Sri Veerabhadra Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರಾವತಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಮನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಕೇಶಾಯ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಭೂತನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಳೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಾಕ್ಷಾಭರಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಭಾನುದಂತಭಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಗೋಚರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯನಿಷ್ಠಿತಪಾಪೌಘಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರತೀನಾಸಿಕಚ್ಛಾದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವರೋಗಮಹಾಭಿಷಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತೈಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಬಲವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಾರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಸಂಘಭಯಂಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾತ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾವಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಜಾಕ್ಷಾದಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಖಾಂತಕಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಘೋರನೃಸಿಂಹಜಿತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಶ್ವಾಸಮಾರುತೋದ್ಧೂತಕುಲಪರ್ವತಸಂಚಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂತನಿಷ್ಪೇಷಣಾರಾವಮುಖರೀಕೃತದಿಕ್ತಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾದಸಂಘಟ್ಟನೋದ್ಭ್ರಾಂತಶೇಷಶೀರ್ಷಸಹಸ್ರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರಭಾಭಾಸ್ವನ್ಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಶೇಷಭೂಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚರ್ಮವಾಸಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಹಸ್ತೋಜ್ಜ್ವಲತ್ತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರೇಂದ್ರಯಮಾದಿದೇವಾನಾಮಂಗರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಟ್ಟಿಸಪ್ರಾಸಪರಶುಗದಾದ್ಯಾಯುಧಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಪ್ರಭಾಶುಂಭತ್ಕಿರೀಟಧೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗ್ರಹಭೇತಾಳಮಾರೀಗಣವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೀಡಾಕಂದುಕಿತಾಜಾಂಡಭಾಂಡಕೋಟೀವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತವೈಕುಂಠಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಮರರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಯೋಗೀಂದ್ರಹೃತ್ಪಯೋಜಾತಮಹಾಭಾಸ್ಕರಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಶಿರೋರತ್ನಸಂಘೃಷ್ಟಮಣಿಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರೈವೇಯಹಾರಕೇಯೂರಕಾಂಚೀಕಟಕಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಹ್ನಿಜಿಹ್ವಾನಿಕೃಂತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಭಯಾಹ್ವಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಲೋಕಾರಾತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರ್ವಿತಾಸುರದರ್ಪಹೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪತ್ಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾನಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೂಪುರಾಲಂಕೃತಪದಾಯ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ವ್ಯಾಳಯಜ್ಞೋಪವೀತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗನೇತ್ರಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀರ್ಘಬಾಹವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಂಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜೋಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವಚಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೃಗುಶ್ಮಶ್ರುವಿಲುಂಪಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಪೂರುಷಶೀರ್ಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಭಕ್ತೈಕವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಾಲಮೃತ್ಯುಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಮೃತ್ಯುಭಯಂಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರಹಾಕರ್ಷಣನಿರ್ಬಂಧಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರತಂತ್ರವಿನಿರ್ಬಂಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಮಂತ್ರಯಂತ್ರತಂತ್ರಾಘಪರಿಪಾಲನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮
ಓಂ ಪೂಜಕಶ್ರೇಷ್ಠಶೀಘ್ರವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed