Sri Venkateshwara Navaratna Malika Stuti – ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತುತಿಃ


ಶ್ರೀಮಾನಂಭೋಧಿಕನ್ಯಾವಿಹರಣಭವನೀಭೂತವಕ್ಷಃಪ್ರದೇಶಃ
ಭಾಸ್ವದ್ಭೋಗೀಂದ್ರಭೂಮೀಧರವರಶಿಖರಪ್ರಾಂತಕೇಲೀರಸಜ್ಞಃ |
ಶಶ್ವದ್ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರವಹ್ನಿಪ್ರಮುಖಸುರವರಾರಾಧ್ಯಮಾನಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮಃ
ಪಾಯಾನ್ಮಾಂ ವೇಂಕಟೇಶಃ ಪ್ರಣತಜನಮನಃಕಾಮನಾಕಲ್ಪಶಾಖೀ || ೧ ||

ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಂ ಸಮಸ್ತಂ ಚರಮಚರಮಿದಂ ದೃಶ್ಯತೇ ವೃದ್ಧಿಮೇತಿ
ಭ್ರಶ್ಯತ್ಯಂತೇ ಚ ತಾದೃಗ್ವಿಭವವಿಲಸಿತಸ್ಸೋಽಯಮಾನಂದಮೂರ್ತಿಃ |
ಪದ್ಮಾವಾಸಾಮುಖಾಂಭೋರುಹಮದಮಧುವಿದ್ವಿಭ್ರಮೋನ್ನಿದ್ರಚೇತಾಃ
ಶಶ್ವದ್ಭೂಯಾದ್ವಿನಮ್ರಾಖಿಲಮುನಿನಿವಹೋ ಭೂಯಸೇ ಶ್ರೇಯಸೇ ಮೇ || ೨ ||

ವಂದೇ ದೇವಂ ಮಹಾಂತಂ ದರಹಸಿತಲಸದ್ವಕ್ತ್ರಚಂದ್ರಾಭಿರಾಮಂ
ನವ್ಯೋನ್ನಿದ್ರಾವದಾತಾಂಬುಜರುಚಿರವಿಶಾಲೇಕ್ಷಣದ್ವಂದ್ವರಮ್ಯಮ್ |
ರಾಜನ್ಮಾರ್ತಾಂಡತೇಜಃಪ್ರಸಿತಶುಭಮಹಾಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸ್ಯುರಸ್ಕಂ
ಶಾಂತಂ ಶ್ರೀಶಂಖಚಕ್ರಾದ್ಯಮಲಕರಯುತಂ ಭವ್ಯಪೀತಾಂಬರಾಢ್ಯಮ್ || ೩ ||

ಪಾಯಾದ್ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷೀ ಪ್ರಭುರಖಿಲಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಶಾಶ್ವತೋಽಯಂ
ಪಾದಪ್ರಹ್ವಾಘರಾಶಿಪ್ರಶಮನನಿಭೃತಾಂಭೋಧರಪ್ರಾಭವೋ ಮಾಮ್ |
ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪೋ ದುರಧಿಗಮಪದಃ ಪ್ರಾಕ್ತನೀನಾಂ ಚ ವಾಚಾಂ
ಧ್ಯೇಯೋ ಯೋಗೀಂದ್ರಚೇತಸ್ಸರಸಿಜನಿಯತಾನಂದದೀಕ್ಷಾವಿಹಾರಃ || ೪ ||

ಆದ್ಯಂ ತೇಜೋವಿಶೇಷೈರುಪಗತದಶದಿಙ್ಮಂಡಲಾಭ್ಯಂತರಾಲಂ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಭವಭಯಹರಣಂ ದಿವ್ಯಭವ್ಯಸ್ವರೂಪಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಖಗೇಂದ್ರಧ್ವಜಮಘಶಮನಂ ಕಾಮಿತಾರ್ಥೈಕಹೇತುಂ
ವಂದೇ ಗೋವಿಂದಮಿಂದೀವರನವಜಲದಶ್ಯಾಮಲಂ ಚಾರುಹಾಸಮ್ || ೫ ||

ರಾಕಾಚಂದ್ರೋಪಮಾಸ್ಯಂ ಲಲಿತಕುವಲಯಶ್ಯಾಮಮಂಭೋಜನೇತ್ರಂ
ಧ್ಯಾಯಾಮ್ಯಾಜಾನುಬಾಹುಂ ಹಲನಲಿನಗದಾಶಾರ್ಙ್ಗರೇಖಾಂಚಿತಾಂಘ್ರಿಮ್ |
ಕಾರುಣ್ಯಾಂಚತ್ಕಟಾಕ್ಷಂ ಕಲಶಜಲಧಿಜಾಪೀನವಕ್ಷೋಜಕೋಶಾ-
ಶ್ಲೇಷಾವಾತಾಂಗರಾಗೋಚ್ಛ್ರಯಲಲಿತನವಾಂಕೋರುವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲಾಢ್ಯಮ್ || ೬ ||

ಶ್ರೀಮನ್ಸಂಪೂರ್ಣಶೀತದ್ಯುತಿಹಸನಮುಖಂ ರಮ್ಯಬಿಂಬಾಧರೋಷ್ಠಂ
ಗ್ರೀವಾಪ್ರಾಲಂಬಿವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲಸತತನಟದ್ವೈಜಯಂತೀವಿಲಾಸಮ್ |
ಆದರ್ಶೌಪಮ್ಯಗಂಡಪ್ರತಿಫಲಿತಲಸತ್ಕುಂಡಲಶ್ರೋತ್ರಯುಗ್ಮಂ
ಸ್ತೌಮಿ ತ್ವಾಂ ದ್ಯೋತಮಾನೋತ್ತಮಮಣಿರುಚಿರಾನಲ್ಪಕೋಟೀರಕಾಂತಮ್ || ೭ ||

ಸಪ್ರೇಮೌತ್ಸುಕ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀದರಹಸಿತಮುಖಾಂಭೋರುಹಾಮೋದಲುಭ್ಯ-
-ನ್ಮತ್ತದ್ವೈರೇಫವಿಕ್ರೀಡಿತನಿಜಹೃದಯೋ ದೇವದೇವೋ ಮುಕುಂದಃ |
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀವತ್ಸವಕ್ಷಾಃ ಶ್ರಿತಜನಶುಭದಃ ಶಾಶ್ವತಂ ಮೇ ವಿದಧ್ಯಾತ್
ನ್ಯಸ್ತಪ್ರತ್ಯಗ್ರಕಸ್ತೂರ್ಯನುಪಮತಿಲಕಪ್ರೋಲ್ಲಸತ್ಫಾಲಭಾಗಃ || ೮ ||

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿನಾಥೋ ಮುನಿಜನಹೃದಯಾಂಭೋಜಸದ್ರಾಜಹಂಸಃ |
ಸೇವಾಸಕ್ತಾಮರೇಂದ್ರಪ್ರಮುಖಸುರಕಿರೀಟಾರ್ಚಿತಾತ್ಮಾಂಘ್ರಿಪೀಠಃ |
ಲೋಕಸ್ಯಾಲೋಕಮಾತ್ರಾದ್ವಿಹರತಿ ರಚಯನ್ ಯೋ ದಿವಾರಾತ್ರಲೀಲಾಂ
ಸೋಽಯಂ ಮಾಂ ವೇಂಕಟೇಶಪ್ರಭುರಧಿಕಕೃಪಾವಾರಿಧಿಃ ಪಾತು ಶಶ್ವತ್ || ೯ ||

ಶ್ರೀಶೇಷಶರ್ಮಾಭಿನವೋಪವಲುಪ್ತಾ
ಪ್ರಿಯೇಣ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಸಮರ್ಪಿತೇಯಮ್ |
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಪ್ರಭುಕಂಠಭೂಷಾ
ವಿರಾಜತಾಂ ಶ್ರೀನವರತ್ನಮಾಲಾ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed