Sri Gayatri Chalisa – శ్రీ గాయత్రీ చాలీసా


దోహా –
హ్రీం శ్రీం క్లీం మేధా ప్రభా
జీవన జ్యోతి ప్రచండ |
శాంతి కాంతి జాగృతి ప్రగతి
రచనా శక్తి అఖండ ||

జగత జననీ మంగల కరని
గాయత్రీ సుఖధామ |
ప్రణవో సావిత్రీ స్వధా
స్వాహా పూరన కామ ||

చౌపాఈ –
భూర్భువః స్వః ఓం యుత జననీ |
గాయత్రీ నిత కలిమల దహనీ || ౧ ||

అక్షర చౌబిస పరమ పునీతా |
ఇనమేం బసేం శాస్త్ర శ్రుతి గీతా || ౨ ||

శాశ్వత సతోగుణీ సతరూపా |
సత్య సనాతన సుధా అనూపా || ౩ ||

హంసారూఢ శ్వేతంబర ధారీ |
స్వర్ణ కాంతి శుచి గగన విహారీ || ౪ ||

పుస్తక పుష్ప కమండల మాలా |
శుభ్ర వర్ణ తను నయన విశాలా || ౫ ||

ధ్యాన ధరత పులకిత హియ హోఈ |
సుఖ ఉపజత దుఃఖ దుర్మతి ఖోఈ || ౬ ||

కామధేను తుమ సుర తరు ఛాయా |
నిరాకార కీ అద్భుత మాయా || ౭ ||

తుమ్హరీ శరణ గహై జో కోఈ |
తరై సకల సంకట సో సోఈ || ౮ ||

సరస్వతీ లక్ష్మీ తుమ కాలీ |
దిపై తుమ్హరీ జ్యోతి నిరాలీ || ౯ ||

తుమ్హరీ మహిమా పార న పావై |
జో శరద శత ముఖ గుణ గావై || ౧౦ ||

చార వేద కీ మాత పునీతా |
తుమ బ్రహ్మాణీ గౌరీ సీతా || ౧౧ ||

మహామంత్ర జితనే జగ మాహీ |
కోఊ గాయత్రీ సమ నాహీ || ౧౨ ||

సుమిరత హియ మేం జ్ఞాన ప్రకాసై |
ఆలస పాప అవిద్యా నాసై || ౧౩ ||

సృష్టి బీజ జగ జనని భవానీ |
కాలరాత్రి వరదా కల్యాణీ || ౧౪ ||

బ్రహ్మా విష్ణు రుద్ర సుర జేతే |
తుమ సో పావే సురతా తే తే || ౧౫ ||

తుమ భక్తన కీ భక్త తుమ్హారే |
జననిహి పుత్ర ప్రాణ తే ప్యారే || ౧౬ ||

మహిమా అపరంపార తుమ్హారీ |
జయ జయ జయ త్రిపదా భయహారీ || ౧౭ ||

పూరిత సకల జ్ఞాన విజ్ఞానా |
తుమ సమ అధిక న జగమే ఆనా || ౧౮ ||

తుమహి జాన కఛు రహై న శేషా |
తుమహి పాయ కఛు రహై న క్లేసా || ౧౯ ||

జానత తుమహి తుమహి హుయి జాఈ |
పారస పరసి కుధాతు సుహాఈ || ౨౦ ||

తుమ్హరీ శక్తి దపై సబ ఠాఈ |
మాతా తుమ సబ ఠోర సమాఈ || ౨౧ ||

గ్రహ నక్షత్ర బ్రహ్మాండ ఘనేరే |
సబ గతివాన తుమ్హారే ప్రేరే || ౨౨ ||

సకల సృష్టి కీ ప్రాణ విధాతా |
పాలక పోషక నాశక త్రాతా || ౨౩ ||

మాతేశ్వరీ దయా వ్రత ధారీ |
తుమ సన తరే పాతకీ భారీ || ౨౪ ||

జాపర కృపా తుమ్హారీ హోఈ |
తాపర కృపా కరే సబ కోఈ || ౨౫ ||

మంద బుద్ధి తే బుధి బల పావే |
రోగీ రోగ రహిత హుయి జావే || ౨౬ ||

దారిద మిటై కటై సబ పీరా |
నాశై దూఃఖ హరై భవ భీరా || ౨౭ ||

గ్రహ క్లేశ చిత చింతా భారీ |
నాసై గాయత్రీ భయ హారీ || ౨౮ ||

సంతతి హీన సుసంతతి పావే |
సుఖ సంపతి యుత మోద మనావే || ౨౯ ||

భూత పిశాచ సబ భయ ఖావే |
యమ కే దూత నికట నహి ఆవే || ౩౦ ||

జో సధవా సుమిరై చిత లాఈ |
అఛత సుహాగ సదా శుఖదాఈ || ౩౧ ||

ఘర వర సుఖ ప్రద లహై కుమారీ |
విధవా రహే సత్య వ్రత ధారీ || ౩౨ ||

జయతి జయతి జగదంబ భవానీ |
తుమ సమ ఔర దయాలు న దానీ || ౩౩ ||

జో సద్గురు సో దీక్షా పావే |
సో సాధన కో సఫల బనావే || ౩౪ ||

సుమిరన కరే సురుచి బడభాగీ |
లహై మనోరథ గృహీ విరాగీ || ౩౫ ||

అష్ట సిద్ధి నవనిధి కీ దాతా |
సబ సమర్థ గాయత్రీ మాతా || ౩౬ ||

ఋషి ముని యతీ తపస్వీ యోగీ |
ఆరత అర్థీ చింతిత భోగీ || ౩౭ ||

జో జో శరణ తుమ్హారీ ఆవే |
సో సో మన వాంఛిత ఫల పావే || ౩౮ ||

బల బుధి విద్యా శీల స్వభాఊ |
ధన వైభవ యశ తేజ ఉఛాఊ || ౩౯ ||

సకల బఢే ఉపజే సుఖ నానా |
జో యహ పాఠ కరై ధరి ధ్యానా || ౪౦ ||

దోహా –
యహ చాలీసా భక్తి యుత
పాఠ కరై జో కోఈ |
తాపర కృపా ప్రసన్నతా
గాయత్రీ కీ హోయ ||


మరిన్ని శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed