Sri Lalitha Ashtottara Shatanamavali 2 – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ 2


ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಆರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಹಾಸಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಹಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಭಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಚಿದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ಕಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಕಲಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೂರ್ವಾಭಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ದುಷ್ಟಭಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಿತಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಮಲಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಪುಷ್ಪಬಾಣಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬಾಣಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವರ್ಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷಭಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ನೀರದಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಯತಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಾದಿಬೋಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಯಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಳಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವೇದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಅಂತರ್ಯಾಗಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹಿರ್ಯಾಗಪರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀಣಾಗಾನರಸಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಧೋನ್ಮೀಲಿತಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಚಂದನದಿಗ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರಂಗೀಕೃತಸ್ವಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಾರಕ್ಷಿತಸಜ್ಜನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಪಾನಸಮುದ್ವೇಲಹೇಲಾಮೋಹಿತಧೂರ್ಜಟಯೇ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಮತಂಗಮುನಿಸಂಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಂಗಕುಲಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಕುಟಾಂಗದಮಂಜೀರಮೇಖಲಾದಾಮಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಮಿಕಾಕಿಂಕಿಣೀರತ್ನಕಂಕಣಾದಿಪರಿಷ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲತೀಕುಂದಮಂದಾರಾಂಚಿತಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾಂಬೂಲಕವಲೋದಂಚತ್ಕಪೋಲತಲಶೋಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುಮೋಹನತನುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಚಕ್ರಾಧಿನಗರೀಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶ್ರೀಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed