Sri Vittala Stavaraja – శ్రీ విఠ్ఠల స్తవరాజః


ఓం అస్య శ్రీవిఠ్ఠలస్తవరాజస్తోత్రమహామంత్రస్య భగవాన్ వేదవ్యాస ఋషిః అతిజగతీ ఛందః శ్రీవిఠ్ఠలః పరమాత్మా దేవతా త్రిమూర్త్యాత్మకా ఇతి బీజమ్ సృష్టిసంరక్షణార్థేతి శక్తిః వరదాభయహస్తేతి కీలకమ్ మమ సర్వాభీష్టఫలసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

అథ న్యాసః-
ఓం నమో భగవతే విఠ్ఠలాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం తత్త్వప్రకాశాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం శంఖచక్రగదాధరాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం సృష్టిసంరక్షణార్థాయ అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం త్రిమూర్త్యాత్మకాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం వరదాభయహస్తాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
ఏవం హృదయాదిన్యాసః | భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

ధ్యానమ్ –
శ్రీగురుం విఠ్ఠలానందం పరాత్పరజగత్ప్రభుమ్ |
త్రైలోక్యవ్యాపకం దేవం శుద్ధమత్యంతనిర్మలమ్ || ౧ ||

నాసాగ్రేఽవస్థితం దేవమాబ్రహ్మస్తంబసంయుతమ్ |
ఊర్ణతంతునిభాకారం సూత్రజ్ఞం విఠ్ఠలం స్వయమ్ || ౨ ||

గంగాయమునయోర్మధ్యే త్రికూటం రంగమందరమ్ |
జ్ఞానం భీమరథీతీరం స్వదేవం పండరీపురమ్ || ౩ ||

రుక్మణీశక్తిహస్తేన క్రీడంతం చలలోచనమ్ |
ఆజ్ఞాబ్రహ్మ బిలాంతస్థ జ్యోతిర్మయస్వరూపకమ్ || ౪ ||

సహస్రదళపద్మస్థం సర్వాభరణభూషితమ్ |
సర్వదేవసముత్పన్నం ఓమితిజ్యోతిరూపకమ్ || ౫ ||

సమపర్వత ఊర్ధ్వస్థం శ్రోణిత్రయసహస్రకమ్ |
స్తంభో మధ్యం యథా స్థానం కలౌ వేంకటనాయకమ్ || ౬ ||

పీతవస్త్రపరీధానం తులసీవనమాలినమ్ |
శంఖచక్రధరం దేవం వరదాభయహస్తకమ్ || ౭ ||

ఊర్ధ్వపుండ్రమయం దేవం చిత్రాభరణభూషితమ్ |
రత్నసింహాసనం దేవం సువర్ణమకుటోజ్జ్వలమ్ || ౮ ||

రత్నకింకిణికేయూరం రత్నమంటపశోభితమ్ |
పౌండ్రం చ పాలినం రంగం యదూనాం కులదీపకమ్ || ౯ ||

దేవారిదైత్యదర్పఘ్నం సర్వలోకైకనాయకమ్ |
ఓం నమశ్శాంతిరూపాయ సర్వలోకైకసిద్ధయే || ౧౦ ||

సర్వదేవస్వరూపాయ సర్వయంత్రస్వరూపిణే |
సర్వతంత్రస్వరూపాయ విఠ్ఠలాయ నమో నమః || ౧౧ ||

పరమంత్రప్రణాశాయ పరయంత్రనివారిణే |
పరతంత్రవినాశాయ విఠ్ఠలాయ నమో నమః || ౧౨ ||

పరాత్పరస్వరూపాయ పరమాత్మస్వరూపిణే |
పరబ్రహ్మస్వరూపాయ విఠ్ఠలాయ నమో నమః || ౧౩ ||

విశ్వరూపస్వరూపాయ విశ్వవ్యాపిస్వరూపిణే |
విశ్వంభరస్వమిత్రాయ విఠ్ఠలాయ నమో నమః || ౧౪ ||

పరమహంసస్వరూపాయ సోఽహం హంసస్వరూపిణే |
హంసమంత్రస్వరూపాయ విఠ్ఠలాయ నమో నమః || ౧౫ ||

అనిర్వాచ్యస్వరూపాయ అఖండబ్రహ్మరూపిణే |
ఆత్మతత్త్వప్రకాశాయ విఠ్ఠలాయ నమో నమః || ౧౬ ||

క్షరాక్షరస్వరూపాయ అక్షరాయస్వరూపిణే |
ఓంకారవాచ్యరూపాయ విఠ్ఠలాయ నమో నమః || ౧౭ ||

బిందునాదకలాతీత భిన్నదేహసమప్రభ |
అభిన్నాయైవ విశ్వాయ విఠ్ఠలాయ నమో నమః || ౧౮ ||

భీమాతీరనివాసాయ పండరీపురవాసినే |
పాండురంగప్రకాశాయ విఠ్ఠలాయ నమో నమః || ౧౯ ||

సర్వయోగార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వభూతహితేరత |
సర్వలోకహితార్థాయ విఠ్ఠలాయ నమో నమః || ౨౦ ||

య ఇదం పఠతే నిత్యం త్రిసంధ్యం స్తౌతి మాధవమ్ |
సర్వయోగప్రదం నిత్యం దీర్ఘమాయుష్యవర్ధనమ్ || ౨౧ ||

సర్వే జ్వరా వినశ్యంతి ముచ్యతే సర్వబంధనాత్ |
ఆవర్తనసహస్రస్తు లభతే వాంఛితం ఫలమ్ || ౨౨ ||

య ఇదం పరమం గుహ్యం సర్వత్ర న ప్రకాశయేత్ |
స బ్రహ్మజ్ఞానమాప్నోతి భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి || ౨౩ ||

సర్వభూతప్రశమనం సర్వదుఃఖనివారణమ్ |
సర్వాపమృత్యుశమనం సర్వరాజవశీకరమ్ || ౨౪ ||

అలక్ష్మీనాశనం చైవ సులక్ష్మీసుఖదాయకమ్ |
త్రిసంధ్యం పఠతే భక్త్యా నిర్భయో భవతి ధ్రువమ్ || ౨౫ ||

సంగ్రామే సంకటే చైవ వివాదే శత్రుమధ్యగే |
శృంఖలాబంధనే చైవ ముచ్యతే సర్వకిల్బిషాత్ || ౨౬ ||

రాజద్వారే సభాస్థానే సింహవ్యాఘ్రభయేషు చ |
సాధకః స్తంభనే చైవ సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || ౨౭ ||

ఇతి శ్రీరుద్రపురాణే వామకేశ్వరతంత్రే నారదవసిష్ఠసంవాదే శ్రీ విఠ్ఠలస్తవరాజస్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ కృష్ణ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed