Tithi Nitya Devi Dhyana Shloka – ನಿತ್ಯಾ ದೇವ್ಯಃ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಾಃ


ಕಾಮೇಶ್ವರೀ –
ದೇವೀಂ ಧ್ಯಾಯೇಜ್ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸನ್ನಿಭಾಂ
ಬಾಲಭಾನುಪ್ರತೀಕಾಶಾಂ ಶಾತಕುಂಭಸಮಪ್ರಭಾಮ್ |
ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಾಂ ಸಂಪದ್ವಿದ್ಯಾವಶಂಕರೀಂ
ನಮಾಮಿ ವರದಾಂ ದೇವೀಂ ಕಾಮೇಶೀಮಭಯಪ್ರದಾಮ್ || ೧ ||

ಭಗಮಾಲಿನೀ –
ಭಗರೂಪಾಂ ಭಗಮಯಾಂ ದುಕೂಲವಸನಾಂ ಶಿವಾಂ
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರೀಮ್ |
ಭಗೋದರೀಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಸಮಪ್ರಭಾಂ
ಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕನಿಲಯಾಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಭಗಮಾಲಿನೀಮ್ || ೨ ||

ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾ –
ಪದ್ಮರಾಗಮಣಿಪ್ರಖ್ಯಾಂ ಹೇಮತಾಟಂಕಭೂಷಿತಾಂ
ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಧರಾಂ ದೇವೀಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಾಮ್ |
ಅಂಜನಾಂಚಿತನೇತ್ರಾಂತಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರನಿಭೇಕ್ಷಣಾಂ
ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ಚತುರ್ಭುಜವಿರಾಜಿತಾಮ್ || ೩ ||

ಭೇರುಂಡಾ –
ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಸಮಪ್ರಭಾಂ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಂ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಸಮನ್ವಿತಾಮ್ |
ಶ್ವೇತಚಂದನಲಿಪ್ತಾಂಗೀಂ ಶುಭ್ರಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಂ
ಬಿಭ್ರತೀಂ ಚಿನ್ಮಯೀಂ ಮುದ್ರಾಮಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ಪುಸ್ತಕಮ್ |
ಸಹಸ್ರಪತ್ರಕಮಲೇ ಸಮಾಸೀನಾಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಂ
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಂ ದೇವೀಂ ಭೇರುಂಡಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ವಹ್ನಿವಾಸಿನಿ –
ವಹ್ನಿಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಾಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾಂ
ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾಸಮಾಕೀರ್ಣಾಂ ಸರ್ವರೋಗೋಪಹಾರಿಣೀಮ್ |
ಕಾಲಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಮನೀಮಪಮೃತ್ಯುನಿವಾರಿಣೀಂ
ಪರಮಾಯುಷ್ಯದಾಂ ವಂದೇ ನಿತ್ಯಾಂ ಶ್ರೀವಹ್ನಿವಾಸಿನೀಮ್ || ೫ ||

ಮಹಾವಜ್ರೇಶ್ವರಿ –
ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಾಂ ಕನಕಾಭರಣಾನ್ವಿತಂ
ಹೇಮತಾಟಂಕಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾನ್ವಿತಾಮ್ |
ಹೇಮಚಿಂತಾಕಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಮುಖಾಂಬುಜಾಂ
ಪೀತಾಂಬರಸಮೋಪೇತಾಂ ಪುಷ್ಪಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಮ್ |
ಮುಕ್ತಾಹಾರಸಮೋಪೇತಾಂ ಮುಕುಟೇನ ವಿರಾಜಿತಾಂ
ಮಹಾವಜ್ರೇಶ್ವರೀಂ ವಂದೇ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಫಲಪ್ರದಾಮ್ || ೬ ||

ಶಿವದೂತೀ –
ಬಾಲಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಾಂ ಬಂಧೂಕಪ್ರಸವಾರುಣಾಂ
ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಶಿವಸ್ತುತ್ಯಾಂ ದೇವಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಾಮ್ |
ರಕ್ತಾರವಿಂದಸಂಕಾಶಾಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಂ
ಶಿವದೂತೀಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾಮ್ || ೭ ||

ತ್ವರಿತಾ –
ರಕ್ತಾರವಿಂದಸಂಕಾಶಾಮುದ್ಯತ್ಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಂ
ದಧತೀಮಂಕುಶಂ ಪಾಶಂ ಬಾಣಂ ಚಾಪಂ ಮನೋಹರಮ್ |
ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ಮಹಾದೇವೀಮಪ್ಸರೋಗಣಸಂಕುಲಾಂ
ನಮಾಮಿ ತ್ವರಿತಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಮ್ || ೮ ||

ಕುಲಸುಂದರೀ –
ಅರುಣಕಿರಣಜಾಲೈರಂಜಿತಾಶಾವಕಾಶಾ
ವಿಧೃತಜಪವಟೀಕಾ ಪುಸ್ತಕಾಭೀತಿಹಸ್ತಾ |
ಇತರಕರವರಾಢ್ಯಾ ಫುಲ್ಲಕಹ್ಲಾರಸಂಸ್ಥಾ
ನಿವಸತು ಹೃದಿ ಬಾಲಾ ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಶೀಲಾ || ೯ ||

ನಿತ್ಯಾ –
ಉದ್ಯತ್ಪ್ರದ್ಯೋತನನಿಭಾಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸನ್ನಿಭಾಂ
ಹರಿಚಂದನಲಿಪ್ತಾಂಗೀಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಮ್ |
ರತ್ನಾಭರಣಭೂಷಾಂಗೀಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಸುಶೋಭಿತಾಂ
ಜಗದಂಬಾಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ನಿತ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ || ೧೦ ||

ನೀಲಪತಾಕಾ –
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಮರುಣಾಂಶುಕಧಾರಿಣೀಂ
ದಶಹಸ್ತಾಂ ಲಸನ್ಮುಕ್ತಾಪ್ರಾಯಾಭರಣಮಂಡಿತಾಮ್ |
ನೀಲಮೇಘಸಮಪ್ರಖ್ಯಾಂ ಧೂಮ್ರಾರ್ಚಿಸದೃಶಪ್ರಭಾಂ
ನೀಲಪುಷ್ಪಸ್ರಜೋಪೇತಾಂ ಧ್ಯಾಯೇನ್ನೀಲಪತಾಕಿನೀಮ್ || ೧೧ ||

ವಿಜಯಾ –
ಉದ್ಯದರ್ಕಸಮಪ್ರಭಾಂ ದಾಡಿಮೀಪುಷ್ಪಸನ್ನಿಭಾಂ
ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಕಿರೀಟಾಂಗದಸಂಯುತಾಮ್ |
ದೇವಗಂಧರ್ವಯೋಗೀಶಮುನಿಸಿದ್ಧನಿಷೇವಿತಾಂ
ನಮಾಮಿ ವಿಜಯಾಂ ನಿತ್ಯಾಂ ಸಿಂಹೋಪರಿಕೃತಾಸನಾಮ್ || ೧೨ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳಾ –
ರಕ್ತೋತ್ಪಲಸಮಪ್ರಖ್ಯಾಂ ಪದ್ಮಪತ್ರನಿಭೇಕ್ಷಣಾಂ
ಇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕಪುಷ್ಪೌಘಪಾಶಾಂಕುಶಸಮನ್ವಿತಾಮ್ |
ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಂ ಶಶಿಮುಖೀಂ ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾಂ
ಶುಭ್ರಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ತಾಂ ಭಜಾಮಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಾಮ್ || ೧೩ ||

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೀ –
ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾ ಸಮಾಭಾಕ್ಷೀಂ ನೀಲವಕ್ತ್ರಾಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಂ
ನೀಲನೀರದಸಂಕಾಶಾಂ ನೀಲಕೇಶೀಂ ತನೂದರೀಮ್ |
ಖಡ್ಗಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಬಿಭ್ರಾಣಾಂ ವರಾಂಸಾಭಯಮೇವ ಚ
ಸಿಂಹಪೃಷ್ಠಸಮಾರೂಢಾಂ ಧ್ಯಾಯೇಜ್ಜ್ವಾಲಾದ್ಯಮಾಲಿನೀಮ್ || ೧೪ ||

ಚಿತ್ರಾ –
ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಾಂ ಪಲಾಶಕುಸುಮಪ್ರಭಾಂ
ನೀಲಮೇಘಪ್ರತೀಕಾಶಾಂ ಚತುರ್ಹಸ್ತಾಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಮ್ |
ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಪುಷ್ಪಬಾಣೇಕ್ಷುಚಾಪಿನೀಂ
ಪಾಶಾಂಕುಶಸಮೋಪೇತಾಂ ಧ್ಯಾಯೇಚ್ಚಿತ್ರಾಂ ಮಹೇಶ್ವರೀಮ್ || ೧೫ ||

ಲಲಿತಾ –
ಆರಕ್ತಾಭಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮರುಣಿಮವಸನಾಂ ರತ್ನತಾಟಂಕರಮ್ಯಾಂ
ಹಸ್ತಾಂಭೋಜೈಃ ಸಪಾಶಾಂಕುಶಮದನಧನುಃ ಸಾಯಕೈರ್ವಿಸ್ಫುರಂತೀಮ್ |
ಆಪೀನೋತ್ತುಂಗವಕ್ಷೋರುಹಕಲಶಲುಠತ್ತಾರಹಾರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗೀಂ
ಧ್ಯಾಯೇದಂಭೋರುಹಸ್ಥಾಮರುಣಿಮವಸನಾಮೀಶ್ವರೀಮೀಶ್ವರಾಣಾಮ್ || ೧೬ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed