Sri Lalitha Stotram (Brahmaadi Krutam) – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಕೃತಂ)


ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ ಊಚುಃ |
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಜಗದೇಕನಾಥೇ
ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಾಭಿಧಾನೇ |
ನಮೋ ನಮೋ ಭಂಡಮಹಾಸುರಘ್ನೇ
ನಮೋಽಸ್ತು ಕಾಮೇಶ್ವರಿ ವಾಮಕೇಶಿ || ೧ ||

ಚಿಂತಾಮಣೇ ಚಿಂತಿತದಾನದಕ್ಷೇ-
-ಽಚಿಂತ್ಯೇ ಚಿದಾಕಾರತರಂಗಮಾಲೇ |
ಚಿತ್ರಾಂಬರೇ ಚಿತ್ರಜಗತ್ಪ್ರಸೂತೇ
ಚಿತ್ರಾಖ್ಯ ನಿತ್ಯಾಭಿಗತೇ ನಮಸ್ತೇ || ೨ ||

ಮೋಕ್ಷಪ್ರದೇ ಮುಗ್ಧಶಶಾಂಕಚೂಡೇ
ಮುಗ್ಧಸ್ಮಿತೇ ಮೋಹವಿಭೇದದಕ್ಷೇ |
ಮುದ್ರೇಶ್ವರೀಚರ್ಚಿತರಾಜತಂತ್ರೇ
ಮುದ್ರಾಪ್ರಿಯೇ ದೇವಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೩ ||

ಕ್ರೂರಾಂಧಕಧ್ವಂಸಿನಿ ಕೋಮಲಾಂಗೇ
ಕೋಪೇಷು ಕಾಳೀ ತನುಮಾದಧಾನೇ |
ಕ್ರೋಡಾನನಾಪಾಲಿತ ಸೈನ್ಯಚಕ್ರೇ
ಕ್ರೋಡೀಕೃತಾಶೇಷದಯೇ ನಮಸ್ತೇ || ೪ ||

ಷಡಂಗದೇವೀ ಪರಿವಾರಗುಪ್ತೇ
ಷಡಂಗಯುಕ್ತಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಮೃಗ್ಯೇ |
ಷಟ್ಚಕ್ರಸಂಸ್ಥೇ ಚ ಷಡೂರ್ಮಿಹಂತ್ರಿ
ಷಡ್ಭಾವರೂಪೇ ಲಲಿತೇ ನಮಸ್ತೇ || ೫ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರೀಮುಖ್ಯಸಮಸ್ತನಿತ್ಯಾ
ಕಾಂತಾಸನಾಂತೇ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷಿ |
ಕಾಮಪ್ರದೇ ಕಾಮಿನಿ ಕಾಮಶಂಭೋಃ
ಕಾಮ್ಯೇ ಕಳಾನಾಮಧಿಪೇ ನಮಸ್ತೇ || ೬ ||

ದಿವ್ಯೌಘ ಸಿದ್ಧೌಘ ನರೌಘರೂಪೇ
ದಿವ್ಯೇ ದಿನಾಧೀಶ ಸಹಸ್ರಕಾಂತೇ |
ದೇದೀಪ್ಯಮಾನೇ ದಯಯಾ ಸನಾಥೇ
ದೇವಾದಿದೇವಪ್ರಮದೇ ನಮಸ್ತೇ || ೭ ||

ಸದಾಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಕಸೇವನೀಯೇ
ಸದಾಶಿವಾತ್ಮೋಜ್ಜ್ವಲಮಂಚವಾಸೇ |
ಸೌಮ್ಯೇ ಸದೇಕಾಯನಪಾದಪೂಜ್ಯೇ
ಸವಿತ್ರಿ ಲೋಕಸ್ಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೮ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮೀಮುಖೈರ್ಮಾತೃಗಣೈರ್ನಿಷೇವ್ಯೇ
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಿಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಬಂಧಹಂತ್ರಿ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಮೃತಸ್ರೋತಸಿ ರಾಜಹಂಸಿ
ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಲಲಿತೇ ನಮಸ್ತೇ || ೯ ||

ಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಮುಖ್ಯಸಮಸ್ತಮುದ್ರಾ-
-ಸಂಸೇವಿತೇ ಸಂಸರಣಪ್ರಹಂತ್ರಿ |
ಸಂಸಾರಲೀಲಾಕರಿ ಸಾರಸಾಕ್ಷಿ
ಸದಾ ನಮಸ್ತೇ ಲಲಿತೇಽಧಿನಾಥೇ || ೧೦ ||

ನಿತ್ಯಾಕಳಾಷೋಡಶಕೇನ ಕಾಮಾ-
-ಕರ್ಷಿಣ್ಯಧಿಶ್ರೀಪ್ರಮಥೇನ ಸೇವ್ಯೇ |
ನಿತ್ಯೇ ನಿರಾತಂಕದಯಾಪ್ರಪಂಚೇ
ನೀಲಾಲಕಶ್ರೇಣಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧೧ ||

ಅನಂಗಪುಷ್ಪಾದಿಭಿರುನ್ನದಾಭಿ-
-ರನಂಗದೇವೀಭಿರಜಸ್ರಸೇವ್ಯೇ |
ಅಭವ್ಯಹಂತ್ರ್ಯಕ್ಷರರಾಶಿರೂಪೇ
ಹತಾರಿವರ್ಗೇ ಲಲಿತೇ ನಮಸ್ತೇ || ೧೨ ||

ಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀಮುಖ್ಯಚತುರ್ದಶಾರ್ಚಿ-
-ರ್ಮಾಲಾವೃತೋದಾರ ಮಹಾಪ್ರದೀಪ್ತೇ |
ಆತ್ಮಾನಮಾಬಿಭ್ರತಿ ವಿಭ್ರಮಾಢ್ಯೇ
ಶುಭ್ರಾಶ್ರಯೇ ಶುದ್ಧಪದೇ ನಮಸ್ತೇ || ೧೩ ||

ಸಸರ್ವಸಿದ್ಧ್ಯಾದಿಕಶಕ್ತಿಬೃಂದ್ಯೇ
ಸರ್ವಜ್ಞವಿಜ್ಞಾತಪದಾರವಿಂದೇ |
ಸರ್ವಾಧಿಕೇ ಸರ್ವಗತೇ ಸಮಸ್ತ-
-ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ ಶ್ರೀಲಲಿತೇ ನಮಸ್ತೇ || ೧೪ ||

ಸರ್ವಜ್ಞತಾಯುಕ್ಪ್ರಥಮಾಭಿರನ್ಯ-
-ದೇವೀಭಿರಪ್ಯಾಶ್ರಿತ ಚಕ್ರಭೂಮೇ |
ಸರ್ವಾಮರಾಕಾಂಕ್ಷಿತಪೂರಯಿತ್ರಿ
ಸರ್ವಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಸವಿತ್ರಿ ಪಾಹಿ || ೧೫ ||

ವಂದೇ ವಶಿನ್ಯಾದಿಕವಾಗ್ವಿಭೂತೇ
ವರ್ಧಿಷ್ಣುಚಕ್ರದ್ಯುತಿವಾಹವಾಹೇ |
ಬಲಾಹಕ ಶ್ಯಾಮಕಚೇ ವಚೋಬ್ಧೇ
ವರಪ್ರದೇ ಸುಂದರಿ ಪಾಹಿ ವಿಶ್ವಮ್ || ೧೬ ||

ಬಾಣಾದಿದಿವ್ಯಾಯುಧಸಾರ್ವಭೌಮೇ
ಭಂಡಾಸುರಾನೀಕವನಾಂತದಾವೇ |
ಅತ್ಯುಗ್ರತೇಜೋಜ್ಜ್ವಲಿತಾಂಬುರಾಶೇ
ಪ್ರಾಪಲ್ಯಮಾನೇ ಪರಿತೋ ನಮಸ್ತೇ || ೧೭ ||

ಕಾಮೇಶಿ ವಜ್ರೇಶಿ ಭಗೇಶಿರೂಪೇ
ಕಲ್ಯೇ ಕಲೇ ಕಾಲವಿಲೋಪದಕ್ಷೇ |
ಕಥಾವಶೇಷೀಕೃತದೈತ್ಯಸೈನ್ಯೇ
ಕಾಮೇಶಕಾಂತೇ ಕಮಲೇ ನಮಸ್ತೇ || ೧೮ ||

ಬಿಂದುಸ್ಥಿತೇ ಬಿಂದುಕಳೈಕರೂಪೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕೇ ಬೃಂಹಿತಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶೇ |
ಬೃಹತ್ಕುಚಾಂಭೋಗವಿಲೋಲಹಾರೇ
ಬೃಹತ್ಪ್ರಭಾವೇ ವರದೇ ನಮಸ್ತೇ || ೧೯ ||

ಕಾಮೇಶ್ವರೋತ್ಸಂಗಸದಾನಿವಾಸೇ
ಕಾಲಾತ್ಮಿಕೇ ಕಂದಳಿತಾನುಕಂಪೇ |
ಕಲ್ಪಾವಸಾನೋತ್ಥಿತ ಕಾಳಿರೂಪೇ
ಕಾಮಪ್ರದೇ ಕಲ್ಪಲತೇ ನಮಸ್ತೇ || ೨೦ ||

ಸರ್ವಾರುಣೇ ಸಾಂದ್ರಸುಧಾಂಶುಸೀತೇ
ಸಾರಂಗಶಾಬಾಕ್ಷಿ ಸರೋಜವಕ್ತ್ರೇ |
ಸಾರಸ್ಯಸಾರಸ್ಯ ಸದೈಕಭೂಮೇ
ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನತಿಸ್ತೇ || ೨೧ ||

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕೃತ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed