Sri Lalitha Stotram (Brahmaadi Krutam) – శ్రీ లలితా స్తోత్రం (బ్రహ్మాది కృతం)


బ్రహ్మాద్యా ఊచుః |
నమో నమస్తే జగదేకనాథే
నమో నమః శ్రీత్రిపురాభిధానే |
నమో నమో భండమహాసురఘ్నే
నమోఽస్తు కామేశ్వరి వామకేశి || ౧ ||

చింతామణే చింతితదానదక్షే-
-ఽచింత్యే చిదాకారతరంగమాలే |
చిత్రాంబరే చిత్రజగత్ప్రసూతే
చిత్రాఖ్య నిత్యాభిగతే నమస్తే || ౨ ||

మోక్షప్రదే ముగ్ధశశాంకచూడే
ముగ్ధస్మితే మోహవిభేదదక్షే |
ముద్రేశ్వరీచర్చితరాజతంత్రే
ముద్రాప్రియే దేవి నమో నమస్తే || ౩ ||

క్రూరాంధకధ్వంసిని కోమలాంగే
కోపేషు కాళీ తనుమాదధానే |
క్రోడాననాపాలిత సైన్యచక్రే
క్రోడీకృతాశేషదయే నమస్తే || ౪ ||

షడంగదేవీ పరివారగుప్తే
షడంగయుక్తశ్రుతివాక్యమృగ్యే |
షట్చక్రసంస్థే చ షడూర్మిహంత్రి
షడ్భావరూపే లలితే నమస్తే || ౫ ||

కామేశ్వరీముఖ్యసమస్తనిత్యా
కాంతాసనాంతే కమలాయతాక్షి |
కామప్రదే కామిని కామశంభోః
కామ్యే కళానామధిపే నమస్తే || ౬ ||

దివ్యౌఘ సిద్ధౌఘ నరౌఘరూపే
దివ్యే దినాధీశ సహస్రకాంతే |
దేదీప్యమానే దయయా సనాథే
దేవాదిదేవప్రమదే నమస్తే || ౭ ||

సదాణిమాద్యష్టకసేవనీయే
సదాశివాత్మోజ్జ్వలమంచవాసే |
సౌమ్యే సదేకాయనపాదపూజ్యే
సవిత్రి లోకస్య నమో నమస్తే || ౮ ||

బ్రాహ్మీముఖైర్మాతృగణైర్నిషేవ్యే
బ్రహ్మప్రియే బ్రాహ్మణబంధహంత్రి |
బ్రహ్మామృతస్రోతసి రాజహంసి
బ్రహ్మేశ్వరి శ్రీలలితే నమస్తే || ౯ ||

సంక్షోభిణీ ముఖ్యసమస్తముద్రా-
-సంసేవితే సంసరణప్రహంత్రి |
సంసారలీలాకరి సారసాక్షి
సదా నమస్తే లలితేఽధినాథే || ౧౦ ||

నిత్యాకళాషోడశకేన కామా-
-కర్షిణ్యధిశ్రీప్రమథేన సేవ్యే |
నిత్యే నిరాతంకదయాప్రపంచే
నీలాలకశ్రేణి నమో నమస్తే || ౧౧ ||

అనంగపుష్పాదిభిరున్నదాభి-
-రనంగదేవీభిరజస్రసేవ్యే |
అభవ్యహంత్ర్యక్షరరాశిరూపే
హతారివర్గే లలితే నమస్తే || ౧౨ ||

సంక్షోభిణీముఖ్యచతుర్దశార్చి-
-ర్మాలావృతోదార మహాప్రదీప్తే |
ఆత్మానమాబిభ్రతి విభ్రమాఢ్యే
శుభ్రాశ్రయే శుద్ధపదే నమస్తే || ౧౩ ||

ససర్వసిద్ధ్యాదికశక్తిబృంద్యే
సర్వజ్ఞవిజ్ఞాతపదారవిందే |
సర్వాధికే సర్వగతే సమస్త-
-సిద్ధిప్రదే శ్రీలలితే నమస్తే || ౧౪ ||

సర్వజ్ఞతాయుక్ప్రథమాభిరన్య-
-దేవీభిరప్యాశ్రిత చక్రభూమే |
సర్వామరాకాంక్షితపూరయిత్రి
సర్వస్య లోకస్య సవిత్రి పాహి || ౧౫ ||

వందే వశిన్యాదికవాగ్విభూతే
వర్ధిష్ణుచక్రద్యుతివాహవాహే |
బలాహక శ్యామకచే వచోబ్ధే
వరప్రదే సుందరి పాహి విశ్వమ్ || ౧౬ ||

బాణాదిదివ్యాయుధసార్వభౌమే
భండాసురానీకవనాంతదావే |
అత్యుగ్రతేజోజ్జ్వలితాంబురాశే
ప్రాపల్యమానే పరితో నమస్తే || ౧౭ ||

కామేశి వజ్రేశి భగేశిరూపే
కల్యే కలే కాలవిలోపదక్షే |
కథావశేషీకృతదైత్యసైన్యే
కామేశకాంతే కమలే నమస్తే || ౧౮ ||

బిందుస్థితే బిందుకళైకరూపే
బ్రహ్మాత్మికే బృంహితచిత్ప్రకాశే |
బృహత్కుచాంభోగవిలోలహారే
బృహత్ప్రభావే వరదే నమస్తే || ౧౯ ||

కామేశ్వరోత్సంగసదానివాసే
కాలాత్మికే కందళితానుకంపే |
కల్పావసానోత్థిత కాళిరూపే
కామప్రదే కల్పలతే నమస్తే || ౨౦ ||

సర్వారుణే సాంద్రసుధాంశుసీతే
సారంగశాబాక్షి సరోజవక్త్రే |
సారస్యసారస్య సదైకభూమే
సమస్త విద్యేశ్వరి సన్నతిస్తే || ౨౧ ||

ఇతి బ్రహ్మాదికృత శ్రీ లలితా స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed