Sri Chandramoulishwara Varnamala Stotram – ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ವರ್ಣಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀಶಾತ್ಮಭೂಮುಖ್ಯಸುರಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಂ
ಶ್ರೀಕಂಠಶರ್ವಾದಿಪದಾಭಿಧೇಯಮ್ |
ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಹೃದಬ್ಜವಾಸಂ
ಶ್ರೀಚಂದ್ರಮೌಲೀಶಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ೧

ಚಂಡಾಂಶುಶೀತಾಂಶುಕೃಶಾನುನೇತ್ರಂ
ಚಂಡೀಶಮುಖ್ಯಪ್ರಮಥೇಡ್ಯಪಾದಮ್ |
ಷಡಾಸ್ಯನಾಗಾಸ್ಯಸುಶೋಭಿಪಾರ್ಶ್ವಂ
ಶ್ರೀಚಂದ್ರಮೌಲೀಶಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ೨

ದ್ರವ್ಯಾದಿಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿನಾಶಹೇತುಂ
ರವ್ಯಾದಿತೇಜಾಂಸ್ಯಪಿ ಭಾಸಯಂತಮ್ |
ಪವ್ಯಾಯುಧಾದಿಸ್ತುತವೈಭವಂ ತಂ
ಶ್ರೀಚಂದ್ರಮೌಲೀಶಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ೩

ಮೌಲಿಸ್ಫುರಜ್ಜಹ್ನುಸುತಾಸಿತಾಂಶುಂ
ವ್ಯಾಲೇಶಸಂವೇಷ್ಟಿತಪಾಣಿಪಾದಮ್ |
ಶೂಲಾದಿನಾನಾಯುಧಶೋಭಮಾನಂ
ಶ್ರೀಚಂದ್ರಮೌಲೀಶಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ೪

ಲೀಲಾವಿನಿರ್ಧೂತಕೃತಾಂತದರ್ಪಂ
ಶೈಲಾತ್ಮಜಾಸಂಶ್ರಿತವಾಮಭಾಗಮ್ |
ಶೂಲಾಗ್ರನಿರ್ಭಿನ್ನಸುರಾರಿಸಂಘಂ
ಶ್ರೀಚಂದ್ರಮೌಲೀಶಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ೫

ಶತೈಃ ಶ್ರುತೀನಾಂ ಪರಿಗೀಯಮಾನಂ
ಯತೈರ್ಮುನೀಂದ್ರೈಃ ಪರಿಸೇವ್ಯಮಾನಮ್ |
ನತೈಃ ಸುರೇಂದ್ರೈರಭಿಪೂಜ್ಯಮಾನಂ
ಶ್ರೀಚಂದ್ರಮೌಲೀಶಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ೬

ಮತ್ತೇಭಕೃತ್ಯಾ ಪರಿಶೋಭಿತಾಂಗಂ
ಚಿತ್ತೇ ಯತೀನಾಂ ಸತತಂ ವಸಂತಮ್ |
ವಿತ್ತೇಶಮುಖ್ಯೈಃ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಂ ತಂ
ಶ್ರೀಚಂದ್ರಮೌಲೀಶಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ೭

ಹಂಸೋತ್ತಮೈಶ್ಚೇತಸಿ ಚಿಂತ್ಯಮಾನಂ
ಸಂಸಾರಪಾಥೋನಿಧಿಕರ್ಣಧಾರಮ್ |
ತಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಮಷ್ಟಮೂರ್ತಿಂ
ಶ್ರೀಚಂದ್ರಮೌಲೀಶಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ೮

ನತಾಘಹಂ ನಿತ್ಯಚಿದೇಕರೂಪಂ
ಸತಾಂ ಗತಿಂ ಸತ್ಯಸುಖಸ್ವರೂಪಮ್ |
ಹತಾಂಧಕಂ ಹೃದ್ಯಪರಾಕ್ರಮಂ ತಂ
ಶ್ರೀಚಂದ್ರಮೌಲೀಶಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ೯

ಮಾಯಾತಿಗಂ ವೀತಭಯಂ ವಿನಿದ್ರಂ
ಮೋಹಾಂತಕಂ ಮೃತ್ಯುಹರಂ ಮಹೇಶಮ್ |
ಫಾಲಾನಲಂ ನೀಲಗಲಂ ಕೃಪಾಲುಂ
ಶ್ರೀಚಂದ್ರಮೌಲೀಶಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ೧೦

ಮಿತ್ರಂ ಹಿ ಯಸ್ಯಾಖಿಲಶೇವಧೀಶಃ
ಪುತ್ರಶ್ಚ ವಿಘ್ನೌಘವಿಭೇದದಕ್ಷಃ |
ಪಾತ್ರಂ ಕೃಪಾಯಾಶ್ಚ ಸಮಸ್ತಲೋಕಃ
ಶ್ರೀಚಂದ್ರಮೌಲೀಶಮಹಂ ನಮಾಮಿ || ೧೧

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ವರ್ಣಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed