Sri Gayatri Chalisa – ஶ்ரீ கா³யத்ரீ சாலீஸா


தோ³ஹா –
ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் க்லீம் மேதா⁴ ப்ரபா⁴
ஜீவந ஜ்யோதி ப்ரசம்ட³ ।
ஶாம்தி காம்தி ஜாக்³ருதி ப்ரக³தி
ரசநா ஶக்தி அக²ம்ட³ ॥

ஜக³த ஜநநீ மம்க³ள கரநி
கா³யத்ரீ ஸுக²தா⁴ம ।
ப்ரணவோ ஸாவித்ரீ ஸ்வதா⁴
ஸ்வாஹா பூரந காம ॥

சௌபாஈ –
பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ ஸ்வ꞉ ஓம் யுத ஜநநீ ।
கா³யத்ரீ நித கலிமல த³ஹநீ ॥ 1 ॥

அக்ஷர சௌபி³ஸ பரம புநீதா ।
இநமேம் ப³ஸேம் ஶாஸ்த்ர ஶ்ருதி கீ³தா ॥ 2 ॥

ஶாஶ்வத ஸதோகு³ணீ ஸதரூபா ।
ஸத்ய ஸநாதந ஸுதா⁴ அநூபா ॥ 3 ॥

ஹம்ஸாரூட⁴ ஶ்வேதம்ப³ர தா⁴ரீ ।
ஸ்வர்ண காம்தி ஶுசி க³க³ந விஹாரீ ॥ 4 ॥

புஸ்தக புஷ்ப கமம்ட³ல மாலா ।
ஶுப்⁴ர வர்ண தநு நயந விஶாலா ॥ 5 ॥

த்⁴யாந த⁴ரத புலகித ஹிய ஹோஈ ।
ஸுக² உபஜத து³꞉க² து³ர்மதி கோ²ஈ ॥ 6 ॥

காமதே⁴நு தும ஸுர தரு சா²யா ।
நிராகார கீ அத்³பு⁴த மாயா ॥ 7 ॥

தும்ஹரீ ஶரண க³ஹை ஜோ கோஈ ।
தரை ஸகல ஸம்கட ஸோ ஸோஈ ॥ 8 ॥

ஸரஸ்வதீ லக்ஷ்மீ தும காளீ ।
தி³பை தும்ஹரீ ஜ்யோதி நிராளீ ॥ 9 ॥

தும்ஹரீ மஹிமா பார ந பாவை ।
ஜோ ஶரத³ ஶத முக² கு³ண கா³வை ॥ 10 ॥

சார வேத³ கீ மாத புநீதா ।
தும ப்³ரஹ்மாணீ கௌ³ரீ ஸீதா ॥ 11 ॥

மஹாமம்த்ர ஜிதநே ஜக³ மாஹீ ।
கோஊ கா³யத்ரீ ஸம நாஹீ ॥ 12 ॥

ஸுமிரத ஹிய மேம் ஜ்ஞாந ப்ரகாஸை ।
ஆலஸ பாப அவித்³யா நாஸை ॥ 13 ॥

ஸ்ருஷ்டி பீ³ஜ ஜக³ ஜநநி ப⁴வாநீ ।
காலராத்ரி வரதா³ கல்யாணீ ॥ 14 ॥

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணு ருத்³ர ஸுர ஜேதே ।
தும ஸோ பாவே ஸுரதா தே தே ॥ 15 ॥

தும ப⁴க்தந கீ ப⁴க்த தும்ஹாரே ।
ஜநநிஹி புத்ர ப்ராண தே ப்யாரே ॥ 16 ॥

மஹிமா அபரம்பார தும்ஹாரீ ।
ஜய ஜய ஜய த்ரிபதா³ ப⁴யஹாரீ ॥ 17 ॥

பூரித ஸகல ஜ்ஞாந விஜ்ஞாநா ।
தும ஸம அதி⁴க ந ஜக³மே ஆநா ॥ 18 ॥

துமஹி ஜாந கசு² ரஹை ந ஶேஷா ।
துமஹி பாய கசு² ரஹை ந க்லேஸா ॥ 19 ॥

ஜாநத துமஹி துமஹி ஹுயி ஜாஈ ।
பாரஸ பரஸி குதா⁴து ஸுஹாஈ ॥ 20 ॥

தும்ஹரீ ஶக்தி த³பை ஸப³ டா²ஈ ।
மாதா தும ஸப³ டோ²ர ஸமாஈ ॥ 21 ॥

க்³ரஹ நக்ஷத்ர ப்³ரஹ்மாம்ட³ க⁴நேரே ।
ஸப³ க³திவாந தும்ஹாரே ப்ரேரே ॥ 22 ॥

ஸகல ஸ்ருஷ்டி கீ ப்ராண விதா⁴தா ।
பாலக போஷக நாஶக த்ராதா ॥ 23 ॥

மாதேஶ்வரீ த³யா வ்ரத தா⁴ரீ ।
தும ஸந தரே பாதகீ பா⁴ரீ ॥ 24 ॥

ஜாபர க்ருபா தும்ஹாரீ ஹோஈ ।
தாபர க்ருபா கரே ஸப³ கோஈ ॥ 25 ॥

மம்த³ பு³த்³தி⁴ தே பு³தி⁴ ப³ல பாவே ।
ரோகீ³ ரோக³ ரஹித ஹுயி ஜாவே ॥ 26 ॥

தா³ரித³ மிடை கடை ஸப³ பீரா ।
நாஶை தூ³꞉க² ஹரை ப⁴வ பீ⁴ரா ॥ 27 ॥

க்³ரஹ க்லேஶ சித சிம்தா பா⁴ரீ ।
நாஸை கா³யத்ரீ ப⁴ய ஹாரீ ॥ 28 ॥

ஸம்ததி ஹீந ஸுஸம்ததி பாவே ।
ஸுக² ஸம்பதி யுத மோத³ மநாவே ॥ 29 ॥

பூ⁴த பிஶாச ஸப³ ப⁴ய கா²வே ।
யம கே தூ³த நிகட நஹி ஆவே ॥ 30 ॥

ஜோ ஸத⁴வா ஸுமிரை சித லாஈ ।
அச²த ஸுஹாக³ ஸதா³ ஶுக²தா³ஈ ॥ 31 ॥

க⁴ர வர ஸுக² ப்ரத³ லஹை குமாரீ ।
வித⁴வா ரஹே ஸத்ய வ்ரத தா⁴ரீ ॥ 32 ॥

ஜயதி ஜயதி ஜக³த³ம்ப³ ப⁴வாநீ ।
தும ஸம ஔர த³யாளு ந தா³நீ ॥ 33 ॥

ஜோ ஸத்³கு³ரு ஸோ தீ³க்ஷா பாவே ।
ஸோ ஸாத⁴ந கோ ஸப²ல ப³நாவே ॥ 34 ॥

ஸுமிரந கரே ஸுருசி ப³ட³பா⁴கீ³ ।
லஹை மநோரத² க்³ருஹீ விராகீ³ ॥ 35 ॥

அஷ்ட ஸித்³தி⁴ நவநிதி⁴ கீ தா³தா ।
ஸப³ ஸமர்த² கா³யத்ரீ மாதா ॥ 36 ॥

ருஷி முநி யதீ தபஸ்வீ யோகீ³ ।
ஆரத அர்தீ² சிம்தித போ⁴கீ³ ॥ 37 ॥

ஜோ ஜோ ஶரண தும்ஹாரீ ஆவே ।
ஸோ ஸோ மந வாம்சி²த ப²ல பாவே ॥ 38 ॥

ப³ல பு³தி⁴ வித்³யா ஶீல ஸ்வபா⁴ஊ ।
த⁴ந வைப⁴வ யஶ தேஜ உசா²ஊ ॥ 39 ॥

ஸகல ப³டே⁴ உபஜே ஸுக² நாநா ।
ஜோ யஹ பாட² கரை த⁴ரி த்⁴யாநா ॥ 40 ॥

தோ³ஹா –
யஹ சாலீஸா ப⁴க்தி யுத
பாட² கரை ஜோ கோஈ ।
தாபர க்ருபா ப்ரஸந்நதா
கா³யத்ரீ கீ ஹோய ॥


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed