Sri Krishna Stotram (Indra Kritam) – ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಇಂದ್ರ ಕೃತಂ)


ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ –
ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಂ ಸನಾತನಮ್ |
ಗುಣಾತೀತಂ ನಿರಾಕಾರಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಮಯಮನಂತಕಮ್ || ೧ ||

ಭಕ್ತಧ್ಯಾನಾಯ ಸೇವಾಯೈ ನಾನಾರೂಪಧರಂ ವರಮ್ |
ಶುಕ್ಲರಕ್ತಪೀತಶ್ಯಾಮಂ ಯುಗಾನುಕ್ರಮಣೇನ ಚ || ೨ ||

ಶುಕ್ಲತೇಜಸ್ಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಸತ್ಯೇ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣಮ್ |
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಕುಂಕುಮಾಕಾರಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಸಾ || ೩ ||

ದ್ವಾಪರೇ ಪೀತವರ್ಣಂ ಚ ಶೋಭಿತಂ ಪೀತವಾಸಸಾ |
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ಕಲೌ ಕೃಷ್ಣಂ ಪರಿಪೂರ್ಣತಮಂ ಪ್ರಭುಮ್ || ೪ ||

ನವಧಾರಾಧರೋತ್ಕೃಷ್ಟಶ್ಯಾಮಸುಂದರವಿಗ್ರಹಮ್ |
ನಂದೈಕನಂದನಂ ವಂದೇ ಯಶೋದಾನಂದನಂ ಪ್ರಭುಮ್ || ೫ ||

ಗೋಪಿಕಾಚೇತನಹರಂ ರಾಧಾಪ್ರಾಣಾಧಿಕಂ ಪರಮ್ |
ವಿನೋದಮುರಳೀಶಬ್ದಂ ಕುರ್ವಂತಂ ಕೌತುಕೇನ ಚ || ೬ ||

ರೂಪೇಣಾಪ್ರತಿಮೇನೈವ ರತ್ನಭೂಷಣಭೂಷಿತಮ್ |
ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಸೌಂದರ್ಯಂ ಬಿಭ್ರತಂ ಶಾಂತಮೀಶ್ವರಮ್ || ೭ ||

ಕ್ರೀಡಂತಂ ರಾಧಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ಬೃಂದಾರಣ್ಯೇ ಚ ಕುತ್ರಚಿತ್ |
ಕುತ್ರಚಿನ್ನಿರ್ಜನೇಽರಣ್ಯೇ ರಾಧಾವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಮ್ || ೮ ||

ಜಲಕ್ರೀಡಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವಂತಂ ರಾಧಿಕಾಸಹಿತಃ ಕ್ವಚಿತ್ |
ರಾಧಿಕಾಕಬರೀಭಾರಂ ಕುರ್ವಂತಂ ಕುತ್ರಚಿದ್ವನೇ || ೯ ||

ಕುತ್ರಚಿದ್ರಾಧಿಕಾಪಾದೇ ದತ್ತವಂತಮಲಕ್ತಕಮ್ |
ರಾಧಾಚರ್ವಿತತಾಂಬೂಲಂ ಗೃಹ್ಣಂತಂ ಕುತ್ರಚಿನ್ಮುದಾ || ೧೦ ||

ಪಶ್ಯಂತಂ ಕುತ್ರಚಿದ್ರಾಧಾಂ ಪಶ್ಯಂತೀಂ ವಕ್ರಚಕ್ಷುಷಾ |
ದತ್ತವಂತಂ ಚ ರಾಧಾಯೈ ಕೃತ್ವಾ ಮಾಲಾಂ ಚ ಕುತ್ರಚಿತ್ || ೧೧ ||

ಕುತ್ರಚಿದ್ರಾಧಯಾ ಸಾರ್ಧಂ ಗಚ್ಛಂತಂ ರಾಸಮಂಡಲಮ್ |
ರಾಧಾದತ್ತಾಂ ಗಳೇ ಮಾಲಾಂ ಧೃತವಂತಂ ಚ ಕುತ್ರಚಿತ್ || ೧೨ ||

ಸಾರ್ಧಂ ಗೋಪಾಲಿಕಾಭಿಶ್ಚ ವಿಹರಂತಂ ಚ ಕುತ್ರಚಿತ್ |
ರಾಧಾಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಗಚ್ಛಂತಂ ವಿಹಾಯ ತಾಂ ಚ ಕುತ್ರಚಿತ್ || ೧೩ ||

ವಿಪ್ರಪತ್ನೀದತ್ತಮನ್ನಂ ಭುಕ್ತವಂತಂ ಚ ಕುತ್ರಚಿತ್ |
ಭುಕ್ತವಂತಂ ತಾಳಫಲಂ ಬಾಲಕೈಸ್ಸಹ ಕುತ್ರಚಿತ್ || ೧೪ ||

ವಸ್ತ್ರಂ ಗೋಪಾಲಿಕಾನಾಂ ಚ ಹರಂತಂ ಕುತ್ರಚಿನ್ಮುದಾ |
ಗವಾಂ ಗಣಂ ವ್ಯಾಹರಂತಂ ಕುತ್ರಚಿದ್ಬಾಲಕೈಸ್ಸಹ || ೧೫ ||

ಕಾಳೀಯಮೂರ್ಧ್ನಿ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ದತ್ತವಂತಂ ಚ ಕುತ್ರಚಿತ್ |
ವಿನೋದಮುರಳೀಶಬ್ದಂ ಕುರ್ವಂತಂ ಕುತ್ರಚಿನ್ಮುದಾ || ೧೬ ||

ಗಾಯಂತಂ ರಮ್ಯಸಂಗೀತಂ ಕುತ್ರಚಿದ್ಬಾಲಕೈಸ್ಸಹ |
ಸ್ತುತ್ವಾ ಶಕ್ರಃ ಸ್ತವೇಂದ್ರೇಣ ಪ್ರಣನಾಮ ಹರಿಂ ಭಿಯಾ || ೧೭ ||

ಪುರಾ ದತ್ತೇನ ಗುರುಣಾ ರಣೇ ವೃತ್ರಾಸುರೇಣ ಚ |
ಕೃಷ್ಣೇನ ದತ್ತಂ ಕೃಪಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಚ ತಪಸ್ಯತೇ || ೧೮ ||

ಏಕಾದಶಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರಃ ಕವಚಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಮ್ |
ದತ್ತಮೇತತ್ಕುಮಾರಾಯ ಪುಷ್ಕರೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಪುರಾ || ೧೯ ||

ತೇನ ಚಾಂಗಿರಸೇ ದತ್ತಂ ಗುರವೇಽಂಗಿರಸಾಂ ಮುನೇ |
ಇದಮಿಂದ್ರಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್ || ೨೦ ||

ಇಹ ಪ್ರಾಪ್ಯ ದೃಢಾಂ ಭಕ್ತಿಮಂತೇ ದಾಸ್ಯಂ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾವ್ಯಾಧಿಶೋಕೇಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನರಃ || ೨೧ ||

ನ ಹಿ ಪಶ್ಯತಿ ಸ್ವಪ್ನೇಽಪಿ ಯಮದೂತಂ ಯಮಾಲಯಮ್ || ೨೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಇಂದ್ರಕೃತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed