Sri Nateshwara Bhujanga Stuti – ಶ್ರೀ ನಟೇಶ್ವರ ಭುಜಂಗ ಸ್ತುತಿಃ


ಲೋಕಾನಾಹೂಯ ಸರ್ವಾನ್ ಡಮರುಕನಿನದೈರ್ಘೋರಸಂಸಾರಮಗ್ನಾನ್
ದತ್ವಾಭೀತಿಂ ದಯಾಳುಃ ಪ್ರಣತಭಯಹರಂ ಕುಂಚಿತಂ ವಾಮಪಾದಮ್ |
ಉದ್ಧೃತ್ಯೇದಂ ವಿಮುಕ್ತೇರಯನಮಿತಿ ಕರಾದ್ದರ್ಶಯನ್ ಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಥಂ
ಬಿಭ್ರದ್ವಹ್ನಿಂ ಸಭಾಯಾಂ ಕಲಯತಿ ನಟನಂ ಯಃ ಸ ಪಾಯಾನ್ನಟೇಶಃ || ೧ ||

ದಿಗೀಶಾದಿ ವಂದ್ಯಂ ಗಿರೀಶಾನಚಾಪಂ
ಮುರಾರಾತಿ ಬಾಣಂ ಪುರತ್ರಾಸಹಾಸಮ್ |
ಕರೀಂದ್ರಾದಿ ಚರ್ಮಾಂಬರಂ ವೇದವೇದ್ಯಂ
ಮಹೇಶಂ ಸಭೇಶಂ ಭಜೇಽಹಂ ನಟೇಶಮ್ || ೨ ||

ಸಮಸ್ತೈಶ್ಚ ಭೂತೈಃ ಸದಾ ನಮ್ಯಮಾದ್ಯಂ
ಸಮಸ್ತೈಕಬಂಧುಂ ಮನೋದೂರಮೇಕಮ್ |
ಅಪಸ್ಮಾರನಿಘ್ನಂ ಪರಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಂ
ಮಹೇಶಂ ಸಭೇಶಂ ಭಜೇಽಹಂ ನಟೇಶಮ್ || ೩ ||

ದಯಾಳುಂ ವರೇಣ್ಯಂ ರಮಾನಾಥವಂದ್ಯಂ
ಮಹಾನಂದಭೂತಂ ಸದಾನಂದನೃತ್ತಮ್ |
ಸಭಾಮಧ್ಯವಾಸಂ ಚಿದಾಕಾಶರೂಪಂ
ಮಹೇಶಂ ಸಭೇಶಂ ಭಜೇಽಹಂ ನಟೇಶಮ್ || ೪ ||

ಸಭಾನಾಥಮಾದ್ಯಂ ನಿಶಾನಾಥಭೂಷಂ
ಶಿವಾವಾಮಭಾಗಂ ಪದಾಂಭೋಜ ಲಾಸ್ಯಮ್ |
ಕೃಪಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಂ ಹ್ಯುಮಾಪಾಂಗದೃಶ್ಯಂ
ಮಹೇಶಂ ಸಭೇಶಂ ಭಜೇಽಹಂ ನಟೇಶಮ್ || ೫ ||

ದಿವಾನಾಥರಾತ್ರೀಶವೈಶ್ವಾನರಾಕ್ಷಂ
ಪ್ರಜಾನಾಥಪೂಜ್ಯಂ ಸದಾನಂದನೃತ್ತಮ್ |
ಚಿದಾನಂದಗಾತ್ರಂ ಪರಾನಂದಸೌಧಂ
ಮಹೇಶಂ ಸಭೇಶಂ ಭಜೇಽಹಂ ನಟೇಶಮ್ || ೬ ||

ಕರೇಕಾಹಲೀಕಂ ಪದೇಮೌಕ್ತಿಕಾಲಿಂ
ಗಳೇಕಾಲಕೂಟಂ ತಲೇಸರ್ವಮಂತ್ರಮ್ |
ಮುಖೇ ಮಂದಹಾಸಂ ಭುಜೇ ನಾಗರಾಜಂ
ಮಹೇಶಂ ಸಭೇಶಂ ಭಜೇಽಹಂ ನಟೇಶಮ್ || ೭ ||

ತ್ವದನ್ಯಂ ಶರಣ್ಯಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಶಂಭೋ
ಮದನ್ಯಃ ಪ್ರಪನ್ನೋಸ್ತಿ ಕಿಂತೇತಿದೀನಃ |
ಮದರ್ಥೇಹ್ಯುಪೇಕ್ಷಾ ತವಾಸೀತ್ಕಿಮರ್ಥಂ
ಮಹೇಶಂ ಸಭೇಶಂ ಭಜೇಽಹಂ ನಟೇಶಮ್ || ೮ ||

ಭವತ್ಪಾದಯುಗ್ಮಂ ಕರೇಣಾವಲಂಬೇ
ಸದಾ ನೃತ್ತಕಾರಿನ್ ಸಭಾಮಧ್ಯದೇಶೇ |
ಸದಾ ಭಾವಯೇ ತ್ವಾಂ ತದಾ ದಾಸ್ಯಸೀಷ್ಟಂ
ಮಹೇಶಂ ಸಭೇಶಂ ಭಜೇಽಹಂ ನಟೇಶಮ್ || ೯ ||

ಭೂಯಃ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜನಿರ್ಮೇ ಮರಣಮಪಿ ತಥಾ ಮಾಸ್ತು ಭೂಯಃ ಸುರಾಣಾಂ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ತಚ್ಛ ತಾವತ್ಸುಖಲವರಹಿತಂ ದುಃಖದಂ ನಾರ್ಥಯೇ ತ್ವಾಮ್ |
ಸಂತಾಪಘ್ನಂ ಪುರಾರೇ ಧುರಿ ಚ ತವಸಭಾ ಮಂದಿರೇ ಸರ್ವದಾ ತ್ವ-
-ನ್ನೃತ್ತಂ ಪಶ್ಯನ್ವಸೇಯಂ ಪ್ರಮಥಗಣವರೈಃ ಸಾಕಮೇತದ್ವಿಧೇಹಿ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧ ಕೃತ ಶ್ರೀ ನಟೇಶ್ವರ ಭುಜಂಗ ಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed