Sri Gayatri Chalisa – ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಚಾಲೀಸಾ


ದೋಹಾ –
ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮೇಧಾ ಪ್ರಭಾ
ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಚಂಡ |
ಶಾಂತಿ ಕಾಂತಿ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರಗತಿ
ರಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಖಂಡ ||

ಜಗತ ಜನನೀ ಮಂಗಲ ಕರನಿ
ಗಾಯತ್ರೀ ಸುಖಧಾಮ |
ಪ್ರಣವೋ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸ್ವಧಾ
ಸ್ವಾಹಾ ಪೂರನ ಕಾಮ ||

ಚೌಪಾಈ –
ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಓಂ ಯುತ ಜನನೀ |
ಗಾಯತ್ರೀ ನಿತ ಕಲಿಮಲ ದಹನೀ || ೧ ||

ಅಕ್ಷರ ಚೌಬಿಸ ಪರಮ ಪುನೀತಾ |
ಇನಮೇಂ ಬಸೇಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರುತಿ ಗೀತಾ || ೨ ||

ಶಾಶ್ವತ ಸತೋಗುಣೀ ಸತರೂಪಾ |
ಸತ್ಯ ಸನಾತನ ಸುಧಾ ಅನೂಪಾ || ೩ ||

ಹಂಸಾರೂಢ ಶ್ವೇತಂಬರ ಧಾರೀ |
ಸ್ವರ್ಣ ಕಾಂತಿ ಶುಚಿ ಗಗನ ವಿಹಾರೀ || ೪ ||

ಪುಸ್ತಕ ಪುಷ್ಪ ಕಮಂಡಲ ಮಾಲಾ |
ಶುಭ್ರ ವರ್ಣ ತನು ನಯನ ವಿಶಾಲಾ || ೫ ||

ಧ್ಯಾನ ಧರತ ಪುಲಕಿತ ಹಿಯ ಹೋಈ |
ಸುಖ ಉಪಜತ ದುಃಖ ದುರ್ಮತಿ ಖೋಈ || ೬ ||

ಕಾಮಧೇನು ತುಮ ಸುರ ತರು ಛಾಯಾ |
ನಿರಾಕಾರ ಕೀ ಅದ್ಭುತ ಮಾಯಾ || ೭ ||

ತುಮ್ಹರೀ ಶರಣ ಗಹೈ ಜೋ ಕೋಈ |
ತರೈ ಸಕಲ ಸಂಕಟ ಸೋ ಸೋಈ || ೮ ||

ಸರಸ್ವತೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತುಮ ಕಾಲೀ |
ದಿಪೈ ತುಮ್ಹರೀ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರಾಲೀ || ೯ ||

ತುಮ್ಹರೀ ಮಹಿಮಾ ಪಾರ ನ ಪಾವೈ |
ಜೋ ಶರದ ಶತ ಮುಖ ಗುಣ ಗಾವೈ || ೧೦ ||

ಚಾರ ವೇದ ಕೀ ಮಾತ ಪುನೀತಾ |
ತುಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಗೌರೀ ಸೀತಾ || ೧೧ ||

ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಿತನೇ ಜಗ ಮಾಹೀ |
ಕೋಊ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಮ ನಾಹೀ || ೧೨ ||

ಸುಮಿರತ ಹಿಯ ಮೇಂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಸೈ |
ಆಲಸ ಪಾಪ ಅವಿದ್ಯಾ ನಾಸೈ || ೧೩ ||

ಸೃಷ್ಟಿ ಬೀಜ ಜಗ ಜನನಿ ಭವಾನೀ |
ಕಾಲರಾತ್ರಿ ವರದಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ || ೧೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಸುರ ಜೇತೇ |
ತುಮ ಸೋ ಪಾವೇ ಸುರತಾ ತೇ ತೇ || ೧೫ ||

ತುಮ ಭಕ್ತನ ಕೀ ಭಕ್ತ ತುಮ್ಹಾರೇ |
ಜನನಿಹಿ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಣ ತೇ ಪ್ಯಾರೇ || ೧೬ ||

ಮಹಿಮಾ ಅಪರಂಪಾರ ತುಮ್ಹಾರೀ |
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ತ್ರಿಪದಾ ಭಯಹಾರೀ || ೧೭ ||

ಪೂರಿತ ಸಕಲ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಾ |
ತುಮ ಸಮ ಅಧಿಕ ನ ಜಗಮೇ ಆನಾ || ೧೮ ||

ತುಮಹಿ ಜಾನ ಕಛು ರಹೈ ನ ಶೇಷಾ |
ತುಮಹಿ ಪಾಯ ಕಛು ರಹೈ ನ ಕ್ಲೇಸಾ || ೧೯ ||

ಜಾನತ ತುಮಹಿ ತುಮಹಿ ಹುಯಿ ಜಾಈ |
ಪಾರಸ ಪರಸಿ ಕುಧಾತು ಸುಹಾಈ || ೨೦ ||

ತುಮ್ಹರೀ ಶಕ್ತಿ ದಪೈ ಸಬ ಠಾಈ |
ಮಾತಾ ತುಮ ಸಬ ಠೋರ ಸಮಾಈ || ೨೧ ||

ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಘನೇರೇ |
ಸಬ ಗತಿವಾನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪ್ರೇರೇ || ೨೨ ||

ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೀ ಪ್ರಾಣ ವಿಧಾತಾ |
ಪಾಲಕ ಪೋಷಕ ನಾಶಕ ತ್ರಾತಾ || ೨೩ ||

ಮಾತೇಶ್ವರೀ ದಯಾ ವ್ರತ ಧಾರೀ |
ತುಮ ಸನ ತರೇ ಪಾತಕೀ ಭಾರೀ || ೨೪ ||

ಜಾಪರ ಕೃಪಾ ತುಮ್ಹಾರೀ ಹೋಈ |
ತಾಪರ ಕೃಪಾ ಕರೇ ಸಬ ಕೋಈ || ೨೫ ||

ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ತೇ ಬುಧಿ ಬಲ ಪಾವೇ |
ರೋಗೀ ರೋಗ ರಹಿತ ಹುಯಿ ಜಾವೇ || ೨೬ ||

ದಾರಿದ ಮಿಟೈ ಕಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ನಾಶೈ ದೂಃಖ ಹರೈ ಭವ ಭೀರಾ || ೨೭ ||

ಗ್ರಹ ಕ್ಲೇಶ ಚಿತ ಚಿಂತಾ ಭಾರೀ |
ನಾಸೈ ಗಾಯತ್ರೀ ಭಯ ಹಾರೀ || ೨೮ ||

ಸಂತತಿ ಹೀನ ಸುಸಂತತಿ ಪಾವೇ |
ಸುಖ ಸಂಪತಿ ಯುತ ಮೋದ ಮನಾವೇ || ೨೯ ||

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ಸಬ ಭಯ ಖಾವೇ |
ಯಮ ಕೇ ದೂತ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೇ || ೩೦ ||

ಜೋ ಸಧವಾ ಸುಮಿರೈ ಚಿತ ಲಾಈ |
ಅಛತ ಸುಹಾಗ ಸದಾ ಶುಖದಾಈ || ೩೧ ||

ಘರ ವರ ಸುಖ ಪ್ರದ ಲಹೈ ಕುಮಾರೀ |
ವಿಧವಾ ರಹೇ ಸತ್ಯ ವ್ರತ ಧಾರೀ || ೩೨ ||

ಜಯತಿ ಜಯತಿ ಜಗದಂಬ ಭವಾನೀ |
ತುಮ ಸಮ ಔರ ದಯಾಲು ನ ದಾನೀ || ೩೩ ||

ಜೋ ಸದ್ಗುರು ಸೋ ದೀಕ್ಷಾ ಪಾವೇ |
ಸೋ ಸಾಧನ ಕೋ ಸಫಲ ಬನಾವೇ || ೩೪ ||

ಸುಮಿರನ ಕರೇ ಸುರುಚಿ ಬಡಭಾಗೀ |
ಲಹೈ ಮನೋರಥ ಗೃಹೀ ವಿರಾಗೀ || ೩೫ ||

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವನಿಧಿ ಕೀ ದಾತಾ |
ಸಬ ಸಮರ್ಥ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಾತಾ || ೩೬ ||

ಋಷಿ ಮುನಿ ಯತೀ ತಪಸ್ವೀ ಯೋಗೀ |
ಆರತ ಅರ್ಥೀ ಚಿಂತಿತ ಭೋಗೀ || ೩೭ ||

ಜೋ ಜೋ ಶರಣ ತುಮ್ಹಾರೀ ಆವೇ |
ಸೋ ಸೋ ಮನ ವಾಂಛಿತ ಫಲ ಪಾವೇ || ೩೮ ||

ಬಲ ಬುಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಶೀಲ ಸ್ವಭಾಊ |
ಧನ ವೈಭವ ಯಶ ತೇಜ ಉಛಾಊ || ೩೯ ||

ಸಕಲ ಬಢೇ ಉಪಜೇ ಸುಖ ನಾನಾ |
ಜೋ ಯಹ ಪಾಠ ಕರೈ ಧರಿ ಧ್ಯಾನಾ || ೪೦ ||

ದೋಹಾ –
ಯಹ ಚಾಲೀಸಾ ಭಕ್ತಿ ಯುತ
ಪಾಠ ಕರೈ ಜೋ ಕೋಈ |
ತಾಪರ ಕೃಪಾ ಪ್ರಸನ್ನತಾ
ಗಾಯತ್ರೀ ಕೀ ಹೋಯ ||

 

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: