Sri Rajarajeswari Mantra Matruka Stava – ஶ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ மந்த்ரமாத்ருகா ஸ்தவ꞉


கல்யாணாயுத பூர்ணசந்த்³ரவத³நாம் ப்ராணேஶ்வராநந்தி³நீம்
பூர்ணாம் பூர்ணதராம் பரேஶமஹிஷீம் பூர்ணாம்ருதாஸ்வாதி³நீம் ।
ஸம்பூர்ணாம் பரமோத்தமாம்ருதகலாம் வித்³யாவதீம் பா⁴ரதீம்
ஶ்ரீசக்ரப்ரிய பி³ந்து³தர்பணபராம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 1 ॥

ஏகாராதி³ ஸமஸ்தவர்ண விவிதா⁴காரைக சித்³ரூபிணீம்
சைதந்யாத்மக சக்ரராஜநிலயாம் சந்த்³ராந்தஸஞ்சாரிணீம் ।
பா⁴வாபா⁴வவிபா⁴விநீம் ப⁴வபராம் ஸத்³ப⁴க்திசிந்தாமணிம்
ஶ்ரீசக்ரப்ரிய பி³ந்து³தர்பணபராம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 2 ॥

ஈஹாதி⁴க்பரயோகி³ப்³ருந்த³விநுதாம் ஸ்வாநந்த³பூ⁴தாம் பராம்
பஶ்யந்தீம் தநுமத்⁴யமாம் விளஸிநீம் ஶ்ரீவைக²ரீ ரூபிணீம் ।
ஆத்மாநாத்மவிசாரிணீம் விவரகா³ம் வித்³யாம் த்ரிபீ³ஜாத்மிகாம்
ஶ்ரீசக்ரப்ரிய பி³ந்து³தர்பணபராம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 3 ॥

லக்ஷ்யாளக்ஷ்யநிரீக்ஷணாம் நிரூபமாம் ருத்³ராக்ஷமாலாத⁴ராம்
த்ர்யக்ஷார்தா⁴க்ருதி த³க்ஷவம்ஶகலிகாம் தீ³ர்கா⁴க்ஷிதீ³ர்க⁴ஸ்வராம் ।
ப⁴த்³ராம் ப⁴த்³ரவரப்ரதா³ம் ப⁴க³வதீம் ப⁴த்³ரேஶ்வரீம் முத்³ரிணீம்
ஶ்ரீசக்ரப்ரிய பி³ந்து³தர்பணபராம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 4 ॥

ஹ்ரீம்பீ³ஜாக³த நாத³பி³ந்து³ப⁴ரிதாமோங்கார நாதா³த்மிகாம்
ப்³ரஹ்மாநந்த³ க⁴நோத³ரீம் கு³ணவதீம் ஜ்ஞாநேஶ்வரீம் ஜ்ஞாநதா³ம் ।
இச்சா²ஜ்ஞாக்ருதிநீம் மஹீம் க³தவதீம் க³ந்த⁴ர்வஸம்ஸேவிதாம்
ஶ்ரீசக்ரப்ரிய பி³ந்து³தர்பணபராம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 5 ॥

ஹர்ஷோந்மத்த ஸுவர்ணபாத்ரப⁴ரிதாம் பீநோந்நதாம் கூ⁴ர்ணிதாம்
ஹுங்காரப்ரியஶப்³த³ஜாலநிரதாம் ஸாரஸ்வதோல்லாஸிநீம் ।
ஸாராஸாரவிசார சாருசதுராம் வர்ணாஶ்ரமாகாரிணீம்
ஶ்ரீசக்ரப்ரிய பி³ந்து³தர்பணபராம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 6 ॥

ஸர்வேஶாங்க³விஹாரிணீம் ஸகருணாம் ஸந்நாதி³நீம் நாதி³நீம்
ஸம்யோக³ப்ரியரூபிணீம் ப்ரியவதீம் ப்ரீதாம் ப்ரதாபோந்நதாம் ।
ஸர்வாந்தர்க³திஶாலிநீம் ஶிவதநூஸந்தீ³பிநீம் தீ³பிநீம்
ஶ்ரீசக்ரப்ரிய பி³ந்து³தர்பணபராம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 7 ॥

கர்மாகர்மவிவர்ஜிதாம் குலவதீம் கர்மப்ரதா³ம் கௌலிநீம்
காருண்யாம்பு³தி⁴ ஸர்வகாமநிரதாம் ஸிந்து⁴ப்ரியோல்லாஸிநீம் ।
பஞ்சப்³ரஹ்ம ஸநாதநாஸநக³தாம் கே³யாம் ஸுயோகா³ந்விதாம்
ஶ்ரீசக்ரப்ரிய பி³ந்து³தர்பணபராம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 8 ॥

ஹஸ்த்யுத்கும்ப⁴நிப⁴ ஸ்தநத்³விதயத꞉ பீநோந்நதாதா³நதாம்
ஹாராத்³யாப⁴ரணாம் ஸுரேந்த்³ரவிநுதாம் ஶ்ருங்கா³ரபீடா²லயாம் ।
யோந்யாகாரக யோநிமுத்³ரிதகராம் நித்யாம் நவார்ணாத்மிகாம்
ஶ்ரீசக்ரப்ரிய பி³ந்து³தர்பணபராம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 9 ॥

லக்ஷ்மீலக்ஷணபூர்ண ப⁴க்தவரதா³ம் லீலாவிநோத³ஸ்தி²தாம்
லாக்ஷாரஞ்ஜித பாத³பத்³மயுக³ளாம் ப்³ரஹ்மேந்த்³ரஸம்ஸேவிதாம் ।
லோகாலோகித லோககாமஜநநீம் லோகாஶ்ரயாங்கஸ்தி²தாம்
ஶ்ரீசக்ரப்ரிய பி³ந்து³தர்பணபராம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 10 ॥

ஹ்ரீம்காராஶ்ரித ஶங்கரப்ரியதநும் ஶ்ரீயோக³பீடே²ஶ்வரீம்
மாங்க³ல்யாயுத பங்கஜாப⁴நயநாம் மாங்க³ல்யஸித்³தி⁴ப்ரதா³ம் ।
காருண்யேந விஶேஷிதாங்க³ ஸுமஹாலாவண்ய ஸம்ஶோபி⁴தாம்
ஶ்ரீசக்ரப்ரிய பி³ந்து³தர்பணபராம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 11 ॥

ஸர்வஜ்ஞாநகலாவதீம் ஸகருணாம் ஸர்வேஶ்வரீம் ஸர்வகா³ம்
ஸத்யாம் ஸர்வமயீம் ஸஹஸ்ரத³ளஜாம் ஸத்த்வார்ணவோபஸ்தி²தாம் ।
ஸங்கா³ஸங்க³விவர்ஜிதாம் ஸுக²கரீம் பா³லார்ககோடிப்ரபா⁴ம்
ஶ்ரீசக்ரப்ரிய பி³ந்து³தர்பணபராம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 12 ॥

காதி³க்ஷாந்த ஸுவர்ணபி³ந்து³ ஸுதநும் ஸர்வாங்க³ஸம்ஶோபி⁴தாம்
நாநாவர்ண விசித்ரசித்ரசரிதாம் சாதுர்யசிந்தாமணீம் ।
சித்ராநந்த³விதா⁴யிநீம் ஸுசபலாம் கூடத்ரயாகாரிணீம்
ஶ்ரீசக்ரப்ரிய பி³ந்து³தர்பணபராம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 13 ॥

லக்ஷ்மீஶாந விதீ⁴ந்த்³ர சந்த்³ரமகுடாத்³யஷ்டாங்க³ பீடா²ஶ்ரிதாம்
ஸூர்யேந்த்³வக்³நிமயைகபீட²நிலயாம் த்ரிஸ்தா²ம் த்ரிகோணேஶ்வரீம் ।
கோ³ப்த்ரீம் க³ர்வநிக³ர்விதாம் க³க³நகா³ம் க³ங்கா³க³ணேஶப்ரியாம்
ஶ்ரீசக்ரப்ரிய பி³ந்து³தர்பணபராம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 14 ॥

ஹ்ரீம்கூடத்ரயரூபிணீம் ஸமயிநீம் ஸம்ஸாரிணீம் ஹம்ஸிநீம்
வாமாசாரபராயணீம் ஸுகுலஜாம் பீ³ஜாவதீம் முத்³ரிணீம் ।
காமாக்ஷீம் கருணார்த்³ரசித்தஸஹிதாம் ஶ்ரீம் ஶ்ரீத்ரிமூர்த்யம்பி³காம்
ஶ்ரீசக்ரப்ரிய பி³ந்து³தர்பணபராம் ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீம் ॥ 15 ॥

யா வித்³யா ஶிவகேஶவாதி³ஜநநீ யா வை ஜக³ந்மோஹிநீ
யா ப்³ரஹ்மாதி³பிபீலிகாந்த ஜக³தா³நந்தை³கஸந்தா³யிநீ ।
யா பஞ்சப்ரணவத்³விரேப²நலிநீ யா சித்கலாமாலிநீ
ஸா பாயாத்பரதே³வதா ப⁴க³வதீ ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரீ ॥ 16 ॥

இதி ஶ்ரீ ராஜராஜேஶ்வரீ மந்த்ரமாத்ருகா ஸ்தவ꞉ ।


மேலும் ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed