Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಕುಲೋದ್ಭವೌ |
ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಕೀಪುತ್ರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧ ||

ದಿವ್ಯರೂಪೌ ದಶರಥವಸುದೇವಾತ್ಮಸಂಭವೌ |
ಜಾನಕೀರುಕ್ಮಿಣೀಕಾಂತೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨ ||

ಆಯೋಧ್ಯಾದ್ವಾರಕಾಧೀಶೌ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವಯಾದವೌ |
ಶ್ರೀಕಾಕುತ್ಸ್ಥೇಂದ್ರರಾಜೇಂದ್ರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೩ ||

ಶಾಂತಾಸುಭದ್ರಾಸೋದರ್ಯೌ ಸೌಮಿತ್ರೀಗದಪೂರ್ವಜೌ |
ತ್ರೇತಾದ್ವಾಪರಸಂಭೂತೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೪ ||

ವಿಳಂಬಿವಿಶ್ವಾವಸುಜೌ ಸೌಮ್ಯದಕ್ಷಾಯಣೋದ್ಭವೌ |
ವಸಂತವರ್ಷಋತುಜೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೫ ||

ಚೈತ್ರಶ್ರಾವಣಸಂಭೂತೌ ಮೇಷಸಿಂಹಾಖ್ಯಮಾಸಜೌ |
ಸಿತಾಸಿತದಳೋದ್ಭೂತೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೬ ||

ನವಮೀಸ್ವಷ್ಟಮೀಜಾತೌ ಸೌಮ್ಯವಾಸರಸಂಭವೌ |
ಅದಿತಿಬ್ರಹ್ಮತಾರಾಜೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೭ ||

ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾರ್ಧನಿಶೋತ್ಪನ್ನೌ ಕುಳೀರವೃಷಲಗ್ನಜೌ |
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣೋಪೇತೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೮ ||

ದೂರ್ವಾದಳಘನಶ್ಯಾಮೌ ದ್ವಿಚತುರ್ಬಾಹುಸಂಭವೌ |
ಕೋದಂಡಚಕ್ರಹಸ್ತಾಬ್ಜೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೯ ||

ವಶಿಷ್ಠಗಾರ್ಗ್ಯಸಚಿವೌ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥೋದ್ಧವಮಂತ್ರಿಣೌ |
ಗಾಧೇಯಸಾಂದೀಪಿಶಿಷ್ಯೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೦ ||

ಲವಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನಕೌ ಕುಶಸಾಂಬಸಿತಾನ್ವಿತೌ |
ಹನುಮದ್ಗರುಡಾರೂಢೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೧ ||

ತಾಟಕಾಪೂತನಾರಾತಿ ಖರಕಂಸಶಿರೋಹರೌ |
ಕಾಕಕಾಳೀಯದರ್ಪಘ್ನೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೨ ||

ಕಬಂಧನರಕಾರಾತೀ ವಿರಾಧಮುರಮರ್ದನೌ |
ದಶಾಸ್ಯಶಿಶುಪಾಲಘ್ನೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೩ ||

ಅಹಲ್ಯಾನೃಪಶಾಪಘ್ನೌ ಶಿವಕಂಸಧನುರ್ಭಿದೌ |
ಲೀಲಾಮಾನುಷರೂಪಾಢ್ಯೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೪ ||

ದಂಡಕಾರಣ್ಯಸಂಚಾರೀ ಬೃಂದಾವನವಿಹಾರಿಣೌ |
ಏಕಾಽನೇಕಕಳತ್ರಾಢ್ಯೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೫ ||

ಶಬರೀ ದ್ರೌಪದೀಪೂಜ್ಯೌ ಜಟಾಯುರ್ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿದೌ |
ಮುನಿಪಾಂಡವಸಂರಕ್ಷೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೬ ||

ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಾಹಂಕೃತಿಘ್ನ ಬಾಣಾಸುರಮದಾಪಹೌ |
ಜಯಾನ್ವಿತೌ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೭ ||

ಪಿತೃವಾಕ್ಯೈಕನಿರತೌ ಪಿತೃಬಂಧವಿಮೋಚಕೌ |
ಚೀರಪೀತಾಂಬರಧರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೮ ||

ಸುಮಂತ್ರದಾರುಕಾಭಿಖ್ಯೌ ಸಾರಥೀಜಗದೀಶ್ವರೌ |
ಗುಹಪಾರ್ಥಪ್ರಿಯಸಖೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೯ ||

ಪರಂತಪೌ ಶೂರ್ಪಣಖಾರುಕ್ಮಿವೈರೂಪ್ಯಕಾರಿಣೌ |
ಜಂಬೂಕಶಂಖಚೂಡಘ್ನೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨೦ ||

ಸಮುದ್ರಸೇತುನಿರ್ಮಾತೃ ಸಮುದ್ರಕೃತಪತ್ತನೌ |
ಮಹಾಸತ್ವಮಹಾಮಾಯೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨೧ ||

ವೀರೌ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಧರ್ಮಯಜ್ಞರಕ್ಷಣತತ್ಪರೌ |
ದೃಢವ್ರತೌ ಸುಚರಿತೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨೨ ||

ತ್ರಿಜಟಾಖ್ಯ ಕುಚೇಲಾಖ್ಯ ದ್ವಿಜದಾರಿದ್ರ್ಯಹಾರಿಣೌ |
ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಪದಾಂಭೋಜೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨೩ ||

ಮಹಾತ್ಮಾನೌ ಸಪ್ತತಾಳಯಮಳಾರ್ಜುನಭಂಜನೌ |
ಮಾರುತಾಕ್ರೂರವರದೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨೪ ||

ಶಿವೋಪದಿಷ್ಟಗೀತಾರ್ಥ ಪಾರ್ಥಗೀತೋಪದೇಶಕೌ |
ವಾರ್ಧೀಶ ಶಕ್ರಮಾನಘ್ನೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨೫ ||

ದೇವದೇವೌ ಕುಂಭಕರ್ಣ ದಂತವಕ್ತ್ರನಿಷೂದನೌ |
ವಾಲಿಪೌಂಡ್ರಕಹಂತಾರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨೬ ||

ದೂಷಣತ್ರಿಶಿರೋಹಂತೃ ಸಾಲ್ವಾಘಾಸುರಸೂದನೌ |
ಮಾರೀಚ ಶಕಟಧ್ವಂಸೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨೭ ||

ಸುಗ್ರೀವೇಷ್ಟ ಜರಾಸಂಧ ತನಯೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದೌ |
ಸತ್ಯವಾಕ್ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨೮ ||

ವಿಭೀಷಣಾಭಯಶ್ರೀದ ಭಗದತ್ತಾಽಭಯಪ್ರದೌ |
ಜಟಾಜೂಟಕಿರೀಟಾದ್ಯೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨೯ ||

ಚಿತ್ರಕೂಟಾಚಲಾವಾಸಿ ರೈವತಾಚಲಲೋಲುಪೌ |
ಸರ್ವಭೂತಹೃದಾವಾಸೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೩೦ ||

ಶರಭಂಗೋತ್ತಮಪದ ಮುಚುಕುಂದವರಪ್ರದೌ |
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಢ್ಯೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೩೧ ||

ಋಕ್ಷವಾನರಸೇನಾಢ್ಯ ವೃಷ್ಟಿಯಾದವಸೈನಿಕೌ |
ಪರಾತ್ಪರೌ ಜಿತಾಮಿತ್ರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೩೨ ||

ಋಷಿಸಂಘಕೃತಾತಿಥ್ಯ ಮುನಿಪತ್ನ್ಯರ್ಪಿತೋದನೌ |
ನಿರಮಯೌ ನಿರಾತಂಕೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೩೩ ||

ಧರಾಧರವಿನಿರ್ಭೇತ್ತೃ ಗೋವರ್ಧನಧರೋದ್ಧರೌ |
ಸುಬಾಹು ಶತಧನ್ವಘ್ನೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೩೪ ||

ದಶಾಸ್ಯಾನ್ವಯಸಂಹರ್ತೃ ದುರ್ಯೋಧನಕುಲಾಂತಕೌ |
ಸರ್ವಭೂತಹಿತೋದ್ಯುಕ್ತೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೩೫ ||

ಮೃತಶಾಖಾಮೃಗೋಜ್ಜೀವಿ ಮೃತಗೋಗೋಪಜೀವಕೌ |
ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದಿಸ್ತುತಿಪ್ರೀತೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೩೬ ||

ಶಿವಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾತೃ ಕೃತಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಕೌ |
ನಿರಂಜನೌ ನಿಷ್ಕಳಂಕೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೩೭ ||

ಮೃತದ್ವಿಜಸುತೋಜ್ಜೀವಿ ವಿನಷ್ಟ ಗುರುಪುತ್ರದೌ |
ನಿರ್ಮಮೌ ನಿರಹಂಕಾರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೩೮ ||

ಸರಯೂ ಯಮುನಾತೀರ ವಿಹಾರಾಸಕ್ತಮಾನಸೌ |
ವಾಲ್ಮೀಕಿವ್ಯಾಸಸಂಸ್ತುತ್ಯೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೩೯ ||

ಭೂಮೀಶಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜ ಭೂಭಾರಪರಿಹಾರಕೌ |
ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನೋದ್ಯುಕ್ತೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೪೦ ||

ರಾಜರಾಜಪ್ರೀತಿಕರ ರಾಜೇಂದ್ರಾನ್ವಯಪಾಲಕೌ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾತಾರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೪೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed