ಯಂ ಪಠಂತ್ಯನ್ಯೇ ಹರಾದಯಃ |
ಏತತ್ಪ್ರಭಾವಾತ್ಕಂದರ್ಪಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಜಯತಿ ಕ್ಷಣಾತ್ || ೨೮ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಮನೋಹರಮ್ |
ಯಸ್ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ನ ತಸ್ಯ ಭುವಿ ದುರ್ಲಭಮ್ || ೨೯ ||

ಶ್ರೀವಿದ್ಯೋಪಾಸನವತಾಮೇತದಾವಶ್ಯಕಂ ಮತಮ್ |
ಸಕೃದೇತತ್ಪ್ರಪಠತಾಂ ನಾನ್ಯತ್ಕರ್ಮ ವಿಲುಪ್ಯತೇ || ೩೦ ||

ಅಪಠಿತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ನಿತ್ಯಂ ನೈಮಿತ್ತಿಕಂ ಕೃತಮ್ |
ವ್ಯರ್ಥೀಭವತಿ ನಗ್ನೇನ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಯಥಾ ತಥಾ || ೩೧ ||

ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠಾದಾವಶಕ್ತಸ್ತ್ವೇತದೀರಯೇತ್ |
ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠಸ್ಯ ಫಲಂ ಶತಗುಣಂ ಭವೇತ್ || ೩೨ ||

ಸಹಸ್ರಧಾ ಪಠಿತ್ವಾ ತು ವೀಕ್ಷಣಾನ್ನಾಶಯೇದ್ರಿಪೂನ್ |
ಕರವೀರರಕ್ತಪುಷ್ಪೈರ್ಹುತ್ವಾ ಲೋಕಾನ್ ವಶಂ ನಯೇತ್ || ೩೩ ||

ಸ್ತಂಭೇಯತ್ ಶ್ವೇತಕುಸುಮೈರ್ನೀಲೈರುಚ್ಚಾಟಯೇದ್ರಿಪೂನ್ |
ಮರಿಚೈರ್ವಿದ್ವೇಷಣಾಯ ಲವಂಗೈರ್ವ್ಯಾಧಿನಾಶನೇ || ೩೪ ||

ಸುವಾಸಿನೀರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ವಾ ಭೋಜಯೇದ್ಯಸ್ತು ನಾಮಭಿಃ |
ಯಶ್ಚ ಪುಷ್ಪೈಃ ಫಲೈರ್ವಾಪಿ ಪೂಜಯೇತ್ ಪ್ರತಿನಾಮಭಿಃ || ೩೫ ||

ಚಕ್ರರಾಜೇಽಥವಾನ್ಯತ್ರ ಸ ವಸೇಚ್ಛ್ರೀಪುರೇ ಚಿರಮ್ |
ಯಃ ಸದಾ ವರ್ತಯನ್ನಾಸ್ತೇ ನಾಮಾಷ್ಟಶತಮುತ್ತಮಮ್ |
ತಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ರಾಜ್ಞೀ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವಾಂಛಿತಪ್ರದಾ || ೩೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಾರಹಸ್ಯೇ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಖಂಡೇ ಷಡ್ವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪ್ರೋಕ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed