Saubhagya Ashtottara Shatanamavali – ಸೌಭಾಗ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪನಾಹೀನಾಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಕಮನೀಯಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಭಾರತೀಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪಿತಾಶೇಷಸಂಸೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುತ್ತರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಘಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದ್ಭುತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಲೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿಲೋಕಚರಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಅತಿಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಘಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿವಿಸ್ತಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಚನತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮಿತಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕವೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕನಾಥಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಏಕಾಂತಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಭಾವತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕರಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾಂತಜನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಧಮಾನಪ್ರಭಾವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಧದ್ಭಕ್ತಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಲಾಮೋದಮುಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏನೋದ್ರಿಶಕ್ರಾಯುಧಸಮಸ್ಥಿತ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಈಹಾಶೂನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಪ್ಸಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾದಿಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾನವರಾಂಗನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶ್ವರಾಜ್ಞಾಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಕಾರಭಾವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಪ್ಸಿತಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈತಿಹರಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಈಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಷದರುಣಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶ್ವರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲನಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಯಹೀನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಸತ್ತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಯಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಯಕ್ಷೋಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಲಯಕರ್ಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಘಿಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಘುಮಧ್ಯಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಮಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಘುದ್ರುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಯಾಽಽರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹತಾಽಮಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಹರಿಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಯಗ್ರೀವೇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಾಲಾಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರ್ಷಸಮುದ್ಧತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಲ್ಲಕಾಭಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಸ್ತ್ಯಂತೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಲಹಸ್ತಾರ್ಚಿತಪದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹವಿರ್ದಾನಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ರಮಣೀಮಂಡಲಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷಿತಾಽಖಿಲಲೋಕೇಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷೋಗಣನಿಷೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಭೋಜಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತಕಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬುಜಕರಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಅಂಬುಜಜಾತವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತಃಪೂಜಾಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತಃಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತರ್ವಚೋಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತಕಾರಾತಿವಾಮಾಂಕಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತಃಸುಖರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಸಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸುಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂತತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂತತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed