Santana Gopala Stotram – ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀಶಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ದೇವಕೀನನ್ದನಂ ಹರಿಮ್ |
ಸುತಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಕೃಷ್ಣಂ ನಮಾಮಿ ಮಧುಸೂದನಮ್ || ೧ ||

ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಾಸುದೇವಂ ಸುತಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಹರಿಮ್ |
ಯಶೋದಾಙ್ಕಗತಂ ಬಾಲಂ ಗೋಪಾಲಂ ನನ್ದನನ್ದನಮ್ || ೨ ||

ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ಗೋವಿನ್ದಂ ಮುನಿವನ್ದಿತಮ್ |
ನಮಾಮ್ಯಹಂ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವಕೀನನ್ದನಂ ಸದಾ || ೩ ||

ಗೋಪಾಲಂ ಡಿಂಭಕಂ ವನ್ದೇ ಕಮಲಾಪತಿಮಚ್ಯುತಮ್ |
ಪುತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಕೃಷ್ಣಂ ನಮಾಮಿ ಯದುಪುಙ್ಗವಮ್ || ೪ ||

ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಫಲದಂ ಕಞ್ಜಾಕ್ಷಂ ಕಮಲಾಪತಿಮ್ |
ದೇವಕೀನನ್ದನಂ ವನ್ದೇ ಸುತಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಮಮ || ೫ ||

ಪದ್ಮಾಪತೇ ಪದ್ಮನೇತ್ರ ಪದ್ಮನಾಭ ಜನಾರ್ದನ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ || ೬ ||

ಯಶೋದಾಙ್ಕಗತಂ ಬಾಲಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಮುನಿವನ್ದಿತಮ್ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರ ಲಾಭಾಯ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಶಮಚ್ಯುತಮ್ || ೭ ||

ಶ್ರೀಪತೇ ದೇವದೇವೇಶ ದೀನಾರ್ತಿರ್ಹರಣಾಚ್ಯುತ |
ಗೋವಿನ್ದ ಮೇ ಸುತಂ ದೇಹಿ ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಜನಾರ್ದನ || ೮ ||

ಭಕ್ತಕಾಮದ ಗೋವಿನ್ದ ಭಕ್ತರಕ್ಷ ಶುಭಪ್ರದ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ || ೯ ||

ರುಕ್ಮಿಣೀನಾಥ ಸರ್ವೇಶ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸದಾ |
ಭಕ್ತಮನ್ದಾರ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೧೦ ||

ದೇವಕೀಸುತ ಗೋವಿನ್ದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೧೧ ||

ವಾಸುದೇವ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯ ಶ್ರೀಪತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೧೨ ||

ಕಞ್ಜಾಕ್ಷ ಕಮಲಾನಾಥ ಪರಕಾರುಣಿಕೋತ್ತಮ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೧೩ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ಪದ್ಮನಾಭ ಮುಕುನ್ದ ಮುನಿವನ್ದಿತ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೧೪ ||

ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ತೇ ಸದಾ |
ನಮಾಮಿ ಪುತ್ರಲಾಭಾರ್ಥಂ ಸುಖದಾಯ ಬುಧಾಯ ತೇ || ೧೫ ||

ರಾಜೀವನೇತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣಾರೇ ಹರೇ ಕವೇ |
ತುಭ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ದೇವೇಶ ತನಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹರೇ || ೧೬ ||

ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾಯ ಭಜಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಜಗತ್ಪತೇ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ರಮಾಪತೇ || ೧೭ ||

ಶ್ರೀಮಾನಿನೀಮಾನಚೋರ ಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಕ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ || ೧೮ ||

ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ಕುರುಷ್ವ ಯದುನನ್ದನ |
ರಮಾಪತೇ ವಾಸುದೇವ ಮುಕುನ್ದ ಮುನಿವನ್ದಿತ || ೧೯ ||

ವಾಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತನಯಂ ದೇಹಿ ಮಾಧವ |
ಪುತ್ರಂ ಮೇ ದೇಹಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವತ್ಸಂ ದೇಹಿ ಮಹಾಪ್ರಭೋ || ೨೦ ||

ಡಿಂಭಕಂ ದೇಹಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆತ್ಮಜಂ ದೇಹಿ ರಾಘವ |
ಭಕ್ತಮನ್ದಾರ ಮೇ ದೇಹಿ ತನಯಂ ನನ್ದನನ್ದನ || ೨೧ ||

ನನ್ದನಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ |
ಕಮಲಾನಾಥ ಗೋವಿನ್ದ ಮುಕುನ್ದ ಮುನಿವನ್ದಿತ || ೨೨ ||

ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ |
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರಂ ಪ್ರದೇಹಿ ಮೇ || ೨೩ ||

ಯಶೋದಾಸ್ತನ್ಯಪಾನಜ್ಞಂ ಪಿಬನ್ತಂ ಯದುನನ್ದನಂ |
ವನ್ದೇಽಹಂ ಪುತ್ರಲಾಭಾರ್ಥಂ ಕಪಿಲಾಕ್ಷಂ ಹರಿಂ ಸದಾ || ೨೪ ||

ನನ್ದನನ್ದನ ದೇವೇಶ ನನ್ದನಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ |
ರಮಾಪತೇ ವಾಸುದೇವ ಶ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರಂ ಜಗತ್ಪತೇ || ೨೫ ||

ಪುತ್ರಂ ಶ್ರಿಯಂ ಶ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರಂ ಪುತ್ರಂ ಮೇ ದೇಹಿ ಮಾಧವ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ದೀನವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಅವಧಾರಯ ಶ್ರೀಪತೇ || ೨೬ ||

ಗೋಪಾಲ ಡಿಂಭ ಗೋವಿನ್ದ ವಾಸುದೇವ ರಮಾಪತೇ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಡಿಂಭಕಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಜಗತ್ಪತೇ || ೨೭ ||

ಮದ್ವಾಞ್ಛಿತಫಲಂ ದೇಹಿ ದೇವಕೀನನ್ದನಾಚ್ಯುತ |
ಮಮ ಪುತ್ರಾರ್ಥಿತಂ ಧನ್ಯಂ ಕುರುಷ್ವ ಯದುನನ್ದನ || ೨೮ ||

ಯಾಚೇಽಹಂ ತ್ವಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪುತ್ರಸಂಪದಮ್ |
ಭಕ್ತಚಿನ್ತಾಮಣೇ ರಾಮ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಮಹಾಪ್ರಭೋ || ೨೯ ||

ಆತ್ಮಜಂ ನನ್ದನಂ ಪುತ್ರಂ ಕುಮಾರಂ ಡಿಂಭಕಂ ಸುತಮ್ |
ಅರ್ಭಕಂ ತನಯಂ ದೇಹಿ ಸದಾ ಮೇ ರಘುನನ್ದನ || ೩೦ ||

ವನ್ದೇ ಸನ್ತಾನಗೋಪಾಲಂ ಮಾಧವಂ ಭಕ್ತಕಾಮದಮ್ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಸದಾ ಗೋವಿನ್ದಮಚ್ಯುತಮ್ || ೩೧ ||

ಓಂಕಾರಯುಕ್ತಂ ಗೋಪಾಲಂ ಶ್ರೀಯುಕ್ತಂ ಯದುನನ್ದನಮ್ |
ಕ್ಲೀಂಯುಕ್ತಂ ದೇವಕೀಪುತ್ರಂ ನಮಾಮಿ ಯದುನಾಯಕಮ್ || ೩೨ ||

ವಾಸುದೇವ ಮುಕುನ್ದೇಶ ಗೋವಿನ್ದ ಮಾಧವಾಚ್ಯುತ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರಮಾನಾಥ ಮಹಾಪ್ರಭೋ || ೩೩ ||

ರಾಜೀವನೇತ್ರ ಗೋವಿನ್ದ ಕಪಿಲಾಕ್ಷ ಹರೇ ಪ್ರಭೋ |
ಸಮಸ್ತಕಾಮ್ಯವರದ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸದಾ || ೩೪ ||

ಅಬ್ಜಪದ್ಮನಿಭ ಪದ್ಮವೃನ್ದರೂಪ ಜಗತ್ಪತೇ |
ದೇಹಿ ಮೇ ವರಸತ್ಪುತ್ರಂ ರಮಾನಾಯಕ ಮಾಧವ || ೩೫ || (ರೂಪನಾಯಕ)

ನನ್ದಪಾಲ ಧರಾಪಾಲ ಗೋವಿನ್ದ ಯದುನನ್ದನ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ || ೩೬ ||

ದಾಸಮನ್ದಾರ ಗೋವಿನ್ದ ಮುಕುನ್ದ ಮಾಧವಾಚ್ಯುತ |
ಗೋಪಾಲ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೩೭ ||

ಯದುನಾಯಕ ಪದ್ಮೇಶ ನನ್ದಗೋಪವಧೂಸುತ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಧರ ಪ್ರಾಣನಾಯಕ || ೩೮ ||

ಅಸ್ಮಾಕಂ ವಾಞ್ಛಿತಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಂ ರಮಾಪತೇ |
ಭಗವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ವೇಶ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ || ೩೯ ||

ರಮಾಹೃದಯಸಂಭಾರ ಸತ್ಯಭಾಮಾಮನಃಪ್ರಿಯ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ || ೪೦ ||

ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾಕ್ಷ ಗೋವಿನ್ದ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಮಾಧವ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭಾಗ್ಯಸತ್ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ || ೪೧ ||

ಕಾರುಣ್ಯರೂಪ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ ಪದ್ಮನಾಭಸಮರ್ಚಿತ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಕೀನನ್ದನನ್ದನ || ೪೨ ||

ದೇವಕೀಸುತ ಶ್ರೀನಾಥ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ |
ಸಮಸ್ತಕಾಮಫಲದ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸದಾ || ೪೩ ||

ಭಕ್ತಮನ್ದಾರ ಗಂಭೀರ ಶಙ್ಕರಾಚ್ಯುತ ಮಾಧವ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಗೋಪಬಾಲವತ್ಸಲ ಶ್ರೀಪತೇ || ೪೪ ||

ಶ್ರೀಪತೇ ವಾಸುದೇವೇಶ ದೇವಕೀಪ್ರಿಯನನ್ದನ |
ಭಕ್ತಮನ್ದಾರ ಮೇ ದೇಹಿ ತನಯಂ ಜಗತಾಂ ಪ್ರಭೋ || ೪೫ ||

ಜಗನ್ನಾಥ ರಮಾನಾಥ ಭೂಮಿನಾಥ ದಯಾನಿಧೇ |
ವಾಸುದೇವೇಶ ಸರ್ವೇಶ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಪ್ರಭೋ || ೪೬ ||

ಶ್ರೀನಾಥ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೪೭ ||

ದಾಸಮನ್ದಾರ ಗೋವಿನ್ದ ಭಕ್ತಚಿನ್ತಾಮಣೇ ಪ್ರಭೋ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೪೮ ||

ಗೋವಿನ್ದ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಮಾನಾಥ ಮಹಾಪ್ರಭೋ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೪೯ ||

ಶ್ರೀನಾಥ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಗೋವಿನ್ದ ಮಧುಸೂದನ |
ಮತ್ಪುತ್ರಫಲಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಜಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಜನಾರ್ದನ || ೫೦ ||

ಸ್ತನ್ಯಂ ಪಿಬನ್ತಂ ಜನನೀಮುಖಾಂಬುಜಂ
ವಿಲೋಕ್ಯ ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮುಜ್ಜ್ವಲಾಙ್ಗಮ್ |
ಸ್ಪೃಶನ್ತಮನ್ಯಸ್ತನಮಙ್ಗುಲೀಭಿಃ
ವನ್ದೇ ಯಶೋದಾಙ್ಕಗತಂ ಮುಕುನ್ದಮ್ || ೫೧ ||

ಯಾಚೇಽಹಂ ಪುತ್ರಸನ್ತಾನಂ ಭವನ್ತಂ ಪದ್ಮಲೋಚನ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೫೨ ||

ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪುತ್ರಸಮ್ಪತ್ತೇಶ್ಚಿನ್ತಯಾಮಿ ಜಗತ್ಪತೇ |
ಶೀಘ್ರಂ ಮೇ ದೇಹಿ ದಾತವ್ಯಂ ಭವತಾ ಮುನಿವನ್ದಿತ || ೫೩ ||

ವಾಸುದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಶ್ರೀಪತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ |
ಕುರು ಮಾಂ ಪುತ್ರದತ್ತಂ ಚ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತ || ೫೪ ||

ಕುರು ಮಾಂ ಪುತ್ರದತ್ತಂ ಚ ಯಶೋದಾಪ್ರಿಯನನ್ದನ |
ಮಹ್ಯಂ ಚ ಪುತ್ರಸನ್ತಾನಂ ದಾತವ್ಯಂ ಭವತಾ ಹರೇ || ೫೫ ||

ವಾಸುದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಗೋವಿನ್ದ ದೇವಕೀಸುತ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ರಾಮ ಕೌಸಲ್ಯಾಪ್ರಿಯನನ್ದನ || ೫೬ ||

ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷ ಗೋವಿನ್ದ ವಿಷ್ಣೋ ವಾಮನ ಮಾಧವ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸೀತಾಪ್ರಾಣನಾಯಕ ರಾಘವ || ೫೭ ||

ಕಞ್ಜಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇನ್ದ್ರಮಣ್ಡಿತ ಮುನಿವನ್ದಿತ |
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸದಾ || ೫೮ ||

ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ರಾಮ ದಶರಥಪ್ರಿಯನನ್ದನ |
ಸೀತಾನಾಯಕ ಕಞ್ಜಾಕ್ಷ ಮುಚುಕುನ್ದವರಪ್ರದ || ೫೯ ||

ವಿಭೀಷಣಸ್ಯ ಯಾ ಲಙ್ಕಾ ಪ್ರದತ್ತಾ ಭವತಾ ಪುರಾ |
ಅಸ್ಮಾಕಂ ತತ್ಪ್ರಕಾರೇಣ ತನಯಂ ದೇಹಿ ಮಾಧವ || ೬೦ ||

ಭವದೀಯಪದಾಂಭೋಜೇ ಚಿನ್ತಯಾಮಿ ನಿರನ್ತರಮ್ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸೀತಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭ ರಾಘವ || ೬೧ ||

ರಾಮ ಮತ್ಕಾಮ್ಯವರದ ಪುತ್ರೋತ್ಪತ್ತಿಫಲಪ್ರದ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಕಮಲಾಸನವನ್ದಿತ || ೬೨ ||

ರಾಮ ರಾಘವ ಸೀತೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಜ ದೇಹಿ ಮೇ |
ಭಾಗ್ಯವತ್ಪುತ್ರಸನ್ತಾನಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ಶ್ರೀಪತೇ || ೬೩ ||

ದೇವಕೀಗರ್ಭಸಞ್ಜಾತ ಯಶೋದಾಪ್ರಿಯನನ್ದನ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲ ಮಾಧವ || ೬೪ ||

ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಗೋವಿನ್ದ ವಾಮನಾಚ್ಯುತ ಶಙ್ಕರ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕನಾಯಕ || ೬೫ ||

ಗೋಪಬಾಲ ಮಹಾಧನ್ಯ ಗೋವಿನ್ದಾಚ್ಯುತ ಮಾಧವ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ || ೬೬ ||

ದಿಶತು ದಿಶತು ಪುತ್ರಂ ದೇವಕೀನನ್ದನೋಽಯಂ
ದಿಶತು ದಿಶತು ಶೀಘ್ರಂ ಭಾಗ್ಯವತ್ಪುತ್ರಲಾಭಮ್ |
ದಿಶತು ದಿಶತು ಶ್ರೀಶೋ ರಾಘವೋ ರಾಮಚನ್ದ್ರೋ
ದಿಶತು ದಿಶತು ಪುತ್ರಂ ವಂಶವಿಸ್ತಾರಹೇತೋಃ || ೬೭ ||

ದೀಯತಾಂ ವಾಸುದೇವೇನ ತನಯೋಮತ್ಪ್ರಿಯಃ ಸುತಃ |
ಕುಮಾರೋ ನನ್ದನಃ ಸೀತಾನಾಯಕೇನ ಸದಾ ಮಮ || ೬೮ ||

ರಾಮ ರಾಘವ ಗೋವಿನ್ದ ದೇವಕೀಸುತ ಮಾಧವ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕನಾಯಕ || ೬೯ ||

ವಂಶವಿಸ್ತಾರಕಂ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಮಧುಸೂದನ |
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೭೦ ||

ಮಮಾಭೀಷ್ಟಸುತಂ ದೇಹಿ ಕಂಸಾರೇ ಮಾಧವಾಚ್ಯುತ |
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೭೧ ||

ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಕಲ್ಪಪರ್ಯನ್ತಂ ತನಯಂ ದೇಹಿ ಮಾಧವ |
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೭೨ ||

ವಿದ್ಯಾವನ್ತಂ ಬುದ್ಧಿಮನ್ತಂ ಶ್ರೀಮನ್ತಂ ತನಯಂ ಸದಾ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಕೀನನ್ದನ ಪ್ರಭೋ || ೭೩ ||

ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಪದ್ಮನೇತ್ರ ಸುತಲಾಭಾಯ ಕಾಮದಮ್ |
ಮುಕುನ್ದಂ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಮಧುಸೂದನಮ್ || ೭೪ ||

ಭಗವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿನ್ದ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೭೫ ||

ಸ್ವಾಮಿನ್ ತ್ವಂ ಭಗವನ್ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಕಾಮದ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೭೬ ||

ತನಯಂ ದೇಹಿ ಗೋವಿನ್ದ ಕಞ್ಜಾಕ್ಷ ಕಮಲಾಪತೇ |
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೭೭ ||

ಪದ್ಮಾಪತೇ ಪದ್ಮನೇತ್ರ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನಕ ಪ್ರಭೋ |
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೭೮ ||

ಶಙ್ಖಚಕ್ರಗದಾಖಡ್ಗಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣೇ ರಮಾಪತೇ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೭೯ ||

ನಾರಾಯಣ ರಮಾನಾಥ ರಾಜೀವಪತ್ರಲೋಚನ |
ಸುತಂ ಮೇ ದೇಹಿ ದೇವೇಶ ಪದ್ಮಪದ್ಮಾನುವನ್ದಿತ || ೮೦ ||

ರಾಮ ಮಾಧವ ಗೋವಿನ್ದ ದೇವಕೀವರನನ್ದನ |
ರುಕ್ಮಿಣೀನಾಥ ಸರ್ವೇಶ ನಾರದಾದಿಸುರಾರ್ಚಿತ || ೮೧ ||

ದೇವಕೀಸುತ ಗೋವಿನ್ದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕನಾಯಕ || ೮೨ ||

ಮುನಿವನ್ದಿತ ಗೋವಿನ್ದ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೮೩ ||

ಗೋಪಿಕಾರ್ಜಿತಪಙ್ಕೇಜಮರನ್ದಾಸಕ್ತಮಾನಸ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೮೪ ||

ರಮಾಹೃದಯಪಙ್ಕೇಜಲೋಲ ಮಾಧವ ಕಾಮದ |
ಮಮಾಭೀಷ್ಟಸುತಂ ದೇಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೮೫ ||

ವಾಸುದೇವ ರಮಾನಾಥ ದಾಸಾನಾಂ ಮಙ್ಗಲಪ್ರದ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೮೬ ||

ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರದ ಗೋವಿನ್ದ ಮುರಾರೇ ಮುನಿವನ್ದಿತ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೮೭ ||

ಪುತ್ರಪ್ರದ ಮುಕುನ್ದೇಶ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭ ಪ್ರಭೋ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೮೮ ||

ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷ ಗೋವಿನ್ದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೮೯ ||

ದಯಾನಿಧೇ ವಾಸುದೇವ ಮುಕುನ್ದ ಮುನಿವನ್ದಿತ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೯೦ ||

ಪುತ್ರಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾತಾರಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ದೇವಪೂಜಿತಮ್ |
ವನ್ದಾಮಹೇ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣಂ ಪುತ್ರಲಾಭಪ್ರದಾಯಿನಮ್ || ೯೧ ||

ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಯೇ ಗೋಪೀವಲ್ಲಭಾಯ ಮುರಾರಯೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಪುತ್ರಲಾಭಾರ್ಥಂ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ವಿಭೋ || ೯೨ ||

ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ರಮೇಶಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಾಯ ತೇ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕನಾಯಕ || ೯೩ ||

ನಮಸ್ತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಿತ್ಯಶ್ರೀಕಾಮುಕಾಯ ಚ |
ಪುತ್ರದಾಯ ಚ ಸರ್ಪೇನ್ದ್ರಶಾಯಿನೇ ರಙ್ಗಶಾಯಿನೇ || ೯೪ ||

ರಙ್ಗಶಾಯಿನ್ ರಮಾನಾಥ ಮಙ್ಗಲಪ್ರದ ಮಾಧವ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಶ್ರೀಶ ಗೋಪಬಾಲಕನಾಯಕ || ೯೫ ||

ದಾಸಸ್ಯ ಮೇ ಸುತಂ ದೇಹಿ ದೀನಮನ್ದಾರ ರಾಘವ |
ಸುತಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ರಮಾಪತೇ || ೯೬ ||

ಯಶೋದಾತನಯಾಭೀಷ್ಟಪುತ್ರದಾನರತಃ ಸದಾ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೯೭ ||

ಮದಿಷ್ಟದೇವ ಗೋವಿನ್ದ ವಾಸುದೇವ ಜನಾರ್ದನ |
ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಃ || ೯೮ ||

ನೀತಿಮಾನ್ ಧನವಾನ್ ಪುತ್ರೋ ವಿದ್ಯಾವಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಜಾಪತೇ |
ಭಗವಂಸ್ತ್ವತ್ಕೃಪಾಯಾಶ್ಚ ವಾಸುದೇವೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತ || ೯೯ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪುತ್ರಶತಕಂ ಸೋಽಪಿ ಸತ್ಪುತ್ರವಾನ್ ಭವೇತ್ |
ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಕಥಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ ಸುಖಾಯ ಚ || ೧೦೦ ||

ಜಪಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪುತ್ರಲಾಭಂ ಧನಂ ಶ್ರಿಯಮ್ |
ಐಶ್ವರ್ಯಂ ರಾಜಸಮ್ಮಾನಂ ಸದ್ಯೋ ಯಾತಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೦೧ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed