Shiva Pada Mani Mala – ಶಿವಪದಮಣಿಮಾಲಾ


ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಪರಪದ ನಯದ್ಧಂಸ ಗರುತೌ
ತಟೌ ಸಂಸಾರಾಬ್ಧೇರ್ನಿಜವಿಷಯ ಬೋಧಾಂಕುರ ದಲೇ |
ಶ್ರುತೇರಂತರ್ಗೋಪಾಯಿತ ಪರರಹಸ್ಯೌ ಹೃದಿಚರೌ
ಘರಟ್ಟಗ್ರಾವಾಣೌ ಭವ ವಿಟಪಿ ಬೀಜೌಘ ದಲನೇ || ೧ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಜನನ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭ ಕಲಶೌ
ದುರಂತಾಂತರ್ಧ್ವಾಂತ ಪ್ರಮಥನ ಶುಭಾಧಾನ ಚತುರೌ |
ಮಹಾಯಾತ್ರಾಧ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಜನತಾ ಕಂಚುಕಿವರೌ
ಮರುಜ್ಘಂಪಾಯೌತೌ ಕೃತಫಲ ನವಾಂಭೋದಮಥನೇ || ೨ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಶಿವಮವದತಾಂ ಚೈವ ವಸುಧಾ-
-ಮುಭಾಭ್ಯಾಂ ವರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ರಥರಥಿಕ ಯೋ ರಾಜ್ಯಕಲನಾತ್ |
ತತಃ ಸರ್ವಃ ಶೇಷಃ ಪರಿಕರ ಇಹಾತ್ಯತ್ಕಿಮಪಿ ನೋ
ಕ್ವ ಚಾಽಹಂ ಕ್ವ ತ್ವಂ ನಾ ಕ್ವ ಪರಮಿದಮೂಹ್ಯಂ ಬುಧಗಣೈಃ || ೩ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ವಿಹಪರಸುಖಾಧಾನ ಚತುರೌ
ಕ್ರಮೋಚ್ಚಾರಾದ್ಧಾತೋರ್ವಿನಿಮಯವಶಾದರ್ಥಘಟನೇ |
ರಹಸ್ಯಾರ್ಥೋ ಹ್ಯೇಷಃ ಪ್ರಕಟಯತಿ ನಾಮ್ನಿ ಕ್ಷಿತಿರಥಂ
ಪ್ರಜಾನಾಮಾನಂದಂ ಕಿಮಿತಿ ನ ವಿದುರ್ಮೂಢಧಿಷಣಾಃ || ೪ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಯಜುಷಿತು ಚತುರ್ಥ್ಯೇಕವಚನೋ
ನಮಃ ಪೂರ್ವೋ ಮಂತ್ರಃ ಸಮಜನಿಜನಿಧ್ವಂಸ ಹತಯೇ |
ತಥಾಪಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಂಧಾಃ ಜನನಮೃತಿ ನಕ್ರಾಹಿಜಟಿಲೇ
ಪತನ್ತ್ಯೇತಚ್ಚಿತ್ರಂ ಭವಜಲಧಿಪಂಕೇ ಶಿವಶಿವ || ೫ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಭಜತ ಭಜದಾನಂದಜನಕೇ
ಭುವೋ ಭರ್ತಾ ಭೂತ್ವಾ ಸ ತು ಭವತಿ ಮುಕ್ತೇರಪಿ ತಥಾ |
ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ವರ್ಣಾಭ್ಯಾಮಧಿಗಮಯತಾರ್ತಂ ವಿನಿಮಯಾತ್
ವವರ್ಣೋ ಭೂಭಾರಂ ದಿಶತಿ ಹಿ ಶಿಕಾರಃ ಪರಪದಮ್ || ೬ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ದ್ವಿವಚನ ಕೃತ ದ್ವಂದ್ವಕಲನಾ-
-ದ್ಬ್ರುವಂತೌ ಗೂಢಾರ್ಥಂ ಭಗವದನುಬಂಧಾನ್ವಿತ ಧಿಯಃ |
ನ ಕಶ್ಚಿನ್ಮಂತ್ರಶ್ಚ ಪ್ರಥಯತಿ ತದರ್ಥಾನುಗಮನಂ
ತತೋಽಯಂ ಸರ್ವಾಸು ಶ್ರುತಿಷು ಜಯಘಂಟಾ ವಿಜಯತೇ || ೭ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಪ್ರಥಮಮಭಿಧಾಯಾನುಗುಣತಃ
ಅಥೋ ಮೇ ಸಂಧಾನಾದ್ಗತಿರಿತಿ ಚ ಸಂಧಾನ ಪರಥ |
ನ ಕಾಲೋ ಬಧ್ನಾತಿ ತ್ಯಜತಿ ನನು ತತ್ಕಾಲ ಇಹ ವಃ
ಕಿಮರ್ಥಂ ಸಂಸಾರೇ ಪತಥ ಯತಥೇಮಂ ಮನುವರಮ್ || ೮ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಚರಮಪದ ವಿಶ್ವಸ್ವರಯುತಾ
ವಹಂ ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಾದ್ಭವತಿ ಖಲು ವರ್ಣತ್ರಯಮನುಃ |
ಇಮಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೈಃ ಪಠಥ ಹಠಯೋಗಾದಿಭಿರಲಂ
ಭವೇದಾತ್ಮೇಶೈಕ್ಯಂ ಕರಬದರತುಲ್ಯಂ ಬುಧವರಾಃ || ೯ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಮಮ ಕನಕರತ್ನಾಯುಷಕಥಾ
ಸುಧಾಭೋಗಾಭೋಗಾಮನುಜಪತಪೋಧ್ಯಾನವಿಧಯಃ |
ಪ್ರಥಾ ಬೋಧಸ್ಮೃತಿರತಿಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿನಿಧಯಃ
ಭವೇತಾಂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪ್ರಮಥನ ಶುಭಾಧಾನ ಚತುರೌ || ೧೦ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಪ್ರತಿ ಸರಧರೌ ಮುಕ್ತಿಜನನೇ
ಜನುರ್ಲಕ್ಷಾಕೋಟಿ ಪ್ರಮಥನ ಪರಾ ನಿತ್ಯಸದೃಶೌ |
ಕಿಯಂತೋ ವಿಸ್ರಸ್ತಾ ಜಗತಿ ಜನಕಾ ಮಜ್ಜನನತಃ
ಸ್ಮೃತಿಂ ಜಜ್ಞೇ ಚಿತ್ತಂ ಶಿವಶಿವ ಕದಾಪ್ಯಸ್ತುವ ಜನುಃ || ೧೧ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ವಿಹಜನುಷಿ ಲಬ್ಧೌಕಿಲಮುಯಾ
ಪುರಾ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾತಾ ನನು ಕಿಮು ಕೃತಂ ಚಾಧ್ವರಶತಮ್ |
ಜಡಸ್ಯೈವಂ ಕಿಂ ಸ್ಯಾಜ್ಜನಕಕೃತಮಾದ್ಯಂ ಖಲು ತಪಃ
ಕುಮಾರೋ ಮೇ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯನುಮಿತಮಿದಂ ತದ್ಧಿ ಪರಮಮ್ || ೧೨ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಶಿವಶಿವ ಕದಾ ನೋ ಪಠಿತವಾನ್
ಪುರಾ ನೋ ಚೇತ್ ಕಿಂಸ್ವಿತ್ ಜಠರ ಪಿಠರೀ ಸಂಸ್ಥಿತಿರಿಯಮ್ |
ಕ್ವ ಶಂಭೋರ್ನಾಮೋಕ್ತಿಃ ಕ್ವ ಜನನಕಥಾ ಚಂಡಕಿರಣೇ
ತಪತ್ಯಭ್ರೇಽದಭ್ರ ಭ್ರಮಣಮಿಹ ಕಿಂ ಸ್ಯಾದ್ಧಿ ತಮಸಃ || ೧೩ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ನಿರತ ದುರಿತ ಧ್ವಂಸನಪರೌ
ಅಯತ್ನಾದ್ಯಸ್ಯಾಸ್ತಾಂ ಜಗತಿ ಸಕೃದಾಸ್ಯಾಂತರಗತೌ |
ನ ತಸ್ಯಾಪ್ಯಾಶಾಸ್ಯಃ ಸುರಕುಲಧುರೀಣಸ್ಯ ನಿಲಯಃ
ನ ಧಾತುಸ್ತಸ್ಯಾಸೀತ್ಪಿತುರಪಿ ಸ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜನಕಃ || ೧೪ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಜಗಪತಿ ಸಮವಾಯಸ್ತದಪರಂ
ನಿಮಿತ್ತಂ ವರ್ಣಾನಾಂ ಶ್ರುತಿಪಥ ರಹಸ್ಯಂ ನಿಗದಿತಮ್ |
ನ ಚೇದಿತ್ಥಂ ಸೃಷ್ಟೌ ಪರಿಕರ ಇಹಾನ್ಯೋಸ್ತಿಯದಿಕಃ
ಶಿವೇ ಸರ್ವಾದ್ವೈತೇ ನ ಕಿಮಪಿ ಚ ವಸ್ತುಪ್ರಥಯತಿ || ೧೫ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ವಚಸಿ ಮನಸಿ ಧ್ವಸ್ತ ದುರಿತೌ
ಪ್ರಹೃತ್ಯಾಂತರ್ಧ್ವಾಂತಂ ಮಿಹಿರ ಶಶಿನೋಃ ಶಕ್ತಿಮಘನಾಮ್ |
ಪ್ರಹಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಸ್ತದುಚಿತ ತಮೋಭೇದನಪದೇ
ಸಮಾಸೇ ನೋ ಷಷ್ಠೀ ವಿಕಸತಿ ತೃತೀಯೈವ ಸುಕರಾ || ೧೬ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಭುವನ ಭವಜಾತಾಂಡಘಟನಾ
ಪಟಿಷ್ಠೇ ಚೋರ್ಧ್ವಾಥಃ ಸ್ಫುಟಪಟುತರೇ ಖರ್ಪರಯುಗೇ |
ಶಿವೋಲಿಂಗಂ ಸರ್ವಂ ತದುದರಗತಂ ಸ್ಯಾದ್ಧಿ ನಿಗಮಃ
ತಥಾವಾದೀ ಸತ್ಯಂ ಪದತಿ ಖಲು ತತ್ಕೇನ ಭವತಿ || ೧೭ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಭಜ ಯಜ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗ ವಪುಷಂ
ತ್ಯಜಾಸಂತಂ ಮಾರ್ಗಂ ವ್ರಜಶಿವಪುರೀಂ ಮುಕ್ತಿನಿಲಯಾಮ್ |
ನ ಚೇದೇತೌ ವರೌ ಭಜಸಿ ಯಜ ದೈವಾಸ್ಯಮಮುತಃ
ತ್ಯಜ ಶ್ರೌತಂ ಮಾರ್ಗಂ ವ್ರಜ ನಿರಯಮಿಚ್ಛೈವ ಸುಖದಾ || ೧೮ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಪಠತಿ ಸಮಹಾನ್ ಧಾತೃವಿಷಯೇ
ಪಲಾಯಧ್ವಂ ಯೂಯಂ ಭವಥ ಭಯಭೀತಾ ಯಮಭಟಾಃ |
ಪತಂತ್ಯಾ ಸಂಸಾರ ಭ್ರಮಣ ಪರಿತಾಪ ಪ್ರಮಥನ
ಪ್ರಚಂಡಾಸ್ತಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಪ್ರಮಥಪತಿ ವೀಕ್ಷಾರಸಝರಾಃ || ೧೯ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಮಮ ವಿಮಲ ಜನ್ಮಾವನಿರುಹಃ
ಫಲೇ ದ್ವೇ ತತ್ರೈಕಂ ಜನಯತಿ ರುಚೀಃ ಪಾಯಸಮಯೀಃ |
ಫಲತ್ಯೇಕಂ ಸರ್ಪಿರ್ದ್ವಯಮಪಿ ಮದಗ್ರಗ್ರಸನತಃ
ತ್ವರತ್ಯೇಕಾಸ್ವಾದೇ ನಮತಿ ರುಚಿತಾಸೀದ್ದ್ವಿಕಲನೇ || ೨೦ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಪಠಸಿ ಹಠಯೋಗಾದಿಭಿರಲಂ
ಕಿಮುದ್ದಿಶ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ವ್ಯಥಯಸಿ ವೃಥಾ ಭ್ರಾಂತಿರಫಲಾ |
ಕರಸ್ಥೇ ಶ್ರೀಖಂಡೇ ಮೃಗಯಸಿ ಹಿ ಮುಸ್ತಾಂ ಸಿಕತಲೇ
ಜಡಾದೇಶಃ ಕಾಂ ಕಾಂ ದಿಶತಿ ವಿಪದಂ ನೋ ಶಿವ ಶಿವ || ೨೧ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ವದ ಯದಿ ಶಿವಂ ವಾಂಛತಿ ಭವಾನ್
ನ ಚೇದೇತನ್ನೇವ ಶ್ರುತಿಸಮಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಮವದಮ್ |
ವಿನಾ ಹೇತೋಃ ಕಾರ್ಯಂ ನ ಖಲು ಪಟತಂತೂನ್ ಘಟಮೃದಃ
ನ ಜಾನೀಷೇ ಕಿಂ ವಾ ಶಿವವಿರಹಿತೋ ನಾಪ್ಸ್ಯತಿ ಶಿವಮ್ || ೨೨ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಪರಮಶಿವ ಕಾರುಣ್ಯಜಲಧೇ
ಸ್ಥಿರೀಕೃತ್ಯ ಸ್ವಾಂತೇ ಮಮ ವಿಮಲಭಾವಂ ಕುರು ಸದಾ |
ಚರೇಯಂ ಸರ್ವಂ ತೇ ನಿರುಪಮ ನಿರಾತಂಕ ಮಹಸಾಂ
ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಜಾಲ ಜ್ವಲಿತಮಿದಮಾಸೀಜ್ಜಗದಿತಿ || ೨೩ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ವದ ವದ ರಸಜ್ಞೇ ಬುಧಗಣಾಃ
ಭವಂತೀಂ ತನ್ನಾಮ್ನೀಮಭಿದಧತು ಚೈನಂ ಯದಿ ನ ಚೇತ್ |
ನ ಯೋಗಂ ರೂಢಿಂ ವಾ ಭಜಸಿ ಖಲು ಡಿತ್ಥಾದಿ ತುಲನಾ
ಭವೇದ್ದೈವೀಶಕ್ತಿಸ್ತ್ವಯಿ ವಿಫಲಿತಾ ಸ್ಯಾದ್ಧಿಚಿನುಹಿ || ೨೪ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಜಗತಿ ಖಲು ನೇತ್ರದ್ವಯಮಿದಂ
ಬಹಿಶ್ಚಕ್ಷುರ್ದ್ವಂದ್ವಂ ನ ಹಿ ದಿಶತಿ ವಸ್ತು ವ್ಯವಹಿತಮ್ |
ಇದಂ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತಃ ಸ್ಫುಟ ವಿಮಲ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭವಂ
ಗರೀಯಸ್ತ್ವೋಚ್ಚಾರಾದ್ದಿಶತಿ ಖಲು ನೇತ್ರಂ ಸಮಧಿಕಮ್ || ೨೫ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ವದನಸದನೇ ಯಸ್ಯ ಮಹತಃ
ತದೀಯಂ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ರಘುಪತಿ ಪದಾಬ್ಜಂ ಪ್ರಹಸತಿ |
ನ ತಚ್ಚಿತ್ರಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಂ ಪ್ರದರಜೋ
ವ್ರಜಾಲಾನೇ ಮೌನೇರ್ದಿಶತಿ ಕಿಲ ಸಂಸಾರಪತನಮ್ || ೨೬ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಸಕೃಥವಶಮುಚ್ಚಾರಣ ಬಲಾತ್
ದಿಶೇತಾಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಪುರಮಥನ ತೇ ಮುಕ್ತಿನಿಲಯಮ್ |
ನ ಚೇತ್ತಸ್ಯೈವಾಂತಃ ಕಿಮಿವ ನಿವಸೇದಾಂತರಗುಹಾ-
-ವಿಹಾರೇಲೋಲಃ ಸನ್ನಿದಮುದವಹನ್ಮೇ ದೃಢಪದಮ್ || ೨೭ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಕ್ಷಿತಿಜಲಶಿಖಿಸ್ಪರ್ಶನವಿಯತ್
ವಿವಸ್ವಚ್ಛೀತಾಂಶು ಪ್ರಥಮಪುರುಷೈರಷ್ಟಭಿರಿದಮ್ |
ತತಂ ವಿಶ್ವಂ ಪಶ್ಚಾದ್ವದತಿ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಸುಖಮಹೋ
ನರಃ ಪ್ರೋಜ್ಝನ್ ಸರ್ವಂ ಕಿಮಿತಿ ನ ಪಿಬೇತ್ತನ್ಮಥುರಸಮ್ || ೨೮ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಪ್ರಕಟಿತ ನಿಜದ್ವಂದ್ವವಿಧಯಾ
ಜಗನ್ಮಾತಾಪಿತ್ರೋರ್ಮಿಧುನಮದಧಾತಾಂ ಶ್ರುತಿಪಥೇ |
ಜನಾಸ್ತಸ್ಮಾದ್ಯೂಯಂ ತರತ ಚರತಾವಶ್ಯಮವನೌ
ಪಿತೃಭ್ಯಾಂ ನೈವಾನ್ಯತ್ ಪರಮಪದ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿಭವೇ || ೨೯ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ರಸಿಕ ರಸನಾ ರಂಗಚತುರೌ
ಮನೋಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾಭ್ಯಸನ ಗಜಕಂಠೀರವ ಶಿಶೂ |
ವಪುಃ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯ ವ್ಯಸನ ಹರಿಣ ವ್ಯಾಘ್ರಕಲಭೌ
ವಿನೋದಂ ತನ್ವಾತೇ ಕಿಮಿಹ ಮಮ ಕಾಲಾಪನಯನೇ || ೩೦ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಜಗತಿ ವಶಧಾತು ಪ್ರಕಟಿತಾ
ವಿತಿ ಪ್ರೋಚುಃ ಕೇಚಿದ್ಧ್ರುವಮಿತಿ ತದೀಯಾಸ್ತ್ವಚತುರಾಃ |
ಶಿವಾತ್ಸೂತ್ರೋದ್ಧಾರಸ್ತದನುಖಲು ಧಾತ್ವರ್ಥ ವಿವೃತಿಃ
ಕಥಂ ಪೌರ್ವಾಪರ್ಯಂ ವದತ ವಿಬುಧಾಃ ಸಂಶಯಮಿದಮ್ || ೩೧ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಗುರುಮುಖತ ಯೇಷ್ಯನ್ನಹರಹಃ
ಜಪಿಷ್ಯತ್ಯಾಶಾಸ್ಯಂ ನ ಖಲು ತದಯಂ ಪೂರ್ಣಹೃದಯಃ |
ಇತಿ ಪ್ರಾಚೀನಾಸ್ತೇ ಶಿವಪದಮುಪೇತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಮಿತಾಃ
ಕಿಮುದ್ದಿಶ್ಯಾಜಾಪೀಸ್ತ್ವಮಿಹ ಶಿವ ಏವಾಸಿ ಭಗವಾನ್ || ೩೨ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಮನುರಯಮಭಿನ್ನ ಸ್ವರಹಲಾಂ
ವಿಭೇದಾಶ್ಚತ್ವಾರಃ ಫಲಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಃ ಶ್ರುತಿಮತಾಃ |
ನಚೈಕಸ್ಮಿನ್ಮಂತ್ರೇ ಸಕಲಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಗತಿಃ
ಕಿಮರ್ಥಂ ಭ್ರಾಂತ್ಯಾನ್ಯನ್ಮನು ಧಿಷಣಯಾ ಬಿಭ್ರಥ ಧುರಮ್ || ೩೩ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಮಧುರಿಮ ಗರಿಮ್ಣಾ ಮಧುರಸೇ
ಪಯಃಪೂರೇ ಕುತ್ಸಾಂ ನ ಪರಮಪರಂ ಕಿಂ ಜನಯತಾಮ್ |
ಜಿಹಾಸನ್ನಾಹಾರೇ ಸುರಪುರಿ ಸದಾ ಗಾಂಗ ಸಲಿಲಂ
ಪಿಬನ್ ಕೋ ವಾ ಲಿಪ್ಸಾಂ ಭಜತಿ ಸರಸಃ ಪಲ್ವಲಜಲೇ || ೩೪ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಪರಮಪದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪದಯೋ-
-ರ್ಮಿಳಿತ್ವಾಧಾವಂತೇ ಯುಗಮಭವ ದಷ್ಟಾಕ್ಷರಮನುಃ |
ಸಕೃತ್ತಂ ಯಃ ಕೋವಾ ಪಠತಿ ತದಧೀನೋ ಗಿರಿಧನುಃ
ಪರಃ ಸರ್ವಾದ್ವೈತ ಪ್ರಥಿತ ನಿಜಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿಭವೈಃ || ೩೫ ||

ಶಿವೇತಿ ದ್ವೌವರ್ಣೌ ಮಮ ವಪುಷಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಕವಚೌ
ಪರಂ ಸವ್ಯಾಸವ್ಯ ಪ್ರಸರಣ ಪಟಿಷ್ಠಾಂಬಕ ವರೌ |
ಉಭಾವಂತರ್ಬಾಹ್ಯಾಹಿತ ಮಥನಕೋದಂಡತಿಲಕೌ
ಭೃಶಂ ಸ್ಯಾತ್ತಾಂ ಮೋಕ್ಷಶ್ರಿಯಮವಸರೇ ದಾತು ಮುದಿತೌ || ೩೬ ||

ಶಿವಪದಾದಧಿಕೋ ನ ಪರೋ ಮನುಃ
ಶಿವಪದಾದಧಿಕಾ ನ ಪರಾ ಗತಿಃ |
ಶಿವಪದಾದಧಿಕಂ ನ ಪರಂ ಪದಂ
ಶಿವಪದಾದಧಿಕಂ ನ ಹಿ ಶಾಸನಮ್ || ೩೭ ||

ಶಿವಸ್ತ್ರಾತಾ ಶಿವೋದಾತಾ ಶಿವೋ ಮಾತಾ ಶಿವಃ ಪಿತಾ |
ಶಿವ ಏವ ಹಿ ಮೇ ಸರ್ವಂ ಶಿವಾದನ್ಯಂ ನ ವೇದ್ಮ್ಯಹಮ್ || ೩೮ ||

ಶಿವಪದಮಣಿಮಾಲಾಂ ಯೇ ತು ಕೈವಲ್ಯಮೂಲಾಂ
ದಧತಿ ಪಠನಮಾತ್ರಾದ್ದ್ರಾಕ್ಛಿವಾಧೀನ ಚಿತ್ತಾಃ |
ಭವತಿ ಖಲು ಭವಾನೀ ಭರ್ಗಯೋ ರಾಜಧಾನೀ
ಪ್ರಮಥ ವಿಹೃತಿವಾಟೀ ಭಾನುಭೂತೇಶ್ಚ ಪೇಟೀ || ೩೯ ||

ಶಿವಲಿಂಗಮುಮೈವಾಂಗ ಮನಯಾ ಸಹಿತಸ್ತಥಾ |
ತಯೋಃ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ಯೇವಂ ಪದತ್ರಯಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ೪೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತ ಶಿವಪದಮಣಿಮಾಲಾ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed