Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram – సౌభాగ్యాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


[ సౌభాగ్యాష్టోత్తరశతనామావళిః >> ]

నిశమ్యైతజ్జామదగ్న్యో మాహాత్మ్యం సర్వతోఽధికమ్ |
స్తోత్రస్య భూయః పప్రచ్ఛ దత్తాత్రేయం గురూత్తమమ్ || ౧ ||

భగవన్ త్వన్ముఖాంభోజనిర్గమద్వాక్సుధారసమ్ |
పిబతః శ్రోత్రముఖతో వర్ధతేఽనుక్షణం తృషా || ౨ ||

అష్టోత్తరశతం నామ్నాం శ్రీదేవ్యా యత్ప్రసాదతః |
కామః సంప్రాప్తవాన్ లోకే సౌభాగ్యం సర్వమోహనమ్ || ౩ ||

సౌభాగ్యవిద్యావర్ణానాముద్ధారో యత్ర సంస్థితః |
తత్సమాచక్ష్వ భగవన్ కృపయా మయి సేవకే || ౪ ||

నిశమ్యైవం భార్గవోక్తిం దత్తాత్రేయో దయానిధిః |
ప్రోవాచ భార్గవం రామం మధురాఽక్షరపూర్వకమ్ || ౫ ||

శృణు భార్గవ యత్పృష్టం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
శ్రీవిద్యావర్ణరత్నానాం నిధానమివ సంస్థితమ్ || ౬ ||

శ్రీదేవ్యా బహుధా సంతి నామాని శృణు భార్గవ |
సహస్రశతసంఖ్యాని పురాణేష్వాగమేషు చ || ౭ ||

తేషు సారతమం హ్యేతత్సౌభాగ్యాష్టోత్తరాత్మకమ్ |
యదువాచ శివః పూర్వం భవాన్యై బహుధార్థితః || ౮ ||

సౌభాగ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రస్య భార్గవ |
ఋషిరుక్తః శివశ్ఛందోఽనుష్టుప్ శ్రీలలితాంబికా || ౯ ||

దేవతా విన్యసేత్కూటత్రయేణావర్త్య సర్వతః |
ధ్యాత్వా సంపూజ్య మనసా స్తోత్రమేతదుదీరయేత్ || ౧౦ ||

అథ స్తోత్రమ్ ||

కామేశ్వరీ కామశక్తిః కామసౌభాగ్యదాయినీ |
కామరూపా కామకలా కామినీ కమలాసనా || ౧౧ ||

కమలా కల్పనాహీనా కమనీయకళావతీ |
కమలాభారతీసేవ్యా కల్పితాఽశేషసంసృతిః || ౧౨ ||

అనుత్తరాఽనఘాఽనంతాఽద్భుతరూపాఽనలోద్భవా |
అతిలోకచరిత్రాఽతిసుందర్యతిశుభప్రదా || ౧౩ ||

అఘహంత్ర్యతివిస్తారాఽర్చనతుష్టాఽమితప్రభా |
ఏకరూపైకవీరైకనాథైకాంతాఽర్చనప్రియా || ౧౪ ||

ఏకైకభావతుష్టైకరసైకాంతజనప్రియా |
ఏధమానప్రభావైధద్భక్తపాతకనాశినీ || ౧౫ ||

ఏలామోదముఖైనోఽద్రిశక్రాయుధసమస్థితిః |
ఈహాశూన్యేప్సితేశాదిసేవ్యేశానవరాంగనా || ౧౬ ||

ఈశ్వరాఽఽజ్ఞాపికేకారభావ్యేప్సితఫలప్రదా |
ఈశానేతిహరేక్షేషదరుణాక్షీశ్వరేశ్వరీ || ౧౭ ||

లలితా లలనారూపా లయహీనా లసత్తనుః |
లయసర్వా లయక్షోణిర్లయకర్ణీ లయాత్మికా || ౧౮ ||

లఘిమా లఘుమధ్యాఽఽఢ్యా లలమానా లఘుద్రుతా |
హయాఽఽరూఢా హతాఽమిత్రా హరకాంతా హరిస్తుతా || ౧౯ ||

హయగ్రీవేష్టదా హాలాప్రియా హర్షసముద్ధతా |
హర్షణా హల్లకాభాంగీ హస్త్యంతైశ్వర్యదాయినీ || ౨౦ ||

హలహస్తార్చితపదా హవిర్దానప్రసాదినీ |
రామ రామాఽర్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రవమయీ రతిః || ౨౧ ||

రక్షిణీ రమణీ రాకా రమణీమండలప్రియా |
రక్షితాఽఖిలలోకేశా రక్షోగణనిషూదినీ || ౨౨ ||

అంబాంతకారిణ్యంభోజప్రియాఽంతకభయంకరీ |
అంబురూపాంబుజకరాంబుజజాతవరప్రదా || ౨౩ ||

అంతఃపూజాప్రియాంతఃస్వరూపిణ్యంతర్వచోమయీ |
అంతకారాతివామాంకస్థితాంతఃసుఖరూపిణీ || ౨౪ ||

సర్వజ్ఞా సర్వగా సారా సమా సమసుఖా సతీ |
సంతతిః సంతతా సోమా సర్వా సాంఖ్యా సనాతనీ || ౨౫ ||

అథ ఫలశ్రుతిః ||

ఏతత్తే కథితం రామ నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
అతిగోప్యమిదం నామ్నః సర్వతః సారముద్ధృతమ్ || ౨౬ ||

ఏతస్య సదృశం స్తోత్రం త్రిషు లోకేషు దుర్లభమ్ |
అప్రకాశ్యమభక్తానాం పురతో దేవతాద్విషామ్ || ౨౭ ||

ఏతత్ సదాశివో నిత్యం పఠంత్యన్యే హరాదయః |
ఏతత్ప్రభావాత్కందర్పస్త్రైలోక్యం జయతి క్షణాత్ || ౨౮ ||

సౌభాగ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం మనోహరమ్ |
యస్త్రిసంధ్యం పఠేన్నిత్యం న తస్య భువి దుర్లభమ్ || ౨౯ ||

శ్రీవిద్యోపాసనవతామేతదావశ్యకం మతమ్ |
సకృదేతత్ప్రపఠతాం నాన్యత్కర్మ విలుప్యతే || ౩౦ ||

అపఠిత్వా స్తోత్రమిదం నిత్యం నైమిత్తికం కృతమ్ |
వ్యర్థీభవతి నగ్నేన కృతం కర్మ యథా తథా || ౩౧ ||

సహస్రనామపాఠాదావశక్తస్త్వేతదీరయేత్ |
సహస్రనామపాఠస్య ఫలం శతగుణం భవేత్ || ౩౨ ||

సహస్రధా పఠిత్వా తు వీక్షణాన్నాశయేద్రిపూన్ |
కరవీరరక్తపుష్పైర్హుత్వా లోకాన్ వశం నయేత్ || ౩౩ ||

స్తంభేయత్ శ్వేతకుసుమైర్నీలైరుచ్చాటయేద్రిపూన్ |
మరిచైర్విద్వేషణాయ లవంగైర్వ్యాధినాశనే || ౩౪ ||

సువాసినీర్బ్రాహ్మణాన్ వా భోజయేద్యస్తు నామభిః |
యశ్చ పుష్పైః ఫలైర్వాపి పూజయేత్ ప్రతినామభిః || ౩౫ ||

చక్రరాజేఽథవాన్యత్ర స వసేచ్ఛ్రీపురే చిరమ్ |
యః సదా వర్తయన్నాస్తే నామాష్టశతముత్తమమ్ |
తస్య శ్రీలలితా రాజ్ఞీ ప్రసన్నా వాంఛితప్రదా || ౩౬ ||

ఇతి శ్రీత్రిపురారహస్యే మాహాత్మ్యఖండే షడ్వింశోఽధ్యాయే దత్తాత్రేయ ప్రోక్త సౌభాగ్యాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed