Tithi Nitya Devi Dhyana Shloka – నిత్యా దేవ్యః ధ్యాన శ్లోకాః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

కామేశ్వరీ –
దేవీం ధ్యాయేజ్జగద్ధాత్రీం జపాకుసుమసన్నిభాం
బాలభానుప్రతీకాశాం శాతకుంభసమప్రభామ్ |
రక్తవస్త్రపరీధానాం సంపద్విద్యావశంకరీం
నమామి వరదాం దేవీం కామేశీమభయప్రదామ్ || ౧ ||

భగమాలినీ –
భగరూపాం భగమయాం దుకూలవసనాం శివాం
సర్వాలంకారసంయుక్తాం సర్వలోకవశంకరీమ్ |
భగోదరీం మహాదేవీం రక్తోత్పలసమప్రభాం
కామేశ్వరాంకనిలయాం వందే శ్రీభగమాలినీమ్ || ౨ ||

నిత్యక్లిన్నా –
పద్మరాగమణిప్రఖ్యాం హేమతాటంకభూషితాం
రక్తవస్త్రధరాం దేవీం రక్తమాల్యానులేపనామ్ |
అంజనాంచితనేత్రాంతాం పద్మపత్రనిభేక్షణాం
నిత్యక్లిన్నాం నమస్యామి చతుర్భుజవిరాజితామ్ || ౩ ||

భేరుండా –
శుద్ధస్ఫటికసంకాశాం పద్మపత్రసమప్రభాం
మధ్యాహ్నాదిత్యసంకాశాం శుభ్రవస్త్రసమన్వితామ్ |
శ్వేతచందనలిప్తాంగీం శుభ్రమాల్యవిభూషితాం
బిభ్రతీం చిన్మయీం ముద్రామక్షమాలాం చ పుస్తకమ్ |
సహస్రపత్రకమలే సమాసీనాం శుచిస్మితాం
సర్వవిద్యాప్రదాం దేవీం భేరుండాం ప్రణమామ్యహమ్ || ౪ ||

వహ్నివాసిని –
వహ్నికోటిప్రతీకాశాం సూర్యకోటిసమప్రభాం
అగ్నిజ్వాలాసమాకీర్ణాం సర్వరోగోపహారిణీమ్ |
కాలమృత్యుప్రశమనీమపమృత్యునివారిణీం
పరమాయుష్యదాం వందే నిత్యాం శ్రీవహ్నివాసినీమ్ || ౫ ||

మహావజ్రేశ్వరి –
తప్తకాంచనసంకాశాం కనకాభరణాన్వితం
హేమతాటంకసంయుక్తాం కస్తూరీతిలకాన్వితామ్ |
హేమచింతాకసంయుక్తాం పూర్ణచంద్రముఖాంబుజాం
పీతాంబరసమోపేతాం పుష్పమాల్యవిభూషితామ్ |
ముక్తాహారసమోపేతాం ముకుటేన విరాజితాం
మహావజ్రేశ్వరీం వందే సర్వైశ్వర్యఫలప్రదామ్ || ౬ ||

శివదూతీ –
బాలసూర్యప్రతీకాశాం బంధూకప్రసవారుణాం
విధివిష్ణుశివస్తుత్యాం దేవగంధర్వసేవితామ్ |
రక్తారవిందసంకాశాం సర్వాభరణభూషితాం
శివదూతీం నమస్యామి రత్నసింహాసనస్థితామ్ || ౭ ||

త్వరితా –
రక్తారవిందసంకాశాముద్యత్సూర్యసమప్రభాం
దధతీమంకుశం పాశం బాణం చాపం మనోహరమ్ |
చతుర్భుజాం మహాదేవీమప్సరోగణసంకులాం
నమామి త్వరితాం నిత్యాం భక్తానామభయప్రదమ్ || ౮ ||

కులసుందరీ –
అరుణకిరణజాలైరంజితాశావకాశా
విధృతజపవటీకా పుస్తకాభీతిహస్తా |
ఇతరకరవరాఢ్యా ఫుల్లకహ్లారసంస్థా
నివసతు హృది బాలా నిత్యకల్యాణశీలా || ౯ ||

నిత్యా –
ఉద్యత్ప్రద్యోతననిభాం జపాకుసుమసన్నిభాం
హరిచందనలిప్తాంగీం రక్తమాల్యవిభూషితామ్ |
రత్నాభరణభూషాంగీం రక్తవస్త్రసుశోభితాం
జగదంబాం నమస్యామి నిత్యాం శ్రీపరమేశ్వరీమ్ || ౧౦ ||

నీలపతాకా –
పంచవక్త్రాం త్రినయనామరుణాంశుకధారిణీం
దశహస్తాం లసన్ముక్తాప్రాయాభరణమండితామ్ |
నీలమేఘసమప్రఖ్యాం ధూమ్రార్చిసదృశప్రభాం
నీలపుష్పస్రజోపేతాం ధ్యాయేన్నీలపతాకినీమ్ || ౧౧ ||

విజయా –
ఉద్యదర్కసమప్రభాం దాడిమీపుష్పసన్నిభాం
రత్నకంకణకేయూరకిరీటాంగదసంయుతామ్ |
దేవగంధర్వయోగీశమునిసిద్ధనిషేవితాం
నమామి విజయాం నిత్యాం సింహోపరికృతాసనామ్ || ౧౨ ||

సర్వమంగళా –
రక్తోత్పలసమప్రఖ్యాం పద్మపత్రనిభేక్షణాం
ఇక్షుకార్ముకపుష్పౌఘపాశాంకుశసమన్వితామ్ |
సుప్రసన్నాం శశిముఖీం నానారత్నవిభూషితాం
శుభ్రపద్మాసనస్థాం తాం భజామి సర్వమంగళామ్ || ౧౩ ||

జ్వాలామాలినీ –
అగ్నిజ్వాలా సమాభాక్షీం నీలవక్త్రాం చతుర్భుజాం
నీలనీరదసంకాశాం నీలకేశీం తనూదరీమ్ |
ఖడ్గం త్రిశూలం బిభ్రాణాం వరాంసాభయమేవ చ
సింహపృష్ఠసమారూఢాం ధ్యాయేజ్జ్వాలాద్యమాలినీమ్ || ౧౪ ||

చిత్రా –
శుద్ధస్ఫటికసంకాశాం పలాశకుసుమప్రభాం
నీలమేఘప్రతీకాశాం చతుర్హస్తాం త్రిలోచనామ్ |
సర్వాలంకారసంయుక్తాం పుష్పబాణేక్షుచాపినీం
పాశాంకుశసమోపేతాం ధ్యాయేచ్చిత్రాం మహేశ్వరీమ్ || ౧౫ ||

లలితా –
ఆరక్తాభాం త్రినేత్రామరుణిమవసనాం రత్నతాటంకరమ్యాం
హస్తాంభోజైః సపాశాంకుశమదనధనుః సాయకైర్విస్ఫురంతీమ్ |
ఆపీనోత్తుంగవక్షోరుహకలశలుఠత్తారహారోజ్జ్వలాంగీం
ధ్యాయేదంభోరుహస్థామరుణిమవసనామీశ్వరీమీశ్వరాణామ్ || ౧౬ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లలితా స్తోత్రాలు  చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed